etiketa schválená: 18.12.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

NUPRID 600 FS (red)

Insekticídne moridlo vo forme stabilnej suspenzie, určené na ochranu osiva pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného proti voškám a prenášačom viróz.

Účinná látka:

 

 

imidacloprid

600 g/l, t.j. 47,6 % obj.

t.j. (E)-1-(6-chloro-pyridinylmethyl)-N-

 

 

nitroimidazolidin-2-ilideneamin.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: imidacloprid CAS 138261-41-3

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS09

Výstražné slovo: Pozor

H302

Škodlivý po požití.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

EUH 208

Obsahuje pigment Red 112. Môže vyvovať alergickú reakciu

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P330

Vypláchnite ústa.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P301 + P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu

 

odpadov.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom.

Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii vôd oplachom z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

Zabráňte kontaminácii vody prípravkom alebo jeho obalom.

SPe5 Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov sa musí všetok prípravok zakryť pôdou. Presvedčte sa, či je prípravok dobre zakrytý pôdou aj na konci brázdy.

SPe6 Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov odstráňte náhodne rozsypaný prípravok.

Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neosiate ochranné pásmo 4 m od povrchových vôd.

ICZ/2014/2979/ki

Strana 1 z 4

etiketa schválená: 18.12.2014

Prípravok nevyžaduje špecifické opatrenia z hľadiska ochrany včiel, necieľových článkonožcov, pôdnych makroorganizmov a necieľových rastlín.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode ! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd ! Dodržujte ochrannú zónu !

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá !

Namorené osivo nesmie byť použité na konzum, alebo na kŕmne účely.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Výrobca:

NUFARM GmbH&Co KG, St.Peter Str.25, A-4021 Linz, Rakúsko

Držiteľ autorizácie:

NUFARM GmbH Co KG, St.-Peter Str. 25, Linz, Rakúsko

Zástupca držiteľa autorizácie:

FN Agro Slovensko s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP :

14-01-1505

Dátum výroby :

uvedené na obale

Číslo šarže výroby:

uvedené na obale

Balenie :

HDPE fľaše: 1 L, 2 L

 

HDPE kanistre: 5 L, 10 L, 15 L, 20 L

 

HDPE kontajner: 1000 L

Doba použiteľnosti :

2 roky od dátumu výroby pri dodržaní predpísaných

 

podmienok skladovania

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka prípravku imidacloprid patrí do skupiny neonikotinoidov. Prípravok pôsobí proti savému a žravému hmyzu ako systémový prípravok – blokuje acetylcholinové receptory motorických neurónov u hmyzu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka /t

Ochr. doba

Poznámka

 

 

 

 

 

pšenica ozimná,

vošky, prenášači viróz

1,16 l

AT

 

jačmeň ozimný

 

 

 

 

 

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MORENIA

Dávkou moridla sa rozumie množstvo prípravku, ktoré priľne morením na ošetrené osivo.

Prípravok sa aplikuje nanášaním na osivo iba v profesionálnych typoch moričiek podľa schváleného technologického postupu a návodu na použitie pre ošetrenie osiva.

V závislosti na type moričky a vlhkosti osiva sa stanoví dávka vody potrebná na riedenie prípravku.

V týchto zariadeniach sa musí používať len kvalitná dostupná technika, ktorou je možné minimalizovať rozptyl prachu počas používania, skladovania a prepravy.

Pre sejbu sa použije adekvátne vybavenie, ktoré zabezpečí vysoký stupeň zapravenia do pôdy, minimalizáciu úniku látky a rozptylu prachu.

Maximálny počet aplikácií v plodine v jednom vegetačnom období: 1x

Vrecia od namoreného osiva nepoužívajte na iné účely a musia byť zreteľne označené:

POZOR!

Osivo je namorené prípravkom NUPRID 600 FS (red) na báze imidaclopridu. Zákaz skrmovania!

Vrecia od namoreného osiva musia byť likvidované v schválených zariadeniach. Namorené osivo nemožno skrmovať ani potravinársky spracovávať!

ICZ/2014/2979/ki

Strana 2 z 4

etiketa schválená: 18.12.2014

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Po ošetrení osiva prípravkom Nuprid 600 FS (red) nie sú známe riziká fytotoxicity. Pri dodržaní podmienok uvedených v etikete a pri dodržaní metodických pokynov nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo produkty z nich.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Vzhľadom k tomu, že prípravok Nuprid 600 FS (red) sa používa na morenie osiva, nevykonáva sa ďalšia aplikácia tohto prípravku v priebehu jednej vegetácie. Z tohto dôvodu nie sú žiadne obmedzenia týkajúce sa prípadného vzniku rezistencie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných a náhradných plodín bez obmedzenia.

Keďže sa jedná o prípravok na morenie osiva, žiadny negatívny vplyv na susediace plodiny sa nepredpokladá.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nástroje, či nádoby, asanujte 3 % roztokom uhličitanu sodného ( sóda) a dobre umyte vodou (aspoň 3x).

Bezpečnostné opatrenia

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumené topánky.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite ! Umyté ruky ošetrite reparačným krémom.

Prípravok nie je horľavina. Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, príp. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemného zahmlievania, nikdy nie silným prúdom, a len v tých prípadoch, kedy je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná hasiaca voda nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia. Predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdroja spodných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie :

Pri požiarnom zásahu použite dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť ku vzniku toxických splodín !

Prvá pomoc

 

Po požití

NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Vypláchnite ústa a dajte vypiť 1 až 2 poháre

 

vlažnej pitnej vody. Okamžite privolajte lekára!

Po nadýchaní

Postihnutého preneste na čistý vzduch, privolajte lekára!

Po zasiahnutí pokožky

Okamžite vyzlečte kontaminovaný odev. Zasiahnuté miesto omývajte mydlom a

 

veľkým množstvom vody. Vyperte kontaminovaný odev pred opakovaným

 

použitím. Pokiaľ podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí

Vyplachujte dôkladne veľkým množstvom vody, aj pod očnými viečkami, po dobu

 

najmenej 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (02/54774166). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby môže lekár konzultovať liečbu.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5oC do +30oC v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok.

Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním z tepelných zdrojov.

ICZ/2014/2979/ki

Strana 3 z 4

etiketa schválená: 18.12.2014

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale, obaly od namoreného osiva a oplachové vody zneškodnite ako nebezpečný odpad. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne minimálne 3-krát po sebe a odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Výplachovú vodu použite na prípravu moriacej zmesi, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Aspiračný prach a iný kontaminovaný materiál zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Upozornenie:

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod“.

NUPRID 600 FS ® je ochranná známka firmy NUFARM GmbH & Co KG, Linz, Rakúsko.

ICZ/2014/2979/ki

Strana 4 z 4