Etiketa schválená: 5. 8.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PLEDGE 50 WP

PLEDGE 50 WP herbicídny prípravok do slnečnice, kukurice a ozimných obilnín vo forme vodorozpustného prášku.

Účinná látka:

 

Flumioxazin, 500 g.kg-1; 50 % w/w

t.j.N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-

 

1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-

 

dicarboximide

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Flumioxazin, CAS No.: 103361-09-7

Označenie prípravku:

GHS08

GHS09

Nebezpečenstvo

H360D

Môže poškodiť plod v tele matky.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308+P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi nariadeniami.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd./ Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov (vyšších vodných rastlín a rias)dodržte ochrannú zónu vo vzdialenosti 5 metrov od hladín tečúcich a stojatých vôd.

SPo2 Po použití umyť všetky ochranné odevy.

ICZ/2015/3501/mt

1/8

Etiketa schválená: 5. 8.2015

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky, alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a spôsobe aplikácie, je pre včely prijateľné.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie! PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca prípravku a držiteľ

SUMITOMO Chemical Agro Europe S.A.S., Parc

autorizácie:

d’Affaires de Crécy 2, rue Claude Chappe F-69370 Saint-

 

Didier-au-Mont-d’Or, Francúzska republika

Poverený zástupca:

ARYSTA LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská ul.16,

 

940 76 Nové Zámky, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

07-11-0874

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5× 60 g; 5× 80 g; 2× 200 g; 2× 320 g; 2× 400 g PE fólia,

 

(PVAL) vodorozpustné vrecká v papierovej škatuli

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

PLEDGE je obchodná známka, ktorú vlastní spoločnosť Sumitomo Chemical Co., Ltd.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok PLEDGE 50 WP je herbicíd s účinnou látkou flumioxazin zo skupiny inhibítorov enzýmu protoxu (PPO). Na povrchu a tesne pod povrchom pôdy tvorí herbicídny film. Ničí citlivé buriny pri preemergentnom aj postemergentnom použití (na buriny účinkuje pôdne aj cez list). Pri preemergentnom použití zasahuje najmä hypokotyl a klíčne listy vzchádzajúcich burín. Pri postemergentnom použití zasahuje listy a ostatné časti burín nad povrchom pôdy. Tu dochádza najskôr k silným fytotoxickým prejavom („spálenie“ povrchu burín, škvrny na povrchu). Neskôr postupné vädnutie, žltnutie až zhnednutie a následné zasychanie zasiahnutých rastlín. Aj pri postemergentnom použití si zachováva účinnosť na nové vzchádzajúce buriny cez pôdu. Zrážky podporujú účinnosť prípravku. Účinok sa prejaví o 1-5 dní.

ICZ/2015/3501/mt

2/8

Etiketa schválená: 5. 8.2015

SPEKTRUM ÚČINKU

PLEDGE 50 WP - účinnosť na buriny vyskytujúce sa v slnečnici a v kukurici

 

Účinnosť

 

 

pri PRE - aplikácii

 

 

pri POST - aplikácii

 

 

pri POST aplikácii

 

 

 

 

 

 

 

 

+ zmáčadlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durman obyčajný;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fialka roľná;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hviezdica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prostredná; ibištek

 

 

 

 

drchnička roľná;

 

durman obyčajný;

 

trojdielny; iva

 

 

 

 

durman obyčajný;

 

hviezdica prostredná;

 

voškovníkovitá;

 

 

 

 

hviezdica prostredná;

 

lipkavec obyčajný;

 

láskavce (ohnutý,

citlivé buriny -

 

ibištek trojdielny;

 

loboda konáristá;

 

zelenoklasý);

 

láskavce (ohnutý,

 

kapsička pastierska;

 

lipkavec obyčajný;

účinnosť nad 85%

 

 

 

 

zelenoklasý); kapsička

 

láskavce (ohnutý,

 

loboda konáristá;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pastierska; peniažtek

 

zelenoklasý); ľuľok

 

ľuľok čierny; mrlíky

 

 

 

 

roľný, veroniky,

 

čierny; podslnečník

 

(biely, hybridný);

 

 

 

 

rumančekovité buriny

 

