Etiketa schválená:11.04.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PUMA® EXTRA

Postrekový herbicídny prípravok vo forme emulzie typu olej vo vode, určený na reguláciu výskytu metličky obyčajnej, psiarky roľnej, ovsa hluchého a ďalších jednoročných tráv v pšeniciach, jačmeňoch a raži.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fenoxaprop-P-ethyl CAS No.: 71283-80-2, fatty alcohol polyglycol ether CAS No.: 9043-30-5, solvent naphta heavy aromatic CAS No.: 64742-94-5, mixture of 5-chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon a 2-methyl-2H- isothiazol-3-on CAS No.: 55965-84-9

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

Pozor

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.

V1 Prípravok je jedovatý pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Etiketa schválená:11.04.2016

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

PUMA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Fenoxaprop-P-ethyl je selektívny postemergentný graminicíd s kontaktným aj systémovým účinkom. Prijímaný je výhradne zelenými časťami rastlín a transportovaný je aj do koreňov a rhizómov, pôsobí na rastové pletivá tráv. Ošetrené trávy počas 2-3 dní po aplikácii prestávajú rásť a nevytvárajú nové listy; na starších listoch sa objavujú chlorózy, ktoré prechádzajú do nekróz listov, stoniek a celá rastlina postupne odumiera. Tento proces, v závislosti na počasí a rastovej fáze tráv, trvá 12-28 dní, vyššia teplota a relatívna vzdušná vlhkosť účinok podporujú. Suchá pôda, nízka relatívna vlhkosť vzduchu a nízke teploty účinok spomaľujú. Účinok v období dlhšieho sucha býva znížený, lebo vzhľadom na obmedzené transportné pochody v rastline sa nemôže prejaviť systémová zložka účinnosti prípravku. Optimálne účinkuje, ak sú trávy v čase aplikácie vo fáze od 3 listov až do 1,5 kolienka (BBCH 13-21) a aktívne rastú. Účinok v neskorších rastových fázach nemusí byť vždy úplne spoľahlivý. Prerastené trávy sú však silne retardované v raste, ale ostávajú v poraste. Mefenpyr-diethyl zvyšuje selektivitu účinnej látky voči obilninám. PUMA EXTRA nemá žiadny pôdny účinok, v pôde je počas niekoľko hodín plne inaktivovaná.

Citlivé buriny: metlička obyčajná, ovos hluchý, ježatka kuria, moháre, psiarka roľná, proso a cirok alepský vzchádzajúci zo semien.

Odolné buriny: pýr, cirok alepský (z rizómov) a iné trváce trávy, všetky dvojklíčnolistové buriny.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody je 150-300 l/ha.

Počet aplikácií: 1× za sezónu

Pšenice a jačmene ošetrujte v dávke 0,8-1 l.ha-1 najlepšie v 150-250 l vody, najviac 300 l.ha-1. Dodržanie dávky vody na spodnej hranici dávkovania uvedeného rozpätia a použitie hornej hranice dávkovania je zvlášť dôležité, najmä pri aplikácii v podmienkach nepriaznivých pre rast a vývoj rastlín (dlhodobo suchá pôda a nízka relatívna vlhkosť vzduchu, vysoké teploty alebo naopak veľmi nízke teploty po aplikácii), pretože v týchto podmienkach je výrazne znížený systémový účinok fenoxaprop-P-ethylu, tento pôsobí len kontaktne a účinok nemusí byť spoľahlivý. Dve hodiny po aplikácii by nemalo pršať, neskorší dážď účinnosť prípravku nezníži. Aplikovať môžete od štádia 3 listov obilniny (BBCH 13), v pšeniciach až do objavenia zástavnicového listu (BBCH 37), v jačmeni jarnom najneskôr do konca odnožovania (BBCH 29). Vhodnejšie je s ošetrením počkať do doby, keď majú burinové trávy vyvinutú čo najväčšiu listovú plochu.

