Etiketa schválená: 12.6.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PIRIMOR® 50 WG

Postrekový, selektívny aficídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), určený na ničenie vošiek.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Pirimicarb 500 g/kg 2-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl-N,N- dimethylkarbamát

(50 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: pirimicarb CAS No.: 23103-98-2

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS06 GHS09

Nebezpečenstvo

H301

Toxický po požití.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P301 + P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

P337 + P313

 

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu.

Z3

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný.

Vt4

Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

ICZ/2014/3029/ha

1/6

 

Etiketa schválená: 12.6.2015

Vo1

Pre ryby ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V1

Prípravok je jedovatý pre populácie: dážďovky.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte na telo zvierat!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca :

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Rešetkova 11, 831 03, Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

00-05-0533

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedený na obale

Balenie:

1 kg PE fľaša

PIRIMOR je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka prípravku PIRIMOR 50 WG patrí medzi karbamátové zlúčeniny. Je selektívny, účinkuje ako dotykový a dýchací jed pôsobiaci ako inhibítor cholinesterázy. V rastlinných pletivách je translokovaný a pôsobí hĺbkovo.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

kukurica

vošky

0,3-0,5 kg

AT

 

repka olejná

vošky

0,3-0,5 kg

AT

 

horčica, bôb

vošky

0,3-0,5 kg

AT

 

ďatelina

vošky

0,3-0,5 kg

AT

 

pšenica, jačmeň,

vošky

0,15-0,3 kg

AT

 

raž, tritikale, ovos

 

 

 

 

fazuľa na zrno

vošky

0,3-0,5 kg

3

 

hrach

voška hrachová

0,3-0,5 kg

3

 

repa cukrová a

vošky

0,2 kg + (0,1 l )

AT

(TM) Karate Zeon 5

repa kŕmna

 

 

 

CS

zemiak

vošky

0,3-0,5 kg

14

 

mak

voška maková

0,3-0,5 kg

AT

 

ICZ/2014/3029/ha

 

 

 

2/6

 

 

 

 

Etiketa schválená: 12.6.2015

 

 

 

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochranná

 

Poznámka

 

 

 

doba

 

 

lucerna

vošky

0,3-0,5 kg

14

 

 

tabak

vošky

0,5 kg

14

 

 

slivka, čerešňa,

vošky

0,05-0,075 %

7

 

 

marhuľa,

 

 

 

 

 

broskyňa

 

 

 

 

 

jabloň, hruška

vošky

0,05-0,075 %

7

 

 

šalát

vošky

0,05-0,075 %

7

 

 

 

 

0,05-0,075 %

10

 

od 1.11 do 1.4.

paprika

voška

0,05-0,075 %

3

 

 

 

broskyňová

 

 

 

 

hlávková kapusta,

vošky

0,05-0,075 %

3

 

 

kel, tekvica,

 

 

 

 

 

karfiol, paradajka,

 

 

 

 

 

baklažán, kaleráb,

 

 

 

 

 

melón, špenát

 

 

 

 

 

mrkva, petržlen,

vošky

0,05-0,075 %

3

 

 

paštrnák, cibuľa,

 

 

 

 

 

cesnak

 

 

 

 

 

uhorka

vošky

0,05-0,075 %

7

 

 

fenikel

vošky

0,3-0,5 kg

7

 

 

mäta pieporná,

vošky

0,3-0,5 kg

14

 

 

náprstník vlnatý

 

 

 

 

 

okrasné rastliny

vošky

0,05-0,075%

1

 

 

lesné porasty

vošky a

0,1 %

14

 

podľa TP

 

kôrovnice

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok PIRIMOR 50 WG aplikujte pri výskyte škodlivého činiteľa, resp. pri prekročení jeho prahu škodlivosti. Dávka vody 300 - 1000 l/ha v závislosti od plodiny. Pri aplikácií použite dostatočné množstvo vody, aby sa dosiahla dokonalá rovnomerná pokryvnosť, avšak nesmie dôjsť k odkvapkávaniu prípravku z povrchu ošetrovaných rastlín. Vyššie dávky vody sa odporúčajú pre ošetrenie vyšších, hustejších porastov a porastov s veľkou plochou zelenej hmoty.

