Etiketa schválená:1.4.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PROSARO® 250 EC

Systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu určený na ochranu obilnín, repky, slnečnice a kukurice proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

prothioconazole 125 g.l-1

t.j. 2-2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-

 

(13,15% hm)

hydroxypropyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione

tebuconazole

125 g.l-1

t.j. (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-

 

(13,43% hm)

ylmethyl)pentan-3-ol

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

prothioconazole CAS No.: 178928-70-6, tebuconazole CAS No.: 107534-96-3, N.N-dimethyldecan amide CAS No. 14433-76-2

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07

GHS08

GHS09

POZOR

 

 

H315

Dráždi kožu.

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie

 

EUH208

Obsahuje 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-2-hydroxy-3-phenylpropyl]-2,4-dihydro-3H-

 

1,2,4- triazole-3-thione. Môže vyvolať alergickú reakciu.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

 

Prípravok je škodlivý pre populácie Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

ICZ/2015/3292/ha

1

Etiketa schválená:1.4.2015

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Prípravok je škodlivý pre populácie Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri.

PHO1

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov

 

podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2.

 

ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2.

 

pásmo).

SP 1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie

 

v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Spe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Aplikujte v bezletovom čase včiel, najlepšie neskoro večer pri aplikácii zabráňte úletom postrekovej kvapaliny na necieľový porast.

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosah zvierat!

Zákaz vylievať zvyšky prípravku a postrekovej zmesi do verejnej kanalizácie!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair - CP 106, 69266 Lyon Cedex 09, Francúzsko

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

06-02-0771

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l COEX (HDPE/PA alebo HDPE/EVOH) fľaša

 

5 l COEX (HDPE/PA alebo HDPE/EVOH) kanister

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu

 

výroby

PROSARO® je registrovaná ochranná známka firmy Bayer CropScience.

ICZ/2015/3292/ha

2

Etiketa schválená:1.4.2015

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok PROSARO 250 EC obsahuje systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole a tebuconazole. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku.

Obe účinné látky fungujú ako inhibítory demetylácie v procese biosyntézy sterolov (SBI). Ich spektrum účinku sa veľmi vhodne dopĺňa. Prípravok dobre účinkuje proti širokému spektru hubových patogénov s dlhodobým účinkom.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Och. doba

Poznámka

pšenica ozimná,

múčnatka trávová, hrdze,

0,8 l

AT

 

pšenica jarná

septoriózy pšenice, fuzariózy

 

 

 

 

klasov, steblolam

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň ozimný,

hnedá škvrnitosť jačmeňa,

0,8 l

AT

 

jačmeň jarný

rynchospóriová škvrnitosť

 

 

 

 

jačmeňa,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuzariózy klasov

0,8 l – 1 l

AT

 

 

 

 

 

 

repka ozimná,

biela hniloba, fómová

0,75 l

AT

 

repka jarná

hniloba, alternáriova

 

 

 

 

škvrnitosť, pleseň sivá

 

 

 

 

 

 

 

 

slnečnica ročná

biela hniloba

1,0 l

AT

 

 

 

 

 

 

kukurica

fuzariózy klasov a stoniek

1,0 l

AT

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Množstvo vody: 200 – 400 l/ha, množstvo vody do kukurice 200-600 l/ha.

Max. celkový počet aplikácií v slnečnici a kukurici: 1x, pri ostatných plodinách je max. počet aplikácií 2x.

Pšenica: Proti múčnatke trávovej ošetrujte pri začiatku napadnutia v termíne od objavenia posledného listu do začiatku kvitnutia (BBCH 37-59). Proti septoriózam a hrdziam ošetrujte v približne rovnakých vývojových štádiach ako proti múčnatke trávovej. Proti fuzariózam v klasoch je najvhodnejší termín ošetrenia od začiatku kvitnutia do začiatku tvorby obiliek (BBCH 61-71). Proti steblolamu ošetrujte skoro na jar v termínoch podľa metodickej príručky ochrany rastlín.

Jačmeň: Ošetrenie závisí od prvého výskytu a infekčného tlaku. Proti hnedej škvrnitosti jačmeňa od začiatku steblovania do začiatku klasenia (BBCH 30-51). Proti rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa ošetrujte od objavenia sa prvých príznakov choroby do začiatku klasenia (BBCH 25-51). Proti fuzariózam v klasoch je najvhodnejší termín ošetrenia od začiatku kvitnutia do začiatku tvorby obiliek (BBCH 61-71).

Repka: V repke proti bielej hnilobe aplikujte prípravok pri začínajúcom opade korunných lupienkov. Proti fómovej hnilobe aplikujte prípravok pri prvých príznakoch choroby. Proti alternáriovej škvrnitosti a plesni sivej aplikujte prípravok pri prvých príznakoch choroby, najneskôr do štádia dokvitania.

Slnečnica: Slnečnicu ošetrujte proti bielej hnilobe podľa signalizácie, preventívne pred nástupom infekcie alebo na jej začiatku, v rastovej fáze od viditeľného náznaku kvetov okolo braktejí, úbor

ICZ/2015/3292/ha

3

Etiketa schválená:1.4.2015

stále uzatvorený do konca kvitnutia (BBCH 59 – 69). Za vlhkého počasia ošetrenie vykonávajte skôr v období začiatku kvitnutia, za suchého počasia neskôr v období konca kvitnutia.

Kukurica: Ošetrenie proti fuzariózam stoniek a klasov vykonajte preventívne od rastovej fázy vyvinutého 3. kolienka do konca kvitnutia (BBCH 33-69). Ošetrenie výrazne prispieva k zníženiu obsahu mykotoxínov v zrne.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia, nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinné látky prothioconazole a tebuconazole patria podľa FRAC do skupiny DMI fungicídov, ktoré sú z hľadiska vzniku rezistencie hodnotené ako stredne rizikové.

Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje výhradne účinnú látku typu azolu, po sebe bez prerušenia ošetrením iným fungicídom s odlišným mechanizmom účinku.

Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku typu azolu inak ako preventívne alebo čo najskôr v priebehu životného cyklu huby. Nespoliehajte sa len na kuratívny potenciál tohto typu účinných látok.

Vyvarujte sa oneskoreným aplikáciám na silnejšie rozvinuté infekcie chorôb.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok PROSARO 250 EC na báze účinných látok prothioconazole a tebuconazole je v prípade použitia dávok uvedených v tejto etikete pre následné a náhradné plodiny bezpečný. Susedné plodiny nesmú byť pri aplikácii zasiahnuté postrekom!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok PROSARO 250 EC nepredstavuje žiadne významné riziko na životné prostredie

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

ICZ/2015/3292/ha

4

Etiketa schválená:1.4.2015

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku naviac použite zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok je horľavinou III. stupňa nebezpečnosti. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

Po nadýchaní:

Opustite zamorený priestor, postihnutého preneste na čistý vzduch,

 

ponechajte v pokoji , zabezpečte lekársku pomoc.

Po požití:

Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Pacienta ponechajte

 

v pokoji a zaistite lekársku pomoc. Lekárovi poskytnite informácie z

 

tohto listu.

Po zasiahnutí očí:

Okamžite vyplachujte oko prúdom čistej vody počas aspoň 15 minút a

 

vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky:

Odstráňte kontaminovaný odev, zasiahnuté miesto okamžite umývajte

 

vodou a mydlom. V prípade podráždenia pokožky vyhľadajte lekársku

 

pomoc.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3292/ha

5