Etiketa schválená: 15.2.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PARDNER® 22,5 EC

Postrekový herbicídy prípravok vo forme emulzného koncentrátu určený proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách a kukurici.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

Bromoxynil, 225 g/l (21,8% hm)

(chemická forma: ester, bromoxynil octanoate 327.5 g/l

 

resp. 31.7% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:: bromoxynil octanoate CAS No.: 1689-99-2, branched calcium dodecyl benzene sulfonate CAS No: 68953-96-8; 2-methylpropan-1-ol CAS No: 78-83-1; solvent naphta (petroleum), heavy aromatic CAS No: 64742-94-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Nebezpečenstvo

H226 Horľavá kvapalina a pary.

H302 Škodlivý po požití.

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H315 Dráždi kožu.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332 Škodlivý pri vdýchnutí.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P240

Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.

P308 + P311 PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v povolenej spaľovni odpadov / odovzdajte oprávnenému

 

subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

ICZ/2015/3617/mt

1/6

Etiketa schválená: 15.2.2016

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z3 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný.

Vt4 Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V2 Prípravok je škodlivý pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Buffer zóna je 10 m! Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:

Bayer S.A.S., 16 Rue Jean Marie Leclair, CP 106, F-69266 Lyon Cedex 09, Francúzsko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

3784

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l kanister COEX PA/HDPE

Doba použiteľnosti:

Pri skladovaní v pôvodných neporušených

 

obaloch 2 roky od dátumu výroby

PARDNER® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

PARDNER 22,5 EC pôsobí prevažne ako dotykový a čiastočne systémový herbicíd na vzídené dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v rastovej fáze 2-4 pravých listov. Bromoxynil je prijímaný listami a blokuje fotosyntézu burín. Spôsobuje zasychanie burín a ich následné odumieranie. Účinok na buriny sa prejavuje do 24 hodín po ošetrení drobnými nekrotickými škvrnami. Citlivé druhy burín ničí za 2-3 dni po ošetrení, k úplnému zničeniu burín dochádza zvyčajne za 4-5 dní po postreku. Účinok prípravku priaznivo ovplyvňuje vyššia teplota a slnečný svit pri aplikácii a po nej. Neodporúčame ošetrovať pri teplotách vyšších ako +25°C.

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

CITLIVÉ BURINY - reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, mrlík obyčajný, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), rumančeky, parumanček nevoňavý, láskavce, ľuľok čierny, lipkavec obyčajný, mak vlčí, veroniky, durman, zemedym lekársky, peniažtek roľný.

STREDNE CITLIVÉ - konopnica napuchnutá, hviezdica prostredná, hluchavky, fialka roľná. Dočasne poškodzuje trváce hlboko koreniace buriny ako sú pichliač roľný, mlieč roľný, praslička roľná.

ICZ/2015/3617/mt

2/6

 

 

 

Etiketa schválená: 15.2.2016

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr.

Poznámka

doba

 

 

 

 

jačmeň jarný,

dvojklíčnolistové buriny

1-1,5 l

AT

 

jačmeň ozimný,

 

 

 

 

 

 

ovos, pšenica jarná,

odolné dvojklíčnolistové

1-1,25 l +

 

(TM) Lontrel

pšenica ozimná, raž,

buriny

AT

(0,3 l)

300

tritikale

 

 

 

 

 

 

obilniny s podsevom

dvojklíčnolistové buriny

1-1,5 l

AT

 

lucerny

 

 

 

 

 

 

kukurica

dvojklíčnolistové buriny,

1,25-1,5 l

AT

 

 

láskavce, lipkavec

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny

0,7 l + (1,6

AT

(TM) Laudis

 

a jednoročné trávy

l)

OD

 

 

 

 

 

 

(TM)

 

 

1 l + (2 l)

AT

Monsoon,

 

 

Equip Ultra,

 

 

 

 

 

 

 

 

Musketeer Plus

POKYNY PRE APLIKÁCIU

 

 

 

Dávka vody na 1 ha 400 - 600 l.

 

 

 

Počet ošetrení: max 1× za sezónu.

 

 

 

Obilniny s podsevom lucerny ošetrujte v dobe, keď má lucerna vyvinutý aspoň jeden trojlístok a buriny majú 2-4 pravé listy (BBCH 12-14). Na prerastené buriny sa herbicídny účinok znižuje. Obilniny možno ošetrovať od 2 listov do začiatku predlžovania stebla (BBCH 12-30).

