Etiketa schválená: 6.10.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MYTHOS®30 SC

Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu určený na ochranu jadrovín proti chrastavitosti a viniča proti plesni sivej.

Typ prípravku na ochranu rastlín: fungicíd

Účinná látka:

Pyrimethanil 300 g.l-1 , t.j. N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)-anilin

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Pyrimethanil CAS No.: 53112-28-0

Klasifikácia a označenie: nepožaduje sa

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P405 Uchovávajte uzamknuté.

P420 Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné!

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné!

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné!

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ULOŽTE MIMO DOSAH ZVIERAT!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol. s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

95-02-0248

ICZ/2014/2499/ss

Strana 1 z 4

Etiketa schválená: 6.10.2014

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

3 l, 5 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

MYTHOS® je ochranná známka firmy BASF SE

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Mythos je fungicíd zo skupiny anilinopyrimidínov s odlišným mechanizmom účinku proti chrastavitosti jadrovín ako majú klasické fungicídy. Je to preventívny fungicíd s kontaktným, translaminárnym a fumigačným účinkom, pôsobí preventívne (počas 7-10 dní) a naviac po dobu 2 dní aj kuratívne. Mechanizmom jeho účinku je inhibícia vylučovania enzýmov huby, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji infekcie rastlín, čím sa inhibuje a prerušuje infekčný proces.

Mythos sa vyznačuje veľmi silným účinkom najmä proti chrastavitosti na listoch. Vzhľadom na jeho mechanizmus účinku je obzvlášť vhodný pre sólo aplikáciu v období, kedy sú štandardne odporúčané kontaktné fungicídy, t.j. najmä na začiatku sezóny (od fázy zeleného púčika do fázy plodu veľkosti lieskového orieška) a na záverečné postreky. Taktiež sa osvedčuje ako doplnok klasických triazolových fungicídov na posilnenie ich účinku a zníženie rizika vzniku rezistencie. Tým, že nemá len preventívny, ale aj kuratívny účinok, umožňuje lepšie načasovanie ochrany oproti klasickým kontaktným fungicídom.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Aplikačná

Ochranná doba

Poznámka

 

 

dávka/ha

 

 

jadroviny

chrastavitosť jadrovín

0,7-1 l

28 dní

 

vinič

pleseň sivá

0,2-0,25%

21 dní

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Jablone: Mythos aplikujte buď preventívne, optimálne v 7-10 dňových intervaloch podľa priebehu počasia (teplota a zvlhčenie listov) alebo podľa signalizácie. Vzhľadom na jeho preventívny, translaminárny a kuratívny účinok je veľmi vhodný na použitie v systémoch využívajúcich signalizáciu. Nižšia dávka je doporučená pri aplikácii pred kvitnutím, vyššia dávka po odkvitnutí a pri veľmi silnom infekčnom tlaku. Podľa doterajších skúseností je možné Mythos používať na všetkých odrodách jadrovín. Prípravok je bezpečný pre všetky typické predátory vyskytujúce sa v sadoch a pre iný užitočný hmyz.

Vinič: ošetrujte najmä pri uzatváraní strapcov a pri zamäkaní bobúľ. Nižšia koncentrácia podľa podmienok pri nižšom infekčnom tlaku.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka pyrimethanil patrí do skupiny anilinopyrimidinov. K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte prípravky obsahujúce účinnú látku z tejto skupiny v jadrovinách viac ako 4x a vo viniči viac ako 1x za vegetačné obdobie.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky nemá negatívny vplyv na úrodu.

ICZ/2014/2499/ss

Strana 2 z 4

Etiketa schválená: 6.10.2014

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

V priebehu používania prípravku Mythos® 30 SC nebol zistený jeho negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem.

Prázdny obal z tohto prípravku

vypláchnite

vodou, a to buď ručne (3x po sebe) alebo

v primiešavacom zariadení, ktoré

je súčasťou

postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do

nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný pracovný oblek , zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár resp. ochranné okuliare, respirátor , gumové rukavice a gumové čižmy. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí !

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Po skončení práce dokonale vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmľovania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín !

PRVÁ POMOC

Po požití: podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia a vyvolajte zvracanie, ak postihnutý nie je v bezvedomí.

Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch, rozopnite mu na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo.

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 20 min. a urýchlene vyhľadajte lekárske ošetrenie !

Po zasiahnutí pokožky: zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od +5oC až do +30oC oddelene od potravín, nápojov, krmív,

ICZ/2014/2499/ss

Strana 3 z 4

Etiketa schválená: 6.10.2014 hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod v SR.

ICZ/2014/2499/ss

Strana 4 z 4