Etiketa schválená: 3.10.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálních používateľov

QUADRIS MAX

Širokospektrálny fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu určený na ochranu viniča hroznorodého proti peronospóre viniča, múčnatke viniča, bielej hnilobe a plesni sivej.

Účinná látka:

 

Azoxystrobin

93,5 g/l t.j. methyl-(E)-2-/2(6-12-cyanophen-oxy)pyrimidin -4-yloxy/-

 

phenyl)-3- methoxyacrylat (7,3 % obj)

Folpet

500 g/l t.j. N-(trichloromethanesulfenyl)phthalimide (39 % obj)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: azoxystrobin CAS No.: 131860-33-8, folpet CAS No.: 133-07-3

Označenie prípravku:

GHS07 GHS08 GHS09

NEBEZPEČENSTVO

Obsahuje folpet, môže môže vyvolávať alergické reakcie.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H302 + H332 Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P281

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho

 

oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov (fytoplanktónu a makrozoobentosu) dodržovať ochrannú zónu vo vzdialenosti 3 metrov od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

ICZ/2014/2543/ha

1/5

Etiketa schválená: 3.10.2014

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý. V3 Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Uložte mimo dosahu zvierat!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Výrobca :

Syngenta Crop Protection AG,

 

Schwarzwaldallee 215,

 

4058 Basel,

 

Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o.,

 

Prievozská 4/D,

 

821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

07-02-0890

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedený na obale

Balenie:

10 l HDPE kanister

QUADRIS je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok obsahuje dve účinné látky – azoxystrobin a folpet.

Účinná látka azoxystrobin patrí do novej chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Účinná látka preniká do pletív (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby bol prípravok aplikovaný pred alebo na začiatku infekcie.

Účinná látka - folpet - je kontaktný fungicíd s protektívnym účinkom potláčajúcim rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov rastlín. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii delenia buniek patogéna. Folpet posilňuje účinnosť prípravku proti peronospóre viniča a proti bielej hnilobe.

Prípravok QUADRIS MAX sa vyznačuje širokým spektrom účinku, ktorý zahŕňa najvýznamnejšie choroby viniča hroznorodého - peronospóru viniča (Plasmopara viticola), múčnatku viniča

(Uncinula necator), bielu hnilobu (Coniella diplodiella) a pleseň sivú (Botrytis cinerea). QUADRIS MAX môže byť použitý v systémoch integrovanej produkcie viniča (IPM).

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka na ha,

 

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koncentrácia

 

 

 

doba/dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vinič - muštové

 

peronospóra

viniča

 

1,5 – 2,0 l

21

 

 

aplikácia max. 2x

 

hrozno

 

múčnatka viniča,

biela

 

(0,15 – 0,2 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hniloba, pleseň sivá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2014/2543/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/5

 

Etiketa schválená: 3.10.2014

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Optimálna dávka vody je 500 - 1000 l/ha.

Maximálny počet ošetrení počas vegetačného obdobia: 2x

Spektrum účinku prípravku QUADRIS MAX umožňuje ochranu viniča proti viacerým chorobám. Napriek uvedenému je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:

QUADRIS MAX používajte v období zvýšenej citlivosti viniča k chorobám a ako preventívne ošetrenie,

Vyššiu dávku a kratší interval použite v prípade silného infekčného tlaku, na citlivých odrodách a v oblastiach typických pre výskyt chorôb.

Dávka vody závisí od vývojovej fázy viniča a môže byť v rozpätí 500 - 1000 l/ha. Nižšiu dávku vody 500 l/ha voľte v skorších rastových fázach viniča a za podmienky dokonalého pokrytia porastu postrekovou kvapalinou.

Treba dodržať aplikačnú koncentráciu!

QUADRIS MAX by mal byť použitý v bloku 1 až 2 ošetrení nasledujúcich za sebou, optimálny interval medzi ošetreniami je 10 – 12 dní

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok QUADRIS MAX aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie je veľmi tolerantný k ošetrovaným rastlinám. QUADRIS MAX môže poškodiť niektoré odrody jabloní (úlet postrekovej zmesi). Postrekovač, ktorý bol použitý na aplikáciu prípravku QUADRIS MAX nepoužívajte na ošetrovanie jabloní.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

K zabráneniu vzniku rezistencie by sa mali QoI fungicídy používať v súlade s odporúčaniami

FRAC:

-QoI fungicídy treba používať podľa odporúčaní výrobcu

-Aplikovať QoI fungicídy preventívne

Múčnatka viniča (Uncinula necator):

- Maximálny počet ošetrení QoI fungicídmi sú tri aplikácie ako pri sólo aplikáciách, tak v zmesi s vhodným fungicídom z odlišnej skupiny krížovej rezistencie

-QoI fungicídy aplikované sólo by mali byť použité v prísnej alternácii s fungicídmi z odlišnej

skupiny krížovej rezistencie

- Aplikovať QoI fungicídy v zmesi najviac v dvoch aplikáciach po sebe, v alternácií s fungicídmi z odlišnej skupiny krížovej rezistencie.

Peronospóra viniča (Plasmopara viticola):

-Maximálny počet ošetrení QoI fungicídmi sú tri aplikácie a to iba v zmesi s vhodným fungicídom z odlišnej skupiny krížovej rezistencie

-QoI fungicídy aplikovať sólo alebo v bloku aplikácií v alternácii s fungicídmi z odlišnej skupiny krížovej rezistencie

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok QUADRIS MAX aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

ICZ/2014/2543/ha

3/5

Etiketa schválená: 3.10.2014

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

QUADRIS MAX môže poškodiť niektoré odrody jabloní (úlet postrekovej zmesi).

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny! Zabránte úletu postrekovej kvapaliny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas skúšania nebol zaznamenaný žiadny negatívny vplyv na faunu vo všeobecnosti a predovšetkým na užitočné organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok pred použitím dôkladne premiešajte. Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do 3/4 vodou a doplňte na požadovaný objem. Čerpadlo je potrebné ponechať zapnuté aj počas presunu postrekovača a pri samotnej aplikácii. Nepripravujte väčšie množstvo postrekovej kvapaliny ako to, ktoré sa bezprostredne po príprave použije. Prázdny obal z tohto prípravku aj z dôvodu vysokej viskozity prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere po vetre od pracujúcich smerom do neošetrenej plochy. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry !

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť !

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu, nie je horľavou kvapalinou. S vodou sa mieša v každom pomere. Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, zabezpečte aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do okolia - najmä aby neprenikla do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní. Postihnutého dopravte na čistý vzduch, rozopnite mu na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo.

Po náhodnom požití. Nevyvolávajte zvracanie! Postihnutého ihneď dopravte k lekárovi.

Po zasiahnutí očí. Oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky.

Odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia z nej zabezpečte postihnutému okamžité lekárske ošetrenie. Lekára informujte o prípravku, s ktorým pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel: 02/54 77 41 66.

V prípade nebezpečia volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

ICZ/2014/2543/ha

4/5

Etiketa schválená: 3.10.2014

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote od 0oC až do +30°C, oddelene od potravín, nápojov, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvšok (uvedené v parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad

v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Právne normy.

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2014/2543/ha

5/5