Etiketa schválená: 10.05.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PROLECTUS

Fungicíd vo forme vodou

dispergovateľných granúl určený proti hubovým chorobám vo viniči,

zelenine, jahodách, broskyniach, nektarinkách, marhuliach, slivkách a čerešniach.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Fenpyrazamine

500 g/kg

t.j.S-allyl-5-amino-2-isopropyl-4-(2-

 

(50 % hm)

methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Fenpyrazamine CAS No.: 473798-59-3

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09

Pozor

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

SPe 3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu 5 m (pre vinič) a 10 m (pre ovocie) od hladín tečúcich a stojatých vôd.

SPe 4 Z dôvodu ochrany vodných organizmov neaplikujte na nepriepustné povrchy ako je asfalt, betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné povrchy, pri ktorých je zvýšené množstvo stekania vody.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.

1/6

ICZ/2016/4105/va

Etiketa schválená: 10.05.2016

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy. Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo

koncentrácie.

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

V ochrannom pásme povrchových vôd 2. stupňa sa použitie prípravku obmedzuje nasledovne: Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7o, kde je riziko splavovania prípravku do stojatých povrchových vôd (vodárenských nádrží), t. j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie. Pri používaní prípravku dodržiavajte podmienky správnej poľnohospodárskej praxe. Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S

 

10A rue de la Voie Lactée, Parc d΄Affaires de Grécy

 

69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

 

Francúzsko

Držiteľ autorizácie:

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S

 

10A rue de la Voie Lactée, Parc d΄Affaires de Grécy

 

69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

 

Francúzsko

Číslo autorizácie ÚKSÚP :

14-02-1435

Dátum výroby :

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže :

uvedené na obale

Balenie :

HDPE fľaše a kanistre:

 

0,25 kg; 0,5 kg; 1 kg; 1,2 kg; 2,4 kg; 3 kg; 5 kg

Doba použiteľnosti :

2 roky od dátumu výroby pri dodržaní predpísaných podmienok

 

skladovania

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

PROLECTUS je fungicíd určený na ničenie hubových chorôb viniča (pleseň sivá /Botrytis cinerea/), broskýň, nektariniek, marhúľ, sliviek, čerešní (monilióza kôstkovín a moniliové usýchanie kvetov a výhonkov /Monilinia fructigena, M. laxa/) rajčiakov, papriky, baklažánov, jahôd a tekvicovitej zeleniny (pleseň sivá /Botrytis cinerea/). Má preventívny, kuratívny a translaminárny účinok. Účinná látka fenpyrazamine patrí do chemickej skupiny hydroxyanilidov (SBI trieda III),

2/6

ICZ/2016/4105/va

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 10.05.2016

ktoré inhibujú biosyntézu sterolu v membránach (skupina G3). Inhibuje

 

rast mycélia a svojimi

vlastnosťami zamedzuje tvorbu spór.

 

 

 

 

 

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ ha

 

Ochrann

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

á doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dni)

 

 

 

vinič

 

pleseň sivá

 

1,2 kg

 

14

 

stolové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

na víno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

broskyňa, nektarinka,

 

moniliové usychanie

 

0,8 kg

 

1

 

 

 

marhuľa, slivka,

 

kvetov a výhonkov

 

 

 

 

 

 

 

čerešňa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

broskyňa, nektarinka,

 

monilióza kôstkovín

 

1,2 kg

 

1

 

 

 

marhuľa, slivka,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čerešňa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rajčiak,

 

pleseň sivá2

 

0,8 – 1,2 kg

 

1

 

skleníky

 

tekvicovitá zelenina,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paprika,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baklažán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jahoda

 

pleseň sivá

 

1,2 kg

 

1

 

aj skleníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne: prípravok

aplikujte preventívne

v čase, keď

hrozí riziko

infekcie, alebo podľa

signalizácie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinič – aplikujte od rastovej fázy začiatku kvitnutia do fázy mäknutia bobúľ (BBCH 61-85), max.1 x za sezónu, množstvo vody 1000 l/ha.

Rajčiak, tekvicovitá zelenina, paprika, baklažán – aplikujte v skleníkoch od fázy začiatku kvitnutia do rastovej fázy, keď 70 % plodov vykazuje typickú farbu plnej zrelosti (BBCH 61-87), množstvo vody 600-1200 l/ha, max. 3 x za sezónu, interval medzi aplikáciami je 7 dní.

Jahody

Poľné

V poľných podmienkach aplikujte od fázy začiatku kvitnutia (10 % kvetov je otvorených) do rastovej fázy, kedy prvé plody majú typickú farbu pre danú odrodu (BBCH 61-85), množstvo vody 1000-2000 l/ha, max. 3 x za sezónu, interval medzi aplikáciami je 7 dní;

Skleníkové

V skleníkoch aplikujte od fázy začiatku kvitnutia (10 % kvetov je otvorených) do rastovej fázy hlavného zberu (BBCH 61-87), množstvo vody 500-1200 l/ha, max. 3 x za sezónu, interval medzi aplikáciami je 7 dní.

