Etiketa schválená: 25.11.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PROFILUX ®

Kombinovaný fungicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl proti plesni zemiakovej

(Phytophthora infestans) na zemiakoch.

Účinná látka:

 

 

Mancozeb 680 g/kg (68 % hm)

t.j. komplex manebu (etylen-1,2-bis-ditiokarbamidanu

 

mangánatého) a zinočnatých iontov (68 % hm)

Cymoxanil 45 g/kg (4,5 % hm)

t.j.

N-etylaminokarbonyl-2-kyano-2-metoxyimino-

 

acetamid

(4,5 %)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: mancozeb CAS No.: 8018-01-7, cymoxanil CAS No.: 57966-95-7

Klasifikácia a označenie:

GHS07

GHS08

GHS09

POZOR

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H361fd Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla P308 + P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnej skládke odpadu

Vč3 Riziko pre včely a iné necieľové článkonožce je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

SP 1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

SPe 3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

ICZ/2014/2868/ss

1/5

Etiketa schválená: 25.11.2014

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE! NEAPLIKUJTE

V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU!

ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO PODZEMNÝCH VÔD.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

Belchim Crop Protection NV/SA, Technologielaan 7, 1840 Londerzeel, Belgicko

Držiteľ autorizácie:

Belchim Crop Protection NV/SA, Technologielaan 7, 1840 Londerzeel, Belgicko

Poverený zástupca:

Belchim Crop Protection Slovakia, s.r.o., Černicová 6, 831 03 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-02-1473

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 kg papierové

vrecko

s polyetylénovou

izolačnou

vrstvou

 

v lepenkovej škatuli

 

 

 

 

 

10 kg papierové vrecko

s polyetylénovou

izolačnou

vrstvou

 

v lepenkovej škatuli

 

 

 

 

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

 

 

 

 

PROFILUX ® je registrovaná ochranná

známka spoločnosti Belchim Crop Protection

NV/SA.

 

 

 

 

 

 

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

 

 

 

 

 

PROFILUX® je kombinovaný fungicíd obsahujúci

účinné látky

mancozeb a cymoxanil

na ochranu zemiakov

proti plesni zemiakovej. Pôsobí preventívne

(bráni klíčeniu

spór a

ich prieniku do listov) , kuratívne (krátkodobo po infekcii) a antisporulačne (zastavuje šírenie infekcie z napadnutých rastlín na zdravé). PROFILUX® ničí citlivé rasy plesne zemiakovej ako aj rasy rezistentné voči prípravkom na báze derivátov acylalanínu.

Účinná látka mancozeb patriaca do skupiny ditiokarbamátov pôsobí kontaktne na povrchu listov Pôsobí preventívne a svojim multi-site (viac-miestnym) efektom narúša respiračnú

aktivitu v bunkách patogéna.

 

Cymoxanil (účinná látka patriaca do skupiny amidov kyseliny octovej)

pôsobí kuratívne

a lokálne systémovo. Zabraňuje klíčeniu spór patogéna, ako aj tvorbe

haustórií a rastu

mycélia húb. Rýchly príjem a transport cymoxanilu v ošetrených rastlinách (je rozvádzaný

ICZ/2014/2868/ss

2/5

Etiketa schválená: 25.11.2014

translaminárne, tj. od jednej strany listu k druhej a čiastočne do nových neošetrených prírastkov rastliny) zaisťuje vysoký účinok i v daždivom období.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

 

Ochranná

Poznámka

 

 

Dávka/ha

doba

 

zemiak

pleseň

2,0 – 2,5 kg

7 (sadbové);

max. 6x

 

zemiaková

 

14 (ostatné)

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Zemiaky ošetrujte od fázy vyvinutého 9 listu na hlavnej stonke (BBCH 19). Jedna aplikácia

prípravku poskytuje ochranu proti plesni zemiakovej

po dobu 8 – 10 dní. Maximálny počet

ošetrení je 6 a poskytuje ochranu proti napadnutiu

plesňou zemiakovou až do zberu.

Odporúčaný interval medzi ošetreniami je 8 – 10 dní. Prípravok aplikujte buď preventívne alebo podľa signalizácie.

Odporúčaná dávka vody je 300 – 600 l/ha.

 

 

 

 

 

Prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty!

 

 

 

 

 

Prípravok PROFILUX® sa nesmie

kombinovať

s inými

prípravkami

na ochranu rastlín

a s adjuvantami.

 

 

 

 

 

 

 

Prípravok

aplikujte

pozemným

postrekom

schválenými

postrekovačmi.

Prípravok

neaplikujte letecky.

