Etiketa schválená: 4.2.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

NERO®

Postrekový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

400 g.l-1

Pethoxamid,

t.j. 2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenyl-1-

 

 

propenyl)acetamide

24 g.l-1

Clomazone

t.j. 2-(2-chlórbenzyl)-4,4-dimethyl-1,3-oxazolidín-3-on

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

Výstražný symbol

 

GHS07

GHS09

Výstražné slovo

Pozor!

 

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

 

H302

Škodlivý po požití.

 

H315

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208

Obsahuje Pethoxamid. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

 

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu

 

výrobku.

 

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P264

Po manipulácii si starostlivo umyte ruky.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a

 

mydla.

 

P333+P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

 

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

 

Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

 

P337+P313

Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ICZ/2013/2021/kn

 

1/5

 

Etiketa schválená: 4.2.2014

P501

Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá

 

prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné

 

zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a

 

vozoviek).

SPe1

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok

 

obsahujúci úlku pethoxamid viac ako raz za dva roky na rovnakom

 

pozemku.

Spe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou

 

plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10

 

m.

PHO3

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma

 

zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2.

 

ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie

 

pre celé 2. pásmo).

PRÍPRAVOK SA NEMÔŽE POUŽIŤ V 2. OCHRANNOM PÁSMA POVRCHOVÝCH VÔD, AK NIE JE DODRŽANÝ 50 M ŠIROKÝ NEOŠETRENÝ PÁS SMEROM K VODÁRENSKÉMU TOKU A NA SVAHOVITÝCH POZEMKOCH SO SKLONOM NAD 7º, AK SÚ OČAKÁVANÉ ZRÁŽKY V PRIEBEHU NASLEDOVNÝCH 24 HODÍN.

ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO PODZEMNÝCH VÔD.

ZÁKAZ VYLIEVANIA ZVYŠKOV PRÍPRAVKU DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE. ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH

ZDROJOV.

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

CHEMINOVA A/S, P.O.Box 9, DK- 7620 Lemvig, Dánske kráľovstvo

Držiteľ autorizácie:

CHEMINOVA A/S, P.O.Box 9, DK- 7620 Lemvig, Dánske kráľovstvo

Číslo autorizácie/povolenia ÚKSÚP: 14-11-1414

Dátum výroby:

uvedené na obale

ICZ/2013/2021/kn

2/5

 

Etiketa schválená: 4.2.2014

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

3, 5, 10, 15, 20 a 120 l COEX PE/PA kanister

 

1 l COEX PE/PA fľaša

Doba použiteľnosti:

Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch a

 

dodržaní podmienok skladovania 2 roky od dátumu

 

výroby.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok NERO® je určený na preemergentné ošetrenie repky ozimnej proti jednoročným trávam a dvojklíčnolistovým burinám. Je tvorený kombináciou dvoch účinných látok- pethoxamid a clomazone.

Účinná látka Pethoxamid patrí do chemickej skupiny chloroacetamidov. Do rastlín preniká cez korene, hypokotyl a klíčne listy mladých rastlín. Spôsob účinku je čiastočne systémový. Pethoxamid inhibuje delenie buniek a tvorbu lipidov, čím zabraňuje vzchádzaniu burín. Reziduálna účinnosť proti neskôr vzchádzajúcim burinám trvá niekoľko týždňov po aplikácii prípravku.

Účinná látka clomazone patrí do chemickej skupiny isoxazolidinone. Do rastlín preniká cez korene a následne je rozvádzaná do ostatných pletív. V rastlinných bunkách potom dochádza k inhibícii biosyntézy prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. Listy citlivých burín alebo klíčiace buriny ošetrené prípravkom sú vybielené.

Predpokladom dobrej účinnosti prípravku je dostatočná pôdna vlhkosť a dobre pripravený povrch pôdy s drobnohrudkovitou štruktúrou, bez pozberových zvyškov z predchádzajúcej plodiny. Bezprostredne po aplikácii prípravku nesmie byť herbicídny film narušený spracovaním pôdy alebo prudkými zrážkami. Pri aplikácii na vysušený povrch pôdy nastupuje pôsobenie prípravku až po následných zrážkach (ideálne 20 mm za 14 dní). Pri vzchádzaní trávovitých burín z hlbších pôdnych vrstiev a na vysušenej pôde je možné zníženie účinnosti. Taktiež aj na pôdach s vysokým obsahom humusu (cez 3 %) sa účinná látka viaže na organické pôdne častice. Prípravok nie je možné použiť na piesočnatých pôdach a obsahom humusu pod 1%.

Citlivé buriny: metlička obyčajná, lipnica ročná, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, hluchavky, rumančeky, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, úhorník liečivý, peniažtek roľný, veroniky

Menej citlivé buriny: mak vlčí

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochranná doba

Poznámka

repka ozimná

dvojklíčnolistové buriny

3 l

AT

 

 

a jednoročné trávy

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 1x.

Obmedzenie: aplikujte 1x (t.j. 1200 g/ha účinnej látky Pethoxamid a 72 g/ha účinnej látky Clomazone) za 2 roky na tom istom pozemku.

