.

Etiketa schválená: 16.2.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PENDIGAN® 330 EC

Postrekový selektívny herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu na ničenie dvojklíčnolistových burín, prosovitých tráv a metličky obyčajnej v pšenici ozimnej, zemiakoch, slnečnici, hrachu, cibuli, cesnaku, sóji, mrkve, petržlene, kapustovej zelenine, paprike, rajčiakoch a v zeleri.

Typ prípravku na ochranu rastlín: herbicíd

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: pendimethalin CAS No.: 40487-42-1, benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahké, aromatické CAS No.: 64742-95-6; kalcium dodecylbenzensulfonát CAS No.: 26264-06-2; 2 methylpropan-1-ol CAS No.: 78-83-1

Označenie prípravku:

NEBEZPEČENSTVO

H226 Horľavá kvapalina a pary.

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H315 Dráždi kožu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 208 Obsahuje 1,2-benzizotiazolin-3.ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210 Uchovávajte mi dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P331 Nevyvolávajte zvracanie.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste odpadov.

1

ICZ/2016/4174/pu

.

Etiketa schválená: 16.2.2016

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

PENDIGAN 330 EC inhibuje počiatočný rast a vývoj klíčiacich citlivých druhov rastlín. Zasiahnuté rastliny hynú krátko po vyklíčení alebo vzídení. Klíčenie samotné nie je prípravkom ovplyvnené.

PENDIGAN 330 EC sa používa preemergentne (PRE), ničí široké spektrum jednoročných burín, na trváce buriny nepôsobí. Plytké zapracovanie prípravku do pôdy (do hĺbky 2-3 cm) zvyšuje v suchších podmienkach účinnosť najmä na prosovité trávy.

PENDIGAN 330 EC možno použiť aj pri skorej postemergentnej (EPSOT) aplikácii, keď sú jednoročné trávy maximálne v rastovom štádiu 1. listu (BBCH 10-11) a dvojklíčnolistové buriny v rastovej fáze klíčnych listov (BBCH 10). Prípravok na buriny v neskoršej rastovej fáze už neúčinkuje.

2

ICZ/2016/4174/pu

.

Etiketa schválená: 16.2.2016

Citlivé jednoročné trávy:

psiarka roľná, metlička obyčajná, prstovka krvavá, ježatka kuria, proso vláskovité, proso siate, lipnica pospolitá, moháre, cirok alepský zo semena.

Citlivé dvojklíčnolistové buriny:

hlaváčik letný, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), drchnička roľná, rumany, loboda konáristá, kapsička pastierska, vesnovka obyčajná, mrlíky (biely, hybridný), zemedym lekársky, lipkavce, hluchavky, bažanka ročná, rumančeky, nezábudka roľná, mak vlčí, horčiaky, portulaka zeleninová, iskerníky, reďkev ohnicová, horčica roľná, ľuľok čierny, mlieč, hviezdica prostredná, vratič obyčajný, pŕhľava malá, veroniky, fialka roľná, podslnečník Theophrastov, alchemilka lúčna, ostrokvet malokvetý, huľavníkovec lekársky.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pšenica ozimná - aplikujte do 2 dní po sejbe na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. Pozemky so zvýšeným výskytom metličky, lipkavca a parumančeka ošetrite dávkou 5 l.ha-1. EPOST aplikáciu použite do rastovej fázy metličky max. 1-2 listov (BBCH 11-12). TM s Tolurex 50 SC alebo Protugan 50 SC aplikujte PRE až EPOST, do rastovej fázy 1. listu pšenice (BBCH 11).

Zemiak - aplikujte po poslednom nakopcovaní zemiakov, zvyčajne 3-5 dní pred ich vzídením. Slnečnica, sója - aplikujte PRE, v suchých podmienkach s plytkým zapracovaním do pôdy. Mrkva, petržlen, hrach - aplikujte PRE na dobre pripravenú pôdu bez hrúd, dbajte na rovnomernosť aplikácie.

3

ICZ/2016/4174/pu

.

Etiketa schválená: 16.2.2016

Cibuľa so sadzačky, cesnak - aplikujte po výsadbe pred vzídením alebo po vzídení plodiny (max. 2-3 listy). Jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny musia byť pri EPOST aplikácii max. v rastovej fáze klíčnych listov (BBCH 10). Neodporúčame aplikáciu prípravku na ľahkých piesočnatých pôdach a pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty.