Broskyňa, nektarinka – proti moníliovému usychaniu kvetov a výhonov (Monilinia laxa.) aplikujte prípravok od rastovej fázy začiatku kvitnutia do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH 61-69). Aplikujte max. 3 x za sezónu, interval medzi aplikáciami je 7 dní . Množstvo vody 500-1500 l/ha.

Proti monilióze plodov (Monilinia fructigena) – aplikujte od rastovej fázy, keď sú plody v polovici konečnej veľkosti do rastovej fázy ovocie zrelé pre zber (BBCH 75-87). Na ochranu ovocia počas

3/6

ICZ/2016/4105/va

Etiketa schválená: 10.05.2016

skladovania – môže byť prípravok aplikovaný max. 3 x za sezónu s poslednou aplikáciou 1 deň pred zberom. Interval medzi aplikáciami je 7 dní .

Množstvo vody 500 l /1 m výšky koruny/ ha, alebo 500-1500 l/ha.

Marhuľa, slivka, čerešňa - proti moníliovému usychaniu kvetov a výhonov (Monilinia laxa.) aplikujte prípravok od rastovej fázy začiatku kvitnutia do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH 61- 69). Aplikujte max. 3 x za sezónu, interval medzi aplikáciami je 7 dní . Množstvo vody 500-1500 l/ha.

Proti monilióze plodov (Monilinia fructigena) – aplikujte od rastovej fázy, keď sú plody v polovici konečnej veľkosti až do rastovej fázy, keď ovocie je zrelé pre zber (BBCH 75-87). Na ochranu ovocia počas skladovania – môže byť prípravok aplikovaný max. 3 x za sezónu s poslednou aplikáciou 1 deň pred zberom. Interval medzi aplikáciami je 7 dní .

Množstvo vody 500 l /1 m výšky koruny/ ha, alebo 500-1500 l/ha.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku „Návod na použitie“ a pri dodržaní metodických pokynov a aplikačných poznámok nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť, ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo produkty z nich.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka fenpyrazamine má podľa FRAC CODE: 17, skupina G3 – fungicídy tejto skupiny sú nízko až stredne rizikové z hľadiska vzniku rezistencie.

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte opakovane tento prípravok alebo iný, ktorý má rovnaký mechanizmus účinku.

Striedajte prípravky s rozdielnymi mechanizmami účinku, prípadne používajte prípravky zložené z účinných látok s rozdielnymi spôsobmi účinku. Opakované použitie prípravku na báze účinnej látky fenpyrazamine, podporuje vznik rezistencie voči nej.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu a jej kvalitu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných plodín bez obmedzenia. Pestovanie susedných plodín bez obmedzenia.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok PROLECTUS pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia nemá negatívne účinky na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

4/6

ICZ/2016/4105/va

Etiketa schválená: 10.05.2016

Ihneď po skončení postreku musia byť všetky stopy prípravku odstránené z miešacej nádrže a postrekovača podľa nasledujúceho postupu:

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2)Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom). V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte dvakrát.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Príprava postreku: ochranný pracovný odev, gumová zástera z pogumovaného textilu, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti prachu a gumová obuv.

Aplikácia: ochranný pracovný odev, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor na ochranu dýchacích orgánov a gumová obuv. Poškodené ochranné pracovné prostriedky je potrebné urýchlene vymeniť.

Pracovníci vstupujúci do ošetrených porastov musia mať primerané pracovné oblečenie a môžu vstupovať do ošetrených miest až po zaschnutí postreku na rastlinách.

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere po vetre a od pracujúcich. Susediace plodiny ani iné rastliny nesmú byť zasiahnuté postrekovou kvapalinou.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite !

V prípade požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, popr. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Pri požiarnom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať jedovaté splodiny !

PRVÁ POMOC

Po požití – vypláchnite ústa vodou, nikdy nevyvolávajte zvracanie, ak je postihnutý v bezvedomí, alebo zmätený, privolajte lekára!

Po nadýchaní – postihnutého preneste na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo, ak príznaky pretrvávajú, privolajte lekára!

Po zasiahnutí pokožky – odstráňte kontaminovaný odev, pokožku omyte teplou vodou a mydlom. Po zasiahnutí očí – premývajte veľkým množstvom vody po dobu 15 – 20 minút tak, aby očné viečka boli oddelené od očných buliev na zabezpečenie správneho preplachovania. Ak podráždenie očí pretrváva, zabezpečte lekárske ošetrenie!

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. Liečbu postihnutého možno konzultovať na telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave ( tel. 02/54774166 ).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5 oC do +30 oC v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a prázdnych obalov od týchto látok.

Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.

5/6

ICZ/2016/4105/va

Etiketa schválená: 10.05.2016

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Upozornenie

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených pre paralelný obchod“.

6/6

ICZ/2016/4105/va