Theofrastov

 

kapsička pastierska;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podslnečník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theofrastov;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pohánkovec ovíjavý;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voškovník obyčajný

 

 

 

 

 

 

 

ambrózia palinolistá;

 

ambrózia palinolistá;

 

 

 

 

 

 

 

fialka roľná; horčiaky

 

 

 

 

 

fialka roľná; horčiaky

 

 

drchnička roľná;

 

 

 

 

 

(obyčajný, štiavolistý);

 

 

 

 

 

(obyčajný, štiavolistý);

 

 

horčiaky (obyčajný,

stredne citlivé

 

 

ibištek trojdielny; iva

 

 

lipkavec obyčajný;

 

 

štiavolistý);

buriny - účinnosť

 

 

voškovníkovitá; mrlíky

 

 

mrlíky (biely,

 

 

parumanček

70% - 85%

 

 

 

(biely, hybridný);

 

 

 

hybridný); pohánkovec

 

 

nevoňavý; pupenec

 

 

 

 

 

pohánkovec ovíjavý;

 

 

 

 

 

ovíjavý

 

 

roľný; rumančeky,

 

 

 

 

 

pupenec roľný; veroniky;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rumany; veroniky

 

 

 

 

 

 

 

voškovník obyčajný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bažanka ročná,

 

bažanka ročná; drchnička

 

 

 

 

 

 

 

ambrózia palinolistá;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

roľná; parumanček

 

 

 

odolné buriny -

 

iva voškovníkovitá;

 

 

pichliač roľný;

 

 

nevoňavý; pichliač roľný;

 

účinnosť pod 70%

pichliač roľný; pupenec

 

 

stavikrv vtáčí

 

rumančeky; rumany;

 

 

 

 

 

roľný; stavikrv vtáčí;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavikrv vtáčí

 

 

 

 

 

 

 

voškovník obyčajný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEDGE 50 WP - účinnosť na buriny vyskytujúce sa v ozimných obilninách (pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale)

PLEDGE 50 WP 60 g/ha POST

Citlivé buriny:

-fialky, veroniky, hluchavky, rumančeky, mak vlčí, hviezdica prostredná, úhorník liečivý, pakosty, peniažtek roľný

Stredne citlivé buriny:

-metlička obyčajná, lipkavec obyčajný, výmrv repky Odolné buriny:

-pýr plazivý, pichliač roľný

ICZ/2015/3501/mt

3/8

Etiketa schválená: 5. 8.2015

TM (PLEDGE 50 WP 60 g/ha + Calipuron 500 SC, Arelon 500 SC, Izoron 500 SC, Tolian 3

G 1,5 l/ha) PRE alebo POST

- posilnenie účinnosti na metličku

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

slnečnica

 

dvojklíčnolistové

80 g

AT

PRE

 

 

 

 

 

buriny

80 g

AT

POST

 

 

 

 

 

80 g + (100-200 ml)

AT

(TM)

Trend 90 -

 

 

 

 

 

 

POST

 

 

 

 

 

80 g + (50 ml)

AT

(TM) Silwet L-77 -

 

 

 

 

 

 

POST

 

 

kukurica

 

dvojklíčnolistové

80 g

AT

PRE

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

pšenica

 

dvojklíčnolistové

60 g + (1,5 l)

AT

(TM)

Calipuron

500

 

ozimná,

 

buriny a metlička

 

 

SC,

Arelon 500

SC,

 

jačmeň

 

 

 

 

Izoron 500 SC, Tolian

 

ozimný,

 

 

 

 

3 G - PRE

 

 

tritikale

 

 

60 g

AT

POST

 

 

 

 

 

60 g + (1,5 l)

AT

(TM) - Calipuron 500

 

 

 

 

 

 

SC,

Arelon 500

SC,

 

 

 

 

 

 

Izoron 500 SC, Tolian

 

 

 

 

 

 

3 G - POST

 

Dávka vody: 300-400 l.ha-1

Maximálny počet ošetrení: 1× za rok (slnečnica, kukurica), 1× za vegetačné obdobie (pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale)

POKYNY PRE APLIKÁCIU SLNEČNICA

Prípravok PLEDGE® 50 WP aplikujte do 3 dní po sejbe, pred vzchádzaním slnečnice

(preemergentne), alebo v štádiu 2-4 pravých listov slnečnice (postemergentne).

Predpokladom dobrého účinku preemergentného ošetrenia je dobre spracovaný pôdny povrch, drobnohrudkovitá pôdna štruktúra, bez rastlinných zvyškov a primerané zrážky do 14 dní od aplikácie.

V prípade postemergentnej aplikácie prípravok nesmie byť aplikovaný v štádiu klíčnych listov slnečnice až do 1. páru pravých listov. Odporúčame aplikáciu v rastovej fáze 2-4 pravých listov slnečnice t.j. BBCH 12-14. Nikdy nie pred fázou 2 pravých listov slnečnice.

Nikdy neaplikujte vo fáze klíčnych listov slnečnice!

Dôležité je, že aj v prípade postemergentnej aplikácie si prípravok zachováva pôdnu účinnosť (na povrchu a tesne pod povrchom tvorí herbicídny film). Primerané zrážky sú dôležité pre optimálnu účinnosť prípravku aj pri postemergentnej aplikácii. Ak dlhodobo pretrváva počasie bez zrážok (sucho) a ani predpovede počasia po predpokladanej postemergentnej aplikácii neindikujú zrážky, je možné použiť zmáčadlo.

Optimálna rastová fáza burín pri postemergentnej aplikácii je štádium klíčnych listov, max. do štádia 2-4 pravých listov burín, kedy sú buriny najcitlivejšie na prípravok PLEDGE 50

WP. Účinok na prerastenejšie buriny môže byť slabší.

ICZ/2015/3501/mt

4/8

Etiketa schválená: 5. 8.2015

KUKURICA

Prípravok PLEDGE® 50 WP aplikujte do 3 dní po sejbe, pred vzchádzaním kukurice (preemergentne). Predpokladom dobrého účinku preemergentného ošetrenia je dobre spracovaný pôdny povrch drobnohrudkovitá pôdna štruktúra, bez rastlinných zvyškov a primerané zrážky do 14 dní od aplikácie.

PŠENICA OZIMNÁ, JAČMEŇ OZIMNÝ, TRITIKALE

Prípravok PLEDGE® 50 WP odporúčame v ozimných obilninách aplikovať na jeseň buď do 3 dní po sejbe, pred vzchádzaním obilnín (preemergentne), alebo v štádiu BBCH 11-14, t.j. od vzchádzania obilniny do 4 listov obilniny (skoro postemergentne). Buriny by nemali presiahnuť štádium klíčnych listov.

Preemergentnú (PRE) aplikáciu odporúčame v kombinácii s tank-mix partnerom (Calipuron® 500 SC, Arelon 500SC, Izoron 500 SC, Tolian 3 G), pre posilnenie účinnosti proti trávovitým burinám. Postemergentnú (POST) aplikáciu je možné vykonať buď len prípravkom PLEDGE® 50 WP, alebo v kombinácii s tank-mix partnerom (Calipuron® 500 SC, Arelon 500SC, Izoron 500 SC, Tolian 3 G), pre posilnenie účinnosti proti trávovitými burinám.

Predpokladom dobrého účinku prípravku PLEDGE® 50 WP je dobre spracovaný pôdny povrch, drobnohrudkovitá pôdna štruktúra, bez rastlinných zvyškov a primerané zrážky do 14 dní od aplikácie.

Aj v prípade postemergentnej aplikácie si prípravok PLEDGE® 50 WP zachováva pôdnu účinnosť.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri preemergentnej aplikácii v slnečnici alebo v kukurici môže dôjsť vplyvom vzájomného pôsobenia viacerých kritických faktorov k prejavom fytotoxicity, alebo aj k čiastočnému, prípadne až k úplnému zničeniu porastu!

Medzi kritické faktory, kedy neodporúčame preemergentnú aplikáciu prípravku PLEDGE® 50 WP patria:

-ľahké piesočnaté pôdy s nízkym obsahom humusu, svetlé pôdy s nízkym pH, nepriepustné pôdy s rizikom státia vody po prívalových zrážkach

-prívalové zrážky. Ak sa prípravok dostáva z pôdy na listy (napr. odrazom častíc pôdy na listy pri búrkach), môžu vznikať škvrnitosti a listové deformácie, ktoré nemajú negatívny vplyv na úrodu a listy sú rýchlo nahradené novými. Avšak ak klíčiaca rastlina stojí vo vode na pozemku kde sa urobila preemergentná aplikácia, alebo keď je účinná látka flumioxazin na piesčitých pôdach splavená ku vzchádzajúcej rastline môže dôjsť k nenávratným poškodeniam porastu.