Repku ozimnú ošetrite preemergentne (po sejbe pred vzídením plodiny aj burín ), najneskôr do 3 dní po zasiatí plodiny.

Aplikujte za bezvetria a pri nízkom prevádzkovom tlaku. Nastavte minimálnu výšku postrekovacieho zariadenia (ramená a trysky postrekovača) nad povrchom ošetrovanej pôdy, dbajte na to aby nedochádzalo k vychyľovaniu či kmitaniu postrekovacieho ramena, zaistite rovnomerné

ICZ/2013/2021/kn

3/5

Etiketa schválená: 4.2.2014

pokrytie plochy postrekom. Aplikujte na jemne skyprenú pôdu bez hrúd, s vlhkým a zarovnaným sejbovým lôžkom. Sypké a hrudkovité osevné plochy je pred aplikáciou potrebné spevniť valcovaním alebo inou kultiváciou. Pre zaistenie primeranej bezpečnosti plodiny musí byť semeno prekryté vrstvou pôdy s hrúbkou aspoň 20 mm. V prípade priameho výsevu bez orby musia byť pred aplikáciou riadky prekryté bránením v priečnom smere.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití prípravku nie je možné vylúčiť prejavy prechodnej fytotoxicity sprevádzanej chlorózou alebo vybielením listov. Tieto prejavy však nemajú vážnejší vplyv na úrodu. Ak po aplikácii prípravku nasledujú zrážky, hlavne na ľahších pôdach, môže dôjsť k poškodeniu ošetreného porastu. Odrodová citlivosť ani iné negatívne účinky na rastliny alebo rastlinné produkty nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok NERO® tvorí kombinácia dvoch účinných látok: Pethoxamid (HRAC: K3) a clomazone (HRAC: F3), ktoré nevykazujú cross-rezistenciu. Aby sa predišlo vzniku rezistencie na K3 a F3 herbicídy a zabezpečila sa tak účinná regulácia cieľových burín, používajte prípravok podľa pokynov pre aplikáciu a dodržujte aplikačnú dávku prípravku!

VLPYV NA ÚRODU

Nie je známy negatívny vplyv na úrodu po aplikácii prípravku NERO®.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

V rámci zvyčajného osevného postupu je možné po repke ozimnej ošetrenej prípravkom NERO® vysiať akúkoľvek následnú plodinu.

Pri zaoraní repky v tú istú jeseň môže byť vysiata repka ozimná a po 6 týždňoch pšenica ozimná. Výsevnú dávku pšenice ozimnej je potrebné zvýšiť. Pred vysiatím pšenice odporúčame orbu do hĺbky 15 cm.

Pri zaoraní repky po prezimovaní sa v jarnom období môže vysiať repka jarná, kukurica, slnečnica, zemiaky, fazuľa, hrach, lupina, ďatelina. Po dodatočnej 15 cm hlbokej orbe aj jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos, mätonoh a repa cukrová.

Prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty, pozemky s výsevom inej plodiny a ani pozemky určené na siatie!

Ponechajte 5 m ochrannú zónu od susediacich plodín a necieľových oblastí.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Postrekovač hneď po použití vyprázdnite a opakovane (min. 2 x) vypláchnite vodou (vždy minimálne štvrtinou objemu nádrže postrekovača). K poslednému vypláchnutiu je možné pridať

ICZ/2013/2021/kn

4/5

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po zasiahnutí pokožky:
Po zasiahnutí očí:
Po požití:

Etiketa schválená: 4.2.2014

detergent Agroclean® na zneutralizovanie prípadných zvyškov. Obsah nádrže potom vystriekajte na ošetrovanú plochu.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice, gumové čižmy. Pri príprave postrekovej kvapaliny použite zásteru z pogumovaného textilu alebo PVC. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite.

Striekať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Pri požiarnom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať jedovaté splodiny!

Pri akejkoľvek nevoľnosti okamžite opustite miesto expozície. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Ľahké prípady: udržiavajte osobu pod kontrolou. Ak sa objavia symptómy zavolajte lekársku pomoc. Vážne prípady: Okamžite zavolajte lekársku pomoc alebo zavolajte sanitku.

Okamžite pokožku opláchnite množstvom vody, odstráňte kontaminovaný odev a obuv. Umyte pokožku mydlom a vodou. Ak podráždenie pretrváva, navštívte lekára.

Okamžite vypláchnite oči množstvom vody alebo očného roztoku, s nadvihovaním očného viečka, kým nezostane žiadna chemikália v oku. Po niekoľkých minútach vyberte kontaktné šošovky a vyplachujte znovu. Ak podráždenie pretrváva, navštívte lekára.

Neodporúča sa vyvolávanie zvracania. Vypláchnite ústa a vypite množstvo vody alebo mlieka. Ak sa dostaví zvracanie, vypláchnite ústa a znovu vypite tekutiny. Nič ústne nepodávajte osobe v bezvedomí. Zavolajte lekára.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzatvorených obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od požívatín, krmív, hnojív a obalov od týchto látok. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2013/2021/kn

5/5