Etiketa schválená: 6.8.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

NURELLE* D

Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ochranu rastlín proti cicavých a žravých škodcov v poľnohospodárstve.

Účinná látka:

 

 

 

 

Cypermethrin, 50 g.l-1 (4,54 % hm), t.j.

R-S-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R,S)-cis, trans

3-(2,2-

dichlorvinyl)-2,2-dimethyl-cyklopropankarboxylát

(pomer

izomérov cis:trans 40:60) a

 

 

Chlorpyrifos, 500 g.l-1 (45,37 % hm),

t.j.

0,0-diethyl

0-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl)

phosphorothioate

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: cypermethrin R-S- kyano-3-fenoxybenzyl-(1R,S)-cis, trans 3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethyl-cyklopropankarboxylát (pomer izomérov cis:trans 40:60) CAS No.: 052315-07-8; chlorpyrifos 0,0-diethyl 0-(3,5,6-trichloro- 2-pyridinyl) phosphorothioate CAS No.: 002921-88-2; benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahké, aromatické CAS No: 64742-95-6; zmes aniónových a neiónových surfaktantov CAS No:26264-06-2; kumén CAS No: 98-82-8

Klasifikácia a označenie:

 

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

POZOR

 

 

 

 

H226

Horľavá kvapalina a pary.

 

 

H301

Toxický po požití.

 

 

 

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315

Dráždi kožu.

 

 

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

 

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

 

 

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

 

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

 

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

 

 

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+310

PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM alebo lekára.

 

 

P305+351+338 ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

ICZ/2015/3714/ha

1/6

Etiketa schválená: 6.8.2015

P331 Nevyvolávajte zvracanie

P501 Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s platnými predpismi.

Nebezpečný po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami, ktoré dráždi!

Vč1 Prípravok je pre včely jedovatý!

Z1 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce) Vt4 Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý

V2 Prípravok je škodlivý pre populácie: dážďovky

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržať ochranné zóny (v prípade ošetrenia ovocných sadov min. 30 m, v prípade obilnín a zeleniny min. 5 m) od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat!

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybami – dodržte ochrannú dobu!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Držiteľ autorizácie:

Dow AgroSciences s.r.o. - organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSUP:

3721

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l PET fľaša alebo 1 l PET fľaša

Doba použiteľnosti prípravku:

2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych

 

nepoškodených obaloch a dodržaní podmienok skladovania.

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Kombinovaný insekticídny prípravok NURELLE* D obsahuje dve účinné látky. Syntetický pyrethroid - cypermethrin - účinkuje ako kontaktný a požerový jed. Vykazuje reziduálnu aktivitu na ošetrenom povrchu a má repelentnú účinnosť, čím obmedzuje nálet ďalších škodcov do porastu. Účinná látka chlorpyrifos patrí medzi organofosforové zlúčeniny. Pôsobí ako dotykový a požerový jed s reziduálnymi účinkami. Fumigačný efekt prípravku umožňuje ničenie aj tých jedincov, ktorí zostávajú ukrytí pred účinkom kontaktných a požerových insekticídov. Po aplikácii preniká do rastlinných pletív, nie je však rozvádzaný cievnymi zväzkami.

ICZ/2015/3714/ha

2/6

Etiketa schválená: 6.8.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

 

 

Dávka /ha,

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účel použitia

 

koncentrácia

 

 

doba / dní

 

 

 

 

 

 

 

 

kohútik pestrý,

 

0,6 l

 

AT

(1)

 

 

obilniny

 

kohútik modrý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrbáč obilný

 

1 l

 

AT

(1)

 

 

zemiak

 

pásavka zemiaková

 

0,6 l

14

 

(2)

 

 

 

vošky

 

0,6 l

14

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repa cukrová

 

vošky

 

 

 

 

AT

(3)

 

 

repa kŕmna

 

 

0,6 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka jarná

 

krytonos repkový,

 