V prípade prítomnosti alebo možnosti týchto kritických faktorov odporúčame použiť postemergentnú aplikáciu (iba v slnečnici, v kukurici nie je možná).

Pri postemergentnej aplikácii v slnečnici môže dochádzať k prejavom fytotoxicity (škvrnitosť listov a listové deformácie) vplyvom vzájomného pôsobenia viacerých kritických faktorov ako sú výdatné prívalové zrážky a chlad.. Takáto fytotoxicita je len kontaktná a dočasná a nemá vplyv na úrodu. Slnečnica rýchlo zregeneruje a na ďalších nových listoch už prejavy fytotoxicity nie sú.

Zmáčadlo zvyšuje razanciu účinku a preto môže zvýšiť prejavy fytotoxicity (škvrnitosť listov a listové deformácie) a to najmä v prípadoch, keď v čase dlhodobejšieho suchého počasia aplikujete prípravok PLEDGE 50 WP so zmáčadlom a následne sa vyskytnú zrážky. Takáto fytotoxicita je len kontaktná a dočasná a nemá vplyv na úrodu. Slnečnica rýchlo zregeneruje a na ďalších nových listoch už prejavy fytotoxicity nie sú.

ICZ/2015/3501/mt

5/8

Etiketa schválená: 5. 8.2015

PLEDGE® 50 WP pri postemergentnej aplikácii nie je možné kombinovať so žiadnym iným pesticídom ani hnojivom, ináč dôjde k fytotoxickým prejavom. Pri potrebe aplikácie iného postemergentného herbicídu alebo hnojiva je preto potrebné dodržať odstup aspoň 7 dní.

Pri postemergentnej aplikácii v obilninách môže dôjsť k prejavom fytotoxicity (ľahké zožltnutie porastu, prípadne jemne pripálené listy).

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Ojedinelý prípad rezistencie (zníženého účinku na buriny) pri použití účinnej látky flumioxazin bol zistený u druhu Ambrosia artemisifolia v sóji, USA, Delaware, 2005. Riziko vývoja rezistencie sa môže vzťahovať k monokultúram, kde sú používané herbicídy patriace podľa spôsobu účinku do jednej skupiny (inhibítorov enzýmu protoporhyrinogen oxidázy, protoxu, PPO). Na Slovensku do tejto skupiny patria prípravky s obsahom látok oxyfluorfen a bifenox. Dodržiavajte nasledujúce pravidlá antirezistenej stratégie: Aplikujte herbicíd len keď je to potrebné. Herbicíd aplikujte v dávkach podľa etikety. Striedajte plodiny. Striedajte herbicídy s rozličným spôsobom účinku (podmienené striedaním plodín). Zredukujte minimalizáciu, ktorá spôsobuje zvýšené zaburinenie. Nepestujte v monokultúre. Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov (v súlade s dohodou ošetriť aj pozemky v blízkosti ošetreného pozemku). V prípade výskytu burín podozrivých z rezistencie použite tank mix podľa registrovaného rozsahu použitia.

VPLYV NA ÚROIDU

Žiadny.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Výber následnej plodiny po plodine ošetrenej prípravkom PLEDGE 50 WP nie je limitovaný (polčas rozkladu účinnej látky flumioxazin je 20-30 dní).

Aplikačná kvapalina nesmie zasiahnuť žiadne okolité porasty: ani kultúrne, ani prírodné.

V prípade zaorania ozimín nepestujte náhradné plodiny do nasledujúcej jesene.

Ak je potrebné zaorať jarné plodiny, nepestujte náhradné plodiny skôr ako o 4 mesiace.

Pri dodržaní odporúčaných metód aplikácie prípravku (nízky tlak postreku, malá výška postreku, bezveterné podmienky aplikácie, v prípade potreby použitie trisiek redukujúcich úlet postrekovej kvapaliny) by sa nemal vyskytnúť úlet postrekovej kvapaliny na susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Nie je známy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Potrebný počet vodorozpustných vreciek rozmiešajte v pomocnej nádobe s menším množstvom vody, tento homogénny roztok vlejte za stáleho miešania do nádoby postrekovača naplnenej do polovice požadovaného objemu vodou a pri stálom miešaní doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Najskôr rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte tekuté. Bezpodmienečne dodržte zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používajte všetky časti pracovných ochranných prostriedkov.

V prípade registrovaných TM zmesí PLEDGE 50 WP pridávajte ako prvý v poradí. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tank mixov v menšej nádobe pri správnom nariedení.

Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 min odstátia! Použite dostatočné

ICZ/2015/3501/mt

6/8

Etiketa schválená: 5. 8.2015

množstvo postrekovej kvapaliny (300-400 l. ha-1), alebo výkonné postrekovacie zariadenie, aby bola pôda a ošetrované rastliny dokonale pokryté postrekovou kvapalinou. V prípade rosičov resp. postrekovačov pracujúcich s nižšími dávkami postrekovej kvapaliny je možné dávku adekvátne znížiť v zmysle technických parametrov a výkonov konkrétneho zariadenia. Postrek nepripravujte do zásoby, ale vystriekajte ho počas niekoľkých hodín.

Dodržujte predpísané dávkovanie a nepostrekujte počas horúčav alebo dažďa!

Miešateľnosť s ostatnými pesticídmi a hnojivami.

V slnečnici postemergentne sa PLEDGE® 50 WP nesmie aplikovať ako tank-mix, t.j. nesmie sa miešať so žiadnymi pesticídmi ani hnojivami.

V slnečnici postemergentne je možné aplikovať PLEDGE® 50 WP iba samostatne!

V obilninách je možné aplikovať PLEDGE® 50 WP v registrovanom tank-mixe s prípravkami

Calipuron® 500 SC, Arelon 500 SC, Izoron 500 SC, Tolian 3 G.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a opakovane (min. 2×) vypláchnite vodou (vždy min. štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne čistiacim prípravkom AGROCLEAN® v súlade s návodom na jeho použitie. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a povrchových vôd!

1. Pri čistení postrekovača postupujte nasledovne:

-narieďte zvyšok postrekovej kvapaliny (najmenej 5-násobne) a obsah vystriekajte na predtým ošetrenú plochu.

-vypláchnite dôkladne obsah nádrže (všetky steny) a postrekovača, vyčistite hadice a prídavné zariadenia objemom vody najmenej 10 % kapacity nádrže. Obsah vystriekajte veľkou rýchlosťou na

ošetrovanú plochu a vyprázdnite nádrž aj príslušenstvá.

2. Čistenie zvyškového prípravku s detergentom AGROCLEAN®

-naplňte polovicu nádrže vodou. Pridajte AGROCLEAN® v dávke odporúčanej distribútorom. Rozmiešajte tento v nádrži, doplňte nádrž vodou a nechajte stáť 2 hodiny. Potom tank úplne vyprázdnite.

-trysky a filtre osobitne umyte roztokom detergentu.

-Opláchnite nádrž čistou vodou a nechajte obehnúť asi 10 % vody cez hadice a príslušenstvá. Vyprázdnite nádrž aj príslušenstvá. Opakujte oplachovanie do úplného vyčistenia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku používajte aj ochrannú zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Prípravok nie je horľavinou. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom, alebo zeminou. Vodou haste len formou vytvárania jemnej hmly, alebo kropením a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchových vôd. Postrekujte len za bezvetria, alebo pri miernom vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia.

Nevyvolávať zvracanie!

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie!

ICZ/2015/3501/mt

7/8

Etiketa schválená: 5. 8.2015

Po nadýchaní: prerušte prácu, opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 10-15 min a urýchlene vyhľadajte lekárske ošetrenie!

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte postriekaný odev, zasiahnuté miesto umyte mydlom a vlažnou pitnou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu: privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku (na báze

50% flumioxazin - t.j. N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl) cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide) a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 5-30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako

nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3501/mt

8/8