Etiketa schválená:2.10.2014 Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PICTOR

Fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu (SC) na ochranu repky ozimnej proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), plesni sivej (Botrytis cinerea) a fómovej hnilobe koreňového kŕčku (fómové černanie stoniek Phoma lingam) a slnečnice ročnej proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), plesni sivej (Botrytis cinerea), alternáriovej škvrnitosti slnečnice (Alternaria spp.) a Phomopsis helianthii.

Typ prípravku na ochranu rastlín: fungicíd

Účinná látka:

 

 

Dimoxystrobin

200 g/l

t.j. (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[a-(2,5-xylyloxy)-o-

 

tolyl]acetamide (17,9 % hm)

Boscalid

200 g/l

t.j. 2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide (17,9

 

% hm)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: dimoxystrobin CAS No.: 149961-52-4, boscalid CAS No.: 188425-85-6, Benzénsulfónová kyselina, hydroxy-, polymér s formaldehydom, fenolom a ureou, sodná soľpolykondenzát fenolsulfónovej kyseliny-formaldehyd, sodná soľ CAS No.: 102980-04-1, propán-1,2-diol CAS No.: 57-55-6

Označenie prípravku:

 

GHS07

GHS08

GHS09

POZOR

 

 

 

H302

Škodlivý po požití.

 

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí

 

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

 

H361d

Podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské

 

zdravie a životné prostredie.

 

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P260

Nevdychujte hmlu alebo pary.

 

ICZ/2014/2469/ha

P264

P270

P271

P272

P273

P280

P301 +

P330

P303 +

P352

P304 +

P340

P308 +

P311

P333 +

P311

P362

P391

P405

P501

SP1

Spe3

Z4

Vt5

Vo1

Vč3

V3

Po manipulácii starostlivo umyte kontaminované časti tela. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné rukavice/ochranu tváre PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte na čerstvý vzduch a uložte oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.

PRI expozícii alebo podozrení z nej: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Zozbierajte uniknutý produkt.

Uchovávajte uzamknuté.

Obsah/nádobu zneškodnite vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom ( Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov, skladov a vozoviek ciest. Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd).

Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 1 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO3 Prípravok sa nesmie používať v 1. a 2. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

ICZ/2014/2469/ha

2/6

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na

použitie!

 

PRÍPRAVOK V TOMTO

VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ

PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol.s.r.o., Prievozská 2, 821 09

 

Bratislava 2

Číslo autorizácie:

09-02-1036

Dátum výroby:

uvedený na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša; 5 l, 10 l HDPE kanister

PICTOR je registrovaná známka BASF SE.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka dimoxystrobin patrí do chemickej skupiny strobilurínov, ktorá pôsobí ako inhibitor dýchania hubových organizmov.

Boscalid je účinná látka zo skupiny anilidov. Pôsobí ako inhibitor dýchania hubových organizmov, avšak v inom mieste metabolizmu než strobiluríny.

Obe látky pôsobia systémovo, vykazujú preventívny aj kuratívny účinok, tzn. že chránia rastlinu pred infekciou, ale tiež po infekcii.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

 

 

Dávka /ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

 

 

 

doba

 

repka

biela

hniloba

(Sclerotinia

 

 

 

ozimná

sclerotiorum)

 

 

 

 

 

 

pleseň sivá (Botrytis cinerea)

 

0,3 - 0,5 l

56 dní

 

 

fómové

černanie stoniek

(Phoma

 

 

 

 

lingam)

 

 

 

 

 

 

slnečnica

biela

hniloba

(Sclerotinia

 

 

 

 

sclerotiorum)

 

 

 

 

 

 

pleseň sivá (Botrytis cinerea)

 

0,3 - 0,5 l

56 dní

 

 

alternariová škvrnitosť

(Alternaria

 

 

 

 

 

 

spp.)

 

 

 

 

 

 

 

Phonopsis helianthii

 

 

 

 

 

Množstvo postrekovej kvapaliny: 200 - 400 l/ha.

Aplikujte najviac 1 l/ha prípravku za vegetačné obdobie.

ICZ/2014/2469/ha

3/6

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporučenie k ochrane repky:

PICTOR pôsobí najlepšie preventívne alebo pri prvých príznakoch napadnutia.

Pri ošetrení proti fómovému černaniu stoniek sa na jeseň prípravok aplikuje vo fáze 4 – 6 listov repky, na jar tiež najneskôr na začiatku napadnutia, čo býva prevažne do fázy predlžovacieho rastu repky. Jarná aplikácia sa odporúča na začiatku napadnutia, alebo pri znovuobjavení príznakov napadnutia.

Vyššia dávka vody v povolenom rozmedzí je vhodná pri neskorších aplikáciách tak, aby bolo aj v hustejších porastoch dosiahnuté dobré pokrytie ošetrovanej plodiny.

Ošetrenie proti bielej hnilobe sa uskutočňuje od začiatku kvitnutia do plného kvitnutia (fáza 61 – 65 podľa BBCH).

