Etiketa schválená: 26.4.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

NUFLON®

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v zemiakoch, strukovinách, mrkve, petržlene, zeleri, slnečnici, kukurici a fenikli.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Linuron

450 g.l-1

3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea

 

(40 % w/w)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: linuron CAS No.: 330-55-2

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07

GHS08

GHS09

POZOR

 

 

 

H302

Škodlivý po požití.

 

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H360Df

Môže poškodiť plod v tele matky. Podozrenie na poškodenie reprodukčnej

 

schopnosti.

 

 

H373

Môže spôsobiť poškodenie orgánov (červených krviniek, reprodukčných orgánov,

 

endokrinného systému),

počas dlhšej alebo opakovanej expozície.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+P312

PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P308+P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnou legislatívou.

ICZ/2016/4218/pu

 

1/6

Etiketa schválená: 26.4.2016

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Spe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 5 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov.

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Uložte mimo dosah zvierat !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Držiteľ autorizácie:

BELCHIM Crop Protection NV/SA, Technologielaan 7,

 

1840 Londerzeel, Belgicko

Poverený zástupca:

BELCHIM Crop Protection Slovakia, s.r.o., Černicová 6,

 

831 03 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

12-11-1296

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l COEX HDPE/PA fľaša

 

5l, 10l COEX HDPE/PA kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

NUFLON® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Belchim Crop Protection NV/SA

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Linuron je selektívna herbicídna účinná látka zo skupiny substituovaných močovín (HRAC group C2) prijímaná listami a koreňmi rastlín. Prípravok ničí jednoročné dvojklíčnolistové buriny. Mechanizmom účinku je inhibícia fotosystému II (PS II). Príznaky pôsobenia sa objavujú pomerne rýchlo a prejavujú sa žltnutím a neskôr odumieraním buriny. Dĺžka reziduálneho účinku je závislá na použitej dávke, druhu pôdy a zrážkach (približne 3-4 mesiace).

ICZ/2016/4218/pu

2/6

Etiketa schválená: 26.4.2016

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: láskavec ohnutý, mrlík biely, hluchavka purpurová, parumanček nevoňavý, hviezdica prostredná, horčiak štiavolistý, hluchavka objímavá, kapsička pastierska, peniažtek roľný, fialka trojfarebná, fialka roľná, horčica roľná, knôtovka biela, žltnica maloúborová, konopnica napuchnutá, drchnička roľná, kolenec roľný, mak vlčí, pŕhľava malá, tetucha kozia, mliečniky (iba jednoročné), nezábudka roľná, reďkev ohnicová.

Stredne citlivé buriny: veroniky, ľuľok čierny, výmrv repky, bažaka ročná.

Odolné buriny: lipkavec obyčajný, zemedym lekársky, pohánkovec ovíjavý a trváce buriny.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka/ ha

Ochr. doba

Poznámka

zemiak

dvojklíčnolistové buriny

1-2 l

AT

 

 

 

 

 

 

mrkva

dvojklíčnolistové buriny

1,25-2 l

50

 

 

 

 

 

 

petržlen

dvojklíčnolistové buriny

1,5-1,58 l

90

vňať

 

 

 

 

 

 

 

 

180

koreň

 

 

 

 

 

zeler

dvojklíčnolistové buriny

1,5-2 l

90

vňať - výsadba

 

 

 

 

 

 

 

 

180

koreň - výsadba

 

 

 

 

 

lupína

dvojklíčnolistové buriny

2 l

AT

 

 

 

 

 

 

bôb

dvojklíčnolistové buriny

1,5-2 l

AT

 

 

 

 

 

 

hrach, sója

dvojklíčnolistové buriny

1,5-2 l

AT

 

 

 

 

 

 

slnečnica

dvojklíčnolistové buriny

1-1,5 l

AT

 

 

 

 

 

 

kukurica

dvojklíčnolistové buriny

1,5-1,75 l

AT

 

 

 

 

 

 

fenikel

dvojklíčnolistové buriny

0,5-1,2 l

AT

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 400-600 l.ha-1

Maximálny počet aplikácií: 1× za rok

Zemiaky postrekujte po slepej preorávke a bránení, najneskôr však 3 dni pred vzídením zemiakov. Ak sa vytvorí silný prísušok skôr, je účelná predchádzajúca plytká kultivácia. Prípravok nepoužívajte na extrémne ľahkých pôdach.

Mrkvu ošetrujte pred vzídením alebo vo fáze 2 a viac pravých listov plodiny na skoré rastové štádiá burín (max. 4 listy). Nepoužívajte na extrémne ľahkých pôdach. Semenné porasty ošetrujete na list 2-3 dni po výsadbe.

Petržlen (na vňať a koreň) ošetrujte 5-7 dní po zasiatí.

Strukoviny ošetrujte do 3 dní po výseve. Bôb musí byť zasiaty najmenej 7 cm hlboko. Slnečnicu a kukuricu ošetrujte do 3 dní po výseve pred vzídením.

Zeler (na vňať a koreň) ošetrujte 1 týždeň pred výsadbou na dokonale pripravený povrch pôdy alebo najneskôr po zakorenení cca. 10-14 dní po výsadbe (do fázy 2 listov burín).

Fenikel ošetrujte do 2 dní po výseve alebo od 3 pravých listov feniklu.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH

NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Odporúčame vo všetkých plodinách, pri aplikácii na ľahkých pôdach, použiť dávkovanie na spodnej hranici uvedeného rozpätia. Ak po aplikácii prípravku nasledujú veľmi silné zrážky, nemožno vylúčiť najmä na ľahších pôdach splavenie prípravku do koreňovej zóny rastlín a tým poškodenie

ICZ/2016/4218/pu

3/6

Etiketa schválená: 26.4.2016

ošetreného porastu. Ak je prípravok NUFLON aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie, tak je tolerantný k ošetrovaným plodinám. Príznaky fytotoxicity nebývajú bežné. Rozdiely v citlivosti odrôd neboli pozorované okrem odrody petržlenu Bravor. Výsledky testov nepreukázali negatívny vplyv na úrodu ošetrovaných plodín pri predpísanej dávke (vrátane aplikačného termínu). Počas používania sledovaného prípravku neboli sledované žiadne negatívne vplyvy na ošetrené rastliny alebo rastlinné produkty určené na množenie. Prípravok NUFLON, pri dodržaní uvedených aplikačných dávok a podmienok, nepredstavuje z hľadiska integrovanej ochrany riziko pre užitočné a iné necieľové organizmy.

VPLYV NA ÚRODU - Aplikácia prípravku podľa uvedených pokynov pre aplikáciu nemá negatívny vplyv na úrodu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Na základe historických faktov, odhadu a analýzy rizika, existuje riziko rezistencie v rámci skupín burín na linuron v lokalitách, kde sú nevhodné environmentálne a pôdno-klimatické podmienky redukujúce účinnosť produktu proti špecifickým biotypom burín. Rezistencia burín k linuronu nebola v Slovenskej republike zatiaľ zaznamenaná. K obmedzeniu rizika vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok ani iný s rovnakým mechanizmom účinku viac ako 1× za vegetáciu. Striedajte plodiny v osevnom postupe a používajte v nich herbicídy s rozdielnymi mechanizmami účinku. Vysievajte/vysádzajte plodiny v optimálnej agrotechnickej lehote umožňujúcou účinnú ochranu proti burinám. Preferujte hlbšie spracovanie pôdy, najlepšie s orbou.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Voľba následných plodín, v rámci bežného osevného postupu, nie je obmedzená, len pestovanie kapustovitých rastlín a cibule by malo byť uskutočnené po strednej orbe. Náhradné plodiny vysievame rovnako po uskutočnení orby; preferujeme plodiny, do ktorých je herbicíd autorizovaný.

Postrek nesmie úletom ani priamo zasiahnuť žiadne susediace plodiny, vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY - Aplikácia prípravku podľa uvedených pokynov pre aplikáciu nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho

ICZ/2016/4218/pu

4/6

PRVÁ POMOC: Po požití:
Po nadýchaní:
Po zasiahnutí očí:

Etiketa schválená: 26.4.2016

prostriedku, alebo sódy (3 % roztok) alebo roztokom k tomu určenému prípravku.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci používajte ochranný oblek, zásteru, ochranný štít na tvár, prípadne ochranné okuliare, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte aj zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, pričom prúdenie vzduchu musí byť v smere od pracujúcich.

Po skončení práce dokonale vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len v tých prípadoch ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných ani povrchových vôd.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

Podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie. Postihnutého dopravte k lekárovi. Dopravte postihnutého na čistý vzduch, rozopnite mu na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo.

Vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 20 min. Ak sčervenanie očí pretrváva vyhľadajte lekárske ošetrenie!

Pri zasiahnutí pokožky: Zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.

Pri podozrení na otravu alebo otrave privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02-54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Doplňujúce informácie držiteľa autorizácie

Pri výskyte burín, ktoré nie sú na linuron citlivé, je možné kombinovať NUFLON so špecifickými

ICZ/2016/4218/pu

5/6

Etiketa schválená: 26.4.2016

prípravkami v súlade s návodom na ich použitie pričom je nutné brať ohľad na aktuálny rozsah ich autorizácie a dôkladne preštudovať ich etiketu. Zakázané je pri príprave TM zmesí miešať koncentráty. Jednotlivé prípravky sa do nádrže dávajú oddelene v súlade s ich návodom na použitie. Spoločnosť Belchim Crop Protection NV/SA nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím či skladovaním prípravku.

ICZ/2016/4218/pu

6/6