Etiketa schválená: 27.11.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PENNCOZEB 75 WG®

Postrekový fungicídny prípravok vo forme

vodou dispergovateľných

granúl, určený na ochranu

zemiaka, jablone, pšenice jarnej, pšenice ozimnej a cibule proti hubovým chorobám.

 

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

 

 

Mancozeb

750 g/kg

t.j. N,N ´- ethylen-bis(dithiokarbamát), polymérny

 

(75% hm)

manganatý komplex; N,N ´- ethylen-

 

 

bis(dithiokarbamát),

polymérny

zinočnatý

 

 

komplex (zmes)

 

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: mancozeb CAS: 8018-01-7, hexamine CAS: 100-97-0

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS07 GHS08 GHS09

Pozor

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie

 

v blízkosti povrchových vôd/ zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 10 m od

 

hladín tečúcich a stojatých vôd.

ICZ/2015/3955/va

Strana 1 z 5

Výrobca:
Držiteľ autorizácie
Poverený zástupca:
Číslo autorizácie ÚKSÚP:
Dátum výroby: Číslo výrobnej šarže:
Balenie:
Doba použiteľnosti prípravku:

Etiketa schválená: 27.11.2015

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Vč3 Prípravok pre včely a užitočné článkonožce s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1.ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Cerexagri B.V., Tankhoofd 10, 3196 KE

Vondelingenplaat/Rotterdam, Netherlands

UPL Europe Ltd., 1st Floor, The Centre, Birchwood Park,

Warrington WA3 6YN, Veľká Británia

F&N AGRO Slovensko s r.o., Jašíkova 2, 821 03

Bratislava

14-02-1425

uvedené na obale uvedené na obale

10 kg a 25 kg PE vrece (viacvrstvová Fardem fólia) 10 kg a 25 kg PE vrece (viacvrstvová Stempher fólia) 10 kg a 25 kg PE/EVOH vrece (viacvrstvová fólia)

1 kg PE/PET vrece

pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených, originálnych obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby

PENNCOZEB® je ochranná známka firmy United Phosphorus Ltd. , UK

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

PENNCOZEB 75 WG je fungicíd účinkujúci proti viacerým patogénom. Mancozeb patrí do chemickej skupiny dithiokarbamátov. Pôsobí ako kontaktný fungicíd, vytvára ochranný film na povrchu rastlín a zabraňuje klíčeniu spór. Tým zaisťuje preventívny účinok, ktorý predlžuje dobu pôsobenia prípravku.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba (dni)

Poznámka

zemiak

pleseň zemiaková

1,7 kg

7

 

 

 

 

 

 

jabloň

chrastavitosť jabĺk

2,0 – 2,5 kg

28

 

pšenica jarná,

septorióza pšenice, hrdze

2,0 kg

28

 

pšenica ozimná

 

 

 

 

cibuľa

pleseň cibule

2,0 kg

28

 

ICZ/2015/3955/va

Strana 2 z 5

Etiketa schválená: 27.11.2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Zemiak

Oblasti s vysokým rizikom výskytu plesne zemiakovej:

-prvý postrek aplikujte v štádiu tesne pred zapojením riadkov (od BBCH 12) alebo hneď po vydaní signalizácie pre ošetrenie porastov ohrozených plesňou zemiakovou

-aplikáciu opakujte každých 10 dní až do konca septembra (BBCH 89); za výnimočných okolností môže byť medzi postrekmi interval 7 dní, napr. keď je riziko infekcie vysoké a v čase ďalšej aplikácie je predpovedaný dážď

-max. počet aplikácií v zemiakoch je 8x za vegetáciu

Oblasti s nízkym rizikom výskytu plesne zemiakovej:

-prvý postrek aplikujte, keď je vydaná signalizácia výskytu plesne zemiakovej, ďalšie aplikácie vykonávajte v intervaloch 10-14 dní, pokiaľ sú podmienky pre šírenie infekcie plesne

zemiakovej priaznivé.

Odporúčaná dávka vody je 200 - 600 l/ha.

Jabloň

S aplikáciou prípravku začnite pri napučiavaní pupeňov v súkvetí (BBCH 51) a aplikáciu opakujte v intervale 7-10 dní až do konca júna, alebo prípadne aj neskôr, max. 4 krát za vegetáciu; 2,5 kg pred kvitnutím (do BBCH 59), 2,0 kg po odkvitnutí (od BBCH 71- BBCH 81). Odporúčané množstvo vody je 500 – 1000 l/ha.

