Etiketa schválená: 18.05.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PIKE®

Selektívny herbicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl, určený na ničenie dvojklíčnolistových jednoročných burín v pšenici ozimnej a jačmeni jarnom.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Metsulfuron-

200 g/kg

t.j. methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-trazine-

methyl

(20% hm)

2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: metsulfuron-methyl CAS No.: 74223-64-6

Označenie prípravku:

GHS09

Pozor

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie

 

v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 3 m.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne

 

prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

ICZ/2016/4544/vi

1/6

Etiketa schválená: 18.05.2016

Nepripustite dopad priameho postreku z postrekovačov s horizontálnymi ramenami vo vzdialenosti menšej ako 5 m od brehov vodných plôch alebo 1 m od okraje priekopy, ktorá je v dobe aplikácie suchá.

Nepripustite dopad priameho postreku z ručných či chrbtových postrekovačov vo vzdialenosti menšej než 1 m od brehov vodných plôch.

Postrek vždy smerujte v smere od vody.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode !

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd ! Dodržujte ochrannú zónu ! Nádoba sa musí otvárať na otvorenom priestranstve a za suchých podmienok. Uložte mimo dosah zvierat !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

NUFARM UK Ltd., Wyke Lane

 

Wyke, Bradford

 

West Yorkshire, BD 12 9EJ

 

UK

Držiteľ autorizácie:

NUFARM GmbH & CoKG

 

St.Peterstrasse 25

 

4021 Linz

 

Rakúsko

Poverený zástupca:

FN Agro Slovensko s r.o.

 

Jašíkova2

 

821 03 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

11-11-1170

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

100 ml HDPE fľaša (čistá hmotnosť: 0,060- 0,150 kg)

 

250 ml HDPE fľaša (čistá hmotnosť: 150g)

PIKE ® je ochranná známka firmy NUFARM GmbH & Co KG, Linz, Rakúsko.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

PIKE je selektívny herbicíd so systémovým účinkom prijímaný listami a koreňmi rastlín.

Účinná látka metsulfuron-methyl patrí do skupiny sulfonylmočovín. Pôsobí ako inhibítor ALS (acetolaktátsyntázy) t.j. syntézy esenciálnych aminokyselín (valín a isoleucín), spôsobuje zastavenie delenia buniek a následne zastavenie rastu ošetrených rastlín.

Najlepší účinok na buriny je dosiahnutý pri aplikácii v ich skorých rastových fázach.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny - kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, mrlík biely (do 2 pravých listov), vika chlpatá, knôtovka biela, veronika perzská, parumanček nevoňavý, rumančeky, nezábudka roľná, hluchavka purpurová, pohánkovec ovíjavý, peniažtek roľný, ostrôžka poľná.

ICZ/2016/4544/vi

2/6

Etiketa schválená: 18.05.2016

Stredne citlivé buriny - mrlík biely (väčší ako 2 pravé listy), veronika brečtanolistá, veroniky, fialka roľná, fialka trojfarebná, mak vlčí.

pichliač - v skorých rastových štádiách je potlačovaný nie však ničený

Odolné buriny - lipkavec obyčajný, metlička obyčajná, psiarka roľná, ježatka kuria, väčšina trvácich burín a tráv.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochranná

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

pšenica ozimná,

 

dvoklíčnolistové buriny

 

30 g

 

AT

 

1) a 2)

 

jačmeň jarný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvoklíčnolistové buriny,

 

30 g + (50g)

 

AT

 

(TM) Aurora 40 WG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvoklíčnolistové buriny,

 

30 g + (1 l)

 

AT

 

(TM) Dicopur M 750,

 

 

 

pichliač

 

 

 

 

 

Dicoherb M 750

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčaná dávka vody - 200-400 l/ha Maximálny počet ošetrení: - 1× za rok

Vyššiu dávku vody zvoľte u ošetrení hustých porastov obilnín.

Prípravok môže byť použitý na všetkých pôdnych typoch vhodných pre pestovanie pšenice ozimnej a jačmeňa jarného v Slovenskej republike.

Neaplikujte na porasty pšenice ozimnej a jačmeňa jarného stresované v dôsledku sucha, zamokrenia, nízkych teplôt, napadnutia chorobami alebo škodcami, nedostatočnej výživy či iných faktorov redukujúcich rast.

Neošetrujte pšenicu ozimnú a jačmeň jarný s podsevom tráv, ďatelinovín či iných dvojklíčnolistových rastlín.

PIKE nesmie byť aplikovaný v čase 7 dní po váľaní obilnín.

Nepoužívajte prípravok PIKE v slede alebo v tank-mix kombinácii s iným prípravkom obsahujúcim sulfonylmočovinu alebo s iným prípravkom inhibujúcim syntézu aminokyselín.

Neošetrujte prípravkom PIKE obilniny, ktoré už boli v danom roku ošetrené prípravkom obsahujúcim sulfonylmočovinu.

Vzhľadom na vysokú úroveň biologickej aktivity prípravku musí byť zvláštna pozornosť venovaná zamedzeniu akéhokoľvek úniku postrekovej kvapaliny či hmly na susediace dvojklíčnolistové rastliny mimo cieľovej plochy alebo na vodné plochy, vodné toky a priekopy.

Taktiež dbajte na dôkladné čistenie aplikačného zariadenia - pozri odsek „čistenie aplikačného zariadenia“

Dbajte na presnú aplikáciu! Zabráňte prekrytiu postrekových pásov!

Plodiny:

Pšenica ozimná - poznámka 1):

Prípravok PIKE smie byť aplikovaný iba v jarnom období, kedy je pšenica v štádiu minimálne 3 listov (BBCH13) do štádia začiatku stĺpkovania (BBCH 30).

Jačmeň jarný - poznámka 2)

Prípravok PIKE smie byť aplikovaný v období, kedy je jačmeň jarný v štádiu minimálne 3 listov (BBCH 13) do štádia začiatku stĺpkovania (BBCH 30).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

ICZ/2016/4544/vi

3/6

Etiketa schválená: 18.05.2016

Pri dodržaní návodu na použitie nie sú po ošetrení prípravkom PIKE známe riziká fytotoxicity pre pšenicu ozimnú a jačmeň jarný.

Prípravok je možné použiť vo všetkých odrodách pšenice ozimnej a jačmeňa jarného pestovaných v

SR.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka metsulfuron-methyl patrí do HRAC Group B, sulfonylmočoviny.

Pokiaľ sú opakovane, po dobu niekoľko rokov, používané herbicídy s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku, môže dôjsť k vyselektovaniu rezistentných biotopov burín. Tieto sa môžu rozmnožovať a stať sa tak prevládajúcimi. Druh burín je považovaný za rezistentný na daný herbicíd ak po jeho správnej aplikácii v doporučenej dávke prežíva.

Rozvoj rezistencie burín môže byť zamedzený alebo oddialený striedaním (popr. použitím zmesí) herbicídov s rozdielnym spôsobom účinku na buriny.

Kľúčové aspekty riadenia antirezistentnej stratégie u prípravku PIKE sú:

PIKE je prípravok s účinnou látkou zo skupiny sulfonylmočovín, ktorá pôsobí ako inhibítor ALS (acetolaktátsyntázy). Nepoužívajte PIKE alebo akýkoľvek iný herbicíd pôsobiaci ako inhibítor ALS (napr. iné sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, imadazolinony, sulfonylaminocarbonyltriazolino-ny) ako výhradný prostriedok pre ničenie burín v následných plodinách.

Počas rotácie plodín v osevnom postupe vždy používajte herbicídy proti dvojklíčnolistovým burinám so spôsobom účinku iným než je inhibícia ALS.

Vždy sledujte účinnosť herbicídneho ošetrenia a snažte sa odhaliť príčinu prípadného výskytu nižšej účinnosti. Ak dôjde k nevysvetliteľnému zlyhaniu ošetrenia, kontaktujte poradenskú službu, ktorá zváži vhodnosť testu rezistencie.

VPLYV NA ÚRODU

Nebol zaznamenaný žiadny negatívny dopad na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY Náhradné plodiny

Ak je nutné z akéhokoľvek dôvodu zlikvidovať (napr. zaorať) obilninu ošetrovanú prípravkom PIKE, tak po uplynutí 3 mesiacov od dátumu aplikácie prípravku PIKE vysievajte iba pšenicu.

Následné plodiny

Vysievané, ako následné plodiny po obilninách ošetrených prípravkom PIKE, v rovnakom kalendárnom roku môžu byť iba obilniny, repka ozimná a trávy.

PIKE je širokospektrálny herbicíd a môže byť fytotoxický pre niektoré druhy voľne rastúcich rastlín na okrajoch ošetrovaných pozemkov. Zvláštna pozornosť musí byť venovaná zabráneniu úletu postrekovej kvapaliny a postrekovej hmly na rastliny mimo ošetrovanú plochu. Tieto rastliny nesmú byť v žiadnom prípade zasiahnuté postrekom ani postrekovou hmlou.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok PIKE nepredstavuje riziko pre cicavce, vtáky a nemá ani nepriaznivý účinok na vodné organizmy, ak je aplikovaný v súlade so správnou poľnohospodárskou praxou. Nakoľko prípravok preukázal aj nízku toxicitu na článkonožce, včely a dážďovky, nepredstavuje riziko ani pre tento druh organizmov.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a

ICZ/2016/4544/vi

4/6

Etiketa schválená: 18.05.2016

doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Upozornenie!