Kvitnúci porast repky ošetrujte proti bielej hnilobe v bezletovom čase včiel – neskôr večer, skoro ráno.

Odporučenie k ochrane slnečnice:

PICTOR pôsobí najlepšie preventívne alebo pri prvých príznakoch napadnutia.

Proti bielej hnilobe je možné prípravok aplikovať vo fáze BBCH 51 (fáza hviezdy – kvetný puk rozpoznateľný), ale tiež až vo fáze BBCH 61 (začiatok kvitnutia). Pri vysokom infekčnom tlaku je možné uskutočniť aplikáciu v oboch termínoch.

Proti alternáriovej škvrnitosti slnečnice je prípravok doporučené aplikovať vo fáze BBCH 51 (fáza hviezdy – kvetný puk rozpoznateľný).

Proti plesni šedej je prípravok doporučené aplikovať vo fáze BBCH 61(začiatok kvitnutia). Proti Phonopsis helianthii je možné prípravok aplikovať vo fáze BBCH 51 (fáza hviezdy), alebo vo fáze BBCH 61 (fáza kvitnutia).

Pictor obsahuje dve účinné látky s rozdielnym mechanizmom pôsobenia. V súčasnosti medzi nimi nie je známa krížová rezistencia, ani v prípade bielej hniloby, ani v prípade fómovej hniloby koreňového kŕčku. K zamedzeniu vzniku rezistencie je potrebné znížiť počet ošetrení na dve (celkom 1 l/ha) za vegetáciu.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY:

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok odporúčame použiť maximálne 2 krát za sezónu, aby nevznikla rezistencia.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte. Pri aplikácii musí byť zabezpečené stále miešanie postrekovej tekutiny. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky sa vlievajú do nádrže oddelene. Tekutinu je potrebné neustále udržovať v pohybe miešaním. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ICZ/2014/2469/ha

4/6

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny ja zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipienty vôd povrchových.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom je potrebné používať schválené ochranné pomôcky. Protichemický ochranný odev z tkaného textilného materiálu, uzatvorené ochranné okuliare alebo tvárový štít, rúško alebo respirátor + filter proti parám, čapicu so šiltom alebo klobúk, ochranné rukavice z plastu alebo gumy, gumové alebo plastové čižmy. Pri rozrábaní prípravku naviac používajte zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Postrek sa smie vykonávať za bezvetria alebo mierneho vánku tak, aby nebola zasiahnutá obsluha. Postrek nesmie zasiahnuť susedné porasty! Je nutné vyvarovať sa miestneho predávkovania. Postrekovač je nutné po skončení práce vypláchnuť vodou alebo 3 % roztokom sódy a potom čistou vodou.

Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred jedlom a po skončení práce sa dôkladne umyte mydlom a teplou vodou. Zvyšky postrekovej tekutiny a oplachovej vody sa nesmú vylievať v blízkosti zdrojov spodných a povrchových vôd.

Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemného zahmlovania, nikdy silným prúdom, a iba v tých prípadoch, kedy je dokonale zaručené, že kontaminovaná voda nemôže preniknúť z priestoru požiaru do okolia a hlavne, aby nemohla preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných a povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Pozor! Pri požiarnom zásahu musia byť použité izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu vznikať toxické splodiny!

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny alebo nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ je postihnutý v bezvedomí, alebo má kŕče.

Po náhodnom požití: ihneď dôkladne vypláchnite ústa, postihnutému podejte 10 tabletiek medicinálneho uhlia spolu s 0,5 l vlažnej vody, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Zvracanie vyvolajte len na pokyn lekára alebo toxikologického strediska.

Po zasiahnutí očí: vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu 15 minút pri otvorených viečkach, vyhľadajte lekára a ukážte tento obal alebo etiketu.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte postriekaný odev a zasiahnuté miesta umyte teplou vodou a mydlom. Pokiaľ dôjde k podráždeniu, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po nadýchaní: premiestnite okamžite postihnutého na čerstvý vzduch, udržujte ho v pokoji, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu.

V prípade potreby možno terapiu intoxikáciou konzultovať s Národným toxikologickým centrom v Bratislave (tel. 02/ 547 741 66).

ICZ/2014/2469/ha

5/6

SKLADOVANIE

Prípravok sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch v suchých uzamykateľných skladoch pri teplotách 5 až 30°C oddelene od potravín, nápojov a krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálavých tepelných zdrojov.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neotvorených obaloch si prípravok zachová plnú biologickú účinnosť po dobu najmenej 2 rokov. Dôkladnými skúškami bolo dokázané, že pri dodržaní návodu k použitiu je prípravok vhodný k doporučenému účelu. Výrobca však nemôže ručiť za škody, spôsobené neodborným a predpisom nezodpovedajúcim použitím a skladovaním.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich vedomostí je vhodný na použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme kontrolovať jeho skladovanie, zaobchádzanie s ním, miešanie, použitie či klimatické podmienky počas alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v SR.

ICZ/2014/2469/ha

6/6