Pšenica jarná a pšenica ozimná

Aplikujte od fázy vyvinutého druhého listu do fázy plného kvitnutia (BBCH 12 – BBCH 65) v závislosti od výskytu škodlivých organizmov a pred tým, ako sa infekcia rozšíri. Postrek proti septoriózam pšenice vykonajte za vlhkého počasia od rastovej fázy 2. kolienka (BBCH 32), postrek proti hrdziam vykonajte od rastovej fázy plne vyvinutého vlajkového listu (BBCH 39). Max. 3 aplikácie za vegetáciu. Prípravok aplikujte v 21 dňových intervaloch medzi jednotlivými aplikáciami. Odporučené množstvo vody je 200 – 400 l/ha.

Cibuľa

S aplikáciou prípravku začnite na začiatku infekcie (od BBCH 12 – BBCH 45) a opakujte v intervale 7 dní, max. 4 krát za vegetáciu. Odporúčané množstvo vody je 200 – 1000 l/ha.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Fytotoxicita nebola pozorovaná v žiadnych pokusoch zameraných na jej sledovanie. Prípravky na báze mancozeb sa používajú ako foliárne fungicídy už veľmi dlhú dobu a sú bezpečné k veľkému počtu plodín.

Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku „Návod na použitie“ a pri dodržaní metodických pokynov nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo produkty z nich.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok patrí do chemickej skupiny dithiokarbamátov, má priradený FRAC kód M3.

Tieto látky sú obecne považované za nizkorizikové, neboli zaznamenané prípady vzniku rezistencie.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na kvalitu a kvantitu produkcie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Nepredpokladá sa žiadny negatívny vplyv, ak sa postupuje podľa návodu na použitie.

ICZ/2015/3955/va

Strana 3 z 5

Etiketa schválená: 27.11.2015

Pri aplikácii nesmú byť prípravkom ani úletom postrekovej hmly zasiahnuté susediace ani žiadne iné necieľové rastliny, porasty a pozemky.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Neboli zistené škodlivé účinky prípravku na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3-krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači.

Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže potrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie, pomocné nádoby a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujete prípravkom AGROCLEAN® a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ošetrenie vykonajte len za bezvetria alebo mierneho vánku vždy v smere vetra od pracujúcich. Aplikačnou kvapalinou nesmú byť zasiahnuté susedné plochy. Pri práci s prípravkom používajte výhradne ochranné prostriedky, schválené pre prácu s prípravkami na ochranu rastlín: pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumené rukavice a gumenú obuv. Pri príprave postrekovej kvapaliny používajte ochrannú zásteru z pogumovaného textilu.

Pri manipulácii zabráňte poraneniu kože, vniknutiu prípravku do očí a nevdychujte prach prípravku. Pri práci a po práci až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite!

Po skončení práce starostlivo očistite aplikačné zariadenie, opláchnite ho čistou vodou, znečistený odev vymeňte a vyčistite ochranné prostriedky vrátane vnútra rukavíc.

PRVÁ POMOC

V každom prípade najskôr odstráňte znečistený odev.

Pri požití: vypláchnite ústa čistou vodou, podajte postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody, prípadne s 10 tabletkami medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie, lekár vykoná výplach žalúdka. V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy či podozrenia na otravu urýchlene dopravte postihnutého k lekárovi.

Pri zasiahnutí očí: oči vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu cca 20 minút a vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí pokožky: zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou. V prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri nadýchaní: vyneste postihnutého na čerstvý vzduch, zaistite pokojnú polohu, chráňte pred chladom, rozopnite mu na hrudníku odev.

Lekára vždy informujte o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. Liečbu možno v prípade potreby konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v

Bratislave, Telefón: (+421) (02) 547 741 66.

SKLADOVANIE

Prípravok uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí.

ICZ/2015/3955/va

Strana 4 z 5

Etiketa schválená: 27.11.2015

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách 5-30°C oddelene od potravín, mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok.

Chráňte pred vlhkom, mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Výrobca nepreberá záruku za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním prípravku.

Upozornenie:

Prípravok sa nesmie skladovať v kovových nádržiach, ani sa nesmú používať postrekovače s kovovými nádržami a pozinkovaným vnútrom či z ľahkých kovov, prípadne bez vnútornej povrchovej úpravy plastickými hmotami. Prípravok môže v styku s kovom reagovať a vytvárať pritom ľahko zápalný plyn. V blízkosti nádrže je preto zakázané manipulovať s otvoreným ohňom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3955/va

Strana 5 z 5