Etiketa schválená: 13.1.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

NANDO 500 SC

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncetrátu pre riedenie vodou určeného na ošetrenie zemiakov proti plesni zemiakovej.

Účinná látka:

fluazinam

500 g.l-1; 38,50 % w/w t.j. 3-chlór-N-(3-chlór-5-trifluormethyl-2-pyridyl)-

 

alfa,alfa,alfa-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidin

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fluazinam CAS: 79622-59-6, amóniová soľ polyarylfenyléter sulfátu CAS: 119432-41-6

Označenie prípravku:

GHS07

GHS08

GHS09

POZOR

 

 

H315

Dráždi kožu.

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H361d

Podozrenie na poškodenie reprodukčnej schopnosti. Podozrenie na

 

poškodenie plodu v tele matky.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu

 

výrobku.

 

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte vodou a mydlom.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P272

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302+P352

PRI KONTAKTE S

POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody

 

a mydla.

 

P362

Kontaminovaný odev vyzlečte.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

ICZ/2015/3792/sy(mt)

1/5

Etiketa schválená: 13.1.2016

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m a pri 50% redukcii úletu a 10 m bez redukcie.

SPe4 Z dôvodu ochrany vodných organizmov neaplikujte na nepriepustné povrchy, ako je asfalt, betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné povrchy, pri ktorých je zvýšené riziko stekania vody (povrchový odtok).

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebokoncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme pitných vôd.

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Zákaz vylievania zvyškov prípravku do verejnej kanalizácie.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Výrobca:

NUFARM S.A.S., 28 boulevard Zéphyrin Camélinat, BP

 

75, 92233 Gennevilliers Cedex, Francúzska republika

Držiteľ autorizácie:

NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, A-4021

 

Linz, Rakúska republika

Poverený zástupca:

FN Agro Slovensko s.r.o., Jašíkova 2, 821 03

 

Bratislava, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-02-1354

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

250 ml a 500 ml HDPE fľaša

 

250 ml a 500 ml f-HDPE fľaša

 

1 l HDPE fľaša

 

5 l a 10 l HDPE kanister

ICZ/2015/3792/sy(mt)

2/5

Etiketa schválená: 13.1.2016

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

NANDO® je ochranná známka firmy NUFARM

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Nando® 500 SC je kontaktný fungicídny prípravok s preventívnym účinkom. Účinná látka fluazinam patrí medzi fungicídy ovplyvňujúce dýchanie na úrovni oxidatívnej fosforylácie (C5). Na liste vytvára ochranný fungicídny film, ktorý zabraňuje klíčeniu spór na povrchu listov a stoniek.

Prípravok poskytuje najvyšší stupeň ochrany hľúz pred infekciou plesne zemiakovej, pretože bráni tvorbe zoospór, čiže má antisporulačný účinok.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

poznámky

zemiak

pleseň zemiaková

0,3 – 0,4 l

14

-

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Interval medzi aplikáciami je 7 - 10 dní a aplikačna dávka vody je 300 l/ha. Počet aplikácií: max. 10 - krát /rok

Nižšia dávka 0,3 l/ha sa použije v prvej polovici vegetačného obdoba a pri nižšom infekčnom tlaku. Vyššia dávka sa použije pri vyššom tlaku choroby a v závere vegetácie. Aplikujte v rastovej fáze od viditeľného 1. bočného výhonku do rastovej fázy listy a byle mŕtve, byle vybielené a suché (BBCH 21-97).

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Po ošetrení rastlín prípravkom nie sú známe riziká fytotoxicity Pri dodržaní podmienok uvedených v tejto etikete a pri dodržaní metodických pokynov nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo produkty z nich.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Podľa klasifikácie FRAC, Code 29 predstavuje účinná látka fluazinam nízke riziko rezistencie. Rezistencia na fluazinam bola zistená iba pri druhu Botrytis (Japonsko 2000). Striedajte používanie prípravku s rozdielnými mechanizmami účinku, prípadne používajte prípravky zložené z účinných látok s rozdielnými spôsobmi účinku. Opakované použitie prípravku na báze fluazinamu môže podporovať vznik rezistencie.

Pri dodržaní zásad správnej poľnohospodárskej praxe a antirezistentnej stratégie je riziko vzniku rezistencie minimalizované.

Dodržiavanie zásad správnej agronomickej praxe, zásad ochrany rastlín, používanie technicky spôsobilých aplikačných zariadení za vhodného počasia a striedanie prípravkov s rôznym mechanizmom účinku, sú vhodnými prostriedkami proti možnému vzniku rezistencie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

ICZ/2015/3792/sy(mt)

3/5

Etiketa schválená: 13.1.2016

Pri aplikácii nesmú byť prípravkom ani úletom postrekovej hmly zasiahnuté susedné ani žiadne iné necieľové rastliny, porasty a pozemky. Pestovanie následných plodín bez obmedzenia.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Ihneď po skončení postreku musia byť akékoľvek stopy prípravku odstránené z miešacej nádrže a postrekovača podľa nasledujúceho postupu:

1)Po vyprázdnení nádrže, vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2)Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom). V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte dvakrát.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

Oplachové vody použite na prípravu postrekovej kvapaliny.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Vstup do ošetreného poľa je možný až druhý deň po aplikácii!

Pri príprave postreku používajte ochranný pracovný odev, zásteru z pogumovaného textilu, rukavice vhodné na prácu s chemikáliami a gumovú obuv.

Pri aplikácii prípravku/postreku používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, ochrannú masku na tvár, rukavice vhodné na prácu s chemikáliami a gumové topánky.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite! Umyté ruky ošetrite reparačným krémom. Pokiaľ nepoužívate ochranný oblek pre jedno použitie, tak pracovný/ochranný oblek a OOPP pred

ďalším použitím vyperte, resp. očistite.

Prípravok nie je horľavina. Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, príp. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom, a len v tých prípadoch, kedy je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná hasiaca voda nemohla uniknúť z priestoru požiariska do okolia, a predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdroja spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri požiarnom zásahu použite dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť ku vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

 

Po požití

vypláchnite ústa, podajte postihnutému cca 0,5 l pitnej vody;

ICZ/2015/3792/sy(mt)

4/5

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 13.1.2016

 

Zvracanie

nevyvolávajte! Ak

je

postihnutý

v bezvedomí, nič

 

nepodávajte ústami! Privolajte lekára!

 

 

 

 

Po nadýchaní

prerušte prácu, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Po zasiahnutí

odstráňte

postriekaný

odev,

pokožku

omyte

teplou

vodou

pokožky

a mydlom. Pri pretrvávajúcom podráždení, alebo podozrenia vzniku

 

alergickej kožnej reakcie, vyhľadajte lekársku pomoc.

 

 

Po zasiahnutí očí

Najprv odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate, oči

 

premývajte prúdom čistej vlažnej vody po dobu aspoň 10 minút,

 

najmä miesta

pod viečkami

a vyhľadajte lekárske

ošetrenie.

 

Kontaktné šošovky nie je možné znova použiť, je potrebné ich

 

zlikvidovať.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri otrave, alebo pri

privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej

prvej

podozrení na otravu

pomoci

a telefónnom

čísle

 

Národného

toxikologického

 

informačného

centra

v Bratislave

(02/54774166).

Na

tomto

 

telefónnom čísle v prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať.

SKLADOVANIE

 

 

+5oC do +30oC v suchých

 

 

 

 

Prípravok skladujte pri

teplotách

od

uzamknutých skladoch,

v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok.

Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Upozornenie

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod„.

ICZ/2015/3792/sy(mt)

5/5