Cibuľa z výsevu - aplikujte po zasiatí až po doby tesne pred vzídením. Predpokladom dobrej účinnosti je dobre pripravená pôda bez hrúd a dostatočná pôdna vlhkosť. Závlaha 7-10 dní po výseve podporí účinok. Nepoužívajte v cibuli siatej na jeseň.

Kapustová zelenina, paprika, rajčiak, zeler - výsadba- prípravok aplikujte 2-3 dni pred výsadbou, v suchých podmienkach s plytkým zapracovaním do pôdy.

Prípravok PENDIGAN 330 EC aplikujte maximálne 1× za sezónu.

Odporúčame, v suchých podmienkach, prípravok zapracovať plytko do pôdy, prípadne ošetrovanú plochu zavlažiť.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pokiaľ sa bezprostredne po preemergentnej aplikácii vyskytnú vysoké zrážky a zároveň klesnú teploty, (obdobie vlhka a chladu) tak môže dôjsť (najmä na veľmi priepustných a na humus chudobných pôdach) k inhibícii rastu alebo poškodeniu plodín. U slnečnice môže dôjsť k fytotoxicite koreňových krčkov a neskôr (pri výške rastlín cca 20-30 cm) aj k vylamovaniu lodýh.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Pendimethalin patrí podľa HRAC do K1 skupiny (tzv. dinitroanilíny) a pôsobí ako inhibítor polymerácie základných jednotiek tubulínu v mikrotubulách buniek citlivých druhov rastlín. Riziko vzniku rezistencie na účinné látky zo skupiny dinitroanilínov je stredné. Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo prípravok, ktorý obsahuje účinnú látku zo skupiny dinitroanilínov viac ako jeden krát za vegetáciu.

Z dôvodu minimalizácie rizika vzniku a rozvoja rezistencie je potrebné rešpektovať antirezistentnú stratégiu, ktorá spočíva v:

-pravidelnom striedaní plodín v rámci osevného postupu – nepestovanie monokultúr,

-uprednostňovaní orby pred minimalizačnými technológiami spracovania pôdy,

-sejbe plodín v optimálnych termínoch,

-používaní herbicídov s rôznym mechanizmom účinku a vyhnutí sa opakovanému ošetreniu prípravkom s rovnakým mechanizmom účinku počas jednej vegetácie.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok v odporúčanej dávke, dokonca ani jeho dvojnásobná dávka, nemá žiaden podstatný negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri normálnych plodinových rotáciách sa na následných plodinách neobjavilo poškodenie, ojedinele len na repke a dvojklíčnolistových medziplodinách. Odporúčame, v prípade zaorania ošetrených rastlín, pred novým výsevom náhradných plodín hlbokú orbu.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

V priebehu používania prípravku PENDIGAN 330 EC nebol zistený negatívny vplyv na užitočné a necieľové organizmy.

4

ICZ/2016/4174/pu

.

Etiketa schválená: 16.2.2016

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Obsah nádoby s prípravkom pred použitím dokonale premiešajte. Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Zakázané je pri príprave TM kombinácií miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postrekovej kvapaliny noste celotelový pracovný ochranný odev, rukavice určené na prácu s chemickými látkami, gumenú obuv a zásteru z PVC alebo z pogumovaného textilu.

Pri aplikácii prípravku používajte ochranný pracovný odev, gumené alebo latexové rukavice, respirátor, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumenú obuv. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou nejedzte, nepite a nefajčite!

Striekajte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, zásadne v smere od pracujúcich.

Prípravok je horľavina II. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01, v prípade požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, príp. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Pri požiarnom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať jedovaté splodiny.

PRVÁ POMOC

po nadýchaní - prerušte prácu, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo;

po požití - vypite asi 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie, postihnutého ihneď dopravte k lekárovi!

po zasiahnutí pokožky - odstráňte postriekaný odev a zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou;

po zasiahnutí očí - ihneď vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu 10-15 minút. Ak sčervenanie očí pretrváva, zabezpečte očné vyšetrenie;

Pri podozrení na otravu postihnutého urýchlene dopravte k lekárovi a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným Informačným Toxikologickým Centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

5

ICZ/2016/4174/pu

.

Etiketa schválená: 16.2.2016

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +35ºC. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Pred použitím prípravku si prečítajte priložené pokyny. Riziko škôd vyplývajúcich z faktorov mimo dosahu kontroly výrobcu nesie spotrebiteľ. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným skladovaním alebo použitím prípravku.

6

ICZ/2016/4174/pu