Etiketa schválená: 16.10.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

OCEAL ®

Selektívny postrekový herbicídny prípravok vo forme vodou rozpustných granúl (SG) určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Účinná látka:

Dicamba 700 g/kg (70 % hm) vo forme sodnej soli (769,7 g/kg) tj.: 3,6-dichlór-2- metoxybenzoová kyselina

Klasifikácia a označenie:

GHS09

POZOR!

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia..

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s medzinárodnými predpismi

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo 3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

ZVYŠKY PRÍPRAVKU A JEHO OBALY SA NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE DOSTAŤ DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

PRÍPRAVOK VO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

Rotam Agrochemical Co. Ltd., 7/F Cheung Tat Centre, No. 18, Cheung Lee Street, ChaiWan,

Hong Kong, R.P. Čína

ICZ/2014/2782/ss

1/5

Etiketa schválená: 16.10.2014

Držiteľ autorizácie:

Rotam Agrochemical Europe Ltd, Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB,

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 14-11-1463

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

2L HDPE kanister s obsahom 1 kg

 

2.5 L HDPE kanister s obsahom 1.5 kg

 

4L HDPE kanister s obsahom 2 kg

 

10L HDPE kanister s obsahom 5 kg

 

20L HDPE kanister s obsahom 10 kg

Dátum spotreby: 2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok OCEAL je herbicíd s účinnou látkou dicamba zo skupiny aminobenzoových kyselín. Účinná látka dicamba preniká do rastliny prevažne listami, stonkami a je rozvádzaná až do koreňov, takže spoľahlivo ničí i trváce buriny. V pletive citlivých rastlín nepriaznivo ovplyvňuje fotosyntézu a delenie buniek. Spôsobuje tak deformáciu listov a stoniek s následným odumretím celej rastliny. OCEAL sa vyznačuje vysokou toleranciou voči ošetrovaným rastlinám.

Citlivé buriny: mrlík biely, mrlík hybridný, fialka roľná, láskavce.

Stredne citlivé buriny: pichliač roľný, pohánkovec ovíjavý, hluchavka purpurová.

Odolné buriny: horčiak obyčajný, pupenec roľný, stavikrv vtáčí, horčica roľná, výmrv repky.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

doba

 

 

 

 

kukurica

dvojklíčnolistové

0,5 kg

60 dní

na zrno

buriny

 

 

na siláž

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200 - 400 l /ha

Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 1x

OCEAL aplikujte na jar, v období, kedy má plodina tri listy (BBCH 13) až do fázy vyvinutého 6. listu (BBCH 16 ). Buriny sú najcitlivejšie vo fáze 2 – 4 pravých listov (BBCH 12-14). Prípravok má najlepší účinok v období aktívneho rastu burín a keď je pôda vlhká. Na zvýšenie účinnosti prípravku je vhodné pridať zmáčadlo/ tenzid.

Aplikujte len za bezvetria prípadne pri miernom vánku.

Neaplikujte ak očakávate dážď 12 hodín pred aplikáciou! Neaplikujte, ak nastane výrazný pokles teplôt (chlad a mráz). Neaplikujte prípravok pri teplotách pod +10°C a nad +28°C. Neošetrujte porasty kukurice poškodené nočným kolísaním teplôt.

Zabráňte prekrytiu postrekových pásov.

ICZ/2014/2782/ss

2/5

Etiketa schválená: 16.10.2014

Neošetrujte prípravkom OCEAL porasty trpiace poškodením spôsobeného inými herbicídmi alebo porasty trpiace stresom v dôsledku napadnutia škodcami alebo chorobami, výživového deficitu a poveternostných podmienok.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržiavaní odporúčaní uvedených v tejto etikete neboli pozorované prejavy fytotoxicity, odrodovej citlivosti alebo ďalšie negatívne účinky na ošetrené rastliny.

Niektoré poľné plodiny (repa cukrová, kapustová zelenina, repka jarná, repka ozimná, šalát, hrach, rajčiak, zemiak), rovnako tak aj ovocné plodiny a niektoré okrasné rastliny sú citlivé na prípravok OCEAL. Prípravok nepoužívajte v období, keď hrozí nebezpečenstvo úletu aplikačnej kvapaliny na tieto plodiny rastúce v blízkosti ošetrovanej plochy.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka dicamba je zaradená do HRAC skupiny O. Na obmedzenie rizika vývoja rezistentných biotypov aplikujte prípravok podľa pokynov v etikete, dodržujte správnu agrotechnickú prax v ochrane rastlín (aplikácia za optimálnych podmienok, striedanie plodín, eliminácia monokultúr), používajte kombináciu mechanickej a chemickej ochrany a striedajte prípravky s odlišným mechanizmom a spôsobom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Nebol zistený negatívny vplyv na kvantitatívne a kvalitatívne parametre úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po plodinách ošetrených herbicídom OCEAL je možné v bežnom osevnom postupe a po orbe zaradiť obilniny, repku ozimnú, bôb alebo trávy. Na jar je zaradenie plodín bez obmedzenia. V prípade nutnosti zaorania ošetreného porastu je možné bez obmedzenia zasiať iba jarné obilniny. Prípravok nesmie zasiahnuť susediace plodiny ani okolité porasty! Pozor na úlet aplikačnej kvapaliny pri ošetrení v blízkosti pestovaných dvojklíčnolistových rastlín.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok OCEAL, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku podľa nasledujúceho postupu:

1)Okamžite po ošetrení nádrž vyprázdnite a zvonku opláchnite čistou vodou.

2)Po vyprázdnení nádrže dôkladne vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou.

3)Naplňte nádrž min. do 1/10 jej objemu čistou vodou a pridajte zodpovedajúce množstvo

čistiaceho prípravku, zamiešajte a opäť prepláchnite ramená a trysky. Nádrž znovu naplňte a nechajte 15 minút stáť bez miešania, znovu prepláchnite ramená a trysky a nádrž vyprázdnite.

4) Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania tiež čistiacim roztokom a prepláchnuté čistou vodou.

ICZ/2014/2782/ss

3/5

Etiketa schválená: 16.10.2014

5) Nádrž, ramená, hadice a trysky prepláchnite čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypustite.

Čistené zariadenia a stroje nevyplachujte na ornej pôde ani v dosahu zdrojov podzemných a recipientov povrchových vôd!

V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

Bezpečnostné opatrenia:

Pri práci s prípravkom je nutné používať schválené ochranné pomôcky.

Ochrana dýchacích ciest: ochranné rúško z filtračného materiálu alebo jednoduchá polomaska z filtračného materiálu.

Ochrana rúk: noste vhodné gumové alebo plastové rukavice (EN 374) odolné voči chemikáliám.

Ochrana očí a tváre: dobre tesniace ochranné okuliare s dvomi priezormi a tvárový štít (ochrana očí a tváre by mala mať certifikát EN 166).

Ochrana pokožky a tela: celkový pracovný / ochranný odev z textilného materiálu; pri príprave postrekovej tekutiny a pri riedení prípravku použite ochrannú zásteru z PVC, alebo pogumovaného textilu.

Stanovte úroveň expozície a vyberte chemicky odolný odev na základe potenciálneho kontaktu alebo prieniku materiálu.

Po vyzlečení ochranného odevu sa umyte mydlom a vodou. Pred ďalším použitím znečistení odev operte alebo použite jednorazové vybavenie (odev, zásteru, rukávy, čižmy a pod.). Dodatočná ochrana hlavy: čiapka so štítkom alebo klobúk.

Dodatočná ochrana nôh: pracovná alebo ochranná obuv (napr. gumové alebo plastové čižmy).

Poškodené osobné ochranné pracovné prostriedky (napr. pretrhnuté rukavice) urýchlene vymeňte.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Postrekovať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, pričom prúdenie vzduchu musí byť v smere od pracujúcich.

Informujte svojho zamestnávateľa, že používate kontaktné šošovky. Pri príprave postrekovej kvapaliny ani pri postrekovaní kontaktné šošovky nepoužívajte. Pri práci je vhodným doplnkom vybavenia operátora nádoba s vodou, poprípade špeciálna nádobka na vyplachovanie očí.

Prvá pomoc:

Všeobecné pokyny: Pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety / štítku alebo príbalového letáku. Pri nadýchaní aerosolu pri aplikácii: Prerušte prácu. Prejdite mimo ošetrovanú oblasť.

Pri styku s pokožkou: Kontaminovaný odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesta umyte pokiaľ je to možné teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite.

Pri zasiahnutí očí: Najskôr odstráňte očné šošovky, pokiaľ je používate, a súčasne pri otvorených viečkach aspoň 10 minút vyplachujte – hlavne priestory pod viečkami – čistou tečúcou vodou, najlepšie izbovej teploty. Rýchlosť poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúce. Kontaminované očné šošovky nie je možné znovu používať a je treba ich zlikvidovať.

Pri náhodnom požití: Vypláchnite ústa vodou; nevyvolávajte zvracanie.

ICZ/2014/2782/ss

4/5

Etiketa schválená: 16.10.2014

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval, a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby konzultujte ďalší postup pri prvej pomoci (i event. následnú terapiu) s Národným toxikologickým informačným centrom. Telefón nepretržite: 00421 (0) 2 5477 4166.

SKLADOVANIE

Prípravok OCEAL skladujte v originálnych, pevne uzatvorených obaloch, v chladných, suchých a dobre vetrateľných miestnostiach oddelene od potravín, nápojov, krmív, osív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad. Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Doplňujúce informácie držiteľa registrácie:

Prípravok používajte výhradne v súlade s návodom na použitie. Spoločnosť Rotam Agrochemical Europe Ltd. nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím či skladovaním prípravku.

OCEAL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Rotam Agrochemical Europe Ltd..

ICZ/2014/2782/ss

5/5