Schválené: 3.7.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PROTUGAN SUPER

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou proti metličke obyčajnej a dvojklíčnolistovým burinám na postemergentné ošetrenie ozimných obilnín.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

etoxylovaný mastný alkohol CAS No.: neuvedené, alkylnaftalén sulfonát CAS No.: neuvedené

Označenie prípravku:

ICZ/2015/3287/mt

1 / 5

ICZ/2015/3657/mt

Schválené: 3.7.2015

PHO2 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo.

Uložte mimo dosah zvierat!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu. PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Protugan Super® je obchodná značka spoločnosti ADAMA

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok ovplyvňuje fotosyntézu, je absorbovaný listovou plochou aj koreňovým systémom. Účinná látka bifenox účinkuje kontaktne na mladé rastliny burín a je absorbovaný aj nadzemnými časťami rastlín. Účinná látka izoproturon penetruje do listov, inhibuje aktivitu chlorofylu v burinách a je určený proti jednoročným trávam a dvojklíčnolistovým burinám. MCPP izomér P je systémový herbicíd určený proti dvojklíčnolistovým burinám.

Citlivé buriny: metlička obyčajná, psiarka roľná, lipnica ročná, mätonohy, hviezdica prostredná, lipkavec obyčajný, mrlíky, lobody, nezábudka roľná, fialky, veroniky, stavikrvy, konopnica, hluchavky, rumany, rumančeky, mak vlčí, zemedym lekársky, iskerník roľný, horčica roľná, reďkev ohnicová, kapsička pastierska, peniažtek roľný, hrachor roľný, ľuľok čierny, nevädza poľná.

NÁVOD NA POUŽITIE

ICZ/2015/3287/mt

2 / 5

ICZ/2015/3657/mt

Schválené: 3.7.2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 300 až 400 litrov na 1 hektár.

Prípravok Protugan Super aplikujte max. 1 x za sezónu.

Prípravok aplikujte od rastovej fázy 3 listov do konca odnožovania obilniny (BBCH 13-29). Neaplikujte do obilnín s podsevom ďatelinovín, ošetrujte len zdravé porasty. Neaplikujte, keď hrozí prudký pokles teplôt. Neošetrujte, keď sa očakáva do 4 až 5 hodín dážď. Ošetrujte len za bezvetria, aby neboli zasiahnuté susedné citlivé plodiny.

Protugan Super nemožno miešať s regulátormi rastu na báze etephonu (Cerone, Ethrel).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY.

Prípravok Protugan Super je vysoko selektívny voči ošetřovaným obilninám.

Neboli zistené žiadne negatívne účinky na kvalitu zrna, spracovateľské procesy a na zrno používané na rozmnožovanie.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Keďže prípravok Protugan Super obsahuje účinnú látku bifenox z chemickej skupiny difenyléterov zaradenej podľa HRAC do skupiny E herbicídov, isoproturon z chemickej skupiny fenyl-močovín zaradenej podľa HRAC do skupiny C2 herbicídov a mecopro-p z chemickej skupiny fenoxykarboxylových kyselín zaradenej podľa HRAC do skupiny O herbicídov t.j. 3 účinné látky z rôznych chemických skupín riziko vzniku rezistencie je nízke. Pre zabránenie resp. oddialenie vzniku rezistencie nepoužívajte prípravky s obsahom rovnakých účinných látok viac ako 1 x za vegetáciu.

VPLYV NA ÚRODU

Pri aplikácii prípravku Protugan Super nebol zaznamenaný negatívny vplyv na kvalitu alebo kvantitu úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Orba resp. kultivácia pôdy do hĺbky 20 cm významne znižuje riziko poškodenia náhradných plodín po predčasnom zaoraní ozimných obilnín ošetrených prípravkom Protugan Super.

Z praktických dôvodov ako náhradné plodiny v tú istú jeseň odporúčame vysievať len pšenicu ozimnú a jačmeň ozimný.

Na jar je možné 1 mesiac po zaoraní obilnín ošetrených prípravkom Protugan Super vysievať resp. vysádzať bez obmedzenia hrach, repu cukrovú, lucernu, zemiaky, slnečnicu a ľan.

Výber následných plodín v riadnom rotačnom slede je bez obmedzenia.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty! Úlet prípravku Protugan Super na susediace dvojklíčnolistové plodiny môže spôsobiť ich vážne poškodenie. Dodržuje ochranné pásmo 1 m od susediacich plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas testovania účinnosti a fytotoxicity prípravku Protugan Super neboli pozorované negatívne vplyvy na užitočné alebo iné necieľové organizmy. Riziko pre necieľové organizmy ako článkonožce, včely a pôdne organizmy je považované za nízke, keďže Protugan Super je herbicíd.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu,

ICZ/2015/3287/mt

3 / 5

ICZ/2015/3657/mt

Schválené: 3.7.2015

ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumové topánky. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku, nejedzte, nepite, nefajčite. Umyté ruky ošetrite reparačným krémom.

Postrekujte len za bezvetria, alebo pri miernom vánku, v smere od pracujúcich.

Prípadný požiar sa hasí najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu použite iba výnimočne a to formou jemnej hmly a len v tých prípadoch, kedy je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná voda nemôže uniknúť z priestoru požiariska do okolia a predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdroja spodných vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu. Kontaminované médium likvidujte ako oplachové vody. Pri požiarnom zásahu musia byť použité izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť ku vzniku toxických splodín!

Pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

Lekár môže liečbu postihnutého konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave č. tel: 02/5477 4166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách +5 - 40°C, v suchých, chladných, uzamknutých a dobre vetrateľných skladoch, chránených pre ohňom, priamym slnečným svitom, v pôvodných (originálnych) obaloch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok a od zdrojov tepla.

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3287/mt

4 / 5

ICZ/2015/3657/mt

Schválené: 3.7.2015

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3287/mt

5 / 5

ICZ/2015/3657/mt