Etiketa schválená: 16.9.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

OSIRIS

Postrekový fungicídny prípravok s preventívnym, kuratívnym účinkom vo forme emulzného koncentrátu (EC) proti listovým a klasovým chorobám obilnín.

Typ prípravku na ochranu rastlín: fungicíd

1-(1H-1,2,4- triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Epoxiconazole CAS: 133855-98-8, Metconazole 125116-23-6, kalciová soľ tetrapropylénbenzénsulfonátu v rozpúšťadle CAS: n.a., alkoxylát mastného alkoholu CAS: n.a., etoxylovaný polyarylfenol CAS:

99734-09-5, benzylalkohol CAS: 100-51-6, 2-etylhexyl-laktát CAS: 6283-86-9

Klasifikácia a označenie:

NEBEZPEČENSTVO!

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H360Df Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa. Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti.

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. P261 Zabráňte vdychovaniu hmly.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P303 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P308 + P311 Po expozícii alebo podozrení z nej: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKĚ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára.

P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKĚ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára.

Etiketa schválená: 3.10.2012

P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P405 Uchovávajte uzamknuté.

P420 Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P501 Obsah/nádobu zneškodnite vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vo 1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy je mimoriadne jedovatý.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Vč3 Riziko pre včely a iný užitočný hmyz je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 5 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT A KRMÍV PRE ZVIERATÁ!

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME ZDROJA PODZEMNÝCH A POVRCHOVÝCH VÔD!

BEZ POUŽITIA OBMEDZENIA PHO.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

BASF SE, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol.s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2

OSIRIS® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE, Nemecko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Osiris je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný v celej rastline, má protektívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, rast mycélia a sporuláciu.

V pšenici ozimnej a pšenici jarnej účinkuje proti múčnatke trávovej (Erysiphe graminis), septoriózam (Septoria spp), hrdzi pšeničnej (Puccinia recondita) a fuzariózam klasov (Fusarium spp.).

V jačmeni jarnom účinkuje proti múčnatke trávovej (Erysiphe graminis), hnedej škvrnitosti jačmeňa (Pyrenophora teres) a rynchospóriovej škvrnitosti (Rhynchosporium secalis).

V raži ozimnej a tritikale účinkuje proti múčnatke trávovej, septoriózam, hrdzi ražnej a rynchospóriovej škvrnitosti.

V ovse účinkuje proti múčnatke trávovej a hrdzi ovsenej (Puccinia coronata).

Etiketa schválená: 3.10.2012

Obe účinné látky - epoxiconazole aj metconazole patria medzi DMI – fungicídy, do chemickej skupiny triazolov, ktoré ovplyvňujú biosyntézu sterolu v membránach. Účinkujú ako inhibítory demethylácie - blokujú syntézu C 14 - demethylázy a tým tvorbu bunkových membrán patogéna, obmedzujú rast mycélia a sporuláciu húb. Epoxiconazole má širokospektrálnu systémovú pôsobnosť s preventívnym kuratívnym a eradikatívnym účinkom.

Účinná látka metconazole pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje dobrý preventívny a kuratívny účinok (chráni listy pred ale i po infekcii). Výrazná perzistencia účinnej látky zaisťuje dlhodobú účinnosť, obzvlášť proti fuzariózam klasov.

NÁVOD NA POUŽITIE

Odporúčaná dávka vody 200 – 400 l/ha.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Proti chorobám ošetrujte v dobe objavenia prvých príznakov do konca kvitnutia (BBCH 25 – 69). Proti fuzariózam klasov prípravok aplikujte od začiatku do konca kvitnutia (BBCH 61-69), najlepšie 1 – 2 dni po daždi.

Pri silnom a opakovanom napadnutí hubovými chorobami ošetrenie opakujte. Treba brať do úvahy predpokladaný termín zberu a predpísanú ochrannú dobu.

Odporúčaná dávka vody 200 – 400 l/ha.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

V priebehu vegetácie nepoužívajte prípravky s rovnakým mechanizmom účinku viac ako 2-krát za vegetačnú sezónu. Dodržujte dávkovanie a termín aplikácie prípravku Osiris.

Etiketa schválená: 3.10.2012

Neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku typu azolu inak než preventívne alebo čo najskôr v priebehu životného cyklu huby. Nespoliehajte sa len na kuratívny potenciál tohto typu účinných látok.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

V priebehu používania prípravku Osiris nebol zistený negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok aplikujte bežnými typmi poľných postrekovačov. Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte. Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely !

Pri aplikácii zabezpečte stále miešanie postrekovej kvapaliny. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek. Pripravenú postrekovú kvapalinu bezodkladne spotrebujte.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku vyprázdnite nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnite čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny ja zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov vôd povrchových.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom je používajte schválené ochranné pomôcky. Protichemický ochranný odev z tkaného textilného materiálu, uzatvorené ochranné okuliare alebo tvárový štít, rúško alebo respirátor + filter proti parám, čapicu so šiltom alebo klobúk, ochranné rukavice z plastu alebo gumy, gumené alebo plastové čižmy. Pri rozrábaní prípravku používajte zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Postrek vykonávajte za bezvetria alebo mierneho vánku tak, aby nebola zasiahnutá obsluha. Postrek nesmie zasiahnuť susedné porasty! Je nutné vyvarovať sa miestnemu predávkovaniu. Postrekovač po skončení práce vypláchnite vodou alebo 3 % roztokom sódy a potom čistou vodou.

Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred jedlom a po skončení práce sa dôkladne umyte mydlom a teplou vodou. Zvyšky postrekovej kvapaliny a oplachovej vody nevylievajte v blízkosti zdrojov spodných a povrchových vôd.

Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemného zahmlievania, nikdy silným prúdom, a iba v tých prípadoch, kedy je dokonale zaručené, že kontaminovaná voda nemôže preniknúť z priestoru požiaru do okolia a hlavne, aby nemohla preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných a povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Etiketa schválená: 3.10.2012

Dôležité upozornenie

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu vznikať toxické splodiny!

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: okamžite vypláchnite ústa, dajte postihnutému veľké množstvo vlažnej pitnej vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče, nikdy nevyvolávajte zvracanie a nepodávajte nič ústami.

Po zasiahnutí očí: oči vymývajte prúdom čistej vody po dobu 15 minút, zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte okamžite odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Ak sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 5-30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín.