Etiketa schválená: 20.2.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PROFILER® WG

Kombinovaný dvojzložkový fungicíd vo forme vo vode dispergovateľných granúl určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča.

Účinná látka:

 

 

fluopicolide,

44,4 g.kg-1; 4,44 % w/w

 

fosetyl,

207,1 g.kg-1

vo forme Fosetyl-Al, 666,7 g.kg-1; 66,67 % w/w

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

fosetyl-Al CAS 39148-24-8, fluopicolide CAS 239110-15-7, sodium diisopropylnaphtalene sulphonate CAS : 1322-93-6, ,

Označenie prípravku:

GHS07

GHS09

POZOR

 

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

 

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

 

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v

 

blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov vozoviek ciest.)

 

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávkykoncentrácie je

 

pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

 

Vo 3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

 

V 3

Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky.

 

Vč 3

Riziko pre včely a iné článkonožce je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

 

PHO 3

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany

 

zdrojov podzemných vôd.

 

ICZ/2014/2937/mt

1/5

Etiketa schválená: 20.2.2015

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Neaplikaujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržte ochrannú zónu! Prípravok sa nesmie používať v 1. a 2. ochrannom pásme vodných zdrojov. Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ

NESMIE BYŤ

PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

 

Výrobca:

BAYER CropScience SA, 16, rue Jean-Marie Leclair, CP

 

106, F-69266 Lyon Cedex 09, France

 

Držiteľ autorizácie a osoba

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01

Bratislava

zodpovedná za konečné balenie a

 

 

označovanie:

 

 

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

09-02-1059

 

Dátum výroby:

uvedené na obale

 

Číslo šarže:

uvedené na obale

 

Balenie:

1 kg papierová škatuľa

 

 

5 kg viacvrstvé (PAP/PE/AL) vrece

 

 

10 kg papierová škatuľa s LDPE vložkou

 

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

 

Profiler® je registrovaná ochranná známka spoločnosti BAYER CropScience

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Fluopicolide je systémová účinná látka, ktorá sa pohybuje v rastline akropetálne. Biochemický mechanizmus účinnej látky flupicolide je úplne nový a odlišný od doteraz používaných látok. Pôsobí na citlivé huby v niekoľkých fázach ich vývojového cyklu. Účinkuje na mycélium, zoospóry a zabraňuje sporulácii.

Negatívne ovplyvňuje proteiny, ktoré zohrávajú úlohu pri zachovaní stability bunkových membrán. Zoospóry sa po kontakte okamžite prestávajú pohybovať, po niekoľkých minútach sa zväčšujú a následne praskajú. Fluopicolide má preventívny a kuratívny účinok a tiež aj antisporulačný efekt.

Fosetyl-Al je plne systémová účinná látka pôsobiaca preventívne. Rýchlo preniká do ošetrených pletív a v rastline je rozvádzaná akropetálne aj bazipetálne. Chráni listy, strapce aj novoprirastajúce časti výhonov. Používa sa výhradne preventívne, optimálne pôsobí v období aktívneho rastu rastlín. Mechanizmus pôsobenia fosetylu-Al je založený na kombinácii vlastností:

Priamy účinok – pri preventívnej aplikácii dochádza k zastaveniu napadnutia rastlín pomocou inhibície klíčenia spór a prenikania patogéna do rastlinných pletív; v prípade neskorších vývojových štádií chorôb a kuratívneho použitia dochádza k obmedzeniu vývoja mycélia a sporulácie.

Nepriamy účinok – po aplikácii dochádza k spomaleniu napadnutia hubovými chorobami pomocou stimulácie obranných mechanizmov rastliny.

ICZ/2014/2937/mt

2/5

Etiketa schválená: 20.2.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

vinič

peronospóra viniča

2,25-3,0 kg

21

-

Povolené sú 2 aplikácie za jeden rok pri maximálnych dávkach účinných látok:

fluopicolide 2 x 133 g.ha-1, fosetyl-Al 2 x 2000 g.ha-1, čo zodpovedá dávke prípravku 2 x 3,0 kg.ha-1 za jeden rok.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok Profiler WG sa aplikuje preventívne ako súčasť postrekového plánu proti peronospóre viniča, optimálne na základe signalizácie.

