Etiketa schválená: 03.02.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PYRINEX 48 EC

Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu na ochranu rastlín proti škodlivému cicavému a žravému hmyzu.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Chlorpyrifos 480 g/l t.j. 0,0-dietyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl) tiofosfát (44,53% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: chlorpyrifos CAS No.: 2921-88-2, solvent nafta CAS No:64742-95-6, n-butanol CAS No.: 71-36-3

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS02 GHS05 GHS06 GHS08 GHS09

Nebezpečenstvo!

Etiketa schválená: 03.02.2016

Z3 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný.

Vt4 Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie! Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

V2 Prípravok je škodlivý pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy. Vč1 Prípravok je pre včely jedovatý.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

Neaplikujte na telo zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Chlorpyrifos je organofosfátový inhibítor cholínesterázy, ktorý ničí cicavý a žravý hmyz ako dotykový a požerový jed. Nie je systémový insekticíd.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: - obilniny, repa cukrová a repa kŕmna, paprika: 400 l/ha - jabloň: 1000 l/ha

Obilniny: hrbáč obilný - ošetrujte na jeseň po zistení prvých poškodených rastlín a na jar do štádia steblovania, max. 2 aplikácie

kohútiky - ošetrujte v čase max. liahnutia, max. 2 aplikácie

Repa cukrová a repa kŕmna: voška maková - ošetrujte porasty napadnuté na 5 % a viac, max.

Etiketa schválená: 03.02.2016

1 aplikácia

Paprika: pri zistení výskytu prvých neokrídlených vošiek na rastline, max. 1 aplikácia Jabloň: pri zistení výskytu škodcu, max. 1 aplikácia

VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Rezistencia nebola zistená. Dodržujte predpísanú dávku a koncentráciu prípravku.

VPLYV NA ÚRODU

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv na kvantitu resp. kvalitu produkcie ošetrených plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok PYRINEX 48 EC nemá pri dodržiavaní zásad správnej poľnohospodárskej praxe a odporúčaní uvedených v tejto etikete žiadne negatívne účinky na následné alebo náhradné plodiny. Vysievanie/vysádzanie následných alebo náhradných plodín je bez obmedzenia.

Postrekujte za bezvetria. Zabráňte zasiahnutiu susedných plodín. Prípravok PYRINEX 48 EC nemá negatívny vplyv na susedné resp. necieľové rastliny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je škodlivý pre včely, chrobáky z čeľade bystruškovité a drobčíkovité. Pre predátorov

Aphidoletes aphidimisa, Coccinellidae, Orius sp., Phytoseiulus persimilis, Trichogramma sp. je stredná až silná škodlivosť (50 – 70 % redukcia).

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie, nádrž, ramená, trysky, asanujete vodou s prídavkom 3% roztoku sódy alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u a umyte vodou. Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumové topánky. Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to vždy v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry. Počas práce a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Prípravok je horľavina. Ak sa dostane do centra požiaru, tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodou len vo forme jemného zahmlievania, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej

Etiketa schválená: 03.02.2016

kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd. Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

Príznaky otravy: sa neprejavujú okamžite, ale až po určitej dobe latencie a to ako nevoľnosť, nechutenstvo, bolesti hlavy, brucha, nutkanie na zvracanie, hnačky, zvýšené potenie a slinenie. Pri ťažkých otravách nasledujú kŕče svalstva končatín s následnou slabosťou, ochabnutím, ochrnutím, bezvedomím a smrťou.

Pri predpoklade otravy nečakajte na vývoj symptómov. Okamžite začnite s nižšie uvedenými procedúrami. Kontaktujte lekára, najbližšiu nemocnicu alebo toxikologické centrum. Kontaktovanej osobe oznámte názov prípravku, typ a veľkosť expozície, popíšte všetky symptómy a sledujte nižšie popísaný postup.

PRVÁ POMOC

Pri nadýchaní: ihneď odveďte postihnutého na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci!

Pri styku s pokožkou: zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: pri násilne otvorených viečkach vypláchnite ihneď oči veľkým množstvom vody. Ak má postihnutý kontaktné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití: ústa vypláchnite vodou a zabezpečte vypitie väčšieho množstva vody a medicinálneho uhlia (ale len v prípade, že postihnutý je pri vedomí a nemá kŕče). Nevyvolávajte zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Nikdy nepodávajte nič ústami a nevyvolávajte zvracanie, ak postihnutý nie je pri vedomí.

Ďalšie údaje: poznámka pre lekárov: obsahuje organické rozpúšťadlo a organofosfáty:

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným informačným toxikologickým Centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166.

Terapia pri otrave organofosfátovými insekticídmi:

Preveďte celkovú dekontamináciu povrchu tela a prípadný výplach žalúdka a podajte medicinálne uhlie. Špecifickým antidotom je atropín sulfát, podávaný intravenózne alebo intramuskulárne 2-4 mg a opakujte po 5-10 min, pokiaľ nie sú dosiahnuté príznaky atropinizácie. Udržujte plnú atropinizáciu, pokiaľ látka nie je celkom zmetabolizovaná.

Obidoxim a pralidoxim môže byť podávaný ako pomocná terapia, nie však ako náhrada atropínu. Terapia oxímami by mala trvať počas celej doby podávania atropínu. Po počiatočnom zlepšení sa stav môže zhoršiť!

PACIENT MUSÍ BYŤ POD PRÍSNYM ODBORNÝM DOHĽADOM ASPOŇ POČAS 48 HODÍN.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Etiketa schválená: 03.02.2016

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad.