Etiketa schválená: 9.7.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PYRAMIN® TURBO

Postrekový herbicídny prípravok vo forme dispergovateľného koncentrátu na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej a kŕmnej.

Účinná látka:

520 g.l-1 (43,3% hmot.) Chloridazon, tj.4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-pyradazon

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Chloridazon, CAS No.: 1698-60-8; Polykondenzát fenolsulfónovej kyseliny, formaldehyd- močovina, sodná soľ CAS No.: neuvedené, propán-1,2-diol CAS No.:57-55-6

Označenie prípravku

Etiketa schválená: 9.7.2014

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné !

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie : dážďovky prijateľné.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné!

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD. DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU!

ULOŽTE MIMO DOSAH ZVIERAT.

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PYRAMIN® je registrovaná ochranná známka spoločnosti BASF SE

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Pyramin Turbo vniká do rastliny koreňmi a listami. Pri ošetrení pred vzídením je prijímaný koreňmi klíčiacich burín, ktoré ešte pred vzídením alebo krátko po ňom zahynú.

Účinná látka chloridazon je selektívna, systémová účinná látka, ktorá je rýchlo absorbovaná koreňmi rastlín a translokovaná akropetálne rastlinou. Chloridazon inhibuje elektrónový transport pri fotosyntéze vo fytosystéme II a tento proces prebieha v chloroplastoch. Chloridazon patrí do skupiny pyridazinonov.

vyvinutých viac pravých listov (pichliač, pýr, pupenec).

Etiketa schválená: 9.7.2014

POVOLENÝ ROZSAH PRÍPRAVKU

Spotreba Pyraminu Turbo ak vychádzame z potrebnej dávky 5 l.ha-1 pri plošnom ošetrení:

Maximálne množstvo účinnej látky chloridazon nesmie prekročiť 2,6 kg.ha-1 a možno ho aplikovať

1x za 3 roky.

Potrebné množstvo vody je 200-600 l.ha-1, pri pásovom postreku 100-200 l.ha-1.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pri aplikácii na suchý povrch pôdy sa hlavný účinok dostaví až po dažďových zrážkach. Včasná sejba, jemne a rovnomerne pripravená pôda s dobre uzatvoreným povrchom sú predpokladom pre uspokojivý účinok.

V oblastiach s pravidelným suchom alebo pri neskoršej sejbe repy sa osvedčila aplikácia pred sejbou s následným zapracovaním do pôdy (do hĺbky 2-3 cm) a to 4,1 - 5 l.ha-1 Pyraminu Turbo.

V oblastiach s každoročne sa meniacou vlhkosťou pôdy a s nepravidelnými zrážkami:

a.) pred sebou aplikujte plošne 2,2 l Pyraminu Turbo a poslednou predsejbovou operáciou zapracujte do hĺbky 3 cm.

b.) pri sejbe aplikujte plošne 3 l.ha-1 alebo pásovo Pyramin Turbo, s uvážením podľa miestnych skúseností.

Po výseve pred vzídením

Pri dostatočnej vlhkosti a pravidelných jarných zrážkach je aplikácia Pyraminu Turbo bezprostredne po sejbe dávkou 4,1 - 5 l.ha-1 na ešte vlhkú pôdu najistejším spôsobom použitia. Neskoršie ošetrenie asi až do doby 3 dní pred vzídením repy je možné, jeho výsledok je však vzhľadom na nepredvídateľné počasie neistý. V dobe vzchádzania repy takýto porast neošetrujte.

Repa cukrová a kŕmna znáša Pyramin® Turbo veľmi dobre. Ak sa vytvorí pôdny prísušok, je ho nutné rozrušiť do 3-4 dní pred vzídením, aby sa nepoškodili klíčiace rastliny.

Po vzídení

Proti dvojklíčnolistovým burinám ošetrujte listov burín (BBCH 10-12)., Neošetrujte mechanický zásah do porastu môže znížiť

vo fáze klíčnych alebo bezprostredne pred a herbicídnu účinnosť a

maximálne dvoch pravých pri jednotení pretože každý s ohľadom na to zvoľte aj

Etiketa schválená: 9.7.2014

optimálny termín aplikácie. Proti neskorému výskytu burín aplikujte až po vyjednotení, prípadne po poslednom plečkovaní.

Upozornenie

1.) Pyraminom Turbo ošetrujte len repu cukrovú a kŕmnu. 2.) Kvaku a okrúhlicu neošetrujte Pyraminom Turbo

3.) Použité postrekovače nesmú obsahovať zvyšky iných postrekových kvapalín, zvlášť rastových herbicídov.

4.) Nesmie dôjsť k úniku postrekovej látky na susediace plodiny.

5.) Vysoké dávky hnojív pred sejbou, hlavne na ľahkých pôdach vylúčte.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ

PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe. Účinnosť Pyraminu Turbo trvá niekoľko týždňov (podľa počasia a pôdy až niekoľko mesiacov). Reziduálneho pôsobenia pri plodinách v osevnom postupe sa netreba obávať, ak bol Pyramin Turbo použitý podľa týchto pokynov.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

V priebehu vegetácie nepoužívajte prípravky s rovnakým mechanizmom účinku niekoľkokrát za sebou.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDISACE PLODINY

Pri eventuálnom zaoraní je možné ako náhradnú plodinu pestovať: repu cukrovú, kŕmnu a červenú, zemiaky a kukuricu.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY

V priebehu používania prípravku Pyramin Turbo nebol zistený negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte. Odmerané množstvo vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž postrekovača na stanovený objem. Pri príprave zmesí nemiešajte koncentráty, prípravky dávajte do nádrže oddelene. Kvapalinu neustále udržujte v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku aj zásteru z pogumovaného textilu. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku. Zabráňte zaneseniu aerosólu z postrekovej kvapaliny na obsluhu postrekovača.

Dôležité upozornenie:
Pri požiarnom zásahu plyny.
PRVÁ POMOC:
Po náhodnom požití:
Po zasiahnutí očí:

Etiketa schválená: 9.7.2014

Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite. Po práci a pred jedlom, pitím a fajčením, dôkladne si umyte ruky teplou vodou a mydlom resp. osprchujte sa a prezlečte do čistého odevu. Použitý ochranný odev pred ďalším použitím vyperte.

Prípadný požiar haste penou, práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to kropením a nie silným prúdom. Zabezpečte, aby kontaminovaná voda, použitá na hasenie neunikla z priestoru požiaru do okolia, predovšetkým do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu unikať toxické

dajte postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody, prípadne s niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Ak je postihnutý v bezvedomí, zvracanie nevyvolávať.

oči vymyte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v suchých hygienicky čistých, vetrateľných a uzamknuteľných skladoch v uzavretých originálnych obaloch pri teplotách +5 až +30 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom.

Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný na použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme kontrolovať jeho skladovanie, zaobchádzanie s ním, miešanie, použitie či klimatické podmienky v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody či poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín v SR.

Etiketa schválená: 9.7.2014

Betanal®Expert -registrovaná známka BayerCropScience, Nemecko

Dual Gold® -registrovná známka Syngenta Crop Protection, Švajčiarsko