Etiketa schválená: 23.2.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ORNAMENT 250 EW

Systémový fungicíd vo forme vodnej emulzie určený na ochranu viniča, repky a kôstkovín proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

tebuconazole, 250 g.l-1; 25,90 % w/w

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

N,N-dimethyldecan amide, CAS No: 14433-76-2; tebuconazole, CAS No: 107534-96-3

Označenie prípravku:

GHS05

GHS07

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

 

H302+H332

Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.

 

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

 

H361d

Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

 

 

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM alebo lekára.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Spe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu (5 m) od hladín tečúcich a stojatých vôd

ICZ/2014/2910/mt

1/5

 

Etiketa schválená: 23.2.2015

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý

V 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami – dodržte ochrannú dobu!

Prípravok je horľavinou IV. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BAYER SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair - CP 106, 69266

 

Lyon Cedex 09, France

Držiteľ autorizácie a osoba

BAYER, spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

zodpovedná za konečné balenie

 

a označovanie:

 

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

06-02-0720

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l PE fľaša

 

5 l PE kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

Ornament ® je registrovaná ochranná známka firmy Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Ornament 250 EW obsahuje systémovú účinnú látku tebuconazole. Tebuconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka zo skupiny triazolov, pôsobí ako inhibítor demethylácie (DMI) v rámci biosyntézy sterolov hubových patogénov. K zvýšeniu spoľahlivosti fungicídneho účinku a minimalizácii rizika vzniku rezistencie prispieva to, že oproti bežným azolom zasahuje do tvorby ergosterolu na viacerých miestach.

Účinkuje proti širokému spektru hubových patogénov. Má dlhodobý reziduálny účinok. Vo viniči má vedľajšiu účinnosť aj proti plesni sivej (Botrytis cinerea).

ICZ/2014/2910/mt

2/5

Pšenica:
Kôstkoviny:
Vinič:

Etiketa schválená: 23.2.2015

V ozimnej repke má Ornament 250 EW pri jesennej aplikácii (BBCH 12-14) vedľajšiu účinnosť proti fómovej hnilobe (Phoma lingam). Účinná látka tebuconazole spôsobuje rastovo-regulačný efekt, ktorý zabraňuje vybiehaniu rastlín. Jesenná aplikácia zvyšuje odolnosť repky a zabezpečí jej lepšie prezimovanie, jarná aplikácia zvyšuje odolnosť rastlín proti poliehaniu.

NÁVOD NA POUŽITIE A DÁVKOVANIE:

 

 

Aplikačná

Ochranná

Poznámka

Plodina

Škodlivý organizmus

dávka na ha,

doba

 

 

 

koncentrácia

 

 

 

 

 

repka ozimná,

biela hniloba, alternáriová

1 l

AT

-

repka jarná

škvrnitosť

 

 

 

pšenica ozimná

múčnatka trávová,

 

 

 

 

septoriózy pšenice,

0,8 l

35

-

 

hrdze

 

 

 

kôstkoviny

monilióza kôstkovín

0,75-1 l

21

-

vinič

múčnatka viniča

0,4 l (0,04%)

28

-

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU:

Repka: V repke proti bielej hnilobe aplikujte prípravok pri začínajúcom opade korunných lupienkov (BBCH 67) Proti alternáriovej škvrnitosti (čerň repková) aplikujte prípravok pri prvých príznakoch choroby, najneskôr do štádia dokvitania (BBCH 69). Jesenná aplikácia pri BBCH 12-14 má významný účinok proti fómovej hnilobe. Dávka vody 300-400 l/ha.

Proti múčnatke a hrdziam ošetrujte pri zistení prvých príznakov infekcie, najneskôr na začiatku kvitnutia (BBCH 61). Proti septoriózam na pšenici ošetrujte na začiatku steblovania (BBCH 21-30). Dávka vody 300-400 l/ha.

Prvé ošetrenie vykonajte na začiatku kvitnutia, druhé pri dokvitaní. Marhule pri zvýšenom riziku infekcie plodov možno naviac ošetrovať aj 3 týždne pred zberom. Dávka vody 500-1000 l/ha.

Proti múčnatke viniča (Uncinula necator) ošetrujte podľa signalizácie v intervale 10- 14 dní,podľa stupňa ohrozenia porastu. Prípravok Ornament 250 EW odporúčame aplikovať maximálne 3-krát za vegetáciu. Dávka vody 1000 l/ha.

Prípravok je možné aplikovať aj letecky.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Je potrebné dodržiavať antirezistentné zásady aplikácie, ktoré sú smernicami FRAC priebežne novelizované.

ICZ/2014/2910/mt

3/5

Etiketa schválená: 23.2.2015

V zmysle všeobecných antirezistentných opatrení odporúčame striedať prípravky obsahujúce tebuconazole s ne-DMI skupinou. Na zabránenie rizika vzniku rezistencie odporúčame prípravok použiť maximálne 2 krát za sezónu.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku naviac použite zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok je horľavinou IV. triedy nebezpečnosti. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

Po nadýchaní:

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev

 

a zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití:

vyplachujte ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadajte lekárske

 

ošetrenie.

Po zasiahnutí očí:

vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie

 

očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky:

odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou

 

vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho

o prípravku

a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať

s Národným

toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

 

ICZ/2014/2910/mt

4/5

Etiketa schválená: 23.2.2015

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV PRÍPRAVKU

Nepoužité zvyšky prípravku (v pôvodnom obale), zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody vystriekajte na ošetrenom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2910/mt

5/5