Etiketa schválená: 3.2.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PROTEUS® 110 OD

Postrekový insekticídny prípravok vo forme olejovej disperzie pre riedenie vodou určený na ochranu poľnohospodárskych plodín proti škodcom.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

Thiacloprid,

100 g.l-1; 10% w/w

t.j. N-[3-(6-chloro-pyridin-3-ylmethyl)-thiazolidin-2

 

 

ylidene]-cyanamid

Deltamethrin,

10 g.l-1; 1% w/w

t.j. (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-

dibrómvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

thiacloprid CAS No.:111988-49-9, deltamethrin CAS No.: 52918-63-5, alkylaryl sulfonate CAS No.: 247-557-8, 2-ethylhexanol propylene ethylenglycol ether CAS No.: 64366-70-7

Označenie prípravku:

GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

Nebezpečenstvo

H302

Škodlivý po požití.

 

H315

Dráždi kožu.

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

 

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

 

H360FD

Môže poškodiť reprodukčnú schopnosť. Môže poškodiť plod v tele matky.

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

životné prostredie.

 

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

 

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

 

P305+P351

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

+P338

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

 

ICZ/2015/3825/sy(mt)

1/6

 

Etiketa schválená: 3.2.2016

P310

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

 

alebo lekára.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Z 1

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre

 

prežúvavce).

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre vtáky prijateľné.

Vo 1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V 3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč 3

Riziko vyplývajúce pre včely pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a spôsobu

 

aplikácie je prijateľné.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov žijúcich v dnových sedimentoch dodržať ochrannú

 

zónu 5 m (bez redukcie úletu) a 56 m (s 50 % redukciou úletu) od hladín tečúcich

 

a stojatých vôd.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Uložte mimo dosah zvierat!

Neaplikujte na krmivo, ktoré je určené pre prežúvavce! Aplikujte v mimoletovom čase včiel, najlepšie neskoro večer.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BAYER SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair - CP 106, 69266 Lyon Cedex 09, France

Držiteľ autorizácie:

BAYER, spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

07-05-0901

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l Coex (HDPE/EVOH) fľaša

 

5 l Coex (HDPE/EVOH) kanister

Proteus® je registrovaná ochranná známka firmy Bayer CropScience.

ICZ/2015/3825/sy(mt)

2/6

Etiketa schválená: 3.2.2016

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Proteus obsahuje kombináciu účinných látok thiacloprid a deltametrin. Obe latky pôsobia ako dotykový a požerový jed. Navyše thiacloprid má systémové vlastnosti a spôsob účinku spočíva v narušení prenosu impulzov vo vnútri nervového systému hmyzu. Proteus je formulovaný ako olejová disperzia (OD), ktorá zabezpečuje dokonalú prilnavosť na povrch ošetrovaných rastlín a zlepšuje prienik účinnej látky.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

Ochranná doba

 

 

 

 

 

 

obilniny

 

kohútiky

 

0,5-0,7 l

AT

repka ozimná,

krytonos repkový, krytonos štvorzubý,

 

0,5-0,7 l

AT

repka jarná

krytonos šešulový, byľomor kelový

 

 

 

 

slnečnica

 

voška slamihová

 

0,5-0,7 l

AT

repa cukrová,

vošky

 

0,5-0,7 l

AT

repa kŕmna

 

 

 

 

 

 

zemiaky

 

pásavka zemiaková, vošky

 

0,5-0,7 l

AT

POKYNY PRE APLIKÁCIU

 

 

Obilniny:

kohútiky - počas liahnutia vajíčok (2/3 vyliahnutých lariev). Proti voškám aplikujte

 

od konca kvitnutia do začiatku tvorby obilky.

 

 

Repka:

krytonos repkový a krytonos štvorzubý – ošetrujte na začiatku zisteného náletu na

 

porasty repky. Podľa teploty môžu chrobáky nalietavať už koncom februára.

Slnečnica:

voška slamihová – ošetrujte podľa potreby, do vytvorenia kvetného puku

Repa:

vošky – ošetrujte v obvyklých termínoch podľa potreby, na začiatku výskytu. V repe

 

cukrovej aplikujte max. 1 x počas vegetácie.

 

 

 

V repe kŕmnej aplikujte max. 2 x počas vegetácie.

 

 

Zemiaky:

pásavka zemiaková – napadnuté porasty ošetrite v období maxima liahnutia lariev.

