Etiketa schválená: 22.4.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PLATEEN 41,5 WG

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl určený na ničenie jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín vrátane lipkavca obyčajného v zemiakoch.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

Flufenacet,

240 g/kg

t.j. 4′-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-

 

(24% hm)

yloxy]acetanilid

Metribuzin,

175 g/kg

t.j. 4-amino-3-methylthio-6-terc.butyl-1,2,4-triazin

 

(17,50% hm)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

metribuzin CAS No.: 21087-64-9, flufenacet CAS No.: 142459-58-3, naphthalene and alkyl naphthalene sulfonic acids formaldehyde condensate - sodium salt CAS No.: 68425-94-5, sulphonated aromatic polymer, sodium salt, citric acid CAS No.: 77-92-9, silica, amorphe CAS No.: 7631-86-9

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07

GHS08

GHS09

Pozor

H302 Škodlivý po požití.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (nervový systém) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii požitím.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308+ PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ P311 INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára/.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadeniach na zber nebezpečného a špeciálneho odpadu. .

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

ICZ/2016/4329/mt

1/6

Etiketa schválená: 22.4.2016

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v

 

blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Spe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 4 m.

 

Z dôvodu ochrany necielených rastlín udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v dĺžke 10 m bez redukcie úletu a 5 m

 

pri 75% a 50% redukcii úletu.

Spe4

Z dôvodu ochrany vodných organizmov / necielených rastlín neaplikujte na

 

nepriepustné povrchy, ako je asfalt, betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné povrchy, pri

 

ktorých je zvýšené riziko stekania vody.

SPa1 Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje

 

účinné látky typu metribuzin a flufenacet viackrát ako 1x za vegetačnú sezónu.

 

Z3

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný.

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

 

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

 

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

 

Vč3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

 

PHO4 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma

zdrojov

 

podzemných a povrchových vôd; ak nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a

 

vonkajšiu časť, prípravok je vylúčený z použitia v celom 2. Ochrannom

pásme;

 

prípravok sa nesmie aplikovať v blízkostí sídiel zásobovaných vodou zo studní, čo

 

posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán.

 

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Buffer zóna je 10m! Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi, Poecilus cupreus

a Coccinella septempunctata s prijateľným rizikom.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

BAYER S.A.S., BAYER CropScience AG, 16 rue Jean-Marie

 

Leclair, CS 90106, F-69266 Lyon, CEDEX 09, France

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

12-11-1264

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 kg LDPE/Al/LDPE papierová škatuľa s vnútornou vrstvou

 

5, 25 kg LDPE/Al/LDPE papierové vrece

PLATEEN® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience

ICZ/2016/4329/mt

2/6

Etiketa schválená: 22.4.2016

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok PLATEEN 41,5 WG účinkuje nielen cez pôdu ale aj cez nadzemné časti burín.

Účinná látka flufenacet blokuje tvorbu enzýmu zodpovedného za tvorbu mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom (VLCFAE). Inhibuje delenie buniek a ich rast, čoho dôsledkom je úplné blokovanie delenia buniek v koreňových a rastových meristematických deliacich pletivách. Rastové pletivá sú deformované. Flufenacet je prijímaný najmä koreňovým systémom a hypokotylom.

Účinná látka metribuzin patrí do skupiny triazinonov. Mechanizmus účinku je založený na inhibícii fotosyntézy vo fotosystéme II (skr. PS II). Podstatou inhibície je zabránenie toku elektrónov k akceptorom z dôvodu väzby účinnej látky na tzv. D1 (Qb) transportný proteín. Dôsledkom je rýchle zastavenie fotosyntézy, a tým aj rastu pletív. Príjem účinnej látky sa uskutočňuje cez korene a nadzemné časti rastlín. V rastlinách je rýchlo transportovaný xylémom do najmladších častí.

Symptómy účinku sú zvýšenie fluorescencie chlorofylu, prakticky okamžité zastavenie rastu, žltnutie a neskôr usychanie listov a celých rastlín.