 

 

 

 

 

 

 

Neošetrujte

v období

teplotných inverzií, za vysokých

teplôt,

sucha

a nízkej

relatívnej

vlhkosti vzduchu, čo sú faktory zvyšujúce nebezpečenstvo úletu bez ohľadu na prípadné bezvetrie. Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny a nesmie priamo zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd! Zabráňte kontaminácii povrchových vôd prípravkom alebo použitými obalmi!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prejavy fytotoxicity ani rozdiely v citlivosti odrôd neboli pozorované.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Viacročné používanie fungicídov s rovnakým mechanizmom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných kmeňov hubových patogénov, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý kmeň sa považuje za rezistentný, ak ho použitý fungicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej dávke. Vývoju rezistentných kmeňov sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix kombinácii prípravkov s odlišným mechanizmom účinku. Vzhľadom k tomu, že prípravok PROFILUX® obsahuje 2 účinné látky s rozdielnym mechanizmom účinku, je pravdepodobnosť vzniku rezistencie veľmi nízka a doteraz neboli hlásené žiadne prípady jej vzniku.

VPLYV NA ÚRODU

Pri použití prípravku nedochádza k nežiaducim kvalitatívnym zmenám v produkcii ani k ovplyvneniu výšky úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

V rámci bežného osevného postupu nie je voľba náhradných a následných plodín obmedzená. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny a okolie pozemku.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

ICZ/2014/2868/ss

3/5

Etiketa schválená: 25.11.2014

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Pred použitím skontrolujte, či je postrekovač vyčistený po predchádzajúcom použití a nastavený pre aplikáciu daného objemu. To je obzvlášť dôležité pri aplikáciách menších objemov. Aplikujte bezprostredne po rozmiešaní, neponechávajte dlho postrek v nádrži. Po aplikácii postrekovač vyčistite.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok PROFILUX ®, odstráňte všetky stopy prípravku z postrekovača ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže dôkladne vypláchnite nádrž, ramená, hadice a trysky čistou vodou (asi štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vystriekajte na ošetrenom pozemku. Zariadenie prepláchnite čistou vodou.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

Čistené zariadenia a stroje nevyplachujte na obhospodarovanej pôde, ani v dosahu zdrojov podzemných a recipientov povrchových vôd!

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1.Pri práci s prípravkom použite pracovný odev z textilného materiálu; pokrývku hlavy z textilného materiálu (napr. čiapka so štítom alebo klobúk); ochranné okuliare alebo ochranný tvárový štít; polomasku s časticovým filtrom; ochranné gumené rukavice a gumenú obuv

(čižmy).

2.Pri príprave postrekovej kvapaliny použite ochranný pracovný odev, rukavice odolné voči chemikáliám, zásteru z pogumovaného textilu.

3.Pri aplikácii použite ochranný pracovný odev, rukavice z materiálu odolného voči chemikáliám, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumenú obuv. Na ochranu dýchacích orgánov použite masku z filtračného materiálu, alebo ochrannú rúšku z textilného materiálu. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Pokiaľ postrek aplikujete v blízkosti ďalších osôb, postrekujte iba za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere vetra od ďalších osôb.

Prípravok nie je horľavý. Prípadný požiar haste oxidom uhličitým, chemickou hasiacou penou alebo chemickým hasiacim práškom. Vodu je možné použiť iba výnimočne, a to vo forme jemného zahmlievania a nie silným prúdom a iba v tých prípadoch, keď je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a nezasiahne recipienty vôd povrchových.

Pri požiarnom zásahu použite ochranné pomôcky pre celkovú ochranu a individuálny dýchací prístroj s tvárovým štítom, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade pochybností ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu

ICZ/2014/2868/ss

4/5

Etiketa schválená: 25.11.2014

údaje z obalu, etikety alebo bezpečnostnej karty.

Po požití: ústa vypláchnite vodou (iba za predpokladu, že je postihnutý pri vedomí a nemá kŕče).

Nikdy nič nepodávajte ústami postihnutému, ktorý je v bezvedomí. Nevyvolávajte zvracanie. Postihnutého dopravte k lekárovi a ukážte mu etiketu, poprípade obal prípravku alebo bezpečnostnú kartu . Podajte veľké množstvo pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Dva týždne po expozícii nie je povolené požívanie alkoholu.

Po nadýchaní: prerušte expozíciu, zaistite telesný a duševný pokoj. Odveďte postihnutého na čerstvý vzduch, rozopnite mu na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a zabráňte podchladeniu. Ak dýchacie problémy pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc alebo zaistite lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí očí: pri otvorených viečkach vyplachujte – hlavne priestory pod viečkami - prúdom čistej vlažnej vody po dobu 15 min. Ak pretrvávajú príznaky (sčervenanie očí, pálenie) vyhľadajte bezprostredne lekárske ošetrenie (zaistite odborné lekárske ošetrenie)!

Pri zasiahnutí pokožky: odstráňte kontaminovaný odev, zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu alebo otrave privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02-54 77 41 66, ntic@ntic.sk)

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých, dobre vetrateľných a ohňovzdorných skladoch, pri teplotách od 0 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred vlhkom, tepelnými zdrojmi a zdrojmi vznietenia. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Doplňujúce informácie držiteľa autorizácie

Prípravok používajte výhradne v súlade s návodom na použitie. Spoločnosť Belchim Crop Protection NV/SA nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím či skladovaním prípravku.

ICZ/2014/2868/ss

5/5