Etiketa schválená: 13.2.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MYSTIC

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu na ošetrenie pšenice ozimnej proti hubovým chorobám – múčnatka trávová, hrdze, fuzariózy klasov, septoriózy pšenice a na ošetrenie repky ozimnej - fómové černanie stoniek.

ÚČINNÁ LÁTKA:

250 g.l-1 Tebuconazole, t.j.1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1- ylmethyl)pentan-3-ol

Názov látok v prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: tebuconazole CAS No.: 107534-96-3; 2-ethylhexyl acetate CAS No.: 103-09-3, acetophenone 98-86-2; Ca-dodecyl benzene sulfonat CAS No.: 26264- 06-2; 2-ethylhexanol CAS No.: 104-76-7

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

Výstražný symbol

 

GHS05

GHS08

GHS09

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

 

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

 

 

H315

Dráždi kožu.

 

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

 

H361d

Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky.

H411

Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre ľudské

 

zdravie a životné prostredie.

 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

 

 

P264

Po manipulácii starostlivo umyte.

 

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302+P352

Pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P305+P351+P338

Po zasiahnutí očí: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

 

 

P333+P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

 

 

P405

Uchovávajte uzamknuté.

 

 

ICZ/2011/0026/tu

 

 

1/5

 

Etiketa schválená: 13.2.2014

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom na zneškodňovanie

 

odpadu.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo 2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre včely prijateľné.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe 1 Z dôvodu ochrany zdrojov podzemnej vody nepoužívajte tento prípravok alebo iný obsahujúci účinnú látku tebuconazole častejšie ako maximálne 1 × za 3 roky pri použití na ozimnú repku olejnú alebo 1 × za 2 roky pri použití na ozimné obilniny.

SPe 3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

PHO1 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV PRÍPRAVKU A POSTREKOVEJ KVAPALINY DO PODZEMNÝCH VÔD. ZÁKAZ VYLIEVANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV PRÍPRAVKU DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE.

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. A 2. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV PITNÝCH VÔD. ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

NUFARM UK Limited, Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, Veľká Británia

Držiteľ autorizácie:

NUFAM GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Rakúsko

Poverený zástupca:

FN AGRO Slovensko s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-02-1421

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1

L PET fľaša

 

5

L PET kanister

ICZ/2011/0026/tu

 

2/5

Etiketa schválená: 13.2.2014

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

MYSTIC® je ochranná známka firmy NUFARM GmbH & Co KG, Linz, Rakúsko.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok MYSTIC obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku tebuconazole, triazolový derivát zo skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu, inhibujúci klíčenie spór a blokujúci rast mycélia hubových patogénov. Účinná látka má vysokú tenziu pár a osvedčila sa v mnohých kultúrach , ako napr. proti chorobám obilnín a repky.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochr. doba

Poznámka

 

 

 

múčnatka trávová,

 

0,6 -1 l

 

 

 

 

pšenica ozimná

 

septoriózy pšenice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT

-

 

 

 

hrdze, fuzariózy klasov

 

1 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná

 

fómové černanie stoniek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Pri ošetrení dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny. Dávka vody nemá byť vyššia ako 300 – 500 l/ha. Pri použití vhodných postrekovačov môže byť toto množstvo znížené. Maximálny počet ošetrení je 2x počas jedného vegetačného obdobia.

Pšenicu ozimnú ošetrujte od objavenia sa posledného listu (BBCH 39) do konca kvitnutia (BBCH

69).

Repku ozimnú ošetrujte v závislosti od predpokladaného stupňa napadnutia už na jeseň od štádia 4- 6 listov (BBCH 14 - 16) a na jar až do konca kvitnutia (BBCH 69).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Po ošetrení rastlín prípravkom MYSTIC nie sú známe riziká fytotoxicity Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku „Návod na použitie“ a pri dodržaní metodických pokynov nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo produkty z nich.

VPLYV NA SUSEDNÉ PLODINY

Pri aplikácii nesmú byť prípravkom ani úletom postrekovej hmly zasiahnuté susedné ani žiadne iné necieľové rastliny, porasty a pozemky.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ PLODINY

Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku tebuconazole alebo inú účinnú látku zo skupiny triazolov, viac ako 2x počas jedného vegetačného obdobia.

Striedajte používanie prípravku s rozdielnymi mechanizmami účinku, prípadne používajte prípravky zložené z účinných látok s rozdielnymi spôsobmi účinku. Opakované použitie prípravku na báze triazolov môže podporovať vznik rezistencie voči nim.

Pri dodržaní zásad správnej poľnohospodárskej praxe a antirezistentnej stratégie je riziko vzniku rezistencie minimalizované.

ICZ/2011/0026/tu

3/5

Etiketa schválená: 13.2.2014

Dodržiavanie zásad správnej agronomickej praxe, zásad ochrany rastlín, používanie technicky spôsobilých aplikačných zariadení za vhodného počasia a striedanie prípravkov s rôznym mechanizmom účinku, sú vhodnými prostriedkami proti možnému vzniku rezistencie.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a potom doplňte vodou na požadovaný objem.

Pri príprave individuálnych tank mixov je zakázané miešať koncentráty, prípravky sa pridávajú do nádrže oddelene.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3-krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Ihneď po skončení postreku odstráňte akékoľvek stopy prípravku z miešacej nádrže a postrekovača podľa nasledujúceho postupu:

1)Po vyprázdnení nádrže, vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2)Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom). V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte dvakrát.

4)Trysky a sitká čistite oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

Oplachové vody použite na prípravu postrekovej kvapaliny.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumené topánky.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite ! Umyté ruky ošetrite reparačným krémom.

Prípravok nie je horľavina. Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, príp. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemného zahmlievania, nikdy nie silným prúdom, a len v tých prípadoch, kedy je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná hasiaca voda nemohla uniknúť z priestoru požiariska do okolia, a predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdroja spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie

Pri požiarnom zásahu použite dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť ku vzniku toxických splodín !

PRVÁ POMOC

 

Po požití: zvracanie nevyvolávajte ! Vypláchnite ústa a okamžite dajte vypiť veľké

množstvo

vody. Ak je postihnutý v bezvedomí, nič nepodávajte ústami ! Privolajte lekára !

 

Po nadýchaní: postihnutého preneste na čerstvý vzduch, v prípade potreby mu poskytnite kyslík alebo umelé dýchanie. Privolajte lekára!

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte kontaminovaný odev, pokožku omyte teplou vodou a mydlom. Vyperte odev pred opakovaným použitím. Pokiaľ podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

ICZ/2011/0026/tu

4/5

Etiketa schválená: 13.2.2014

Po zasiahnutí očí: oči vyplachujte dôkladne veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút a poraďte sa s lekárom.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (02/54774166). Na tomto telefónnom čísle môže lekár liečbu v prípade potreby konzultovať.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5oC do +30oC v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok.

Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Upozornenie

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod.

ICZ/2011/0026/tu

5/5