Etiketa schválená: 9.6.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

NICOSH 4 OD

Prípravok NICOSH 4 OD je selektívny herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín vo forme olejovej disperzie pre riedenie vodou, určený na postemergentné ničenie jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Účinná látka:

 

Nicosulfuron

40 g.l-1 (4,17 % w/w) t.j.1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-(3-

 

dimetylcarbamyl-2-pyridyl-sulfonyl)-močovina

Názvov látok v prípravku, ktoré sú klasifikované, alebo. na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: -

OZNAČENIE

Výstražný piktogram:

GHS09

Výstražné slovo: POZOR

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

a životné prostredie.

 

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie

 

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý

 

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné

 

SP 1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

 

SPe 1

Za účelom ochrany podzemnej vody aplikujte tento prípravok alebo iný, ak obsahuje

 

účinnú látku nicosulfuron v maximálnom množstve 40 g as/ha/rok.

 

ICZ/2015/3362/ki

Strana 1 z 5

Etiketa schválená: 9.6.2015

SPe 3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou

a neobhospodarovanou zónou/povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 4 m.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO1 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

Výrobca:

Sharda Cropchem Limited

Držiteľ autorizácie:

Sharda Europe b.v.b.a.

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-11-1499

Balenie:

1 l COEX (PE/EVOH) fľaša

 

1 l COEX (PE/PA) fľaša

 

5 l COEX (PE/EVOH) kanister

 

5 l COEX (PE/PA) kanister

 

10 l COEX (PE/EVOH) kanister

 

10 l COEX (PE/PA) kanister

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Doba použiteľnosti prípravku: pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch 2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok NICOSH 4 OD je selektívny herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín so systémovým účinkom určený na postemergentnú aplikáciu. Spôsob účinku spočíva v inhibícii enzýmu acetolaktát syntetázy (ALS), ktorý je nevyhnutný pri tvorbe esenciálnych aminokyselín. Je ľahko prijímaný listami i koreňmi rastlín. Krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín. Prípravok dosahuje najlepší účinok pri aplikácii za teplého a vlhkého počasia v období aktívneho rastu burín.

SPEKTRUM ÚČINKU

NICOSH 4 OD v dávke 1 l.ha-1

Citlivé buriny: ježatka kuria, láskavec ohnutý, rumančeky, parumanček nevôňavý, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, fialka roľná, peniažtek roľný zemedym lekársky, hluchavky, mlieč zelinný

ICZ/2015/3362/ki

Strana 2 z 5

Etiketa schválená: 9.6.2015

Stredne citlivé buriny: pýr plazivý, cirok alepský, bažanka ročná, lipkavec obyčajný Odolné buriny: mrlík biely, proso siate, pohánkovec ovíjavý, horčiaky, veronika perzská.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

 

 

 

 

 

kukurica

jednoročné trávy, dvojklíčnolistové

1 l

AT

-

 

buriny

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200 – 400 l.ha-1

Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu

Dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie vo fáze 2-4 pravých listov (BBCH 12-14), ježatka kuria vo fáze odnožovania (BBCH 20).

Rastová fáza kukurice: Herbicíd NICOSH 4 OD odporúčame použiť vo fáze 2-6 listov kukurice. Ošetrenie v neskoršom období môže znížiť herbicídnu účinnosť prípravku z dôvodu zakrytia burín prerastajúcou kukuricou.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok neodporúčame používať v kukurici, ktorá bola ošetrená listovými alebo pôdnymi insekticídmi zo skupiny organických zlúčenín fosforu a tiež herbicídmi na báze bentazonu.

Pri použití v súlade s návodom nemá fytotoxické účinky na pestovanú plodinu.

