Etiketa schválená: 9.6.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

OPTICA®

Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v obilninách bez podsevu, na lúkach a pasienkoch, v semenných porastoch tráv.

Účinná látka:

600 g.l-1

 

Mecoprop-p

t. j. (R) -2-(4-chlóro-2-metylfenoxy)-propionová

 

61,40 % w/w

kyselina vo forme draselnej soli

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: mecoprop-p CAS 66423-05-0, EDTA CAS 60-00-4, hydroxid draselný CAS 1310-58-3

Klasifikácia a označenie:

GHS05

GHS07

Nebezpečenstvo

H302

Škodlivý po požití.

H315

Dráždi kožu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu

 

tváre.

P330

Vypláchnite ústa.

P301 + P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára/.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.

P305 + P351

+ PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte

P338

vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.

 

Pokračujte vo vyplachovaní.

P332 + P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

Z3

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej

 

dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Vč3

riziko vyplývajúce pre včely pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie a spôsobu aplikácie, je prijateľné.

PHO1

Zákaz použitia prípravku vo vnútornej časti druhého pásma hygienickej

 

ochrany zdrojov podzemných a povrchových vôd a v blízkosti miest

ICZ/2014/2820/ki

1/7

Etiketa schválená: 9.6.2016

zásobovaných studničnou vodou! Ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vonkajšiu a vnútornú časť, platí obmedzenie pre celé druhé pásmo.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Nufarm Ltd., Wyke Lane, Wyke, Bradford, West

 

Yorkshire, BD12 9EJ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie

 

a Severného Írska

Držiteľ autorizácie:

NufarmUK Ltd., Wyke Lane, Wyke, Bradford, West

 

Yorkshire, BD12 9EJ, UK

Poverený zástupca:

F&N Agro Slovensko s.r.o., Jašíkova 2 , 821 03 Bratislava,

 

Slovensko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

11-11-1216

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša a 10 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky

 

od dátumu výroby.

OPTICA je obchodná známka, ktorú vlastní spoločnosť Nufarm UK Limited, Anglicko.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka vniká do rastliny predovšetkým listami a stonkami a je rozvádzaná až do koreňov, takže ničí aj trváce buriny.

Citlivé buriny: lipkavec, hviezdica prostredná, nezábudka roľná, kapustovité buriny, štiavy, zemedym lekársky, pichliač roľný, žltnica maloúborová, podbeľ liečivý

Odolné buriny: rumančeky, stavikrvy, mak, konopnica a pupenec roľný

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr.

Poznámka

 

 

 

doba

 

jačmeň jarný, jačmeň

odolné dvojklíčnolistové

1,5 l

AT

 

ICZ/2014/2820/ki

 

2/6

 

 

Etiketa schválená: 9.6.2016

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr.

Poznámka

 

 

 

 

doba

 

 

ozimný, ovos, pšenica

buriny

 

 

 

 

jarná, pšenica ozimná

odolné dvojklíčnolistové

1 l + (0,3 l)

AT

(TM) Lontrel

 

 

buriny, pichliač

 

 

300

 

jačmeň jarný, jačmeň

dvojklíčnolistové buriny

1-1,3 l +

AT

(TM) Glean

 

ozimný, ovos, pšenica

 

(5-7 g)

 

75 WG

 

ozimná

 

 

 

 

 

jačmeň jarný, jačmeň

odolné dvojklíčnolistové

1-1,3 l +

AT

(TM) Logran

 

ozimný, pšenica jarná,

buriny

(26 g)

 

20 WG

 

pšenica ozimná

 

 

 

 

 

jačmeň jarný, ovos,

odolné dvojklíčnolistové

1 l + (0,7 l)

AT

(TM)

 

pšenica jarná

buriny

 

 

Agroxone

 

jačmeň jarný, pšenica

odolné dvojklíčnolistové

1-1,3 l +

AT

(TM) Granstar

 

jarná

buriny, lipkavec

(15 g)

 

75 WG,

 

 

 

 

 

Trimmer 75

 

 

 

 

 

WG

 

 

dvojklíčnolistové buriny

2,5-3 l

AT

 

 

jačmeň ozimný,

odolné dvojklíčnolistové

1-1,3 l +

AT

(TM) Granstar

 

pšenica ozimná

buriny, lipkavec

(20 g)

 

75 WG,

 

 

 

 

 

Trimmer 75

 

 

 

 

 

WG

 

 

metlička, psiarka, odolné

0,8-1 l +

AT

(TM) Tolurex

 

 

dvojklíčnolistové buriny

(1,5-3 l)

 

50 SC

 

 

 

0,75-1 l +

AT

(TM) Lentipur

 

 

 

(1,5-3 l)

 

500 FW

 

lúky a pasienky

veľkolisté štiavce

1,8 l

14

 

 

trávy

odolné dvojklíčnolistové

1,5-1,8 l

AT

semenné

 

 

buriny

 

 

porasty

Odporúčaná dávka vody je 300-400 l.ha-1.

Ochranná doba: jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, ovos (AT).

MRL: všetky komodity - 0,05 mg.kg-1.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Obilniny ošetrujte od vytvorenia 4. listu až do konca odnožovania. Po začiatku steblovania neošetrujte. Neošetrujte pri teplotách nižších ako +10oC. Zrážky 4 až 6 hodín po aplikácii výrazne znižujú účinok. Neošetrujte obilniny s podsevmi alebo tie, kam má byť vysiaty podsev. Neošetrujte porasty oslabené mrazom alebo zamokrením. V prípade, že chcete porast brániť tak ošetrujte pred bránením alebo 7-10 dní po bránení.

Kombináciu s prípravkom Lontrel 300 používajte od 4.-5. listu do začiatku steblovania.

Prípravok možno používať v kombinácii s DAM 390 a to v súlade s pravidlami uvedenými v Zozname povolených prípravkov.

V kombinácii s DAM 390 aplikovať v čas mimo letu včiel - neskoro večer, skoro ráno!

Semenné porasty tráv: Aplikujte pri výške tráv 15-30 cm, keď sú odolné dvojklíčnolistové buriny vo fáze 4 maximálne 5 pravých listov a veľkolisté štiavy majú vytvorenú prízemnú listovú ružicu. Lúky a pasienky: Aplikujte keď veľkolisté štiavy majú vytvorenú prízemnú listovú ružicu.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH

ICZ/2014/2820/ki

3/6

Etiketa schválená: 9.6.2016

NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri aplikácii podľa rozsahu použitia a návodu na použitie nedochádza k prejavom fytotoxicity. Pri veľmi neskorej aplikácii na už vyvinutý klas môže dôjsť k rastovým deformáciám. Poškodzuje vikovité rastliny. Nebola zistená odrodová citlivosť pri aplikácii prípravku OPTICA.

Aplikačná kvapalina nesmie zasiahnuť žiadne okolité porasty: ani kultúrne, ani prírodné. Aplikujte za bezveterných podmienok.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

OPTICA obsahuje látky, ktoré sú svojim spôsobom účinku analógmi rastlinných hormónov auxínov. Nakoľko s týmto súvisí širokospektrálny (nie presne cielený) spôsob účinku rezistencia (znížená účinnosť na buriny) sa vyskytuje zriedkavo.

Na účinnú látku MCPP-p bola zistená ojedinelá rezistencia pri druhu Stellaria media (Veľká Británia, 1985). Antirezistentná stratégia spočíva v nasledovných opatreniach: Aplikujte herbicíd len keď je to potrebné. Herbicíd aplikujte v dávkach podľa etikety. Striedajte plodiny. Striedajte herbicídy s rozličným spôsobom účinku (podmienené striedaním plodín). Zredukujte minimalizáciu ktorá spôsobuje zvýšené zaburinenie. Aplikujte prípravok OPTICA® len na aktívne rastúce buriny. Nepestujte v monokultúre. Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov (v súlade s dohodou ošetriť aj pozemky v blízkosti ošetreného pozemku). V prípade výskytu burín podozrivých z rezistencie použite tankmix podľa registrovaného rozsahu použitia.