Kukuricu ošetrujte v dobe, keď majú buriny 2-4 pravé listy (max. 6 listov t.j. BBCH 12-14, max. 16) a výška kukurice nepresiahne 20 cm. Neošetrujte pri teplotách nad +20°C! Vyššiu dávku použite na pokročilejšie rastové fázy burín, prípadne buriny v listovej ružici. Nepoužívajte na malé rastliny kukurice, zoslabnuté porasty, ošetrujte najmenej 6 hodín pred predpokladaným dažďom.

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka / ha

 

Ochranná doba

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cibuľa siata, cibuľa zo

 

dvojklíčnolistové

 

0,5 - 1 l

 

28 dní

-

 

sadzačky

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody na ha 200 – 400 l.

Počet ošetrení: max. 1 x za sezónu.

Cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky: prípravok aplikujte v rastovej fáze 1. listu až jasne viditeľného

3. listu cibule (BBCH 11-13), max. do 4 listov buriny (BBCH 14).

ICZ/2015/3617/mt

3/6

Etiketa schválená: 15.2.2016

Opatrenia pre zmiernenie rizika:

Uložte mimo dosahu zvierat.

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5m. (Spe 3)

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné. (Z4)

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné. (Vt 5)

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy. (V3)

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom.

Zákaz vylievania prípravku a postrekovej kvapaliny do verejnej kanalizácie.

Pri používaní prípravku dodržiavajte podmienky správnej poľnohospodárskej praxe.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, ani iné negatívne vplyvy na rastliny alebo rastlinné produkty určené na roznožovanie.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Bromoxynil patrí do skupiny C3 (nitrily) inhibítorov fotosyntézy na fotosystéme II (PS II). Herbicídy inhibujúce PS II zamedzujú prenos elektrónov cez thylakoidnú membránu chloroplastov v PS II, ktoré sa uvoľňujú pri fotolýze vody, cez plastochinón QB v integrálnom proteíne D1. Voľné elektróny sa hromadia a vzniknutá energia je absorbovaná chlorofylom a karotenoidmi, v dôsledku čoho dochádza k ich fotooxidácii (chloróze listov). Voľná energia ďalej iniciuje tvorbu chlorofylových tripletov, ktoré reagujú s O2 za vzniku jednomocných kyslíkových radikálov, ktoré spôsobujú deštrukciu lipidových membrán (peroxidácia), vyliatie obsahu buniek do medzibunkových priestorov a následne desikáciu pletív (nekrózy listov).

Viacročné opakované používanie herbicídu PARDNER 22,5 EC a iných prípravkov s rovnakým mechanizmom účinku na rovnakých pozemkoch môže viesť k selekcii rezistentných biotopov burín. Je potrebné použitie prípravku alternovať s inými herbicídmi s odlišným mechanizmom účinku alebo ho s nimi používať v zmesiach formou tank-mix aplikácií.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok neovplyvňuje negatívne výšku ani kvalitu úrody, technologické procesy spracovania rastlín a rastlinných produktov.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzenia.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY

Pri správnom použití herbicídneho prípravku PARDNER 22,5 EC nehrozí žiadne väčšie nebezpečenstvo pre užitočné a necieľové organizmy. Prípravok sa nepoužíva v plodinách zaradených do systému integrovanej produkcie.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

ICZ/2015/3617/mt

4/6

Etiketa schválená: 15.2.2016

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tankmix kombinácií v menšej nádobe pri správnom nariedení. Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 min. státia! Najskôr rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte tekuté.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po aplikácii vyprázdnite aplikačné zariadenie aplikáciou na ošetrovaný porast. Aby ste zabránili po použití prípravku poškodeniu následne ošetrovaných plodín, tak je nutné odstrániť všetky jeho stopy z aplikačného zariadenia nasledovným spôsobom: nádrž, čerpací a filtračný systém a aplikačné ramená dôkladne vypláchnite vodou v množstve zodpovedajúcom 10 % objemu nádrže aplikačného zariadenia. Je nutné starostlivo vyčistiť filtre a trysky.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok je horľavinou III. triedy nebezpečnosti. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC:

 

 

Po nadýchaní:

Dopravte postihnutého na čistý vzduch,

odstráňte zamorený odev

 

a zabezpečte pokoj a teplo.

 

Po požití:

Postihnutému podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami

 

medicinálneho uhlia. Zvracanie nevyvolávajte! Vyhľadajte lekárske

 

ošetrenie.

 

Po zasiahnutí očí:

Vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí

 

pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí

Odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou

pokožky:

vodou.

 

Pri otrave alebo podozrení na otravu: Privolajte ihneď lekára

a informujte ho o prípravku

a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 02/54 77 41 66).

ICZ/2015/3617/mt

5/6

Etiketa schválená: 15.2.2016

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3617/mt

6/6