Počet aplikácií počas vegetácie: max. 2x Interval medzi aplikáciami: 7-10 dní

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Počas horúceho slnečného počasia rastliny prípravkom neošetrujte. Zvlášť v skleníkoch a za vysokých teplôt sa rastliny môžu poškodiť!

Pred ošetrením okrasných rastlín sa odporúča odskúšať ich citlivosť voči prípravku v miestnych podmienkach.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

ICZ/2014/3029/ha

3/6

Etiketa schválená: 12.6.2015

Nie sú známe údaje o rezistencii na území Slovenskej republiky. S cieľom minimalizácie rizika vzniku a šírenia rezistencie prípravkov zo skupiny IRAC 1 (kam patrí aj pirimicarb) sa odporúča aplikácia v ,,bloku,, zodpovedajúcom dĺžke trvania vývojového cyklu jednej generácie vošiek – ošetrenie by malo pokryť jednu generáciu, a to aj v prípade potreby opakovaného ošetrenia. V prípade výskytu ďalšej generácie použiť v “bloku” prípravok s iným mechanizmom účinku. V prípade výskytu rezistencie na prípravky zo skupiny IRAC 1 sa použitie prípravku PIRIMOR 50 WG neodporúča.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku PIRIMOR 50 WG pri dodržaní predpísanej dávky je pre užitočné organizmy prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku nasypte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3 %-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár resp. ochranné okuliare, respirátor proti prachu a výparom, gumové rukavice a topánky.

Pri riedení prípravku používajte naviac zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu. Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere po vetre od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

Pri práci s prípravkom a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou, nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť.

Ak sa prípravok dostane do ohniska požiaru, použite k haseniu hasiacu penu, hasiaci prášok, prípadne piesok alebo zeminu. Vodu možno použiť len výnimočne, a to len vo forme jemného zahmlievania, nikdy nie silným prúdom, a to len v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná voda z miesta požiaru nemohla preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu musia byť použité izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

Príznaky otravy: bolesť hlavy, pocit nevoľnosti, závrate, zvýšené slinenie, zúženie zreničiek až dvojité videnie, nutkanie na vracanie, zvracanie a bolesti brucha. V niektorých prípadoch môžu byť kŕče kostrového svalstva.

PRVÁ POMOC

Všeobecné odporučenia: Keď voláte na telefónne číslo tiesňového volania spoločnosti Syngenta, toxikologické stredisko alebo idete na lekárske ošetrenie, majte so sebou obal, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov

ICZ/2014/3029/ha

4/6

 

 

Etiketa schválená: 12.6.2015

 

tohto prípravku.

 

 

Po vdýchnutí:

Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch.

 

 

Udržiavajte pacienta v teple a pokoji.

 

 

Ihneď volajte lekára alebo Národné toxikologické centrum.

Po zasiahnutí pokožky:

Ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu.

 

 

Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody.

 

 

Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára.

 

 

Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

 

Po zasiahnutí očí:

Oči, vrátane pod viečkami vyplachujte veľkým množstvom vody po

 

dobu najmenej 15 minút.

 

 

 

Vyberte kontaktné šošovky.

 

 

 

Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

 

Po požití:

Po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi

 

ukážte tento obal alebo etiketu.

 

 

Nevyvolávajte zvracanie!

 

 

Pokyny pre ošetrujúceho

Zavolajte na núdzové

číslo Syngenty, do

Národného

lekára:

toxikologického informačného centra alebo lekárovi okamžite kvôli

 

odbornému lekárskemu poradenstvu.

 

 

Zvážte odobratie žilovej krvi na určenie aktivity krvnej

 

cholínesterázy.(použite heparínovú hadičku).

 

 

Podajte atropínsulfát, buď

intramuskulárne alebo

intravenózne,

 

v závislosti od vážnosti otravy. Nakoľko to nemá terapeutický efekt,

 

použitie oxímových preparátov (alebo iných reaktivátorov

 

cholínesterázy) je kontraindikované. Pri cyanóze atropín nepodávať!

 

Zákaz podávať opiáty a barbituráty!”

 

V prípade nebezpečia volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5C až +30C, oddelene od potravín, nápojov, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných, neporušených obaloch je doba jeho použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Právne normy

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2014/3029/ha

5/6