Etiketa schválená: 15.12.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PROPI 25 EC

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu je určený proti hubovým chorobám v obilninách a v trávnych porastoch.

Účinná látka:

propiconazole 250 g.l-1, (25 % w/w), t.j. 1-/2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxalan-2-yl-metyl/- 1,2,4-triazol

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: propiconazole (CAS: 60207-90-1) , kalcium alkyl benzén sulfonát (CAS: 26264-0-62)

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS02

GHS05

GHS07

GHS09

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

 

H226

 

Horľavá kvapalina a pary.

H302

 

Škodlivý po požití.

 

H317

 

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

 

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H411

 

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

 

ľudí a životné prostredie.

P210

 

Uchovávajte mi dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa

 

 

a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P270

 

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

P301

+ P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ

 

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára.

P305

+ P351 +

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

P338

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

 

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

PHO1 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

ICZ/2011/0508/ki

1/5

 

Etiketa schválená: 15.12.2014

SP 1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vo 2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Vč 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre včely prijateľné.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Obsahuje propiconazole. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd ! Dodržujte ochrannú zónu.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Uložte mimo dosahu zvierat!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

Výrobca:

Sharda Cropchem Limited

Držiteľ autorizácie:

Sharda Europe b.v.b.a.

Číslo autorizácie:

14-02-1502

Balenie:

HDPE kanister 5 l

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedené na obale

Doba použiteľnosti prípravku: pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch 2 roky od dátumu výroby

Pôsobenie prípravku

Propi 25 EC je systémový fungicídny prípravok s preventívnym a kuratívnym účinkom s vysokou tenziou pár. Účinná látka propiconazole, zo skupiny triazolov patriacej medzi DMI fungicídy (SBI: trieda I), inhibuje biosyntézu EBIs sterolu.

Návod na použitie

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

 

doba/dni

 

 

jačmeň ozimný,

hrdza jačmenná, hrdza plevová,

0,5 l

35

 

 

jačmeň jarný

černe (Cladosporium spp.)

 

 

 

 

ovos

múčnatka trávová, hrdza ovsená,

 

 

 

 

 

hrdza pšeničná, hrdza plevová,

 

 

 

 

 

černe (Cladosporium spp.)

 

 

 

 

raž ozimná

múčnatka trávová, hrdza

 

 

 

 

 

pšeničná, hrdza plevová,

 

 

 

 

 

černe (Cladosporium spp.)

 

 

 

 

ICZ/2011/0508/ki

 

 

2/5

Etiketa schválená: 15.12.2014

pšenica ozimná,

septorióza plevová, hrdza

 

 

 

 

 

 

pšenica jarná

pšeničná, hrdza plevová,

 

 

 

 

 

 

 

černe (Cladosporium spp.)

 

 

 

 

 

 

trávy

múčnatka trávová,

 

0,5 l

 

 

28

 

 

 

rynchospóriová škvrnitosť,

 

 

 

 

 

 

 

hrdza ovsená

 

 

 

 

 

 

 

trávy (semenné

múčnatka trávová,

 

0,5 l

 

 

35

 

 

porasty)

rynchospóriová škvrnitosť,

 

 

 

 

 

 

 

hrdza ovsená

 

 

 

 

 

 

 

Pokyny pre aplikáciu

 

 

 

 

 

 

 

 

Prípravok Propi

25 EC

aplikujte

maximálne dvakrát

počas

jedného vegetačného obdobia

v obilninách, semenných

porastoch

tráv ale maximálne

raz v

produkčných trávach. Prípravok

aplikujte čo najskôr po zistení napadnutia.

 

 

 

 

 

Prípravok PROPI 25 EC má vedľajšiu účinnosť v pšenici ozimnej a pšenici jarnej proti septorióze pšenice.

Odporúčaná dávka vody: 200 – 400 l/ha.

Upozornenia

Na semenných porastoch tráv prípravok aplikujte len počas zberného roka.

V obilninách prípravok aplikujte najneskôr pred fázou skorej mliečnej zrelosti (BBCH 73) V trávach určených pre silážovanie musí pred kosbou uplynúť najmenej 28 dní.