OPATRENIA PROTI REZISTENCII

Vzhľadom na vysoké riziko rezistencie burín voči látke nicosulfuron odporúčame nasledovnú stratégiu:

-na jednej pestovateľskej ploche použite prípravok len raz za vegetačné obdobie

-pri kombinácii prípravkov na ochranu rastlín alebo pri korekcii účinnosti s využitím iných prípravkov na ochranu rastlín s inými herbicídmi aplikujte len tie, ktoré sú na báze účinných látok s rozličným mechanizmom účinku

-pre najlepšiu účinnosť aplikujte jedine úplný odporúčaný pomer dávkovania prípravku

-vyhnite sa pestovaniu monokultúr

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv spracovateľské procesy, kvalitu alebo kvantitu ošetrených rastlín a rastlinných produktov.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ako následné plodiny môžu byť pestované:

-ozimné obilniny 4 mesiace po ošetrení,

-jarné obilniny 8 mesiacov po ošetrení,

-ostatné plodiny 10 mesiacov po ošetrení.

Náhradnou plodinou už ošetrenej kukurice môže byť iba kukurica alebo sója (minimálny interval 15 dní od ošetrenia).

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny ani priamo zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

VPLYV NA ÚŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

ICZ/2015/3362/ki

Strana 3 z 5

Etiketa schválená: 9.6.2015

Pri použití v súlade s návodom nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky do nádrže postrekovača vlievajte oddelene. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE POSTREKOVAČA

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a opakovane vypláchnite čistou vodou, prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo 3-% roztoku sódy. Nevyplachujte v blízkosti zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd! Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde, ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Nejedzte, nepite a nefajčite pri práci!

Zabráňte kontaktu s očami!

Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít na tvár.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to vždy v smere vetra od obsluhy a s postupom do neošetrenej plochy!

Príprava postrekovej kvapaliny: pracovný ochranný odev, rukavice odolné voči chemikáliám, respirátor s filtrom, ochranný štít na tvár alebo bezpečnostné okuliare, gumová/PVC zástera

Aplikácia: pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte aj zásteru z pogumovaného materiálu.

Pri práci s prípravkom a do doby vyzlečenia ochranného odevu a umytia vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite! Po skončení práce a pred každým jedlom sa dôkladne umyte vlažnou vodou a mydlom.

Pokožku rúk po umytí ošetrite regeneračným krémom.

Protipožiarne opatrenia

Požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom alebo pieskom či zeminou. Vodu možno použiť len výnimočne a to iba vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a len vtedy, ak miesto je dôkladne zabezpečené pred únikom kontaminovanej hasiacej vody z priestoru požiaru do okolia – voda najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, podzemných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie prísť do kontaktu s poľnohospodárskou pôdou.

Dôležité upozornenie:

Pri hasení požiaru v dobre vetraných priestoroch používajte ochrannú masku na tvár s filtrom, v uzatvorených priestoroch používajte izolačný dýchací prístroj, pretože pri horení môžu vznikať jedovaté splodiny.

ICZ/2015/3362/ki

Strana 4 z 5

Etiketa schválená: 9.6.2015

PRVÁ POMOC

Po kontakte s očami – premývajte oči prúdom čistej vody. Pokiaľ má postihnutý kontaktné šošovky, je potrebné ich vybrať. V premývaní pokračujte po dobu najmenej 15 min. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití – podajte postihnutému cca 0,5 l vlažnej vody, prípadne s 10-timi tabletkami živočíšneho uhlia. Ústa vypláchnite vodou. Nevyvolávajte zvracanie! Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Po vdýchnutí – vyveďte postihnutého zo znečisteného priestoru, udržujte ho v pokoji, chráňte pred chladom.

Po kontakte s pokožkou – vyzlečte znečistený odev, pokožku umývajte vodou a mydlom po dobu

15 – 20 min.

Pri príznakoch otravy a po požití a kontakte s očami vždy vyhľadajte lekársku pomoc, informujte lekára o druhu prípravku a odovzdajte mu túto kartu bezpečnostných údajov.

Liečbu postihnutého možno konzultovať s príslušným toxikologickým informačným strediskom:

Národné toxikologické informačné centrum – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Tel. +421 2 5477 4166

SKLADOVANIE PRÍPRAVKU

Prípravok skladujte v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých, vetrateľných a uzamknutých skladoch oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplotách +5 až +30°C.

Chráňte pred ohňom, mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti minimálne 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Upozornenie

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Registrovaná známka

ICZ/2015/3362/ki

Strana 5 z 5