Etiketa schválená: 04.07.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PRINCIPAL® PLUS 66.5 WG

Postrekový selektívny herbicíd vo forme granúl dispergovateľných vo vode na postemergentné ničenie trvácich a jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Nicosulfuron

92 g/kg

t.j. 2-[(4,6-dimetoxy-2-pyrimidinyl)-ureidosulfonyl]-

 

(10,1 % hm)

N,N-dimetyl-3-pyridinkarboxamid monohydrát

Rimsulfuron

23 g/kg

t.j. N-[[(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)amino]karbonyl]-

 

(2,3 % hm)

3-(etylsulfonyl)-2-pyridin-sulfonamid

Dicamba

550 g/kg

t.j. kyselina 3,6-dichlor-2-metoxybenzoová (605.2 g/kg

 

(55 % hm)

ako Na-soľ)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Dicamba (CAS 1918-00-9)

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS07

GHS09

Pozor

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

 

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte

 

vo vyplachovaní.

P337+P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v povolenej spaľovni odpadov/odovzdajte

 

oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd./ Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

Spe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržovať ochrannú zónu minimálne 5 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

ICZ/2016/4642/va

1/7

Etiketa schválená: 04.07.2016

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. a 2. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO3 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd.

Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd!

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

DUPONT International Operations Sàrl,

 

Ženeva, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

DUPONT CZ s.r.o., Pekařská 14/628, 155 00 Praha 5,

 

Česká republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

12-11-1231

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

400 ml HDPE fľaša

 

1 l HDPE fľaša

 

2 l HDPE fľaša

 

3 l HDPE fľaša

 

5 l HDPE fľaša

PRINCIPAL® registrovaná ochranná známka E.I. DuPont de Nemours and Co. (Inc.)

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

PRINCIPAL® PLUS 66.5 WG je herbicíd so systémovým účinkom určený na postemergentnú aplikáciu. Účinné látky nicosulfuron a rimsulfuron patria do skupiny sulfonylmočovín. Spôsob účinku spočíva v inhibícii acetolaktát syntetázy (ALS), čím je blokovaná biosyntéza aminokyselín, ktoré sú potrebné pri delení buniek a preto sú nenahraditeľné pre rast rastlín. Účinná látka dicamba patrí do skupiny syntetických auxínov. Spôsob účinku spočíva v narušení fotosyntézy a delenia buniek. Prípravok je ľahko prijímaný listami i koreňmi rastlín. Krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín. Príznaky poškodenia sú viditeľné za 6

ICZ/2016/4642/va

2/7

Etiketa schválená: 04.07.2016

hodín po ošetrení a väčšina burín hynie v priebehu 2-3 týždňov. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporuje účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho oneskoruje účinok.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny - pýr plazivý, ježatka kuria, cirok alepský, lipnica ročná, mätonoh trváci, moháre, ovos hluchý, prosá, prstovka krvavá, bažanka ročná, durman obyčajný, horčiak obyčajný, horčiak štiavolistý, horčica roľná, hviezdica prostredná, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), kapsička pastierska, loboda konáristá, lipkavec obyčajný, mak vlčí, mlieč roľný, mrlíky (biely, hybridný), nevädza poľná, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, reďkev ohnicová, rumany, rumančeky, viky, výmrv obilnín, výmrv repky, zemedym lekársky, žltnica maloúborová.

Stredne citlivé buriny - podslnečník Theofrastov, hluchavka objímavá, ľuľok čierny, pichliač roľný, pohánkovec ovíjavý, pupenec roľný, voškovníky.

Odolné buriny - mätonoh mnohokvetý, portulaka zeleninová, prasličky, stavikrv vtáčí, veronika brečtanolistá, veronika perzská, fialka roľná, konopnica napuchnutá.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Škodlivý organizmus

 

Dávka na ha

 

OD

 

Poznámka

 

kukurica

 

trváce a jednoročné trávy,

 

440 g + 0,1 %

 

AT

 

(TM) Trend® 90

 

 

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l.ha-1.

Maximálny počet ošetrení v roku: 1×440 g/ha/rok

PRINCIPAL® PLUS 66.5 WG aplikujte postemergentne v zrnovej a silážnej kukurici v rastovej fáze od druhého do šiesteho listu kukurice (BBCH 12-16), vždy na aktívne rastúce buriny vo fáze 2-4 pravých listov (BBCH 12-14) dvojklíčnolistových burín a po vytvorení 3-5 listov (BBCH 13- 15) tráv t.j. pri výške 15-20 cm trvácich tráv. Najlepší účinok na cirok alepský (Sorghum halepense) vzchádzajúci z podzemkov dosiahnete pri ošetrení vo výške cca 30 cm.

