Etiketa schválená: 1.3.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

NICOGAN 40 OD

Selektívny herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja určený na postemergentné ničenie jednoročných a trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nicosulfuron CAS No.: 111991-09-4, (2-[(4,6-dimetoxypyrimidín-2-ylkarbamoyl)sulfamoyl]-N,Ndimetylnikotínamid)

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09

Pozor

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

Etiketa schválená: 1.3.2016

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka prípravku NICOGAN 40 OD - nicosulfuron účinkuje systémovo. Prijímaná je prostredníctvom listov a koreňov s rýchlou translokáciou do pletív. Patrí do skupiny sulfonylmočovín, inhibuje delenie buniek a následne ďalší rast burín. Prvé príznaky aktivity prípravku sa prejavujú už za 1-2 týždne po aplikácii. Krátko po ošetrení buriny zastavujú rast, menia farbu a odumierajú. Vďaka komplexnej formulácii prípravku je prienik účinnej látky do rastliny veľmi rýchly, odolnosť proti dažďu je už 2-4 hod. po aplikácii.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny (v dávke 1 l.ha-1): ježatka kuria, láskavec ohnutý, rumančeky, parumanček nevoňavý, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, fialka roľná, peniažtek roľný, zemedym lekársky, hluchavky, mlieč zelinný.

Stredne citlivé buriny: pýr plazivý, cirok alepský, bažanka ročná, lipkavec obyčajný. Odolné buriny: mrlík biely, proso siate, pohánkovec ovíjavý, horčiaky, veronika perzská.

Citlivé buriny (v dávke 1,5 l.ha-1) : pýr plazivý, proso, cirok alepský, durman obyčajný, bažanka ročná, čistec roľný, lipkavec obyčajný.

Stredne citlivé buriny: mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, konopnica napuchnutá.

Odolné buriny: pichliač roľný, stavikrv vtáčí, pupenec roľný, mlieč roľný, veronika perzská, ľuľok čierny, horčiaky.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l.ha-1

Maximálny počet ošetrení: 1 x za vegetačné obdobie

Etiketa schválená: 1.3.2016

NICOGAN 40 OD aplikujte sólo v dávke 1-1,5 l/ha alebo v TM kombinácii s prípravkom Bromotril 25 SC 1-1,25 l pomocou konvenčných pozemných alebo nesených aplikačných zariadení s dostatočným množstvom vody pre zaistenie rovnomerného pokrytia ošetrovanej plochy.

Najlepší účinok prípravku NICOGAN 40 OD dosiahnete pri aplikácii za teplého a vlhkého počasia v období aktívneho rastu burín v štádiu 2-8 listov kukurice (BBCH 12-18). Optimálny termín pre aplikáciu proti jednoročným trávovitým burinám je štádium 3-4 listov (BBCH13-14) a proti dvojklíčnolistovým burinám štádium 2-4 listov (BBCH 12-14). Proti pýru plazivému je najvhodnejší termín aplikácie v období, keď je vzídených cca 90% výhonkov pýru v dĺžke 10-15 cm (3-4 listy). Cirok alepský (vzchádzajúci z podzemkov) je najcitlivejší pri výške cca. 30 cm. Herbicídny účinok môže byť zoslabený v prípade, že NICOGAN 40 OD aplikujete za chladného alebo dlhodobejšieho suchého počasia či na zoslabený porast kukurice vplyvom nevhodných pôdnych podmienok alebo zlou výživou.

Miešateľnosť

Prípravok je miešateľný v TM kombinácii s prípravkom Bromotril 25 SC, ktorý rozširuje jeho účinnosť na ďalšie dvojklíčnolistové buriny. Prípravok NICOGAN 40 OD neodporúčame aplikovať na porasty ošetrené listovými alebo pôdnymi insekticídmi zo skupiny organických zlúčenín fosforu a tiež herbicídmi na báze bentazonu. Prípravky na báze 2,4-D, MCPA a kvapalné listové hnojivá nie sú vhodné pre spoločnú aplikáciu s prípravkom NICOGAN 40 OD.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s platnou etiketou, je vysoko selektívny k ošetrovaným rastlinám kukurice. Pri dodržaní odporúčaných aplikačných dávok nemá prípravok NICOGAN 40 OD negatívny vplyv na spracovateľské procesy, kvalitu alebo kvantitu ošetrených rastlín a rastlinných produktov.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Tento prípravok obsahuje účinnú látku nicosulfuron, ktorá je inhibítorom enzýmu ALS. Pre predchádzanie vzniku rezistencie, neaplikujte tento alebo iný prípravok s obsahom inhibítora enzýmu ALS určený na kontrolu trávovitých burín viac ako 1 krát za sezónu.

Je potrebné dodržiavať princípy antirezistentnej stratégie, napr.: striedať herbicídy s rozličným spôsobom účinku, dodržiavať dávkovanie a počet aplikácií podľa etikety, nepestovať plodiny v monokultúre (striedať plodiny v správnom pomere v osevnom postupe), používať v tank-mixe herbicídy s rôznymi spôsobmi účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Pri použití prípravku v súlade s návodom na použitie, nebol zaznamenaný negatívny účinok prípravku NICOGAN 40 OD na výšku alebo kvalitu ošetrených plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ako následné plodiny môžu byť pestované:

-ozimné obilniny 4 mesiace po ošetrení,

-jarné obilniny 8 mesiacov po ošetrení

-ostatné plodiny 10 mesiacov po ošetrení.

Náhradnou plodinou už ošetrenej kukurice môže byť iba kukurica alebo sója (minimálny interval 15 dní od ošetrenia).

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny ani priamo zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

Etiketa schválená: 1.3.2016

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Negatívny vplyv nie je známy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže aplikačného zariadenia naplneného do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesí nemiešajte koncentráty, prípravky do nádrže vlievajte oddelene. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný odev, ochranný štít na tvár, ochranné okuliare, gumové rukavice, gumové topánky, zásteru z pogumovaného textilu. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou nejedzte, nepite a nefajčite!

Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od pracujúcich.

Prípravok nie je horľavý. V prípade požiaru tento haste hasiacou penou, práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu možno použiť len výnimočne a to iba vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a len vtedy, ak miesto je dôkladne zabezpečené pred únikom kontaminovanej hasiacej vody z priestoru požiaru do okolia - voda najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, podzemných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie prísť do kontaktu s poľnohospodárskou pôdou,

Pri požiarnom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje a nepriepustný protichemický odev, pretože pri horení môžu vznikať toxické dráždivé a horľavé splodiny.

PRVÁ POMOC

po nadýchaní: prerušte prácu, ihneď odveďte postihnutého na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci! Pri pretrvávajúcom dráždení dýchacích ciest vyhľadajte pomoc lekára.

po požití: ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody (nikdy však nepodávajte žiadne tekutiny osobám v bezvedomí). Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

po zasiahnutí pokožky: zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Nepoužívajte riedidlá. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

po zasiahnutí očí: oči ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu aspoň 15 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Etiketa schválená: 1.3.2016

pri podozrení na otravu: postihnutého urýchlene dopravte k lekárovi a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, dobre vetraných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením, sálaním tepelných zdrojov a vlhkom. Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) po dobu 2 rokov od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Výrobca zodpovedá za stálosť akosti prípravku, nemôže však ovplyvniť vlastné použitie ani súvisiace okolnosti, a tým nepreberá záruku za prípadné škody, vzniknuté nedodržaním tohto návodu.

NICOGAN® je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti ADAMA Agricultural Solutions LtD.