Etiketa schválená: 25.6.2013

Prípravok na ochranu rastlín

NICO SUPER® 240 SC

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné ničenie jednoročných a trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Účinná látka: 240 g.l-1 nicosulfuron,

t.j. 1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylcarbamoyl-2-pyridylsulfonyl)urea

Názov látok v prípravku na základe ktorých bol klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: nicosulfuron CAS. No.: 111991-09-4

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

PRÍPRAVOK JE HORĽAVINA 3. TRIEDY HORĽAVOSTI PODĽA NORMY STN 65 0201 ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. A 2. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV PITNÝCH VÔD.

NEČISTIŤ APLIKAČNÉ ZARIADENIA V BLÍZKOSTI VÝSTUPOV PODZEMNÝCH VÔD.

ZABRÁNIŤ KONTAMINÁCII PROSTREDNÍCTVOM NEPRIAMYCH PRIESAKOV Z POĽNOHOSPODÁRSKYCH DVOROV, SKLADOV A VOZOVIEK CIEST.

ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO PODZEMNÝCH VÔD.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca, držiteľ autorizácie, osoba zodpovedná za balenie a označovanie prípravku:

Cheminova A/S, P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Dánsko

Držiteľ autorizácie:

Cheminova A/S, P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Dánsko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU.

Účinná látka prípravku patrí do skupiny sulfonylmočovín. Spôsob účinku spočíva v inhibícii enzýmu acetolaktát syntetázy (ALS), čím sa zastaví delenie buniek a následne ďalší rast burín. Krátko po ošetrení buriny zastavujú rast, menia farbu a odumierajú za 20-25 dní. Najlepší účinok sa dosahuje pri aplikácii za teplého a vlhkého počasia v období aktívneho rastu burín.

Spektrum účinku.

Nico Super® 240 SC v dávke 0,17 l.ha-1:

citlivé buriny: ježatka kuria, ovos hluchý, lipnica ročná, mätonoh mnohokvetý, láskavec ohnutý, rumančeky, parumanček nevoňavý, čistec roľný, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, fialka roľná, peniažtek roľný, žltnica maloúborová, zemedym lekársky, hluchavky, drchnička roľná,

Etiketa schválená: 25.6.2013

reďkev ohnicová, horčica roľná, výmrv repky, výmrv slnečnice, starček obyčajný, mlieč zelinný, mlieč drsný

stredne citlivé buriny: pýr plazivý, proso siate, cirok alepský, mohár zelený, bažanka ročná, lipkavec obyčajný, horčiak štiavolistý, horčiak obyčaný, durman obyčajný, loboda konáristá odolné buriny: pohánkovec ovíjavý, mrlík biely

Nico Super® 240 SC v dávke 0,25 l.ha-1:

citlivé buriny: pýr plazivý, proso siate, sirok alepský, bažanka ročná, mohár zelený, lipkavec obyčajný, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, loboda konáristá, portulaka zeleninová

stredne citlivé buriny: mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, konopnica napuchnutá, pakost nízky odolné buriny: pichliač roľný, stavikrv vtáčí, pupenec roľný, mlieč roľný, veronika perzská, ľuľok čierny, prstovka krvavá, voškovníky, prasličky

NÁVOD NA POUŽITIE:

Maximálny počet ošetrení za rok: 1 (max. 60 g nicosulfuron/ha/rok)

Odporúčané množstvo vody je 200-400 l.ha-1

POKYNY PRE APLIKÁCIU.

Herbicíd Nico Super® 240 SC odporúčame použiť v štádiu 2 - 6 listov kukurice (BBCH 12-16).

Ošetrenie v neskorších rastových štádiách môže spôsobiť zníženie herbicídnej účinnosti prípravku, pretože rastúca kukurica môže listami prekryť buriny.

Optimálne rastové štádium burín pre aplikáciu herbicídu Nico Super® 240 SC je 3 – 4 listy jednoročných tráv. Proti pýru plazivému je najvhodnejší termín aplikácie v období, keď je vzídených 90% výhonkov pýru v dĺžke 10-15 cm (3-4 listy). Najlepší účinok proti ciroku alepskému (vzchádzajúcemu z rhizómov) dosiahnete aplikáciou v štádiu, keď cirok dosiahne výšku

30 cm.

Najlepší účinok dosiahnete pri aplikácii za teplého a vlhkého počasia v období aktívneho rastu burín. Herbicídny účinok môže byť zoslabený, ak bol prípravok aplikovaný za suchého a chladného počasia alebo ak je porast kukurice slabý alebo stresovaný. O herbicídnej účinnosti ošetrenia rozhoduje vývojová fáza burín a nie vývojová fáza kukurice.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY.

Pri nedodržaní návodu na použitie pri ošetrení kukurice účinnou látkou nicosulfuron nemožno vylúčiť prechodné prejavy fytotoxicity – chlorózy, deformácie, nekrózy, spomalenie rastu. Informácie o odrodovej citlivosti, iné nepriaznivé vplyvy ani obmedzenia pre použitie nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE.

Nicosulfuron patrí z hľadiska spôsobu účinku medzi sulfonylmočoviny – účinné látky s vysokým rizikom vzniku rezistencie. Je potrebné dodržiavať princípy antirezistentnej stratégie, napr.: striedať herbicídy s rozličným spôsobom účinku, dodržiavať dávkovanie a počet aplikácií podľa etikety, nepestovať plodiny v monokultúre (striedať plodiny v správnom pomere v osevnom postupe), používať v tank-mixe herbicídy s rôznymi spôsobmi účinku.

Etiketa schválená: 25.6.2013

VPLYV NA ÚRODU.

Nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY.

V bežnom osevnom postupe je možné po orbe na jeseň vysiať ako následnú plodinu pšenicu ozimnú, jačmeň ozimný, raž a tritikale. Na jar bez obmedzenia.

V prípadoch zaorania kukurice je možné bez obmedzenia znovu zasiať kukuricu, siatiu sóje musí predchádzať orba. Ako následnú plodinu v tomto prípade nie je možné použiť slnečnicu, cirok, kapustovité plodiny (reďkev, horčica) alebo bôb.

Pri postreku predchádzajte úletu na susediace plodiny.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV.

Pred použitím prípravku dôkladne premiešajte obsah (zatrepte). Odmerané množstvo prípravku pridávajte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a doplňte nádrž postrekovača na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA.

Postrekovač hneď po použití vyprázdnite a opakovane (min. 2 x) vypláchnite vodou (vždy minimálne štvrtinou objemu nádrže postrekovača). K poslednému vypláchnutiu je možné pridať detergent Agroclean® na zneutralizovanie prípadných zvyškov. Obsah nádrže potom vystriekajte na ošetrovanú plochu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice, gumové čižmy. Pri príprave postrekovej kvapaliny použite zásteru z pogumovaného textilu alebo PVC. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite.

Striekať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Prípravok je horľavinou III. triedy. V prípade požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, popr. pieskom alebo zeminou.

Pri požiarnom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať jedovaté splodiny!

Po zasiahnutí očí: Okamžite vyplachovať oči prúdom čistej vody alebo očným roztokom. Vybrať kontaktné šošovky a po niekoľkých minútach vypláchnuť oči znovu. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadať lekársku pomoc.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

Etiketa schválená: 25.6.2013

SKLADOVANIE.

Prípravok skladujte v originálnych uzatvorených obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch pri teplotách +5 - +30°C oddelene od požívatín, krmív, hnojív a obalov od týchto látok. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.