Etiketa schválená: 5.5.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PELLACOL®

Repelentný prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na ochranu a ošetrovanie rán spôsobených zverou a ťažbou s výrazným repelentným účinkom proti tvrdoňovi smrekovému (Hylobius abietis

L.)

ÚČINNÁ LÁTKA :

Thiram 120 g/l t.j. tetramethylthiuram disulfid (10 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: thiram CAS No.: 137-26-8

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS08 GHS09

Pozor

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

EUH208 Obsahuje thiram. Môže vyvolať alergickú reakciu.

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Etiketa schválená: 5.5.2016

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode !

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd ! Dodržujte ochrannú zónu ! Uložte mimo dosah zvierat !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, Linz, Rakúsko

Držiteľ autorizácie:

NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, Linz, Rakúsko

Poverený zástupca:

F&N Agro Slovensko s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 0015

Balenie:

Číslo výrobnej šarže: Dátum výroby: Doba použiteľnosti:

5 l HDPE kanister (vedro) Čistá hmotnosť: 6 kg uvedené na obale

uvedené na obale

dva roky od dátumu výroby pri dodržaní predpísaných podmienok skladovania.

PELLACOL® – je registrovaná značka firmy NUFARM GmbH&Co KG, Linz, Rakúsko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka thiram inhibuje klíčenie spór a rast mycélia vo vnútri rastlinných pletív. Prípravok má repelentný a fungicídny účinok. Jeho pôsobenie na kmeňoch trvá až 7 rokov, pričom zabraňuje prieniku drevokazných húb cez poškodené pletivá.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

1.Proti letnému ohryzu zverou

Aplikácia postrekom:

Prípravok zrieďte vodou v pomere 1:1. Ošetrujte v máji až júli výlučne postrekom na terminálové alebo aj bočné výhonky.

Aplikácia prípravku PELLACOL je možná pri teplotách do bodu mrazu – po zaschnutí nehrozí jeho olupovanie alebo opadávanie. Aplikujte iba na suchý povrch. Do zaschnutia prípravku by nemalo pršať.

2.Proti ohryzu a lúpaniu kôry

Etiketa schválená: 5.5.2016

2.1Aplikácia náterom: bez riedenia

2.2Aplikácia postrekom:

Pri postreku narieďte vodou v pomere dva diely prípravku a jeden diel vody a nastriekajte chrbtovým postrekovačom s kužeľovou dýzou s priemerom 3 mm na kmene stromov až do výšky 2,5 m. Na 1 ha lesa je potrebné takto ošetriť cca 300 - 400 stromov.

Postrek 1 kmeňa trvá približne 1 minútu pracovného času.

Na hojenie rán a uzatváranie rán:

Aplikácia náterom:

Poškodené miesta (po ťažbe, po približovaní, po lúpaní kôry zverou) ošetrite čo najskôr po poranení. Na ošetrenie poraneného miesta použite neriedený prípravok. Aby bolo možné vykonať náter štetcom, odporúčame riedenie vodou v pomere max. 1:1. Povlak PELLACOL- u zastavuje vysychanie a praskanie dreva, bráni hubovej infekcii, živica pritom prúdi cez náter.

Ochrana proti tvrdoňovi smrekovému (Hylobius abietis L.)

Aplikácia náterom:

Kmienky sadeníc potrite neriedeným prípravkom. V lokalitách s menším výskytom škodcu je možné použiť i riedený prípravok vodou v pomere 1:1 (čiastočné zníženie účinku).

Aplikácia prípravku PELLACOL je možná pri teplotách do bodu mrazu – po zaschnutí nehrozí jeho olupovanie alebo opadávanie. Aplikujte iba na suchý povrch. Do zaschnutia prípravku by nemalo pršať.

Maximálny počet aplikácií je 1 x za rok.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní podmienok uvedených v časti „Návod na použitie“ a pri dodržaní metodických pokynov nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo produkty z nich.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Na základe mechanizmu účinku účinnej látky thiram sa predpokladá, že riziko vývoja rezistencie vyvolanej účinnou látkou thiram je zanedbateľné, pokiaľ sa prípravok použije v registrovanej dávke (FRAC kód M3).

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas niekoľkoročnej praxe používania prípravkov obsahujúcich účinnú látku thiram, neboli v našich podmienkach zistené negatívne vplyvy na užitočné a iné cieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok pre aplikáciu postrekom narieďte vodou v pomere 2:1 (prípadne 1:1) a nastriekajte chrbtovým postrekovačom s kužeľovou dýzou s priemerom 3 mm. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou 3 krát po sebe. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Etiketa schválená: 5.5.2016

1)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

2)Zbytky oplachovej vody vypustite a celé zariadenie opäť prepláchnite čistou vodou s pridaním čistiaceho prostriedku. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

3)Opakujte ešte raz postup podľa bodu „2“.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene.

Upozornenie:

Zaschnutý repelent je len veľmi ťažko odstrániteľný ! Funkčné časti postrekovačov rozoberte a vymyte možné usadeniny !

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, pokrývku hlavy, gumové rukavice a gumovú obuv.

Pri príprave postreku používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite !

Aplikáciu prípravku vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich.

PELLACOL nie je horľavina. V prípade, že sa dostane do ohniska požiaru, haste hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len v tom prípade, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných a povrchových vôd.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku,

potreby môže lekár liečbu konzultovať.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5oC do +35oC v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok.

Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale a obaly od prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou.

Upozornenie

Etiketa schválená: 5.5.2016

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod".