Etiketa schválená: 11.11.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

OPTIMUS®

Postrekový prípravok vo forme emulzného koncentrátu určený na reguláciu rastu a vývoja pšenice ozimnej a jačmeňa jarného a zvýšenie odolnosti proti poliehaniu.

Typ prípravku na ochranu rastlín: regulátor rastu

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Trinexapac-ethyl

175 g/l

t.j. 4-(cyclopropyl- hydroxymethylene)-3,5-dioxo

 

(17,24% hm)

cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: trinexapac- etyl CAS: 95266-40-3, mastné alkoholy, polyglykolétery, 4-metyl-1,3-dioxolán-2-ón CAS: 108-32-7, kyselina dodecylbenzénsulfónová, zlúčenina s izopropylamínom CAS: 26264-05-1.

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07

Pozor

H315

Dráždi kožu.

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

 

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

 

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom

vody

 

a mydlom.

 

P305 + P351

 

 

+ P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste nebezpečných

 

odpadov.

 

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné

 

zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a

 

vozoviek).

 

ICZ/2015/3946/vi

1/5

 

 

Etiketa schválená: 11.11.2015

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie

je pre hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá

 

prijateľné.

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie

je pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3

Riziko prípravku

je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne

 

makroorganizmy.

 

Vč3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej

 

dávky alebo koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

ADAMA Agan Ltd., Northern Industrial Zone, P.O.Box

 

262, Ashdod 77102, Izrael

Držiteľ autorizácie:

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s.r.o., Nádražná

 

28, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-14-1591

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša, 5 1 HDPE kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok OPTIMUS® obsahuje rastovo regulačnú účinnú látku trinexapac-etyl, ktorá inhibuje biosyntézu gyberelínov, čo vedie k redukcii predlžovacieho rastu internódií a redukcii výšky obilnín. To spolu so zväčšením priemeru stebla vedie k odolnosti ošetrených rastlín proti poliehaniu a zachovaniu vysokej kvality úrody. Účinná látka je prijímaná predovšetkým prostredníctvom zelených častí rastlín a je rozvádzaná akropetálne do rastlinných pletív, prevažne do oblastí rýchleho vegetatívneho rastu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

pšenica

skrátenie stebla,

0,4 – 0,45 l

AT

max. 1 x za vegetáciu

ozimná

obmedzenie poliehania

 

 

 

 

 

jačmeň

skrátenie stebla,

0,4 – 0,45 l

AT

max. 1 x za vegetáciu

jarný

obmedzenie poliehania

 

 

 

 

 

ICZ/2015/3946/vi

 

 

2/5

Etiketa schválená: 11.11.2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU Dávka vody: 200-400 l/ha

S cieľom dosiahnutia optimálneho účinku prípravok OPTIMUS® aplikujte za vhodných svetelných a teplotných podmienok za predpokladu, že sú porasty obilnín dobre založené, dobre vyhnojené a očakáva sa vysoká úroda. Porasty určené k ošetreniu by mali byť suché (pozor na rosu) a denná teplota by mala byť vyššia ako 12 °C. Ak sú poveternostné podmienky nevhodné (chladno, prípadne dážď), alebo existuje riziko nočných mrazov, ošetrenie vykonajte neskôr. Rovnako to platí aj pre prípad vysokej teploty (viac ako 27 °C). Oneskorenie aplikácie nespôsobuje žiadne problémy, nakoľko interval použitia prípravku OPTIMUS® je dostatočne široký od štádia 1. kolienka do štádia vlajkového listu (BBCH 31 – 39). Ak je sucho a je vysoká denná teplota prípravok aplikujte vo večerných hodinách. Prípravok OPTIMUS® nepoužívajte v prípadoch, keď je porast nevyrovnaný, podvyživený alebo inak stresovaný, napríklad suchom. Odolnosť voči dažďovým zrážkam je 2 hodiny po aplikácii. Poľahnutie porastu spôsobené nepriazňou počasia (silné zrážky a vietor) nemožno vylúčiť.