Aby ste zabránili následnému poškodeniu plodín iných než sú obilniny, bezprostredne po použití prípravku PIKE dôkladne vyčistite celé aplikačné zariadenie (postrekovač) vrátane veka a vonkajšku s použitím vhodného čistiaceho prostriedku pre čistenie od sulfonylmočovín - pritom dodržujte návod na použitie daného čistiaceho prostriedku.

Alternatívne použite nasledujúci postup:

1.Ihneď po skončení postreku vypustite úplne nádrž postrekovača. Akékoľvek znečisteniu povrchu postrekovača vrátane ramien a trysiek musí byť odstránené omytím čistou vodou. Vymyte nádrž postrekovače zvnútra čistou vodou a prepláchnite ramená a hadice za použitia najmenej 1/10 objemu nádrže postrekovača. Nádrž potom bezo zvyšku vypusťte.

2.Naplňte nádrž postrekovača do ½ čistou vodou a pridajte 0,3 l 9,5% roztoku čpavku na každých 100 l objemu nádrže. (Ekvivalentné množstvo silnejšieho roztoku čpavku môže byť použité pri dodržaní konečnej koncentrácie v plnej nádrži 0,03%.) Premiešajte spustením miešadla postrekovača a opäť prepláchnite ramená a hadice týmto čistiacim roztokom.

3.Naplňte znovu úplne nádrž čistou vodou a nechajte stáť po dobu 15 minút pri zapnutom miešaní. Opäť prepláchnite ramená a hadice a úplne vypustite nádrž.

4.Trysky a filtre odmontujte a čistite oddelene roztokom čpavku o rovnakej koncentrácii ako pre čistenie postrekovača.

5.Vyčistené trysky a filtre namontujte späť. Vymyte nádrž čistou vodou a prepláchnite celý systém postrekovača (filtre, čerpadlo, ramená, hadice a trysky). Vypustite úplne nádrž postrekovača.

6.Pri likvidácii zvyškov postrekovej kvapaliny a likvidácii oplachových vôd dodržujte platné predpisy.

Neaplikujte ich na citlivé plodiny (iné než obilniny) a na plochy určené na výsev citlivých plodín.

Ak nie je možné vypustiť nádrže úplne, vyššie uvedený bod 3 musí byť zopakovaný, až potom je možné prejsť k bodu 4 uvedeného postupu.

Pôda a zdroje podzemnej vody

Metsulfuron-methyl a jeho rozkladné produkty sú mierne až veľmi perzistentné a mierne až veľmi pohyblivé v pôdnom profile. Pokiaľ je prípravok PIKE použitý v súlade s návodom na použitie tak je riziko kontaminácie zdrojov podzemných vôd nízke.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom je nutné používať schválené ochranné pomôcky. Protichemický ochranný odev z tkaného textilného materiálu, uzavreté ochranné okuliare alebo štít na tvár, respirátor alebo polomasku z textilného materiálu (respirátor), čiapku so šiltom alebo klobúk, gumové topánky. Pri riedení prípravku používajte zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej, až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela nie je povolené jesť, piť ani fajčiť!

Postrekovať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku tak, aby postrekovou kvapalinou ani úletom postrekovej hmly nebola zasiahnutá obsluha.

PIKE je prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl.

ICZ/2016/4544/vi

5/6

Etiketa schválená: 18.05.2016

Ak sa dostane prípravok do styku s ohňom, hasí sa požiar najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodou len v prípade jemnej hmly a za podmienok, kedy je zaručené, že kontaminovaná hasiaca voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných vôd ani recipienty vôd povrchových a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie:

Pri požiarnom zásahu musia byť použité izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny alebo nevyvolávajte zvracanie, ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče.

Pri náhodnom požití: podať postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody, prípadne spolu s niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie. Zavolajte lekára.

Pri zasiahnutí oka: vymývať prúdom čistej vody po dobu 15 min., vyhľadať lekárske ošetrenie, informovať lekára o poskytnutej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci

Pri zasiahnutí pokožky: odstrániť postriekaný odev a zasiahnuté miesta omyť mydlom a teplou vodou.

Pri nadýchaní: zabezpečiť postihnutému čerstvý vzduch, zabezpečiť polohu v pokoji, chrániť ho pred chladom.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave ( 02/54774166 ). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamykateľných, suchých a vetrateľných skladoch oddelene od potravín, krmív, hnojív, horľavín, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred vlhkom, sálaním tepelných zdrojov, ohňom a priamym slnečným svitom. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Pre profesionálnych používateľov je na vyžiadanie k dispozícii karta bezpečnostný údajov.

Výrobca neručí za škody spôsobené používaním prípravku, ak je alebo bol prípravok skladovaný a/alebo používaný v rozpore s návodom na používanie a odporúčaniami uvedenými v tejto etikete.

ICZ/2016/4544/vi

6/6