Etiketa schválená:17.5.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

NISSHIN 4 SC

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD) ktorý je určený na postemergentné ničenie jednoročných tráv, trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Nicosulfuron 40 g/l t.j. 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylcarbamyl-2- pyridyl-sulfonyl) močovina

(4,5 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nicosulfuron CAS No.: 111991-09-4

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS07

GHS09

Pozor

 

H315

Dráždi kožu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH210

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P332 + P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P411

Uchovávajte pri teplotách do 35ºC

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý. V3 Riziko prípravku je prijateľné pre populácie dážďovky.

ICZ/2016/4601/ha

1/6

Etiketa schválená:17.5.2016

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Ak sú v ošetrovanom poraste kvitnúce buriny, tak aplikujte v bezletovom čase včiel - neskôr večer alebo skoro ráno.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Spe1 Za účelom ochrany podzemnej vody aplikujte tento prípravok maximálne 1× za 2 roky. Spe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržiavať ochrannú zónu od hladín tečúcich a

stojatých vôd.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode !

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov do verejnej kanalizácie. Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd !

Uložte mimo dosah zvierat !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, B-1831 Diegem, Belgium

Držiteľ autorizácie:

ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, B-1831 Diegem, Belgium

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

06-11-0704

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedené na obale

Balenie:

1 L PET,

 

1 L, 5 L, 10 L HDPE

NISSHIN 4 SC je obchodná známka spoločnosti ISK

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

NISSHIN 4 SC je selektívny herbicíd pre postemergentné ničenie jednoročných a trvácich tráv, dvojklíčnolistových burín v kukurici. Patrí do skupiny sulfonylmočovín. Nicosulfuron pôsobí ako inhibítor syntézy acetolactatu (ALT).

Najlepší účinok vykazuje, ak je aplikovaný za teplého a vlhkého počasia v období aktívneho rastu burín.

ICZ/2016/4601/ha

2/6

Etiketa schválená:17.5.2016

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: pýr plazivý, ježatka kuria, ovos hluchý, moháre, proso, cirok alepský, láskavec ohnutý, horčica roľná, durman obyčajný, voškovník obyčajný, portulaka zeleninová.

NÁVOD NA POUŽITIE:

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochr.

 

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednoročné trávy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

1 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

pýr,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

1,5 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednoročné a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trváce trávy,

 

1-1,5 l + (0,75-1 l)

 

 

 

 

(TM) Pardner 22,5 EC

kukurica

 

dvojklíčnolistové

 

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75 l + (0,2-0,25 l)1+

 

 

 

 

(TM)1

Callisto 480 SC,

 

 

 

 

 

 

+ (0,5 %)2

 

 

 

 

 

(TM)2

Atplus 463, POST

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

1

 

 

 

 

 

(TM)1

Callisto 480 SC,

 

 

 

 

 

 

 

0,75 l + (0,2-0,25l) +

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

buriny a

 

+ (1 l )2

 

 

 

 

(TM)

Istroekol, Alimo,

 

 

 

 

jednoročné trávy

 

 

 

 

 

 

 

POST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75 .l + (0,25 - 0,3 kg)1+

 

 

 

 

(TM)1

Casper 55 WG

 

 

 

 

 

 

(0,5%)2

 

 

 

 

 

(TM)2

Atplus 463

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l.ha-1 podľa použitého druhu trysiek a postrekovača.

Maximálny počet aplikácií: 1× za 2 roky.

Kukurica: Herbicíd NISSHIN 4 SC použite v štádiu 2-8 listov kukurice. Ošetrenie v neskorších rastových štádiách môže spôsobiť zníženie herbicídnej účinnosti prípravku, pretože rastúca kukurica môže listami prekryť buriny.

Buriny: Optimálny termín pre aplikáciu herbicídu NISSHIN 4 SC proti jednoročným burinám a trávam je štádium 3-4 listov. Proti pýru je najvhodnejšia aplikácia v období, keď je vzídených 90 % pýru a rastliny dosahujú dĺžku 10-15 cm (3-4 listy). Najlepší účinok proti ciroku alpskému (vzchádzajúcemu z rhizómov) dosiahnete aplikáciou v štádiu, keď cirok dosiahne výšku 30 cm.

Herbicídny účinok môže byť zoslabený, ak bol prípravok aplikovaný za suchého a chladného počasia alebo ak je porast kukurice slabý alebo stresovaný.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

1-2 týždne po aplikácii prípravkom NISSHIN 4 SC sa môže objaviť prechodné zožltnutie, spomalenie rastu. Tento stav nie je trvalý a po krátkej dobe doznie bez nepriaznivého vplyvu na

ICZ/2016/4601/ha

3/6

Etiketa schválená:17.5.2016

úrodu. Nepoužívajte na porasty v strese, lebo toto môže viesť k trvalému poškodeniu vývoja a strate úrody.