Pôdne pôsobenie prípravku ničí zo semien vzchádzajúce a vzídené jednoročné trávovité a dvojklíčnolistové buriny, vrátane lipkavca obyčajného. Už vzídené buriny sú ničené pôsobením prípravku cez pôdu.

Spektrum herbicídneho účinku

Citlivé buriny: ježatka kuria, mrlík biely, lipkavec obyčajný, kapsička pastierska, parumanček nevoňavý, hluchavka purpurová, pohánkovec ovíjavý, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, fialka roľná

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

zemiak

dvojklíčnolistové buriny,

2,5 kg

AT

max. 1× za vegetačné

 

lipkavec a jednoročné trávy

obdobie

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 300 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetačné obdobie

Prípravok aplikujte postrekom schválenými pozemnými pojazdnými postrekovačmi.

Rastová fáza plodiny: prípravok aplikujte preemergentne, to značí pred vzídením zemiakov; hľuza nenarašená (= BBA 01) až pokročilá fáza klíčenia, tvorba korienkov (= BBA 09). Neaplikujte prípravok postemergentne.

Rastová fáza burín: buriny nie sú vzídené.

Použitie v množiteľských porastoch zemiakov konzultujte s držiteľom registrácie prípravku. Predpokladom účinnosti prípravku je dostatočná pôdna vlhkosť a dokonale pripravený povrch pôdy bez hrúd, herbicíd musí byť aktivovaný napr. zrážkami.

Na pôdach s vyššou sorpčnou schopnosťou (obsah humusu > 5%) a na pôdach s vysokou náchylnosťou na vysychanie povrchových vrstiev sa nedá vylúčiť možné zníženie účinnosti.

Na piesočnatých pôdach s obsahom humusu pod 1% nie je vhodné prípravok aplikovať.

Menej významné použitie

Menej významné použitie prípravku podľa § 18 zákona 405/2011 Z.z. v platnom znení: NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochranná doba

Poznámka

špargľa

 

jednoročné dvojklíčnolistové

 

2,0-2,5 kg

 

AT

-

 

 

buriny, lipkavec, mrlík biely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sója

 

výmrv slnečnice

 

2,0 kg

-

-

ICZ/2016/4329/mt

3/6

Etiketa schválená: 22.4.2016

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Špargľa

Nižšiu dávku prípravku 2,0 kg/ha použite na ľahkých pôdach, vyššiu dávku 2,5 kg/ha na pôdach stredných a ťažkých.

Termín aplikácie:

Mladé výsadby - v roku výsadby prípravok aplikujte 7-10 dní po vysádzaní, krátko pred vzchádzaním; Koreňové výhonky je potrebné pokryť cca. 10 cm vrstvou jemne hrudkovitej pôdy, ktorá musí byť v dobe aplikácie prípravku dobre usadená.

Plodiace výsadby - prípravok aplikujte preemergentne, pred vzchádzaním špargle, po období odrezania

Citlivé buriny:

mrlík biely, lipkavec obyčajný, rumančekovité, kapsička pastierska, hluchavka purpurová, pohánkovec ovíjavý, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, fialka roľná, ježatka kuria

Rastová fáza burín: buriny nie sú vzídené Počet aplikácií: max. 1x za rok Množstvo vody: 600 l/ha

Sója

Prípravok aplikujte preemergentne, najneskôr 3 dni po výseve soje. Počet aplikácií: max. 1x za rok

Množstvo vody: 400 l/ha.

Druhová a odrodová citlivosť nie je známa. Neodporúčame použitie prípravku v odrode Daccor. Na ťažkých a stredne ťažkých pôdach sa nedá vylúčiť zníženie účinnosti prípravku.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pokiaľ po aplikácii prípravku nasledujú zrážky, nie je možné vylúčiť hlavne na ľahkých pôdach splavenie prípravku do koreňovej zóny rastlín a následné poškodenie ošetrovaného porastu. Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia nie sú známe údaje o odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú plodinu alebo produkty z nej.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka metribuzin patrí podľa zaradenia do HRAC klasifikácie do skupiny triazinonov. Účinná látka flufenacet patrí do skupiny K3 oxyacetamidov.

