Etiketa schválená: 12.8.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PROPULSE

Kombinovaný fungicíd vo forme suspenznej emulzie určený na ochranu repky ozimnej, repky jarnej a horčice proti hubovým chorobám.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

Výstražný piktogram

GHS08 GHS09

Pre minimalizáciu rizika pre opeľovačov pri ošetrení plodín v štádiu BBCH 60-67 neodporúčame používať v kombinácii s inými prípravkami, hlavne insekticídmi ™.

Prípravok je pre populácie Aphidius rhopalosiphi a Typhlodromus pyri s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov!

V ochrannom pásme povrchových vôd II stupňa sa použitie prípravku obmedzuje nasledovne:

1.Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

2.Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7o, kde je riziko splavovania

prípravku do povrchových vôd, t. j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Pri používaní prípravku dodržiavajte podmienky správnej poľnohospodárskej praxe. Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Etiketa schválená: 12.8.2015

PROPULSE® je registrovaná ochranná známka firmy Bayer CropScience

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok PROPULSE obsahuje systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole a fluopyram. Je účinný proti širokému spektru hubových patogénov repky a horčice a má dlhú dobu trvania účinku. Fluopyram je translaminárne rozvádzaná účinná látka, ktorá preniká do vnútorných pletív, zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia pôvodcov hubových chorôb Podľa spôsobu účinku je zaradená medzi zástupcov inhibítorov (komplex II - SDH inhibítor). Zabraňuje prenosu elektrónov v dýchacom reťazci enzýmu sukcinát dehydrogenázy (SDH). Zaraďuje sa do chemickej skupiny pyridinyl-etyl-benzamidov.

Prothioconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka so širokým spektrom účinnosti proti pôvodcom hubových chorôb zo skupín Ascomycetes, Basidiomyctes a Deuteromycetes. Patrí do skupiny účinných látok triazolintiónov. Spôsobom účinku sa zaraďuje medzi inhibítory demetylácie ergosterolov (DMI), kde inhibuje demetyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 metylén dihydrolanosterolov. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov nutné na výstavbu bunkových membrán. Patogén sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Prothioconazole po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív ošetrovaných rastlín a je akropetálne transportovaný do vnútorných častí rastlín. Systémovo preniká aj do tých častí rastlín, ktoré neboli postrekom priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, pôsobí širokospektrálne a má protektívny, kuratívny a eradikatívny účinok.

NÁVOD NA POUŽITIE

Prípravok PROPULSE v dávkach 0,8 a 1 l aplikovaný na jeseň pri rastovej fáze 4 až 6 listov (BBCH 14-16) má vedľajší účinok, ktorý výrazne zlepšuje zdravotný stav a prezimovanie rastlín repky.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200 - 400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegatačné obdobie: 2×.

Interval medzi aplikáciami: 14 dní.

1, jesenná aplikácia: repka ozimná:

proti fómovej hnilobe repky aplikujte prípravok na jeseň v rastovej fáze 4 listov, do rastovej fázy 9 listov (BBCH 14–19).

2, jarná aplikácia:

Etiketa schválená: 12.8.2015

v prípade pretrvávajúcich alebo nových infekcií možno aplikáciu proti fómovej hnilobe opakovať skoro na jar po nástupe vegetácie v období predlžovacieho rastu stonky, od rastovej fázy začiatku predlžovania byle (bez internódií), do rastovej fázy, kedy je viditeľné predĺženie 9. alebo dalších internódií (BBCH 30-39).

Repka ozimná, repka jarná, horčica:

proti bielej hnilobe, alternáriovej škvrnitosti a plesni sivej aplikujte prípravok na jar v období od od rastovej fázy, kedy sú samostatné kvetné pupene (hlavné kvetenstvo) viditeľné, stále ešte uzavreté, do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH 55-69), najlepšie v rastovej fáze plného kvitnutia, kedy je 50 % kvetov na hlavnom súkvetí otvorených a staré petaly opadávajú (BBCH 65). V prípade neskorších výskytov chorôb sa termín aplikácie prispôsobí podmienkam infekčného tlaku a šíreniu infekcie pri dodržaní stanovenej ochrannej doby. V prípade výskytu nových infekcií chorôb opakujte aplikáciu 3 týždne po 1. aplikácii, maximálne však do rastovej fázy konca kvitnutia

(BBCH 69).

Dávka 1 l.ha-1 proti chorobám sa používa v prípade predĺženia perzistencie pôsobenia prípravku v neskorších vývinových fázach repky, maximálne však do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH

69).

Prípravok sa aplikuje preventívne, resp. čo najskôr po zistení príznakov chorôb. Iba v odôvodnených prípadoch je možné u niektorých chorôb využiť kuratívne a eradikatívne vlastnosti prípravku.

Neošetrujte pri teplotách nad 25 ºC a za intenzívneho slnečného svitu.

Prípravok aplikujte schválenými postrekovačmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie. Neaplikovať letecky, len pozemne!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH

NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka prothioconazole patrí podľa FRAC do skupiny G1 - DMI fungicídy, ktoré sú z hľadiska vzniku rezistencie hodnotené ako stredne rizikové.

Účinná látka fluopyram je zaradená podľa FRAC do skupiny C2 - SDHI, so stredným až vysokým rizikom rezistencie.V prípade použitia prípravku v systémoch opakovaných aplikácií fungicídov v priebehu vegetácie, uprednostnite alternáciu prípravku s odlišne pôsobiacimi fungicídmi.

Opakované použitie obdobne pôsobiacich látok môže podporovať vznik rezistencie voči nim. Nepoužívajte prípravok v delených alebo v redukovaných dávkach a inak, ako je uvedené na etikete.

Vyvarujte sa zmesiam s pomocnými prípravkami, zmáčadlami, adjuvantami, listovými hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín, ktoré nie sú overené a odporúčané výrobcom.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní pokynov aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní návodu na použitie nehrozí poškodenie plodín, ktoré budú na ošetrovanom pozemku pestované v rámci normálneho osevného postupu ani v prípade potreby zaorania plodiny. Aplikáciou nesmú byť zasiahnuté necieľové porasty a susediace rastliny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 12.8.2015

V pokusoch nebol pozorovaný negatívny vplyv na užitočné a necieľové organizmy. Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia nie sú známe údaje o možnom negatívnom vplyve na užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3 %-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri príprave a aplikácii postreku používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice vhodné na prácu s chemickými látkami a gumenú obuv. Pri príprave postreku použite navyše zásteru z pogumovaného textilu. Poškodené ochranné pracovné prostriedky je potrebné urýchlene vymeniť.

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku po smere vetra.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok je horľavinou IV. triedy nebezpečnosti. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

vyplachujte ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

Etiketa schválená: 12.8.2015

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvšok (uvedené v parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.