Etiketa schválená: 23.6.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PERGADO® F

Fungicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl na ochranu viniča proti peronospóre viniča.

Účinná látka:

50 g.kg-1; 5 % w/w

 

mandipropamid,

t.j. 2-(4-chloro-phenyl)-N-[2-(3-methoxy-4-prop-2-

 

 

ynyloxy-phenyl)-ethyl]-2- prop-2-ynyloxy-

 

 

acetamide

folpet

400 g.kg-1; 40 % w/w

t.j. N-(trichloromethanesulfenyl)phthalimide

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

folpet CAS No.: 133-07-3, mandipropamid CAS No.: 374726-62-2, kaolin CAS No.: 1332-58-7

Označenie prípravku:

GHS07 GHS08 GHS09

Pozor

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208

Obsahuje folpet. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308+P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P312

Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnej skládke odpadu.

ICZ/2014/2289/mt

1 / 5

ICZ/2014/3025/mt

 

Etiketa schválená: 23.6.2015

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Prípravok je pre populácie užitočných článkonožcov s prijateľným rizikom.

Zákaz užívania prípravku v 1. ochrannom pásme pitných vôd (povrchových aj podzemných). Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd ! Dodržujte ochrannú zónu !

V ochrannom pásme 2. Stupňa povrchových vôd je použitie prípravku obmedzené nasledovne:

Prípravok je možné použiť v ochrannom pásme 2. Stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok je možné použiť v ochrannom pásme 2. Stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7 °C, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Uložte mimo dosahu zvierat!

Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode !

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd ! Dodržujte ochrannú zónu ! PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

 

 

Držiteľ

autorizácie

a osoba

zodpovedná za konečné balenie a označovanie:

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

Dátum výroby: Číslo výrobnej šarže:

Balenie:

Doba použiteľnosti:

ICZ/2014/2289/mt

ICZ/2014/3025/mt

SYNGENTA Supply AG, CH 4002 – Basel, Švajčiarska konfederácia

SYNGENTA Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09, Bratislava, Slovenská republika

09-02-1047

uvedené na obale uvedené na obale

1 kg viacvrstvová PAP/PET/PE krabica

5 kg viacvrstvová PAP/PET/PE krabica

2 roky od dátumu výroby

2 / 5

Etiketa schválená: 23.6.2015

® PERGADO je obchodná známka spoločnosti SYNGENTA Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok obsahuje dve účinné látky – mandipropamid a folpet.

Mandipropamid je účinná látka z fungicídnej skupiny mandelamidy. Mandipropamid - ako prvý produkt zo skupiny mandelamidov je účinný proti patogénom z triedy Oomycetes. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii biosyntézy fosfolipidov. Mandipropamid je vysokoúčinný pri inhibícii klíčenia zoospór a sporangií. Okamžite zastavuje rast patogéna tým, že bráni rastu mycélia a inhibuje tvorbu haustórií. Taktiež redukuje sporuláciu.

Folpet je kontaktná účinná látka s preventívnym účinkom potláčajúcim rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov rastlín. Zasahuje do procesu respirácie, permeability bunkovej steny a delenia buniek húb. Folpet posilňuje účinnosť prípravku proti peronospóre viniča.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka /ha

Ochr. doba

Poznámka

 

 

 

 

 

vinič

peronospóra viniča

2,5 kg (0,25 %)

35 dní

na víno

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Maximálny počet ošetrení 4× za rok.

Optimálny interval medzi ošetreniami je 8-14 dní.

PERGADO F aplikujte po spomalení intenzívneho rastu viniča – od konca kvitnutia (BBCH 69) do začiatku dozrievania bobúľ (BBCH 81).

Dávka vody závisí od vývojovej fázy viniča a môže byť v rozpätí 500-1000 l/ha. Nižšiu dávku vody 500 l/ha voľte v skorších rastových fázach viniča a za podmienky dokonalého pokrytia porastu postrekovou kvapalinou. Treba dodržať aplikačnú koncentráciu!

Prípravok neaplikujte na vinič pestovaný ako stolové hrozno!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka folpet patrí medzi ftalimidy (FRAC kód M4); účinná látka mandipropamid je zo skupiny tzv. CAA fungicídov (FRAC kód 40). Na zníženie rizika vzniku rezistencie striedajte prípravky s odlišným mechanizmom účinku. Dodržujte aplikačnú dávku prípravku a maximálny počet aplikácií počas vegetačnej sezóny!

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ak je prípravok PERGADO F aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie, nemá negatívny vplyv na následné plodiny a susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas skúšania nebol zaznamenaný žiadny negatívny vplyv na faunu vo všeobecnosti a predovšetkým na užitočné organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a

ICZ/2014/2289/mt

3 / 5

ICZ/2014/3025/mt

 

Etiketa schválená: 23.6.2015

doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej tekutiny je zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere po vetre od pracujúcich smerom do neošetrenej plochy. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry !

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť !

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu, nie je horľavou kvapalinou. S vodou sa mieša v každom pomere. Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, zabezpečte , aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do okolia - najmä aby neprenikla do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC Všeobecné odporučenia:

Po vdýchnutí:

Po zasiahnutí pokožky:

Po zasiahnutí očí:

Po požití:

Pokyny pre ošetrujúceho lekára:

ICZ/2014/2289/mt

ICZ/2014/3025/mt

Keď voláte na telefónne číslo tiesňového volania spoločnosti Syngenta, toxikologické stredisko alebo idete na lekárske ošetrenie, majte so sebou obal, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov tohto prípravku.

Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch.

Ak postihnutý dýcha nepravidelne alebo nedýcha vôbec, začnite s umelým dýchaním.

Postihnutého udržiavajte v teple a kľude.

Ihneď volajte lekára alebo toxikologické stredisko. Ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu. Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

Oči, vrátane pod viečkami, vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút.

Vyberte kontaktné šošovky.

Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi ukážte tento obal alebo etiketu.

Nevyvolávajte zvracanie.

Špecifická protilátka nie je dostupná. Ošetrujte podľa príznakov. Použite symptomatickú terapiu.

4 / 5

Etiketa schválená: 23.6.2015

Vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia z nej zabezpečte postihnutému okamžité lekárske ošetrenie. Lekára informujte o prípravku, s ktorým pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel: 02/54 774 166.

V prípade nebezpečia volajte: Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484 433 197.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote od 0°C až do + 30°C, oddelene od potravín, nápojov, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Právne normy

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2014/2289/mt

5 / 5

ICZ/2014/3025/mt