Prípravok sa používa od vývojovej fázy zreteľne viditeľných základov súkvetia (BBCH 53), optimálne od začiatku fázy kvitnutia (BBCH 61) do vývojovej fázy začiatku dotýkania sa bobúľ (BBCH 77), najneskôr do začiatku zretia: bobule sa začínajú sfarbovať (BBCH 81).

Vlastnosti prípravku sa optimálne využijú pri použití v období aktívneho rastu rastlín (BBCH 53- BBCH 77).

Aplikáciu je možné vykonávať bežnými postrekovačmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie. Letecky neaplikovať.

Odporúčané dávkovanie s ohľadom na vývovové fázy viniča

2,5 kg/ha – predovšetkým v období od BBCH 63 do BBCH 73. Pri použití do vývojovej fázy BBCH 73 je táto dávka vhodná i za podmienok silného tlaku peronospóry viniča.

3 kg/ha - predovšetkým v dobe od BBCH 73 do BBCH 81. Pri použití vo vývojovej fáze začiatok dotýkania sa bobúľ (BBCH 77), je tato dávka vhodná i za podmienok silného tlaku peronospóry viniča.

Množstvo postrekovej kvapaliny je 200 – 1000 l/ha s ohľadom na vzrast viniča, typ aplikačného zariadenia a účel aplikácie tak, aby ošetrovaný porast bol čo najlepšie pokrytý postrekovou tekutinou.

Zrážky prichádzajúce 1 hodinu po aplikácii v množstve do 20 mm behom nasledujúcich 2 hodín resp. v množstve do 40 mm behom naslednujúcich 4 hodín neznižujú biologickú účinnosť prípravku Profiler WG.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Vinič nevykazuje voči prípravku Profiler WG odrodovú citlivosť a je možné ho použiť pre akýkoľvek úžitkový typ pestovania viniča.

REZISTENCIA A OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok Profiler WG nevykazuje krížovú rezistenciu s fungicídmi na báze fenylamidov, s Qol fungicídmi, CAA fungicídmi a s fungicídmi na báze účinnej látky cymoxanil.

Profiler WG sa používa výhradne preventívne.

ICZ/2014/2937/mt

3/5

Etiketa schválená: 20.2.2015

Prípravok je možné najskôr aplikovať vo fáze zreteľne viditeľných základov súkvetia (BBCH 53), optimálne od začiatku fázy kvitnutia (BBCH 61) do vývojovej fázy začiatku dotýkania sa bobúľ

(BBCH 77).

Sólo aplikácia prípravku Profiler WG po dosiahnutí vývojovej fázy BBCH 77 je možná len za podmienok nižšieho infekčného tlaku peronospóry viniča a za čiste preventívneho použitia prípravku bez prítomnosti predchádzajúcej infekcie peronospóry viniča v poraste.

Za podmienok silnejšieho infekčného tlaku je možné po dosiahnutí vývojovej fázy BBCH 77 preventívne aplikovať Profiler WG len v zmesiach s odlišne pôsobiacimi fungicídmi proti peronospóre viniča s viacbodovým mechanizmom účinku.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je možné bezpečne používať v systémoch pestovania využívajúcich introdukciu dravých roztočov Typhlodromus pyri.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Susedné plodiny nesmú byť pri aplikácii zasiahnuté.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Postrekovač musí byť vyčistený čo najskôr po ukončení aplikácie, inak hrozí nebezpečenstvo zaschnutia zvyškov postrekovej tekutiny a jej zložité odstraňovanie.

POSTUP PRI ČISTENÍ POSTREKOVAČA:

1.úplne vyprázdniť (vystiekať) postrekovač/rosič na ošetrovanom pozemku

2.rozobrať saciu a tlakovú časť vedenia a tryskové filtre a starostlivo ich vyčistiť vo vode

3.naplniť nádrž postrekovača/rosiče vodou v množstve 10 % objemu nádrže, dôkladne premiešať a vystriekať výplachovú tekutinu na ošetrovanom pozemku

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku naviac použite zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

ICZ/2014/2937/mt

4/5

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:

Etiketa schválená: 20.2.2015

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

vyplachujte ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou. Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2937/mt

5/5