Schválená: 28.1. 2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ORTUS 5SC®

Selektívny akaricíd vo forme suspenzného koncentrátu, určený na reguláciu výskytu roztočcov na jabloniach a chmeli a erinózy a akarinózy na viniči.

Účinná látka:

fenpyroximate, 51,2 g.l-1 (5% hmot.)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

terc-butyl (E) – alfa- (1,3-dimethyl-5-fenoxypyrazol-4-ylmethylen-aminooxy)-p-toluát, CAS No. 134098-61-6, polyoxyethylene tri-styrylphenyl ether, CAS No.: 99734-09-5, fenpyroximate, CAS No. 134098-61-6

Označenie prípravku:

GHS07

GHS09

POZOR

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P261

Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P333+P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Spe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov dodržiavajte ochrannú zónu od hladín tečúcich a stojatých vôd minimálne 10 m.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

ICZ/2014/3100/ha

1/5

Schválená: 28.1. 2015

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Prípravok na ochranu rastlín je vylúčený z používania v 1. Ochrannom pásme vodných zdrojov.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode !

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO

VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ

PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

NIHON NOHYAKU Co., Ltd., 2-5 Nihonbashi 1-Chome,

 

Chuo-ku, Tokyo 103, Japonsko (tel.: +81-3-3274-1887)

Držiteľ autorizácie:

NICHINO Europe Co., Ltd., 5 Pioneer Court, Vision Park,

 

Histon, Cambridge, CB24 9PT, Spojené kráľovstvo (+44-

 

1223-200212)

Poverený zástupca:

SUMI AGRO Czech s.r.o., Na Strži 63, 140 62 Praha 4,

 

Česká republika (tel.: +420-261-090-281)

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

11-05-1221

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

l L HDPE fľaša

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

ORTUS 5SC ® je registrovaná ochranná známka NIHON NOHYAKU Co., Ltd.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Fenpyroximate, účinná látka prípravku ORTUS 5SC, pôsobí výhradne ako kontaktný jed, nevykazuje žiadny translaminárny, systémový ani fumigačný účinok. Pôsobí na všetky vývojové štádiá roztočcov. Vyznačuje sa dlhou reziduálnou účinnosťou, ktorá je viac ako 30 dní.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka / ha

Ochranná

Poznámka

doba

 

 

 

 

jabloň

roztočec ovocný

1–1,25 l

21

-

vinič

vlnovník viničový (erinóza),

1 l

35

-

hálkovec viničový

 

 

 

 

chmeľ

roztočec chmeľový

1,875 l (0,125%)

21

-

ICZ/2014/3100/ha

 

 

 

2/5

Schválená: 28.1. 2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU

jablone:ošetrujte v čase, keď je 60 % lariev vyliahnutých zo zimných vajíčok. Ošetrujte formou vysoko objemového postreku. Množstvo vody: 1000 l.ha-1. Počet aplikácií: 1x za vegetačnú sezónu.

vinič: ošetrujte na začiatku výskytu škodcov. Množstvo vody: 1000 l.ha-1. Počet aplikácií za vegetačnú sezónu: 1x

chmeľ: ošetrujte pri výskyte škodcu, pri postreku použite 1500 l vody na hektár. Počet aplikácií za vegetačnú sezónu: 1x

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

jahoda

Roztočík jahodový

2 l

AT

 

 

Roztočec chmeľový

 

 

 

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Jahody: ošetrujte po zbere plodov. Množstvo vody: 1000 l/ha. Počet aplikácií za vegetačnú sezónu:

1x

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka fenpyroximate patrí do skupiny pyrazolov. Spôsob účinku spočíva v inhibícii mitochondriálneho transportu elektrónov (METI), primárne účinkuje ako kontaktný akaricíd Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok viac krát po sebe. Sled ošetrení prerušte použitím iného insekticídu s odlišným mechanizmom účinku.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzenia.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre užitočné a iné necieľové organizmy prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu,

ICZ/2014/3100/ha

3/5

Schválená: 28.1. 2015

ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Použitý postrekovač musí byť v dobrom technickom stave a dokonale zbavený prípadných zvyškov po predchádzajúcich postrekoch.

ČISTENIE POSTREKOVAČA

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a opakovane vypláchnite čistou vodou, prípadne s prídavkom detergentu. Hadice a trysky vypláchnite opakovane čistou vodou. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a recipientov povrchových vôd! Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

Dôležité upozornenie

Pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri hasení môžu vznikať toxické splodiny.

PRVÁ POMOC

 

Všeobecné pokyny:

keď sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybnosti

 

upovedomiť lekára a poskytnúť mu informácie z tejto etikety alebo z

 

bezpečnostnej karty

Po nadýchaní:

ihneď vyniesť postihnutého na čerstvý vzduch, zaistiť pokoj, chrániť

 

pred chladom. Ak postihnutý nedýcha, začať s umelým dýchaním.

 

V prípade ťažkého dýchania nasadiť kyslíkový prístroj. Privolať

 

lekársku pomoc

Po zasiahnutí pokožky:

odstrániť kontaminovanú odev a zasiahnuté miesta omyť mydlom

 

a dostatočným množstvom teplej vody, v prípade trvania podráždenia

 

vyhľadať lekára

Po zasiahnutí očí:

vyplachovať veľkým množstvom vody (15 minút), upovedomiť

lekára

 

Po požití:

vypláchnuť ústa a podať 10 tabliet aktívneho uhlia a min. 0,5 l vody.

 

Nevyvolávať zvracanie. Privolať okamžite lekársku pomoc.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutí prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom:

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

ICZ/2014/3100/ha

4/5

Schválená: 28.1. 2015

KLINIKA PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE

Tel: 02/54774 166

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV PRÍPRAVKU

Nepoužiteľné zvyšky prípravku v pôvodnom obale, zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, tj. riedený technologický zvyšok, vystriekajte ne ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd), alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/3100/ha

5/5