Etiketa schválená: 19.1.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

QUAD-GLOB 200 SL

Postrekový neselektívny kontaktne pôsobiaci prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na desikáciu poľnohospodárskych plodín a na ničenie burín v zemiakoch, a iných poľných plodinách.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: diquat dibromid, CAS: 2764-72-9 (ion) 85-00-7 (dibromid)

Označenie prípravku:

Prípravok je pre populácie Aphidius rhopalosiphi, Pardosa spp., Chrysoperla carnea, Trichogramma cacoeciae a Pterostichus melanarius s prijateľným rizikom.

Prípravok je vylúčený z používania v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov (podzemných aj povrchových).

V ochrannom pásme povrchových vôd II. stupňa sa použitie prípravku obmedzuje nasledovne:

1. Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

2. Prípravok sa nesmie použiť v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7 o, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t. j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných a povrchových vôd. Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín povrchových a podzemných vôd! Dodržte predpísanú ochrannú zónu!

Zákaz vypúšťania prípravku a zvyškov postrekovej kvapaliny do kanalizácie! Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybami. Obsahuje diquat, môže spôsobiť alergické reakcie.

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá! Dodržte predpísanú ochrannú dobu!

Len pre profesionálne použitie!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEL’KOSPOTREBITEL’SKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Pri používaní prípravku dodržiavajte podmienky správnej poľnohospodárskej praxe.

QUAD-GLOB® je registrovaná značka spoločnosti GLOBACHEM nv

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

QUAD-GLOB 200 SL je neselektívny kontaktný postrekový prípravok určený na desikáciu poľnohospodárskych plodín a ničenie burín v nich. Rastliny prijímajú prípravok zelenými časťami. Spôsob účinku spočíva v inhibícii fotosyntézy. Prvé príznaky jeho účinku (chlorotické škvrny, vädnutie) sa spravidla objavujú už po niekoľkých hodinách po aplikácii. Pri styku s pôdou dochádza k jeho úplnej inaktivácii, takže v pôde nezanecháva rezíduá.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Max. počet aplikácií: 1×.

Zemiak (likvidácia burín):

Dávka vody: 150-400 l.ha-1.

Prípravok aplikujte preemergentne, najneskôr však v čase vzchádzania plodín (veľmi skoré odrody - vzídených najviac 10 % rastlín, ostatné odrody vzídených najviac 40 % rastlín, výška rastlín do 15 cm). Neaplikujte na vzchádzajúce porasty, ktoré sú stresované suchom, teplotami, chorobami, môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu plodiny.

Etiketa schválená: 19.1.2016

Zemiak (desikácia):

Dávka vody: 200-500 l.ha-1.

Prípravok aplikujte 7-14 dní pred zberom. Prípravkom QUAD-GLOB 200 SL môžete desikovať konzumné aj sadbové zemiaky, pričom okrem desikácie zemiakovej vňate zničíte aj prerastené buriny. Desikáciou tiež potlačíte šírenie hubových chorôb v záverečnej fáze vegetácie zemiakov.

Repka ozimná (desikácia):

Dávka vody: 250-500 l.ha-1.

Najvhodnejší termín aplikácie je, ak 90 % semien stredného poschodia je čiernohnedej farby a vlhkosť semien je okolo 15 %. Zberajte 4 -7 dní po aplikácií.

Jačmeň a ovos (desikácia zaburinených porastov):

Dávka vody 200-500 l.ha-1.

Prípravok aplikujte v čase voskovej až nastupujúcej plnej zrelosti obilnín (BBCH 83–89). Zberajte za 4-7 dní po aplikácii. Zrno po zbere možno použiť iba na kŕmne účely.

Hrach, bôb, ďatelina lúčna a plazivá, ľan (desikácia):

Dávka vody (hrach, bôb, ďatelina lúčna a plazivá): 200-500 l.ha-1. Dávka vody (ľan): 300-500 l.ha-1.

Prípravok aplikujte cca. 5 dní pred prirodzeným začiatkom zberovej zrelosti. Bôb možno použiť len na kŕmne účely.

Poľné plodiny (ničenie burín):

Dávka vody: 200-500 l.ha-1.

Prípravok aplikujte pred vzídením plodiny. Postrek na buriny je najúčinnejší v rastovej fáze klíčnych listov až 1. páru pravých listov burín (BBCH 10-12). Aplikácia po vzídení plodiny je možná v plodinách so širokými riadkami ale len s použitím ochranného krytu, ktorý bráni kontaktu herbicídu s plodinou.

Slnečnica (desikácia):

Dávka vody: 150-400 l.ha-1.

Prípravok aplikujte v rastovej fáze, keď je vlhkosť nažiek od 25–30 % (BBCH 86–87). množstvo vody zvoľte podľa mohutnosti porastu a technických parametrov postrekovača.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka diquat patrí do skupiny bipyridylov (HRAC GROUP: D). Pri použití podľa návodu nebola pozorovaná rezistencia voči tomuto prípravku. V priebehu vegetácie nepoužívajte prípravky s rovnakým mechanizmom účinku niekoľkokrát za sebou na tom istom pozemku. Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok viac ako 1x za vegetačnú sezónu a dodržujte nasledovné zásady:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku v správnom termíne,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy.

VPLYV NA ÚRODU

Etiketa schválená: 19.1.2016

Aplikácia prípravku podľa uvedených pokynov pre aplikáciu nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Aplikácia nemá vplyv na náhradné, ani na následne pestované plodiny!

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Aplikácia prípravku podľa uvedených pokynov pre aplikáciu nemá negatívny vplyv na užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely! Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a vypláchnite opakovane čistou vodou, prípadne s prídavkom detergentu alebo 3 % roztoku sódy. Trysky a sitká vyčistite samostatne. Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postreku a pri aplikácii používajte ochranný pracovný odev, gumovú zásteru z pogumovaného textilu, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, ochranu hlavy (čiapka alebo klobúk), masku s filtrom na ochranu dýchacích orgánov a gumovú obuv.

Aplikácia: ochranný pracovný odev, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, ochrana hlavy (čiapka alebo klobúk), maska s filtrom na ochranu dýchacích orgánov a gumová obuv.

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich s postupom do neošetrenej plochy. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry!

Počas práce a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia tváre a rúk mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť.

Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom, a to iba v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do verejnej kanalizácie, do zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie

Pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po náhodnom požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 19.1.2016

Postihnutého dopraviť na čistý vzduch, rozopnúť mu odev na hrudníku, zabezpečiť pokoj a teplo.

Podať asi 0,5 l pitnej vlažnej vody s niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia. Nevyvolávať zvracanie!. Postihnutého dopraviť k lekárovi!

Oči vyplachovať prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, urýchlene vyhľadať odborné lekárske ošetrenie.

Odstrániť znečistený odev, zasiahnuté miesto umyť mydlom a teplou vodou.

Vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia z otravy zabezpečte postihnutému okamžité lekárske ošetrenie. Lekára informujte o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval (diquat) a o poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, Tel.: 02/54 774 166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote +5°C až +30°C, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t. j. zriedený technologický zvyšok vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie.

Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.