Etiketa schválená: 2.9.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PYRINEX SUPREME®

Postrekový insekticídny prípravok s kontaktným a požerovým účinkom proti cicavým a žravým škodcom v repke, kukurici, slnečnici a repe cukrovej v novej ZW formulácii t.j. zmesi suspenzných kapsúl (CS) a emulgovateľného koncentrátu (EW).

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Chlorpyrifos

250 g/l

t.j. 0,0-Diethyl 0-3, 5, 6-trichlore 2-pyridril

 

(23,48 % hm)

phosphorothioate

Beta-cyfluthrin

12 g/l

t.j. a-cyano-4-gluoro-3-phenoxybenzyl-3(2.2-

 

(1,13 % hm)

dichlorovinyl)-2.2-

 

 

dimethylcyclopropanecarboxylate

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: chlorpyrifos CAS No.: 2921-88-2, beta-cyfluthrin CAS No.: 68359-37-5, polyalkyleneoxid heptamethytrisiloxan CAS No.: 27306-78-1, undekán-1-ol, etoxylovaný CAS No.: 34398-01-1, benzínové rozpúšťadlo (ropné), ťažká aromatická frakcia CAS No.: 265-198-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS09

Pozor

H302

 

Škodlivý po požití.

 

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

 

ľudí a životné prostredie.

 

P270

 

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

 

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste nebezpečných odpadov.

SP 1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v

 

blízkosti povrchových vôd./Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z

 

poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

 

SPe 3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou

plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v šírke 20 m pri 75 % redukcii úletu

 

pri všetkých plodinách.

 

SPe 8

Nepoužívať na kvitnúci porast z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu. Nepoužívať,

 

ak sa v ošetrovanom poraste vyskytuje kvitnúca burina.

 

 

Aplikujte len v mimoletovom čase včiel, neskoro večer.

 

 

Pri aplikácii zabráňte úletom postrekovej kvapaliny na necieľový porast.

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

Vt4

Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie.

ICZ/2015/3195/ki

1/6

Etiketa schválená: 2.9.2015

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy. Vč2 Prípravok je pre včely a iné užitočné článkonožce škodlivý.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd. Dbajte o to aby s prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Bez obmedzenia použitia PHO.

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

ADAMA Makhteshim Ltd. Industrial Zone, P.O.Box 60,

 

841 00 Beer-Sheva, Izrael

Držiteľ autorizácie:

ADAMA Agriculture Slovensko, spol. s r.o., Nádražná 28,

 

900 28 Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-05-1640

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l fľaša HDPE/EVOH, 5 l kanister HDPE/EVOH

Doba použiteľnosti:

pri dodržaní podmienok skladovania 2 roky od dátumu

 

výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok PYRINEX SUPREME® je kontaktný insekticídny prípravok na báze účinných látok chlorpyrifos a beta-cyfluthrin, určený na kontrolu cicavého a žravého hmyzu v repke, kukurici, repe cukrovej a slnečnici. Chlorpyrifos inhibuje acetylcholín esterázu, čo vedie k narušeniu prepojenia v nervovom systéme, a následne k rýchlemu úhynu cieľového hmyzu. Chlorpyrifos účinkuje predovšetkým kontaktným spôsobom, v tráviacom ústrojenstve a v respiračnom systéme. Beta- cyfluthrin je pyretroidná účinná látka pôsobiaca blokovaním prenosu nervových impulzov pozdĺž nervových vlákien, čím narušuje nervový systém škodcov, čo vedie k ich úhynu. Prenosu impulzov pozdĺž nervových vlákien zabraňuje tak, že naruší fungovanie membrány nervových vlákien. Beta– cyfluthrin patrí do 4 generácie syntetických pyretroidov, ktoré sú charakteristické foto stabilitou (nedegradujú rýchlo na slnku) a minimálnou nestálosťou čo zvyšuje ich efektivitu až po dobu 10 dní po aplikácii. Beta–cyfluthrin patrí do typu I pyrethroidov, ktoré vykazujú vyššiu účinnosť i pri relatívne nízkej teplote.