 

Aplikujte max. 2x počas vegetácie

 

 

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochranná

 

Poznámka

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka

 

skočky, kvetárka repková,

 

 

 

 

 

 

 

ozimná

 

krytonos kapustový,

 

0,5 - 0,7 l

 

AT

-

 

 

 

piliarka repková

 

 

 

 

 

 

 

repka jarná

 

skočky

 

0,5 - 0,7 l

 

AT

-

 

horčica

 

skočky, krytonos repkový,

 

0,5 - 0,7 l

 

AT

-

 

 

 

krytonos štvorzubý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica

 

vektory viróz (cicavý

 

 

 

 

 

 

 

ozimná,

 

hmyz: cikádky, vošky)

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ozimný, raž

 

 

 

0,5 - 0,7 l

 

AT

-

 

ozimná,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tritikale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ozimné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2015/3825/sy(mt)

 

 

 

 

3/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 3.2.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica

 

vektory viróz (cicavý

 

 

 

 

 

 

 

 

jarná,

 

hmyz: cikádky, vošky)

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň

 

 

 

0,5 - 0,7 l

 

AT

 

-

 

jarný, ovos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jarný, proso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jarné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mak siaty

 

krytonos makovicový

 

0,5 - 0,7 l

 

AT

 

-

 

hrach

 

voška hrachová

 

0,5 - 0,7 l

 

AT

 

-

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Množstvo vody: 200 – 600 l/ha

Repka ozimná: proti skočkám, kvetárke repkovej, krytonosovi kapustovému a piliarke repkovej aplikujte prípravok na začiatku zisteného náletu na jeseň v rastovej fáze BBCH

10-19, max. 1x

Repka jarná: proti skočkám ošetrujte na začiatku zisteného náletu na jar v rastovej fáze BBCH

10-19, max. 1 x

Horčica: proti skočkám ošetrujte na začiatku zisteného náletu na jar v rastovej fáze BBCH 10-19, max. 1 x

proti krytonosovi repovému a krytonosovi štvorzubému ošetrujte na začiatku zisteného náletu na jar v rastovej fáze BBCH 14-32, max. 1 x

Mak siaty: proti krytonosovi makovicovému aplikujte podľa signalizácie v rastovej fáze

BBCH 47-52, max. 1x

Hrach: proti voške hrachovej aplikujte podľa signalizácie v rastovej fáze BBCH 35-85, max. 1x

Obilniny: prípravok proti vektorom viróz aplikujte na jeseň u ozimných obilnín alebo na jar u janých obilnín v rastovej fáze BBCH 11-61, max. 1x

Opatrenia na zmiernenie rizika:

Prípravok sa nesmie použiť v 2. ochrannom pásme povrchových vodných zdrojov priamo využívaných pre pitné účely za takýchto podmienok:

1.Ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky

2.Ak nie je dodržaný minimálne 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu

3.Ak ide o svahovité pozemky (nad 15°), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do povrchových vôd

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov pre príslušný rok, Metodická príručka ochrany

ICZ/2015/3825/sy(mt)

4/6

Etiketa schválená: 3.2.2016

rastlín), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok obsahuje dve účinné látky s rôznym mechanizmom účinku. Takáto kombinácia oddiaľuje vznik rezistencie. Je tiež potrebné dodržiavať antirezistentné zásady aplikácie, ktoré sú smernicami IRAC priebežne novelizované. Maximálny počet aplikácii účinných látok (thiacloprid, deltamethrin) počas sezóny je 2x.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ PLODINY

Počas niekoľkoročných pokusov nebol pozorovaný žiadny negatívny vplyv na následné plodiny. Prípravok Proteus 110 OD je bezpečný pre následné plodiny.

VPLYV NA INÉ RASTLINY VRÁTANE SUSEDIACICH PLODÍN

Počas niekoľkoročných pokusov nebol pozorovaný žiadny negatívny vplyv na iné rastliny alebo susediace plodiny. Prípravok Proteus 110 OD je bezpečný pre susedné plodiny za predpokladu správnej techniky aplikácie.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Aplikácia prípravku Proteus 110 OD predstavuje riziko pre užitočné a iné necieľové organizmy.

VPLYV NA KVALITU ÚRODY A TECHNOLOGICKÉ PROCESY SPRACOVANIA

Prípravok Proteus 110 OD neovplyvňuje senzorické vlastnosti úrody, ani nemá negatívny vplyv na procesy jej spracovania.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Pred použitím nadobu s prípravkom dokonale homogenizujte pretrepaním.

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku naviac použite zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo

ICZ/2015/3825/sy(mt)

5/6

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 3.2.2016

forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

vypláchnite ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadať lekárske ošetrenie.

vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie. odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu

privolajte ihneď lekára a informujte ho

o

prípravku

a poskytnutej prvej pomoci. V prípade

potreby lekár môže

liečbu konzultovať

s

Národným

toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54

77 41 66).

 

 

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od + 5 do + 30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad

ICZ/2015/3825/sy(mt)

6/6