Príloha A

Etiketa schválená: 25.3.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PREVICUR® ENERGY

Systémový kombinovaný fungicíd vo forme kvapalného koncentrátu na riedenie vodou s preventívnym aj kuratívnym účinkom, určený na ochranu zeleniny, okrasných rastlín v skleníku a šalátu a uhoriek aj v poľných podmienkach, proti pôdnym a listovým chorobám, ktoré spôsobujú pravé plesne (Oomycetes) a huby z rodu Pythium.

Účinná látka:

530 g.l-1

 

Propamocarb,

t.j. propyl-N-(3-dimethylaminopropyl)-karbamát vo forme

 

 

hydrochloridu

Fosetyl,

310 g.l-1

t.j. aluminium-tris-O-ethylfosfonát

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: propamocarb CAS No.: 24579-73-5, fosetyl CAS No.: 15845-66-6

Klasifikácia a označenie:

GHS07

Pozor

 

 

 

 

H317

 

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

 

životné prostredie.

 

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

 

pomoc/starostlivosť.

 

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

MÔŽE

POŠKODIŤ

ZDRAVIE PO

POŽITÍ, NADÝCHANÍ, STYKU S POKOŽKOU

A SLIZNICAMI! CHRÁŇTE PRED DEŤMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!

Vč 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre včely prijateľné

 

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre vtáky prijateľné

 

Vo 3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý

V 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre populácie dážďovky prijateľné

SP1

Neznečisťovať

vodu prípravkom

alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd./Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest)

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

PRÍPRAVOK NA OCHRANU RASTLÍN JE VYLÚČENNÝ Z POUŽÍVANIA V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH ZDROJOV.

ICZ/2014/2926/ss

1/5

Príloha A

Etiketa schválená: 25.3.2015

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Výrobca:

Bayer CropScience SA, 16, rue Jean-Marie Leclair, CP 106, F-69266 Lyon Cedex 09, France

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-02-1337

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1l fľaša HDPE, 5 l kanister HDPE, 10 l kanister HDPE,

 

200 l a 220 l sud HDPE

Doba použiteľnosti:

Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch

 

2 roky od dátumu výroby

Previcur® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Previcur Energy je systémový fungicíd s účinkom proti pôdnym a listovým chorobám triedy

Oomycetes (Pythium spp., Aphanomycetes spp., Phytophthora spp., Bremia spp., Pseudoperonospora spp. a Peronospora spp.), ktoré spôsobujú padanie klíčiacich rastlín, nekrózy koreňov, báz stoniek a choroby nadzemných častí rastlín.

Obsahuje účinné látky

propamocarb

a fosetyl. Propamocarb pôsobí

lokálne

systémovo

a systémovo, v rastlinách

je rozvádzaný

akropetálne. Reaguje v rade fáz

syntézy

fosfolipidov

a mastných kyselín (FRAC kód 28, mechanizmus účinku F4, karbamáty), čím je narušovaná tvorba bunkových membrán patogénnych húb. Na bunkovej úrovni účinkuje na rast mycélia, produkciu a klíčenie spór. Vyznačuje sa preventívnym a kuratívnym účinkom.

Účinná látka fosetyl-Al patrí medzi fosfonáty, podskupinu ethylfosfonáty (FRAC kód č. 33).

Pôsobí špecificky, ovplyvňuje metabolizmus aminokyselín a skladbu bielkovín, posilňuje odolnosť rastlinných pletív voči infekcii. Obmedzuje klíčenie zoosporangií, blokuje rast mycélia a čiastočne obmedzuje sporuláciu. Účinkuje predovšetkým proti hubám z rodu Ooomycetes (Phytophthora spp., Plasmopara spp., Peronospora spp., Perenoplasmopara spp., Pythium spp.). Pôsobí systémovo, pohyb v rastline je akropetálny (xylémom) i bazipetálny (floémom). Je prijímaný nadzemnými časťami rastlín ako aj koreňmi. K príjmu nadzemnými časťami rastlín dochádza už v priebehu 30 minút po aplikácii. Účinkuje iba preventívne, najlepšie pôsobí počas aktívneho rastu rastlín, vyznačuje sa dlhodobým účinkom. Veľmi dobre chráni mladé časti rastlín.