Aplikujte pozemne a schválenými postrekovačmi.

Dažďové zrážky do 3 hodín po ošetrení môžu znížiť účinnosť. Neaplikujte na vlhké rastliny (po rose alebo po daždi).

Pozor!

Citlivosť burín sa znižuje s ich ďalším rastom.

Neskoré ošetrenie prerastených burín nemusí viesť k uspokojujúcemu výsledku. Výsledný účinok v týchto prípadoch bude vždy závisieť na druhu a veľkosti konkrétnej buriny a aplikačných podmienkach (vlhkosť a teplota).

Buriny stresované prípadným predchádzajúcim herbicídnym zásahom aktívne nerastú a nemusia reagovať na opravné ošetrenie PRINCIPALOM® PLUS 66.5 WG.

Prídavok kvapalného N-hnojiva alebo síranu amónneho zvyšuje herbicídny účinok a znižuje prejavy antagonizmu v prípade kombinácií s inými herbicídmi.

Nepoužívajte PRINCIPAL® PLUS 66.5 WG v cukrovej a osivovej kukurici

Neošetrujte kukuricu, ktorá bola v dobe výsevu alebo kultivácie ošetrená organofosfátovými insekticídmi. Citlivosť konzultujte u dodávateľa osiva.

Pokiaľ boli organofosfátové insekticídy použité na list, aplikujte PRINCIPAL® PLUS 66.5 WG najskôr 7 dní po ich aplikácii.

Nepoužívajte organofosfátové insekticídy skôr ako 7 dní po aplikácii PRINCIPAL® PLUS 66.5 WG.

ICZ/2016/4642/va

3/7

Etiketa schválená: 04.07.2016

Ošetrujte pri teplotách +10-25°C! Po chladnej perióde (teploty nižšie ako +10oC) alebo dlhšom období zrážok ošetrujte až po obnovení rastu a vytvorení voskovej vrstvičky na listoch kukurice.

Neošetrujte v extrémnom suchu: vyčkajte kým kukurica a buriny začnú rásť.

Neošetrujte kukuricu stresovanú chladom, zamokrením, chorobami alebo škodcami a nedostatkom výživy.

Nepoužívajte na extrémne ľahkých piesčitých pôdach.

Citlivé hybridy kukurice môžu byť poškodené, pokiaľ nočné teploty po aplikácii klesnú pod bod mrazu. Ošetrenia v priebehu alebo bezprostredne po období vysokých rozdielov medzi nočnými a dennými teplotami môžu tiež znížiť herbicídny účinok.

PRINCIPAL PLUS 66.5 WG nie je možné kombinovať s prípravkami na báze bentazonu. Použitie bentazonu vyžaduje odstup min 7 dní medzi aplikáciami.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE,ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Použitie PRINCIPAL® PLUS 66.5 WG v súlade s návodom na etikete nemá fytotoxické účinky, nemá negatívny vplyv na rastliny alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej dávke.

Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť dodržiavaním zásad správnej praxe ochrany rastlín (aplikácia za priaznivých podmienok, vyhýbanie sa monokultúrnemu pestovaniu plodín), spájaním mechanickej kontroly burín s chemickou (používanie prípravkov s rôznym spôsobom účinku) alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku.

Kombinácia sulfonylmočovín a dicamby s odlišným mechanizmom účinku v prípravku PRINCIPAL® PLUS je výhodnou stratégiou pre zabránenie vzniku rezistencie burín.

Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok s obsahom účinnej látky na báze ALS inhibítorov (HRAC skupina B, sulfonylmočoviny) na rovnakom poli po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku.

DuPont podporuje programy integrovanej ochrany rastlín, ktoré kombinujú biologické, kultúrne geneticko-šľachtiteľské postupy zamerané na zabránenie hospodárskej škodlivosti. Princípy integrovanej ochrany zahŕňajú poľný monitoring a ostatné detekčné metódy, správnu identifikáciu škodlivých organizmov, striedanie prípravkov s rozdielnym mechanizmom účinku a aplikáciu po dosiahnutí prahových hodnôt hospodárskej škodlivosti.

VPLYV NA ÚRODU

PRINCIPAL® PLUS 66.5 WG pri použití v súlade s návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

PRINCIPAL® PLUS 66.5 WG je rýchlo odbúravaný v prehriatych, kyslých a mikrobiálne aktívnych pôdach. Vzhľadom na krátke reziduálne pôsobenie v pôde s polčasom rozpadu cca 10 dní, je možné pestovať v tom istom roku po aplikácii herbicídu PRINCIPAL® PLUS 66.5 WG

ICZ/2016/4642/va

4/7

Etiketa schválená: 04.07.2016

akúkoľvek poľnú následnú plodinu s výnimkou tabaku a rajčiaka; v ďalšom roku po ošetrení už nie je voľba následných plodín obmedzená.

