Etiketa schválená: 2.5.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PULSAR®40

Postrekový selektívny herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v sóji a v slnečnici (len odrody technológie CLEARFIELD®).

Účinná látka:

40 g.l-1 imazamox t.j. amónna soľ (+)-5-methoxymethyl-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2- imidazolin-2-yl) kyseliny nikotínovej

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva : imazamox CAS No.: 114311-32-9

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

GHS09

Pozor

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P405 Uchovávajte uzamknuté.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

V2 Prípravok je škodlivý pre populácie dážďovky

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Môže poškodiť zdravie po nadýchaní, požití, pri styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Uložte mimo dosah zvierat.

Zákaz používania prípravku v 1. Ochrannom pásme vodných zdrojov.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd. Dodržujte ochrannú zónu.

ICZ/2016/4147/mt

1/5

Etiketa schválená: 2.5.2016

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol. s r.o., Einsteinova 23, 85101 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:

BASF Agrochemical Products de PuertoRico, Road#2 km 47,3, PO Box 243, Manati, PR, 0067, USA

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

03-11-0648

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l HDPE kanistre

Pulsar® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE, Nemecko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Pulsar 40 je širokospektrálny herbicíd, jeho účinná látka je prijímaná listami a koreňmi, prúdom živín a asimilátov je rozvádzaná do celej rastliny. Imazamox narušuje enzymatické pochody (AHAS), akumuluje sa v rastových vrcholoch. Vzchádzajúce citlivé buriny po zasiahnutí zastavujú rast, prestávajú plodine konkurovať a počas 4-6 týždňov hynú. Zabudované zmáčadlo zaisťuje rýchly prienik účinnej látky do pletív rastlín.

Prvým príznakom herbicídneho účinku okrem zastavenia rastu burín je tmavočervené sfarbenie, alebo chloróza najmladších listov postupne prechádzajúce do nekróz a odumretia rastlín. Rýchlosť účinku prípravku je závislá na druhu burín a ich rastovej fáze, teplotných a vlhkostných podmienkach a dávke. Pri nepriaznivých podmienkach pre rast a vývoj burín sa môže herbicídny účinok prejaviť až neskoršie po aplikácii.

Citlivé dvojklíčnolistové buriny

láskavce (ohnutý, zelenoklasý), drchnička roľná, loboda konáristá, kapsička pastierska, mrlík biely, hluchavka purpurová, nezábudka roľná, horčiaky, reďkev ohnicová, horčica roľná, mlieč roľný, hviezdica prostredná, veroniky, voškovník obyčajný, ľuľok čierny, durman obyčajný, výmrv slnečnice (nie odrody technológie CLEARFIELD®).

Stredne citlivé

rumančeky, rumany, parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný, ambrózia palinolistá, bažanka ročná.

Citlivé trávovité buriny

ovos hluchý, ježatka kuria, mätonohy, moháre, výmrv pšenice.

Stredne citlivé

psiarka roľná, pýr plazivý, lipnica ročná, cirok alepský (zo semena), proso.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr.

Poznámka

 

 

 

doba

 

sója

dvojklíčnolistové

0,8-1,0 l

AT

 

 

buriny a jednoročné

 

 

 

 

trávy

 

 

 

ICZ/2016/4147/mt

 

 

 

2/5

 

 

 

 

Etiketa schválená: 2.5.2016

 

 

 

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr.

 

Poznámka

 

 

 

doba

 

 

slnečnica

dvojklíčnolistové

1-1,2 l

AT

 

povolené odrody resp.

(technológia

buriny a jednoročné

 

 

 

hybridy pozri

CLEARFIELD®)

trávy

 

 

 

www.uksup.sk

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody je 300-500 l.ha-1 Počet aplikácií: max 1×

Poznámky k aplikácii

Pulsar®40 aplikujte v štádiu 1-3 pravých listov burín (skorá postemergentná aplikácia), maximálne do fázy BBCH 13-14. Najlepší účinok dosiahnete ak budete ošetrovať v štádiu 1- 1,5 listu jednoročných tráv a 2 pravých listov dvojklíčnolistových burín.

