Etiketa schválená: 28.01.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PIRAT

Postrekový insekticíd vo forme emulzného koncentrátu, určený na ochranu repky ozimnej proti

blyskáčikovi repkovému.

 

 

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Chlorpyrifos

480 g/l

tj. O,O-diethyl-O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl

 

(44,30 % hm)

phosphorothioate

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Chlorpyrifos (CAS: 2921-88-2), 1-butanol (CAS: 71-36-3)

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS02 GHS06 GHS08 GHS09

Nebezpečenstvo

H226

Horľavá kvapalina a pary.

H301

Toxický po požití.

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P 261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P330

Vypláchnite ústa.

P301+P310

PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P303+P361+P353

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky

 

kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P304+P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho

 

oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P337+P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

ICZ/2016/4107/va

Strana 1 z 5

Etiketa schválená: 28.01.2016

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

SP 1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe 3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 20 m spolu s 20 m ochranným pásom s rastlinným krytom, resp. 15 m pri 90 % a 20 m pri 70% redukcii úletu.

Z3 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Veľmi toxický pre včely.

Prípravok aplikujte v neskorších večerných hodinách po ukončení denného letu včiel. Vzhľadom k ochrane včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikovať prípravok:

-Na hospodárske plodiny v období kvitnutia

-Na miestach, v ktorých majú včely pastvu

-V období kvitnutia burín

-Na rastlinách pokrytých medovicou

Pre ochranu rastlín a článkonožcov, ktoré nie sú účelom pôsobenia prípravku, je nutné vyznačenie ochranného pásma 1 m od okraja ošetrovaného pozemku.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie.

Výrobca:

SHARDA Cropchem Limited, Domnic Holm 29th Road

 

Bandra (West), Mumbai- 400 050, India

Držiteľ autorizácie:

Sharda Europe b.v.b.a, Jozef Mertenstraat, 142, 1702

 

Dilbeek, Belgicko, Telefónne číslo: +32(0)2 466.44.44

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

16-05-1711

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l a 5 l COEX fľaša/kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

®registrovaná ochranná známka a logo spoločnosti Sharda Cropchem Limited

ICZ/2016/4107/va

Strana 2 z 5

Etiketa schválená: 28.01.2016

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

PIRAT je postrekový insekticíd pôsobiaci kontaktne, po požití a inhalačne. Jedná sa o kontaktný nesystémový insekticíd, ktorý účinkuje iba pri priamom kontakte s cieľovým hmyzom.

Obsahuje účinnú látku chlorpyrifos patriacu do chemickej skupiny organofosfátov, ktorá pôsobí na nervový systém hmyzu inhibíciou acetylcholinoseterázy (AChE), čo vedie k narušeniu prenosov impulzov v nervovom systéme a následne k rýchlemu úhynu cieľového hmyzu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

repka ozimná

blyskáčik repkový

0,8 l

AT

 

 

 

 

 

 

Vedľajšia účinnosť proti krytonosovi štvorzubému.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 300 l/ha.

Max. počet aplikácií za vegetačné obdobie : 1×.

Prípravok aplikujte od rastovej fázy, kedy sú samostatné kvetné pupene (hlavné kvetenstvo) viditeľné, stále ešte uzavreté, do rastovej fázy, kedy sú prvé petaly viditeľné, kvetné pupene stále ešte uzavreté („žltý puk“) (BBCH 55-59).

Neaplikujte krátko pred a počas kvitnutia.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok aplikovaný v súlade s návodom na použitie a v odporučenej dávke nepôsobí fytotoxicky.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka chlorpyrifos patrí medzi organofosfáty (IRAC CODE: 1B). Prípravok by mal byť používaný v súlade so základnými zásadami IRAC. K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje iba účinnú látku chlorpyrifos na rovnakom pozemku, po sebe bez prerušenia ošetrením iným insekticídom s odlišným mechanizmom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok nesmie zasiahnuť susediace plodiny a okolité porasty.

VLPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri dodržaní pokynov na aplikáciu uvedených na etikete, nemá prípravok PIRAT negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo

ICZ/2016/4107/va

Strana 3 z 5

Etiketa schválená: 28.01.2016

postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledujúceho postupu:

1, Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača)

2, Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom)

3, Opakujte postup podľa návodu „2“ ešte raz.

Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a povrchových recipientov vôd!

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere vetra od pracujúcich.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností, upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z etikety/príbalového letáku.

Po nadýchaní: Prerušte expozíciu, zaistite telesný a duševný pokoj. V prípade, ak pretrvávajú dýchacie problémy alebo ak sa objavia príznaky astmatického záchvatu, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí pokožky: Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ možno teplou vodou a mydlom, dobre opláchnite. Pri pretrvávajúcom podráždení alebo pri podozrení na vznik alergickej kožnej reakcie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Najskôr odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa a súčasne pri otvorených viečkach aspoň 15 minút vyplachujte- najmä priestor pod viečkami- čistou tečúcou vodou, najlepšie izbovej teploty. Ak pretrvávajú príznaky (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho telesa v oku a pod.) vyhľadajte odbornú lekársku pomoc. Lekársku pomoc je potrebné vyhľadať vždy, ak boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nemožno opätovne používať a je potrebné ich zlikvidovať.

Pri náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou; nevyvolávajte zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok prípadne obal prípravku alebo kartu bezpečnostných údajov.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, číslo telefónu 02/ 54 774 166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a

ICZ/2016/4107/va

Strana 4 z 5

Etiketa schválená: 28.01.2016

obalov od týchto látok pri teplote od 0 do + 30ºC. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu detí. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2016/4107/va

Strana 5 z 5