Etiketa schválená: 29.5.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

OPTICA TRIO

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v obilninách v jarnom období.

Názov látok, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: MCPP-p CAS 66423-09-0, MCPA CAS 2039-46-5, Dichlorprop-p CAS 104786-87-0, kyselina etyléndiamíntetraoctová CAS 60-00-4

KLASIFIKÁCIA A OZNAČENIE:

P305 + P351 + PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

Z3 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Etiketa schválená: 29.5.2014

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov!

PHO2 Zákaz použitia prípravku vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a povrchových vôd a v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou! Ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vonkajšiu a vnútornú časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Nufarm UK Ltd., Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, Spojené kráľovstvo

Držiteľ autorizácie:

Nufarm UK Ltd., Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, Spojené kráľovstvo

Poverený zástupca:

F&N Agro Slovensko spol. s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovensko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

OPTICA TRIO je herbicídny prípravok so systémovým účinkom určený na jarnú aplikáciu. Je tvorený kombináciou troch účinných látok: mecoprop- p, MCPA a dichlorprop-p. Tieto účinné látky patria k derivátom kyseliny fenoxy- karboxylovej a pôsobia ako syntetické auxíny. Účinné látky vnikajú do rastliny predovšetkým listami a stonkami. V rastlinnom pletive ovplyvňujú delenie buniek, spôsobujú deformáciu listov a stoniek a hynutie rastliny. Prúdením rastlinných štiav sú účinné látky rozvádzané až do koreňov, vďaka čomu ničia aj trváce buriny.

Citlivé buriny:

pichliač roľný, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, mak vlčí, loboda konáristá, reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, mrlík biely, štiavce, pupenec roľný.

NÁVOD NA POUŽITE

Etiketa schválená: 29.5.2014

POKYNY PRE APLIKÁCIU Dávka vody: 200- 400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x počas vegetačného obdobia

Prípravok aplikujte na jar, keď je plodina v rastovej fáze 4. - 5. listu (BBCH 14 - 15) až do štádia zástavnicového (vlajkového) listu (BBCH 39).

Lipkavec je najcitlivejší, keď má vyvinuté 1-3 prasleny (BBCH 11 - 13), ostatné dvojklíčnolistové buriny sú citlivé vo fáze 2- 6 listov (BBCH 12 - 16).

Ošetrujte len zdravé, mechanicky nepoškodené porasty. Dážď krátko po aplikácii znižuje účinnosť prípravku. Neošetrujte pri teplotách nad + 25°C a vzdušnej vlhkosti pod 60 %.

Prípravok možno používať v kombinácii s DAM 390 a v súlade so zásadami uvedenými v Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín. Pri tritikale nie je možné aplikovať kombináciu s DAM 390! V kombinácii s DAM 390 aplikovať v čase mimo letu včiel - neskoro večer, skoro ráno!

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri aplikácii podľa rozsahu použitia a návodu na použitie nedochádza k prejavom fytotoxicity. Pri veľmi neskorej aplikácii na už vyvinutý klas môže dôjsť k rastovým deformáciám. Pri aplikácii prípravku OPTICA TRIO nebola zistená odrodová citlivosť.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinné látky mecoprop-p , MCPA a dichlorprop patria do HRAC O:4 a svojim spôsobom účinku sú analógmi rastlinných hormónov auxínov. Nakoľko s týmto súvisí širokospektrálny (nie presne cielený) spôsob účinku rezistencia (znížená účinnosť na buriny) sa vyskytuje zriedkavo.

Bola zistená rezistencia na účinnú látku MCPA a to pri druhoch Cirsium arvense (Švédsko, 1979) a Sinapis arvensis (Kanada, 1990), na účinnú látku mecoprop-p pri druhu Stellaria media (Veľká Británia, 1985).

Antirezistentná stratégia: aplikujte herbicíd len keď je to potrebné. Herbicíd aplikujte v dávkach podľa etikety. Striedajte plodiny. Striedajte herbicídy s rozličným spôsobom účinku (podmienené striedaním plodín). Zredukujte minimalizáciu ktorá spôsobuje zvýšené zaburinenie. Aplikujte OPTICA TRIO® len na aktívne rastúce buriny. Nepestujte v monokultúre. Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov.

VPLYV NA ÚRODU

Počas doterajšieho používania prípravku OPTICA TRIO neboli zistené žiadne negatívne vplyvy na úrodu ani na kvalitu ošetrených plodín a rastlinných produktov.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Priemerný polčas rozkladu účinných látok MCPA v pôde je 24 dní, mecoprop-p je 8 dní a 2,4 D je 14 dní. Z hľadiska rezíduí je možnosť zaradenia následnej a náhradnej plodiny úplne bezpečná po 4 týždňoch od aplikácie prípravku.

Aplikačná kvapalina priamo ani úletom nesmie zasiahnuť žiadne susediace plodiny a okolité porasty.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Kombináciu prípravku OPTICA TRIO s DAM 390 aplikujte v čase mimo letu včiel t.j. neskoro večer alebo skoro ráno!

Etiketa schválená: 29.5.2014

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Ihneď po skončení postreku musia byť akékoľvek stopy prípravku odstránené z miešacej nádrže a postrekovača podľa nasledujúceho postupu:

1)Po vyprázdnení nádrže, vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2)Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom). V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte dvakrát.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku používajte gumovú zásteru alebo zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Prípravok nie je horľavina. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodou haste len formou jemnej hmly alebo kropením, a to len v tých prípadoch ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Dôležité upozornenie

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

Prvá pomoc.

Po náhodnom požití: vypláchnite ústa, dajte vypiť 1-2 poháre vlažnej pitnej vody. Nevyvolávajte zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie!

Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo.

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu 20 min a urýchlene vyhľadajte lekárske ošetrenie!

Po zasiahnutí pokožky: zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu: privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

Etiketa schválená: 29.5.2014

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od +5 do + 30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

Zneškodnenie zvyškov.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody t.j. zriedený technologický zvyšok vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Upozornenie.

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených pre paralelný obchod“.

OPTICA TRIO je obchodná známka, ktorú vlastní spoločnosť Nufarm UK Ltd., UK