Sója

by nemala byť vyššia ako 5 cm. Slnečnica (technológia CLEARFIELD®)

Pulsar®40 aplikujte pri slnečnici v rastovej fáze 2-6 listov (BBCH 12-14). Najlepší účinok na dvojklíčnolistové buriny dosiahnete, keď sú vo fáze 2-4 párov pravých listov a trávy majú 1- 1,5 listu. Dávka prípravku Pulsar®40, za optimálnych vlhkostných podmienok, je 1,2 l.ha-1; v suchších podmienkach a etapovitom vzchádzaní burín môžeme použiť delenú aplikáciu 0,6 +

0,6 l.ha-1

CLEARFIELD® je technológia, pri ktorej je prirodzeným šľachtením v odrodách vyšľachtená tolerancia voči účinnej látke imazamox.

Túto technológiu nie je možné použiť pri bežných odrodách slnečnice, ale len pri odrodách označených ako CLEARFIELD®. Zoznam všetkých CLEARFIELD® odrôd nájdete na stránkach ÚKSÚP-u: www.uksup.sk (dokument: Zoznam registrovaných odrôd technológie

CLEARFIELD®).

ÚDAJE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY.

Pulsar 40 aplikujte len do odrôd slnečnice rezistentných na imazamox (technológia CLEARFIELD®). Aplikácia do bežnej odrody spôsobí totálnu likvidáciu porastu slnečnice! Výmrv slnečnice odrôd technológie CLEARFIELD® u následných plodín nie je možné ničiť použitím Pulsar 40 (odroda je rezistentná na imazamox).

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka imazamox patrí do skupiny imidazolínov (HRAC GROUP: B). Nepoužívajte v priebehu vegetácie prípravky s rovnakým mechanizmom účinku niekoľkokrát za sebou. Dodržiavajte agrotechnické zásady (striedanie plodín, termín sejby), dávkovanie prípravku a termíny aplikácie.

VPLYV NA ÚRODU

Negatívne vplyvy na úrodu a kvalitu vrátane produktov množenia, pri dodržaní aplikačných podmienok, nie sú známe.

ICZ/2016/4147/mt

3/5

Etiketa schválená: 2.5.2016

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po riadnom zbere plodiny ošetrenej Pulsar®40 môžu byť bez obmedzenia vysievané plodiny: slnečnica, kukurica, repa cukrová, zemiaky, ozimné obilniny, lucerna, všetky druhy ďatelinovín a strukovín. Za 12 mesiacov po aplikácii môže byť siata repka ozimná.

V prípade predčasného zaorania plodín ošetrených prípravkom Pulsar 40 sa môžu po spracovaní pôdy do hĺbky 10-15 cm pestovať:

Strukoviny - hneď po zaoraní plodiny Obilniny, slnečnica a tabak - po 4 mesiacoch Kukurica a zemiaky - po 9 mesiacoch

Repka (nie odrody technológie CLEARFIELD®) a repa cukrová - po 12 mesiacoch.

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe negatívne vplyvy na susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Nie sú známe negatívne vplyvy na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV.

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača do polovice naplnenej vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž postrekovača vodou na stanovený objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Pri príprave zmesi nemiešajte koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Tekutinu udržujte neustále v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

1, Po vyprázdnení postrekovača vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača).

2, Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3 % roztokom).

3, Opakujte postup podľa návodu „2“ ešte raz.

Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania. Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný oblek , zásteru, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor , gumové rukavice a gumové čižmy. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte gumovú zásteru alebo zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

ICZ/2016/4147/mt

4/5

Etiketa schválená: 2.5.2016

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Po skončení práce dôkladne vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou. Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: dajte postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody, prípadne s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia.. Ak je postihnutý v bezvedomí, zvracanie nevyvolávajte. Zvracanie vyvolávajte len na odporučenie lekára.

Po zasiahnutí očí: oči vymyte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/5477 4166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5-30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný na použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme kontrolovať jeho skladovanie, zaobchádzanie s ním, miešanie, použitie či klimatické podmienky počas aplikácie alebo po nej, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod v SR platný pre príslušný rok.

ICZ/2016/4147/mt

5/5