Pre zabezpečenie optimálneho účinku proti poľahnutiu, použite OPTIMUS® už v rastovej fáze BBCH 31-33. Prípravok OPTIMUS® môže byť použitý podľa potreby aj neskôr až do rastovej fázy BBCH 39. Najmä v prípadoch, keď sa riziko poľahnutia porastu prejavilo v neskorších fázach (napr. intenzívnejší rast, nesprávne rozhodnutie o nepoužití regulátora rastu, atď).

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE,

ODRODOVEJ CITLIVOSTI,

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Vzhľadom na povahu prípravku a spôsob aplikácie

nevzniká žiadne riziko fytotoxicity.

Dlhodobým používaním nebolo zistené negatívne ovplyvnenie rastu a vývoja kultúrnych plodín vrátane susedných. Prípravok OPTIMUS® neovplyvňuje procesy spracovania, fermentácie a nemá negatívny vplyv na klíčivosť alebo životaschopnosť semien určených na rozmnožovanie. Ak je nutné obilniny ošetrené prípravkom OPTIMUS® zaorať, náhradné plodiny možno vysievať resp. vysádzať bez obmedzenia. Vysievanie alebo vysádzanie následných plodín v osevnom postupe je rovnako bez obmedzenia. Prípravok OPTIMUS® sa v pôde rýchlo rozkladá. Príjem koreňmi rastlín je obmedzený. Nie sú známe žiadne obmedzenia pre následné plodiny. V prípade tank mix kombinácií s prípravkom OPTIMUS® musia byť dodržiavané odporúčania pre použitie tank mix partnera.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Riziko vzniku rezistencie ošetrovaných obilnín voči účinnej látke trinexapac-etyl sa považuje za nízke. Nevyžadujú sa žiadne antirezistentné opatrenia.

VPLYV NA ÚRODU

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv na kvantitu resp. kvalitu produkcie ošetrených plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzení. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv aplikácie prípravku na užitočné a iné necieľové organizmy.

ICZ/2015/3946/vi

3/5

Etiketa schválená: 11.11.2015

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po vyprázdnení nádrže postrekovača vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača/rosiča), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku, sódy (3% roztokom) alebo 0,2% roztokom Agropuru a umyte 3x vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci použite ochranný pracovný odev, gumené alebo latexové rukavice, respirátor, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumenú obuv. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia celého tela teplou vodou nejedzte, nepite a nefajčite!

Prípravok aplikujte za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere vetra od pracujúcich.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

OPTIMUS® nie je horľavinou.

Pri požiarnom zásahu vždy použite uzavretý dýchací prístroj a nepriepustný protichemický odev pre možný vznik toxických, dráždivých a horľavých rozkladných produktov. Pri tepelnom rozklade môžu vznikať nebezpečné oxidy síry, dusíka a uhlíka. Vhodné hasiace prostriedky: nehorľavé, prispôsobte okoliu. Nevhodné hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú použiť z bezpečnostných dôvodov: podľa okolia. Voda použitá na hasenie by nemala uniknúť do kanalizácie alebo životného prostredia.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny:

Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené v etikete. Pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z etikety alebo bezpečnostnej karty. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy.

Pri nadýchaní: Postihnutého ihneď odveďte na čerstvý vzduch. V prípade ťažkostí vyhľadajte pomoc lekára. Pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci!

Pri styku s pokožkou: Zasiahnutý odev čo najrýchlejšie odstráňte. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: Pri nasilu otvorených viečkach vyplachujte oči veľkým množstvom vody po dobu aspoň 15 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody (nikdy však nepodávajte žiadne tekutiny osobám v bezvedomí). Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etiketu.

Poznámka pre lekárov: Nie je známa žiadna špecifická terapia. Použite podpornú a symptomatickú liečbu.

ICZ/2015/3946/vi

4/5

Etiketa schválená: 11.11.2015

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, telefón: 02/ 5477 4166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od 0 do +35 °C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Výrobca zodpovedá za stálosť akosti prípravku, nemôže však ovplyvniť vlastné použitie ani súvisiace okolnosti, a tým nepreberá záruku za prípadné škody, vzniknuté nedodržaním tohto návodu.

OPTIMUS® je reg. ochranná známka spoločnosti ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

ICZ/2015/3946/vi

5/5