Pri povrchovej aplikácii na pôdu (zálievkou) je prípravok prijímaný v dobre prevlhčenom substráte koreňmi rastlín a systémovo transportovaný do ostatných častí rastlín, v nadzemných častiach rastlín zaisťuje ochranu stoniek a listov. V závislosti na spôsobe aplikácie, vlastnostiach substrátu a druhu infekcie je doba účinnosti 3 – 8 týždňov.

Pri foliárnej aplikácii (postrekom) je prípravok akropetálne a bazipetálne systémovo rozvádzaný do novo narastajúcich častí rastlín. Pôsobí proti chorobám z triedy Oomycetes (pravé plesne), vykazuje preventívne a tiež kuratívne účinky.

ICZ/2014/2926/ss

2/5

Príloha A

 

 

 

Etiketa schválená: 25.3.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr.

Poznámka

 

 

 

doba

 

uhorka, rajčiak,

huby z rodu Pythium

3 ml/m2

AT

zálievka - sadeniská a skleníky,

baklažán, paprika

 

 

 

 

 

 

výsevy, predpestovanie sadby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hlúbová zelenina

pleseň kapustová

3 ml/m2

AT

zálievka - sadeniská a skleníky,

 

 

 

 

výsevy, predpestovanie sadby

hlúbová zelenina,

huby z rodu Pythium

3 ml/m2

AT

zálievka - sadeniská a skleníky;

šalát, čakanka

 

 

 

výsevy, predpestovanie sadby

 

 

 

 

 

okrasné rastliny

pravé plesne

2,5 l

-

postrek - skleníky

 

(Oomycetes)

 

 

 

 

 

 

 

 

šalát

pleseň šalátová

2,5 l

21

postrek - poľné podmienky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uhorka

pleseň uhorková

2,5 l

3

postrek - poľné podmienky

 

 

 

 

 

Pri použití prípravku je vhodné vždy uprednostňovať preventívny spôsob aplikácie.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pokyny pre zálievku

Kropenie listov postrekovou kvapalinou prípravku Previcur Energy v koncentrácii 0,15% podľa doterajších skúseností nie je škodlivé pre celý rad plodín. Napriek tomu sa po aplikácii prípravku Previcur Energy odporúča bezprostredné osprchovanie čistou vodou. Previcur Energy je potrebné osprchovať po prvej aplikácii na uhorky a na citlivé kultúr.

Uhorky, rajčiak, baklažán, paprika (sadeniská a skleníky; výsevy, predpestovanie sadby)

Aplikačná dávka: 3 ml/m2 s 6 l vody /m2 – zálievka

1.aplikácia: 2 – 4 dni pred presadením / jednotením vo výsevových kvetináčoch 2.aplikácia: zálievka 1 - 4 dni po presadení / jednotení

Zálievkou maximálne 2 aplikácie za vegetáciu.

Hlúbová zelenina, čakanka a šalát (sadeniská, skleníky, výsevy, predpestovanie sadby)

Aplikačná dávka: 3 ml/m2 s 2-3 l vody /m2 – zálievka

Termín aplikácie : 1.aplikácia: zálievka bezprostredne po výseve vo výsevových kvetináčoch 2.aplikácia: zálievka 7 – 10 dní po 1. aplikácii

Zálievkou maximálne 2 aplikácie v hlúbovej zelenine, čakanke počas vegetácie.

Pri šaláte max. 2 aplikácie zálievkou resp. celkom 5 aplikácií počas vegetácie pri použití prípravku postrekom aj zálievkou.

Okrasné rastliny (skleníky)

Aplikačná dávka: 2,5 l/ha - postrek

Termín aplikácie: postrek pri hrozbe infekcie

Aplikačný interval 5-10 dní do výšky rastlín 50 cm. Postrekom maximálne 4 aplikácie za vegetáciu.

Šalát (poľné podmienky)

Aplikačná dávka: 2,5 l/ha, množstvo vody 600-1000 l/ha

Termín aplikácie: postrek - BBCH 13- predzberová veľkosť Aplikačný interval 5-10 dní

Ochranná doba - šaláty vonku: 21 dní

Postrekom maximálne 3 aplikácie za vegetáciu. Celkom max. 5 aplikácií počas vegetácie pri použití prípravku postrekom aj zálievkou.

ICZ/2014/2926/ss

3/5

Príloha A

Etiketa schválená: 25.3.2015

Uhorky (poľné podmienky)

Aplikačná dávka: 2,5 l/ha, max. 600 l vody /ha Aplikačný interval 7-10 dní Ochranná doba - uhorky vonku: 3 dni

Postrekom maximálne 2 aplikácie pri tomto ošetrení. Celkom max. 4 aplikácie počas vegetácie pri použití prípravku postrekom aj zálievkou.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY, ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok sa vyznačuje dobrou znášanlivosťou rastlinami. Najlepšie sa osvedčila zálievka plochy pred pikírovaním. V prípade zavlažovania zhora neprekračujte koncentráciu 0,15%.

S ohľadom na mimoriadne premenlivé pestovateľské podmienky a veľké množstvo druhov a odrôd odporúčame vykonať skúšku znášanlivosti na niekoľkých rastlinách.

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

Prípravok je klasifikovaný ako neškodný pre populácie druhu zlatoočka škvrnitá (Chrysoperla carnea) a utekáčik medený (Poecilus cupreus).

Prípravok je klasifikovaný ako slabo škodlivý pre populácie druhu dravý roztoč (Typhlodromus pyri) a parazitoidy vošiek (Aphidius rhopalosiphi).

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Podľa klasifikácie FRAC je účinná látka propamocarb z hľadiska vzniku málo až stredne riziková, doteraz však rezistencia k propamocarbu nebola zistená.

Z dôvodu obmedzenia rizika vzniku rezistencie by Previcur Energy nemal byť v aplikačnom slede použitý viac než trikrát po sebe a následne by mal byť použitý fungicíd na báze rozdielnych účinných látok.

Prípravok Previcur Energy možno aplikovať v jednej aplikačnej sezóne v závislosti na konkrétnej plodine najviac 5 krát a menej.

Celkovo počet ošetrení prípravkom Previcur Energy nesmie presiahnuť 50% z celkového počtu fungicídnych ošetrení.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Previcur Energy je kvapalný koncentrát pre riedenie vodou. Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Postrekovú kvapalinu spotrebujte do jedného dňa od prípravy. Pripravujte len nevyhnutné množstvo postrekovej kvapaliny. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Pri zálievke sa nádoba na zmes naplní polovicou požadovaného objemu vody. Previcur Energy sa pridáva za stáleho miešania a doplní sa druhá polovica objemu vody. Zmes sa musí spotrebovať do jedného dňa od prípravy. Nikdy nepripravujte väčšie množstvo zmesi ako je nevyhnutné. Ak zostane nespotrebovaná, zrieďte ju s vodou v pomere 1:10 a naneste na predtým ošetrované plochy. Prázdne obaly od prípravku dôkladne vymyte vodou. Vodu, ktorou ste vymyli obaly, pridajte do zmesi.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie s príslušenstvom po aplikácii dôkladne vypláchnite vodou a oplachovú vodu vystriekajte na naposledy ošetrovanú plochu. Nesmú byť zasiahnuté zdroje podzemných vôd

ICZ/2014/2926/ss

4/5

PRVÁ POMOC Po nadýchaní
Po požití
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky

Príloha A

Etiketa schválená: 25.3.2015

a recipienty povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, gumené rukavice a gumenú obuv. Pri riedení postreku použite ochranný oblek, ochranné okuliare, zásteru z pogumovaného textilu, gumené rukavice a gumenú obuv. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a nefajčite !

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných vôd ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo, vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie. vypláchnite postihnutému ústa čistou vodou, nevyvolávajte vracanie. Urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie. odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou. Pri známkach silného podráždenia vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2926/ss

5/5