NÁVOD NA POUŽITIE

ICZ/2015/3195/ki

2/6

 

 

 

 

Etiketa schválená: 2.9.2015

 

 

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochranná doba

Poznámk

 

 

 

 

 

a

repka ozimná,

krytonosy, piliarka repková,

0,75 – 1,25 l

40

 

repka jarná

skočka repková, skočka

 

 

 

 

 

kapustová, byľomor kelový

 

 

 

 

kukurica

kukuričiar koreňový, mora

1

– 1,25 l

45

 

 

bavlnníková, vijačka kukuričná

 

 

 

 

repa cukrová

vošky, skočky, mory

1

– 1,25 l

45

 

 

 

 

 

 

 

slnečnica

voška slamihová

1

– 1,25

45

 

Dávka vody pre

repku a kukuricu: 200-300 l.ha-1.

 

 

 

 

Dávka vody pre repu cukrovú a slnečnicu: 300 l.ha-1.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok PYRINEX SUPREME® aplikujte v čase objavenia sa škodlivého organizmu resp. na základe oficiálnej signalizácie. Ochranný účinok trvá 7 – 14 dní v závislosti na klimatických podmienkach a tlaku škodlivého organizmu. Dážď 2 hodiny po aplikácii nemá vplyv na účinnosť prípravku. Zabezpečte rovnomernú aplikáciu.

Prípravok aplikujte max. 1x za sezónu.

Repka ozimná a repka jarná

Prípravok aplikujte proti krytonosom, piliarke repkovej, skočkám, a byľomorovi kelovému, pri zistení ich výskytu alebo podľa signalizácie od začiatku tvorby listov do začiatku kvitnutia (BBCH 10 – 50). Neaplikujte na kvitnúci porast!

Aplikujte v bezletovom čase včiel. Pred aplikáciou jarného ošetrenia repky zabezpečte likvidáciu kvitnúcich burín.

Repa cukrová

Prípravok aplikujte proti prvej alebo druhej generácii škodcov podľa signalizácie

pri prekročení prahu ich škodlivosti od rastovej fázy začiatku tvorby listov (BBCH 10).

Kukurica

Prípravok aplikujte pri objavení sa škodlivého organizmu, podľa signalizácie resp. pri prekročení prahu škodlivosti škodlivého organizmu od rastovej fázy plného kvitnutia do mliečnej zrelosti

(BBCH 65 – 73).

Proti larvám vijačky kukuričnej ošetrujte podľa signalizácie – najneskôr týždeň po prvom vrchole náletu motýľov, týždeň po druhom nálete je potrebné ošetrenie opakovať prípravkami s iným spôsobom účinku.

Proti imágam kukuričiara koreňového ošetrujte v čase najvyššieho náletu imág. Doba účinku je 7- 14 dní. Prah škodlivosti imág kukuričiara: kukurica na zrno – 4-5 imág na klas, osivová kukurica – 1-3 imága na klas.

Proti húseniciam mory bavlníkovej ošetrujte podľa signalizácie – sledovanie populácie feromónovými lapačmi, doba účinku 10-14 dní, potom je potrebné postrek zopakovať prípravkami s iným spôsobom účinku.

Slnečnica

Prípravok aplikujte proti voške slamihovej pri zistení jej výskytu alebo podľa signalizácie od začiatku predlžovacieho rastu do začiatku kvitnutia (BBCH 30 – 59). Neaplikujte na kvitnúci porast!

Aplikujte v bezletovom čase včiel. Pred aplikáciou zabezpečte likvidáciu kvitnúcich burín.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ

CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH

NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

 

ICZ/2015/3195/ki

3/6

Etiketa schválená: 2.9.2015

Pri dodržaní odporúčaných dávok nemá aplikácia prípravku PYRINEX SUPREME® negatívny dopad na výšku a kvalitu produkcie a spracovateľské procesy ošetrených plodín a častí rastlín určených na rozmnožovanie. Neboli zaznamenané žiadne prejavy fytotoxicity.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Chlorpyrifos patrí do chemickej skupiny organofosfátov, inhibuje acetylcholín esterázu (podľa