Prípravok nepoužívajte v kukurici, ktorá bola ošetrená listovými alebo pôdnymi insekticídmi zo skupiny organických zlúčenín fosforu a tiež herbicídmi na báze bentazonu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENICIE

Prípravok NISSHIN 4 SC obsahuje účinnú látku nicosulfuron, ktorá podľa HRAC patrí do skupiny B (inhibítory acetolactate syntetázy – ALS).Ak je NISSHIN 4 SC používané v monokultúrach niekoľko rokov po sebe, existuje potenciálne riziko rezistencie. Ako antirezistentnú stratégiu je vhodné používať NISSHIN 4 SC v TM, alebo striedať s inými herbicídmi s odlišným mechanizmom účinku, predovšetkým v monokultúrach kukurice. Rotácia plodín, v ktorých sa aplikujú herbicídy s odlišným mechanizmom účinku, môže byť použitá ako vhodná stratégia proti vývoju rezistencie.

VPLYV NA ÚRODU

1-2 týždne po aplikácii prípravkom NISSHIN 4 SC sa môže objaviť prechodné zožltnutie, spomalenie rastu. Tento stav nie je trvalý a po krátkej dobe doznie bez nepriaznivého vplyvu na úrodu.

Na niektorých veľmi citlivých odrodách (napr. Rival) môže byť pozorovateľná deformácia kvetov.

Nepoužívajte na porasty v strese, lebo toto môže viesť k trvalému poškodeniu vývoja a strate úrody. Zabezpečte rovnomernú aplikáciu v odporúčanej dávke na zdravý porast!

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Nicosulfuron je veľmi rýchlo degradovateľný vo väčšine pôd. Bežný osevný postup umožňuje po orbe pestovať bez obmedzenia ozimné obilniny a všetky následné plodiny. Sejbu repky ozimnej alebo medziplodiny, v prípade výrazného sucha, neodporúčame.

Kukuricu alebo po orbe sóju je možné, v prípade nutného zaorania, použiť ako následnú plodinu. Neodporúčame pestovať slnečnicu, cirok, kapustovité rastliny, fazuľu.

Zabráňte pri aplikácii úletu postrekovej kvapaliny na susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Nie je známy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Postupujte nasledovne:

ICZ/2016/4601/ha

4/6

Etiketa schválená:17.5.2016

1.Po vypustení postrekovača vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou a nádrž opätovne vyprázdnite.

2.Naplňte nádrž do polovice čistou vodou a pridajte detergent alebo roztok uhličitanu sodného. Týmto roztokom prepláchnite ramená, trysky a nechajte stáť 10 minút za súčasného miešania. Potom nádrž vypustite.

3.Opätovne naplňte nádrž postrekovača čistou vodou a prepláchnite ramená a trysky.

4.Zopakujte krok 2.

5.Postrekové trysky a filter musia byť čistené samostatne.

6.Preplachové vody likvidujte vystriekaním na väčšiu ošetrovanú plochu, aby nedošlo ku kontaminácii zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri práci s prípravkom PARDNER 22,5 EC použite aj respirátor proti výparom. Pri príprave postreku používajte ochranný pracovný odev, zásteru z pogumovaného textilu a rukavice.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte ani nefajčite !

Prípravok nie je horľavina. Ako rozpúšťadlo obsahuje vodu, s ktorou sa aj mieša v každom pomere, pričom sa vytvára suspenzia. Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchových vôd.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín !

PRVÁ POMOC

Po vdýchnutí: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý dýcha nepravidelne alebo nedýcha vôbec, začnite s umelým dýchaním. Postihnutého udržiavajte v teple a pokoji. Ihneď volajte lekára alebo toxikologicko informačné centrum.

Po zasiahnutí pokožky: Ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu. Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

Po zasiahnutí očí: Oči, vrátane pod viečkami vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút. Vyberte kontaktné šošovky. Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po požití: Po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi ukážte tento obal alebo etiketu. Nevyvolávajte zvracanie.

V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel.: 02/54774166.

V prípade nebezpečenstva volajte: Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484 433 197.

ICZ/2016/4601/ha

5/6

Etiketa schválená:17.5.2016

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5°C až +30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku minimálne 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení kvapaliny vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Právne normy

Pred použitím prípravku si prečítajte pozorne návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2016/4601/ha

6/6