Na obmedzenie rizík vzniku a vývoja rezistencie burín:

dodržujte zásady agrotechnického striedania plodín

dodržujte zásady správnej agrotechniky, pred sadením zemiakov odstráňte vzídené buriny plytkou kultiváciou alebo aplikáciou vhodných neselektívnych herbicídov

dodržiavajte dôslednú alternáciu a rotáciu odlišne pôsobiacich herbicídov v predplodinách a následných plodinách

ICZ/2016/4329/mt

4/6

Etiketa schválená: 22.4.2016

v prípade podozrenia na výskyt populácií burín s rezistenciou na herbicídne účinné látky obsiahnuté v prípravku, obmedzte ich škodlivosť v predplodine použitím odlišne pôsobiacich herbicídov a vhodnými agrotechnickými metódami.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok Plateen 41,5 WG nemá negatívny vplyv na kvantitu alebo kvalitu úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pred výsevom alebo výsadbou následných plodín musí byť pôda mechanicky spracovaná (orba, kultivácia) do hĺbky minimálne 15 cm čo najskôr po zbere (optimálne do 3-4 týždňov).

Po predčasnom zaoraní zemiakov s dodržaním minimálneho odstupu 16 týždňov po aplikácii a vyššie uvedených podmienok je možné ako náhradnú plodinu vysievať len obilniny.

Nedá sa vylúčiť poškodenie následne pestovaných dvojklíčnolistových medziplodín a repky ozimnej. Prípravok nesmie zasiahnuť úletom, odparením ani splavením okolité porasty ani osiate pozemky alebo pozemky určené na osev.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Na základe posúdenia ekotoxikologických dát je riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre populácie dážďovky prijateľné. V pokusoch založených a hodnotených podľa príslušných metodík nebol pozorovaný negatívny vplyv na iné užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Pri aplikácii nepoužívajte príliš jemné filtre s priemerom menším než 50 mesh. Nenechávajte aplikačnú kvapalinu sedimentovať viac, ako je nevyhnutné. Prípravok má nízku hodnotu suspendovateľnosti pre účinnú látku flufenacet. Počas aplikácie prípravku je potrebné použiť aplikačné zariadenie s možnosťou kontinuálneho miešania.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie musí byť vyčistené čo najskôr po ukončení aplikácie, inak hrozí nebezpečenstvo zaschnutia zvyškov aplikačnej kvapaliny a ich ťažké odstraňovanie.

Postup pri čistení:

1.Vystriekajte celý obsah aplikačnej kvapaliny na ošetrovanom pozemku

2.Rozoberte sacie a výtlačné vedenie a tryskové filtre a dôkladne ich prepláchnite vo vode

3.Naplňte aplikačné zariadenie vodou na cca. 20% obsahu nádrže a spusťte miešacie zariadenie (odporúčame rotačnú čistiacu trysku)

4.Vystriekajte výplachovú kvapalinu na ošetrovanom pozemku

5.Opakujte krok 3 a 4 (musí dôjsť k trojitému vypláchnutiu)

6.Skontrolujte filtre, či neobsahujú viditeľné usadeniny.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite zásteru z pogumovaného textilu.

ICZ/2016/4329/mt

5/6

Etiketa schválená: 22.4.2016

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

Prípravok nie je horľavinou. S vodou tvorí suspenziu. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: Dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití: Vypláchnuť ústa dôkladne vodou. Pacienta ponechať v pokoji a zaistiť lekársku pomoc. Nevyvolávať zvracanie.

Po zasiahnutí očí: Vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred vlhkom, mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2016/4329/mt

6/6