V pšenici ozimnej a pšenici jarnej ošetrujte čo najskôr po výskyte prvých príznakov napadnutia. Pri zistení neskorších štádií napadnutia listov a klasov prípravok aplikujte od rastovej fázy vlajkového listu do fázy klasenia (BBCH 37 – 59). V prípade priaznivých poveternostných podmienok pre šírenie ochorení ošetrenia zopakujte.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie, pre odporúčané hospodárske plodiny nie je fytotoxický.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Účinnosť tohto prípravku môže byť ovplyvnená výskytom rezistentných alebo menej citlivých kmeňov choroboplodných patogénov v ktoromkoľvek období. Výskyt alebo vývoj kmeňov múčnatky trávovej so zníženou citlivosťou voči triazolom v pšenici ozimnej a pšenici jarnej môže mať za následok nedostatočnú účinnosť prípravku PROPI 25 EC.

PROPI 25 EC obsahuje fungicídnu účinnú látku zo skupiny DMI. Odolnosť voči niektorým fungicídom DMI bola zistená pri septórioze pšenice (Mycosphaerella graminicola), čo môže mať výrazný vplyv na účinnosť niektorých prípravkov.

Rezistencii predchádzajte striedaním aplikácií fungicídov z rozličných skupín s rôznymi mechanizmami účinku alebo použitím postrekových zmesí určených na potláčanie rezistencie. PROPI 25 EC je potrebné použiť v kombinácii s pestovateľskými postupmi, ako sú napr. striedanie plodín a využitie odrôd odolných voči škodlivým organizmom.

Príprava postrekovej kvapaliny a zneškodnenie obalov

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača.

ICZ/2011/0508/ki

3/5

Etiketa schválená: 15.12.2014

Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentrované prípravky. Prípravky do nádrže postrekovača vlievajte oddelene.

Čistenie aplikačného zariadenia

Vyprázdnite nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnite čistou vodou. Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3 % roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite!

Zabráňte kontaktu prípravku s očami!

Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít na tvár.

Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere vetra od obsluhy a v smere do neošetrenej plochy!

Postrek nesmie zasiahnuť susedné necieľové porasty!

Prípravok nepoužívajte v 1. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd.

Príprava postrekovej kvapaliny: pracovný ochranný odev, rukavice odolné voči chemikáliám, respirátor s filtrom, ochranný štít na tvár alebo bezpečnostné okuliare, gumená/PVC zástera.

Aplikácia: pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumenú obuv. Pri riedení postreku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Pri práci s prípravkom až do vyzlečenia ochranného odevu a umytia vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite! Po skončení práce a pred každým jedlom sa dôkladne umyte vlažnou vodou a mydlom.

Pokožku rúk po umytí ošetrite regeneračným krémom.

Protipožiarne opatrenia

Požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom alebo pieskom či zeminou. Vodu použite len výnimočne a to iba vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a len vtedy, ak je miesto dôkladne zabezpečené pred únikom kontaminovanej hasiacej vody z priestoru požiaru do okolia – voda nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, podzemných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie prísť do kontaktu s poľnohospodárskou pôdou.

Pri hasení požiaru v dobre vetraných priestoroch používajte ochrannú masku na tvár s filtrom. V uzatvorených priestoroch používajte izolačný dýchací prístroj.

Prvá pomoc

Po kontakte s očami – oči premývajte prúdom čistej vody po dobu najmenej 15 min. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití – dajte postihnutému vypiť cca 0,5 l vlažnej vody, prípadne s 10 tabletami živočíšneho uhlia. Ústa vypláchnite vodou. Nevyvolávajte zvracanie! Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Po vdýchnutí – postihnutého vyveďte zo znečisteného priestoru, udržujte ho v pokoji, chráňte ho pred chladom.

Po kontakte s pokožkou – vyzlečte znečistený odev, pokožku umývajte vodou a mydlom po dobu

15 – 20 min.

ICZ/2011/0508/ki

4/5

Etiketa schválená: 15.12.2014

Pri príznakoch otravy, po požití a kontakte s očami vždy vyhľadajte lekársku pomoc. Informujte lekára o druhu prípravku a odovzdajte mu túto etiketu.

Liečbu postihnutého možno konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v

Bratislave, Tel. 02/ 5477 4166.

Skladovanie

Prípravok skladujte v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých a chladných skladoch oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplotách +5 až +30°C.

Chráňte pred ohňom, mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti minimálne 2 roky odo dňa vyskladnenia.

Zneškodnenie zvyškov

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Upozornenie:

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku neodborného či predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Registrovaná známka

ICZ/2011/0508/ki

5/5