Etiketa schválená: 13.1.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

NISSORUN 10WP®

Postrekový kontaktný selektívny akaricíd vo forme dispergovateľného prášku, určený na reguláciu výskytu roztočcov v jabloniach, hruškách, viniči, chmeli, okrasných rastlinách, jahodách, plodovej zelenine (rajčiak, baklažán, paprika, melón, vodný melón, tekvica, uhorka a cuketa), bobuľovom a drobnom ovocí.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Hexythiozax 100g/kg , t.j.trans-5-/4-chlorfenyl/4-methyl-N-cyklohexyl-2-oxo-3- thiazolidin-karboxamid

(10 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: hexythiazox (CAS No. 78587-05-0)

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganismy

Vč3 Riziko pre včely je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri, Aphidius pyri, Aphidius rhopalosiphi, Aphidius matricariae, Coccinella septempunctata, Poecilus cupreus, Pardosa sp. a Orius majusculus

s prijateľným rizikom.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Etiketa schválená: 13.1.2016

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou

a povrchovými plochami ochranný pás zeme v dĺžke: pri jadrovom ovocí 30m, resp. 20m pri 50%, 15m pri 75%, 5m pri 90% redukcii úletu a pri jahodách 5m.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd.

Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Dbajte o to, aby prípravok sa v žiadnom prípade nedostal do tečúcich vôd vo voľnej prírode! Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do kanalizačnej siete.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosah zvierat!

Pri používaní prípravku dodržiavajte podmienky správnej poľnohospodárskej praxe.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Nippon Soda Co., Ltd., 2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chioyda-ku, Tokyo 100-8165, Japonsko (tel.: +81-3-3245-6268)

Držiteľ registrácie:

Nisso Chemical Europa GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Dusseldorf, Německo, (tel.: +49-211- 1306686-0)

Zástupca držiteľa registrácie v Slovenskej republike:

Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 65, 140 00, Praha 4, Česká republika (tel.: +420 261 090 281-6)

Registračné číslo ÚKSÚP: 06-05-0724

Doba použiteľnosti prípravku: pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

NISSORUN 10 WP je prípravok obsahujúci účinnú látku hexythiazox. Účinná látka hexythiazox je kontaktný akaricíd s thiazoidno-karboxamidovou štruktúrou. Má kontaktný a požerový spôsob účinku. Inhibuje rast roztočcov a má ovicídny, larvicídny a nymficídny účinok. Nie je účinný proti dospelcom, ale zasiahnuté jedince sú sterilné.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Jabloň, hruška: Termín ošetrenia od rastovej fázy napučiavania pupeňov v súkvetí do fázy začiatku zretia plodov (BBCH 51-81). Najefektívnejšie je ošetrenie na začiatku liahnutia lariev roztočca. Množstvo vody 500-1700 l/ha. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1x. Prípravok je použiteľný s dravým roztočcom Typhlodromus pyri – populácie Chelčice.

Vinič: Termín ošetrenia od rastovej fázy vyvinutých 5 listov do fázy, kedy bobule dosahujú veľkosť hrášku (BBCH 15-75). Najefektívnejšie je ošetrenie na začiatku liahnutia lariev zo zimných vajíčok. Odporúčané množstvo vody podľa vývojovej fáze viniča: <BBCH 61 – 400 l vody/ha, BBCH 61-70

– 800 l vody/ha, BBCH 71-74 – 1200 l vody/ha, BBCH 75 – 1360 l vody/ha. Max počet ošetrení: 2x, interval medzi ošetreniami 30 dní. Prípravok je použiteľný s dravým roztočcom Typhlodromus pyri – populácia Mikulov.

Okrasné rastliny: Prípravok aplikujte max. 1x v priebehu vegetácie od objavenia sa 4 listov alebo praslena (BBCH 14-89). Množstvo vody 300-1600 l/ha.

Chmeľ: Prvé ošetrenie chmeľu vykonajte pri prvom výskyte roztočca na spodných chmeľových listoch (od konca mája do polovice júna), z dôvodu dlhodobého reziduálneho pôsobenia však najneskôr do začiatku kvitnutia chmeľu (BBCH 01-59). Množstvo vody: 700-3300 l/ha. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1x.

Jahody: Aplikujte v rastovej fáze 4. vyvinutého listu až do fázy začiatku dormancie (BBCH 14-97). Množstvo vody 200-2400 l/ha pre poľné a 200-2000 l/ha pre skleníkové. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1x.

Ríbezľa, egreš, malina, černica: Ošetrujte po zbere. Množstvo vody 1000 l/ha. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1x.

Rajčiak, paprika, baklažán: Prípravok aplikujte v dávkach uvedených pre jednotlivé plodiny. Termín ošetrenia je od rastovej fázy 4. pravý list na hlavnej stonke úplne vyvinutý až do fázy plnej

Etiketa schválená: 13.1.2016

(biologickej) zrelosti (BBCH 14-89). Množstvo vody 1000-2000 l/ha pre skleníkové použitie. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu : 1x.

Melón, vodný melón, tekvica: Termín ošetrenia je od rastovej fázy 4. pravý list na hlavnej stonke úplne vyvinutý až do fázy plnej (biologickej) zrelosti (BBCH 14-89). Množstvo vody 1000-1500 l/ha pre skleníkové použitie. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1x.

Uhorka, cuketa: Prípravok je možné aplikovať kedykoľvek počas vegetácie až do plnej (biologickej) zrelosti (BBCH 89). Množstvo vody 600-1600 l/ha pre skleníkové použitie. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu : 1x.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok NISSORUN 10WP obsahuje účinnú látku hexythiazox. Účinná látka hexythiazox je podľa IRAC zaradená do skupiny 10 A.

Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok viac ako 1x za vegetačné obdobie na ošetrovanom pozemku.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok nehubí dravé roztoče z čeľade Phytoseiidae, preto je vhodný pre použitie v systéme integrovanej ochrany rastlín.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Prázdny obal od tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku navyše použite zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej, až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácii zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Etiketa schválená: 13.1.2016

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

Všeobecné pokyny: Keď sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybnosti uvedomiť lekára a poskytnúť mu informácie z tejto etikety.

Po nadýchaní: Ihneď vyniesť postihnutého na čerstvý vzduch, zaistiť kľudnú polohu, chrániť pred chladom. Ak postihnutý nedýcha, začať s umelým dýchaním. V prípade sťaženého dýchania nasadiť kyslíkový prístroj. Privolať lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky: Odstrániť kontaminovanú odev a zasiahnuté miesta omyť mydlom a dostatočným množstvom teplej vody, v prípade trvania podráždenia vyhľadať lekára.

Po zasiahnutí očí. Vyplachovať veľkým množstvom vody (15 minút), vyhľadať lekára.

Po požití: Vypláchnuť ústa a podať 10 tabliet aktívneho uhlia a min. 0,5 l vody, dráždením hrdla vyvolať zvracanie. Privolať okamžite lekársku pomoc.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutí prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Toxikologickým informačným centrom:

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

KLINIKA PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE

Tel: 02/54774 166

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch, v uzamknutých suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Nissorun ® je ochranná známka firmy Nippon Soda Chemical Co., Ltd.