Ako náhradnú plodinu, v prípade už ošetrenej kukurice je možné zaradiť iba kukuricu alebo ozimné obilniny a odporúčame urobiť strednú orbu (18-22 cm).

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny ani priamo zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok PRINCIPAL PLUS 66.5 WG, pri aplikácii v súlade s návodom na použitie, nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku vsypte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou, za dôkladného miešania rozpustite, pridajte zmáčadlo Trend 90 poprípade kvapalné N-hnojivo a doplňte na požadovaný objem; v prípade tank-mix zmesi dávkujte PRINCIPAL® PLUS 66.5 WG ako prvý Zaistite kontinuálne miešanie obsahu nádrže po celú dobu prípravy postrekovej kvapaliny aj počas vlastnej aplikácie. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

PRINCIPAL® PLUS 66.5 WG možno využiť v rámci prostrekových programov s ďalšími registrovanými herbicídmi. V prípade individuálne realizovaných tank-mix kombinácií sa odporúča overiť fyzikálnu kompatibilitu na malej vzorke a výber tank-mix partnera prednostne konzultovať s dodávateľom prípravku / distribútorom. Vždy plne rešpektujte požiadavky na aplikačné podmienky na etikete obidvoch prípravkov vrátane možnej citlivosti odrôdového materiálu k jednotlivým účinným látkam. V prípade prípravy tank-mix kombinácie rešpektujte nasledujúce poradie / postup rozpúšťania:

vodorozpustné vrecká

vo vode rozpustné granuláty

vo vode dispergovateľné granuláty zmáčateľné prášky

suspenzné koncentráty na vodnej báze suspenzné emulzie

olejové disperzie emulzie typu olej:voda emulzné koncentráty

koncentráty pre riedenie vodou adjuvanty, zmáčadlá, oleje rozpustné hnojivá spomalovače úletu

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok PRINCIPAL® PLUS 66.5 WG, všetky stopy prípravku musia byť ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

Po skončení aplikácie nádrž vypustite a zvonku opláchnite čistou vodou.

Nádrž, ramená aj trysky dôkladne vypláchnite čistou vodou.

ICZ/2016/4642/va

5/7

Etiketa schválená: 04.07.2016

Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte roztok čpavku (100 ml čpavkovej vody na 100 litrov vody) alebo zodpovedajúce množstvo vhodného čistiaceho detergentu (napr. All Clear Extra apod.). Týmto roztokom vypláchnite ramená aj trysky, doplňte nádrž a nechajte 15 minút bez miešania. Potom vypustite.

Trysky a sitká vyčistite samostatne v roztoku čpavkovej vody alebo čistiacim roztokom podľa návodu (napr. 50 ml All Clear Extra na 10 l vody). Na odstránenie stôp čpavku vypláchnite nádrž dôkladne čistou vodou a prepláchnite ramená aj trysky.

Postrekovače nevyplachujte na obrábanej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri postreku používajte ochranný pracovný odev, uzavreté ochranné okuliare alebo ochranný tvárový štít, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení používajte aj zásteru z pogumovaného textilu.

Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín Postrekujte iba za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte. Neošetrujte počas teplotných inverzií (malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou), počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu - to sú faktory zvyšujúce riziko.

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

Prípravok PRINCIPAL PLUS 66.5 WG sám nehorí. Ak sa dostane do ohniska požiaru, haste najlepšie hasiacou penou alebo hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu použite iba výnimočne vo forme jemnej hmly (nie silným prúdom) a to iba v tých prípadoch keď je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a nezasiahne recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a odovzdajte informácie z etikety/karty bezpečnostných údajov.

Pri nadýchaní aerosólu: Prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujte kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte s lekárom.

Po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate. Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom čistej vlažnej vody po dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť

ICZ/2016/4642/va

6/7

Etiketa schválená: 04.07.2016

zabezpečenia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. V prípade pretrvávajúcich príznakov podráždenia (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho predmetu v oku a pod.) aj po vyplachovaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.

Po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 02/54 774 166, ntic@ntic.sk) alebo kontaktovať CHEMTREC na tel.

233 057 972.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30°C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

POZNÁMKA PRE POUŽÍVATEĽA

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad nezvyčajné pôdne a klimatické podmienky, individuálne realizované tank-mix kombinácie môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

Pictograms

Disposal / recycling symbols

Greenpoint / triangle with arrows „2“ inside / „HDPE“ outside

ICZ/2016/4642/va

7/7