UPOZORNENIE

Niektorým odrodám jačmeňa jarného pri nepriaznivých podmienkach môžu prechodne slabo zožltnúť listy, čo sa v priebehu 1-2 týždňov stratí a nemá negatívny vplyv na úrodu. Ak by aplikácia mala v prípade jačmeňa jarného nasledovať po dlhšom daždivom období, tak odporúčame radšej počkať až sa zregeneruje ochranná vosková vrstvička. Porast pri aplikácii musí byť suchý, pri silnom intenzívnom slnečnom svite aplikujte podvečer. Neaplikujte v čase, keď hrozia nočné mrazy. Prípravok PUMA EXTRA neodporúčame použiť na jačmeň jarný, kde bol už použitý prípravok obsahujúci účinnú látku dicamba, pretože v týchto prípadoch býva zvýšená citlivosť porastu na prípravok. Prípravok PUMA EXTRA nesmiete používať v porastoch jačmeňa ozimného a ovsa.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na rastliny alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Fenoxaprop-P-ethyl patrí podľa HRAC klasifikácie do skupiny A = inhibítory acetyl CoA carboxylase (ACCase).

Prvé záznamy o možnej rezistencii psiarky roľnej pochádzajú z roku 1982 a ovsa hluchého z roku 1994 z Veľkej Británie. Možná rezistencia metličky obyčajnej bola zaznamenaná v Nemecku v roku 2009.

Etiketa schválená:11.04.2016

V rámci obmedzenia rizika vyselektovania rezistentných burín odporúčame:

dodržiavať zásady striedania plodín,

dodržiavať zásady správnej agrotechniky,

pri pestovaní na tých istých pozemkoch používať herbicídy z rozdielnych chemických skupín,

vysievať iba čistené certifikované osivo pre zabránenie prenosu semien burín medzi pozemkami a regiónmi.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok PUMA EXTRA nemá negatívny vplyv na kvantitu alebo kvalitu úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných plodín je bez obmedzení.

Pokiaľ je potrebné porast ošetrený prípravkom PUMA EXTRA z akéhokoľvek dôvodu zlikvidovať, je možné vysievať ľubovoľnú náhradnú plodinu. V prípade výsevu veľmi citlivých plodín, ako sú obilniny, kukurica alebo trávy, je vhodné dodržať niekoľkodenný odstup výsevu po aplikáciu prípravku PUMA EXTRA.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri dodržaní správneho použitia prípravku PUMA EXTRA, odporučeného v etikete, nie sú užitočné a necieľové organizmy ohrozené.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok je potrebné najprv v obale homogenizovať (napr. premiešaním alebo pretrepaním). Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene.

Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie musí byť vyčistené čo najskôr po ukončení aplikácie, aby nedošlo k poškodeniu iných plodín zvyškami kvapaliny postrekovača.

Postup pri čistení:

1.Vystriekajte aplikačnú kvapalinu na ošetrovanom pozemku.

2.Rozoberte nasávacie a výtlačné vedenie a tryskové filtre dobre prepláchnite vo vode.

3.Naplňte aplikačné zariadenie vodou na 10% obsahu nádrže a spustite miešanie (odporúčame rotačnú čistiacu trysku).

4.Vystriekajte oplachovú kvapalinu na ošetrovanom pozemku alebo ju zneškodnite ako nebezpečný odpad.

5.Opakujte krok 3 a 4.

6.Skontrolujte filtre, či neobsahujú viditeľné usadeniny.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:

Etiketa schválená:11.04.2016

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv; pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu. Počas práce a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

Postihnutého preneste na čistý vzduch, udržiavajte ho v teple a pokoji. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc.

Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou. Okamžite zaistite lekársku pomoc.

Okamžite vyplachujte oko prúdom čistej vody počas aspoň 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky:Okamžite vyzlečte znečistený odev. Umyte okamžite vodou a mydlom a dokonale opláchnite. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.