0,6 l

 

AT

(4)

 

 

 

krytonos štvorzubý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voška kapustová

 

0,4 l

 

AT

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slnečnica

 

voška slamihová

 

0,6 l

 

AT

(5)

 

 

mak

 

krytonos

 

0,6 l

 

AT

(6)

 

 

 

makovicový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kapustová

 

skočky

 

0,6 l

28

 

(7)

 

 

zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rajčiak

 

pásavka zemiaková

 

0,6 l

14

 

(8)

 

 

paprika

 

vošky

 

1 l (0,1%)

14

 

 

len skleníková (9)

 

ovocné stromy

 

vošky

 

0,6 l

28

 

(10)

 

 

 

 

 

obaľovač jablčný

 

0,6 l

28

 

(10)

 

 

jabloň

 

vlnačka krvavá

 

0,6 l

28

 

(10)

 

 

 

voška skorocelová

 

0,6 l

28

 

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voška jabloňová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obaľovače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vinič

 

pásový obaľovač

 

1 l

28

 

(11)

 

 

 

 

 

mramorovaný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrach

 

voška hrachová

 

0,4 l

14

 

 

na zrno (12)

POKYNY PRE APLIKÁCIU

(1)Obilniny - ošetrenie je možné po nálete imág kohútika do porastu pri zistení 8 ks/m2. Ošetrite, ak je pomer vajíčok a vyliahnutých lariev 1:2.

Proti hrbáčovi ošetrujte pri prvom poškodení do rastovej fázy steblovania obilniny (BBCH 10-51). Max. 1-2 aplikácie.

(2)Porasty zemiakov ošetrujte proti pásavke zemiakovej v čase maximálneho liahnutia lariev a proti voškám pri zistení prvých jedincov v Lambersových miskách (hlavne sadbové). Max. 1 aplikácia.

(3)Porasty repy cukrovej ošetrujte vtedy, keď napadnutie voškou makovou po prelete z bršlenov dosiahlo 5 % a viac. Max.1 aplikácia.

(4)Porasty repky j ošetrujte proti krytonosom na začiatku náletu chrobákov do porastu, t.j. pri zistení 6 imág za 3 dni v Mörickeho miskách. Proti voškám ošetrujte pri výskyte vošiek pred kvitnutím (BBCH do 50) alebo po odkvitnutí(BBCH od 70) .. 1- 2 aplikácie.

(5)Porasty slnečnice ošetrujte pri zistení výskytu vošky slamihovej na začiatku tvorby kvetných pukov, najneskôr pred kvitnutím. Do BBCH 59.

(6)Mak ošetrujte pred kvitnutím vo fáze "háčkovania".1 aplikácia. BBCH do 50.

(7)Kapustovú zeleninu ošetrujte pri výskyte skočiek po vzídení alebo výsadbe sadeníc. Max.1 aplikácia.

(8)Rajčiak ošetrujte proti pásavke zemiakovej v období liahnutia lariev.

(9)Paprika ošetrujte pri výskyte vošiek. Max. 1 aplikácia.

ICZ/2015/3714/ha

3/6

Etiketa schválená: 6.8.2015

(10)Jadrové ovocie, čerešňa, slivka ošetrujte pri výskyte vošiek – max. 1 Aplikácia

Jabloň - obaľovač jablčný sa signalizuje podľa náletu motýľov do feromónových lapákov (1.

aj 2. generácia). Termín ošetrenia je asi 8 dní po vrchole náletu. Proti voškám ošetrujte pri prvom zistení ich výskytu.

(11) Vinič ošetrujte podľa signalizácie náletu motýľov do feromónových lapákov (1. aj 2. generácia). Termín ošetrenia je asi 8 dní po vrchole náletu. 1 aplikácia,

(12)Hrach - ošetrujte pri výskyte vošiek do rastovej fázy prvé kvetné pupene viditeľné nad listami

(BBCH 51).Max. 1 aplikácia.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA

RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Neaplikujte nižšie než registrované dávky prípravku. Prípravok obsahuje dve účinné látky s rozdielnym mechanizmom účinku. Syntetický pyrethroid - cypermethrin a chlorpyrifos, ktorý patrí medzi organofosforové zlúčeniny. Ak je to možné, kombinujte pesticídnu a biologickú ochranu.

Chlorpyrifos: IRAC 1B cypermethrin: IRAC 3

VPLYV NA ÚRODU

Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok neaplikujte vo fáze kvitnutia plodiny/kultúry alebo burín nachádzajúcich sa v poraste. Prípravok účinkuje ako dotykový, požerový a dýchací jed.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín alebo necieľových organizmov ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)Po ukončení postreku okamžite vypustite nádrž. Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b) Naplňte nádrž čistou vodou a za miešania pridajte čistiaci prostriedok určený na dekontamináciu. Postupujte podľa návodu na použitie čistiaceho prostriedku.

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Vodu po oplachu likvidujte ako nebezpečný odpad.

e)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

ICZ/2015/3714/ha

4/6

Etiketa schválená: 6.8.2015

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom vonku používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení prípravku používajte aj zásteru z pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrek vykonávajte za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere od obsluhy. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné citlivé kultúry.

Prípravok je horľavou kvapalinou. Ako rozpúšťadlo obsahuje Solvesso 100. S vodou tvorí emulziu. V prípade požiaru tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemnej hmly. Pri požiari môže dôjsť k prudkému výbuchu kontejnerov. Kontajnery ochladzujte vodným postrekom. Dôsledne dbajte na to, aby kontaminovaná voda (médium) nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia, najmä do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu. Eliminujte všetky zdroje vznietenia.

Dôležité upozornenie: Pri požiari môže dym, okrem neidentifikovaných toxických a/alebo dráždivých zlúčenín. Spaliny zahŕňajú: oxidy dusíka, chlorovodík, oxidy síry. Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

Príznaky otravy.

Otrava sa prejavuje nevoľnosťou, pocitom slabosti, bolesťami hlavy, nutkaním na zvracanie, zvracaním, potením, zúžením zorníc, závratmi, zvýšenou tvorbou slín, hnačkami, bolesťami brucha, poruchami dýchania, svalovými kŕčmi až bezvedomím.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo. Poraďte sa s lekárom.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Ihneď privolajte lekára a/alebo zaistite prevoz do strediska prvej pomoci. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár.

Po zasiahnutí očí: Okamžite umyte a nepretržite vyplachujte tečúcou vodou aspoň 30 minút. Kontaktné šošovky vyberte po prvých 5 minútach a pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite konzultujte s lekárom, podľa možnosti s oftalmológom.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte.

Správa pre lekára: Antidótum – atropín. Tento materiál obsahuje inhibítor cholinesterázy a rozpúšťadlo. Známkami otravy môžu byť závrat, nevoľnosť, zvracanie, kŕče v bruchu, hnačka, zúženie zreníc a ťažkosti s dýchaním. Preferovaným protijedom je atropín, podávaný len vnútrožilne. Oxímy (ako napr. 2-PA M/protopam) môžu mať terapeutický účinok ak sú použité včas; použite ich ale spolu s atropínom.

Ak sa vykonáva výplach, navrhnite kontrolu priedušnice a/alebo pažeráka. Pri úvahách o výplachu žalúdka musí byť zvážené nebezpečenstvo pľúcnej ašpirácie vzhľadom na jedovatosť. Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta.

V prípade otravy alebo podozrenia na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku (cypermethrin a chlórpyrifos - inhibítor cholinesterázy) a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

ICZ/2015/3714/ha

5/6

Etiketa schválená: 6.8.2015

SKLADOVANIE

Prípravok NURELLE D skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3714/ha

6/6