Priemerný polčas rozkladu MCPP-p je 8 dní. Z hľadiska rezíduí je možnosť zaradenia následnej plodiny úplne bezpečná po 4 týždňoch od aplikácie prípravku.

VPLYV NA ÚRODU

Pri pokusoch neboli pozorované žiadne významné účinky prípravku, ktoré by mali negatívny dopad na zníženie úrody alebo jej kvality.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Priemerný polčas rozkladu MCPP-p je 8 dní. Z hľadiska rezíduí je možnosť zaradenia následnej plodiny úplne bezpečná po 4 týždňoch od aplikácie prípravku.

Aplikačná kvapalina nesmie zasiahnuť žiadne okolité porasty: ani kultúrne, ani prírodné. Aplikujte za bezveterných podmienok.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

V priebehu niekoľkoročnej praxe používania prípravkov na báze účinnej látky mecoprop-p, neboli v našich podmienkach zistené žiadne negatívne vplyvy na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok v obale je potrebné najskôr riadne homogenizovať pretrepaním alebo premiešaním. Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Najskôr rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte tekuté. V prípade registrovaných TM zmesí pridávajte OPTICAako druhý v poradí. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tankmixov v menšej nádobe pri správnom nariedení. Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 min odstátia!

ICZ/2014/2820/ki

4/6

Etiketa schválená: 9.6.2016

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

1. Pri čistení postrekovača je potrebné postupovať nasledovne:

- NARIEDIŤ ZVYŠOK POSTREKOVEJ KVAPALINY (NAJMENEJ 5-NÁSOBNE) A OBSAH VYSTRIEKAŤ NA PREDTÝM OŠETRENÚ PLOCHU.

- vypláchnuť dôkladne obsah nádrže (všetky steny) a postrekovača, vyčistiť hadice a prídavné zariadenia objemom vody najmenej 10% kapacity nádrže. Obsah vystriekať veľkou rýchlosťou na ošetrovanú plochu a vyprázdniť nádrž aj príslušenstvá.

2. Čistenie zvyškového prípravku s detergentom AGROCLEAN®

-naplniť polovicu nádrže vodou. Pridať AGROCLEAN® v odporúčanej dávke. Rozmiešať v nádrži, doplňte nádrž vodou a nechať stáť 2 hodiny. Potom tank úplne vyprázdniť.

-trysky a filtre osobitne umyť roztokom detergentu.

-opláchnuť nádrž čistou vodou a nechať obehnúť asi 10% vody cez hadice a príslušenstvá. Vyprázdniť nádrž aj príslušenstvá. Opakovať oplachovanie do úplného vyčistenia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv. Pri príprave postreku používajte gumovú zásteru alebo z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Prípravok nie je horľavina. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodou haste len formou vytvárania jemnej hmly alebo kropením, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Dôležité upozornenie

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín !

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: vypláchnite a vyčistite ústa, dajte vypiť väčšie množstvo vlažnej pitnej vody , nevyvolávajte zvracanie ! Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo jeho označenie.

Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch. V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: okamžite vymývajte veľkým množstvom pitnej vody po dobu najmenej 15 minút, tiež pod očnými viečkami. Vyhľadajte lekára!

Po zasiahnutí odevu a pokožky: Vyzlečte znečistený odev, zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Ak podráždenie pokožky pretrváva, privolajte lekára!

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5-30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív,

ICZ/2014/2820/ki

5/6

Etiketa schválená: 9.6.2016

dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2820/ki

6/6

ICZ/2014/2820/ki

0/7