IRAC trieda 1 – podskupina B). Plodiny ošetrujte maximálne 1 x za sezónu. Neaplikujte na lokalitách, kde bola zaznamenaná rezistencia cieľového škodlivého organizmu na organofosfáty alebo pyretroidy. Na kontrolu cieľových škodcov počas sezóny používajte prípravky s obsahom rôznych účinných látok s odlišným mechanizmom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv na kvantitu resp. kvalitu produkcie ošetrených plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok PYRINEX SUPREME® nemá pri dodržiavaní zásad správnej poľnohospodárskej praxe a odporúčaní uvedených v tejto etikete žiadne negatívne účinky na následné alebo náhradné plodiny. Vysievanie/vysádzanie následných alebo náhradných plodín je bez obmedzenia.

Postrekujte za bezvetria. Zabráňte zasiahnutiu susedných plodín. Prípravok PYRINEX SUPREME® nemá negatívny vplyv na susedné resp. necieľové rastliny

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Aplikácia prípravku PYRINEX SUPREME® v zmysle odporúčaní a obmedzení uvedených v tejto etikete nemá významný negatívny vplyv na užitočné alebo iné necieľové organizmy.

UPOZORNENIE!

Pre ochranu včiel, neaplikujte produkt v čase kvitnutia ošetrovanej plodiny alebo ak sú v poraste prítomné kvitnúce buriny. Bezletové obdobie pre včely je 3 dni po aplikácii.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím prípravku obsah v uzatvorenom obale dôkladne premiešajte (zatrepte).

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Prípravok aplikujte schválenými aplikačnými zariadeniami, ktoré zabezpečia rovnomernú aplikáciu prípravku.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po vyprázdnení nádrže postrekovača vypláchnite nádrž, ramena a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača/rosiča), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku, sódy (3% roztokom) alebo 0,2% roztokom Agropuru a umyte 3x vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Príprava postrekovej kvapaliny: používajte ochranný pracovný odev, gumovú zásteru, rukavice pre prácu s chemikáliami.

Aplikácia: Ochranný pracovný odev a obuv, rukavice pre prácu s chemickými látkami, respirátor resp. rúšku na ochranu dýchacích ciest, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare. Počas práce

ICZ/2015/3195/ki

4/6

 

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 2.9.2015

a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a

umytia

tváre a rúk teplou

vodou a mydlom

nejedzte,

nepite a nefajčite!

 

 

 

 

 

Postrekujte za

bezvetria alebo pri miernom vánku,

vždy v smere od pracujúcich.

Prípravok

je

horľavina III. triedy nebezpečnosti. Ak sa

dostane do centra požiaru, tento

haste najlepšie

hasiacou penou,

hasiacim

práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodou

len vo forme jemnej hmly, a to len v takých

prípadoch, ak

je zaručené, že

kontaminovaná

voda neprenikne do

verejnej

kanalizácie

a nezasiahne

zdroje podzemných a ani recipienty

povrchových vôd.

 

 

 

 

 

 

Dôležité upozornenie!

 

 

 

 

 

 

Pri požiarnom

zásahu

použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku

toxických splodín!

PRVÁ POMOC Všeobecné pokyny:

Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto etiketa alebo bezpečnostnej karty. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy.

Pri nadýchaní: postihnutého ihneď odveďte na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci! V prípade ťažkostí vyhľadajte pomoc lekára a ukážte tento obal alebo označenie.

Pri styku s pokožkou: Zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: Pri násilne otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu aspoň 15 minút. Ak má postihnutý kontaktné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Po požití: Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody (nikdy však nepodávajte žiadne tekutiny osobám v bezvedomí). Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Ďalšie údaje:

Poznámka pre lekárov: ne je známa žiadna špecifická terapia. Protilátka: 1= atropine sulphate,

2= bidoxime chloride or pralidoxime (PAM). Pri požití vykonajte výplach žalúdka a poskytnite medicinálne uhlie.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným Informačným Toxikologickým Centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 5477 4166, mobil: +421 911 166 066

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +30 °C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako

ICZ/2015/3195/ki

5/6

Etiketa schválená: 2.9.2015

nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

PYRINEX SUPREME® je registrovaná ochranná známka spoločnosti ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

ICZ/2015/3195/ki

6/6