Etiketa schválená: 8.4.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MV-TEBUCOL

Prípravok Tebusha 25%EW je fungicídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej : voda zo skupiny triazolov určených na ochranu obilnín, viniča, repky ozimnej a repky jarnej.

Názvy látok v prípravku, ktoré sú klasifikované, resp. na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: tebuconazol, č. CAS: 107534-96-3, kalcium dodecyl benzén sulfonát č. CAS 26264-06-2

ZDROJOV.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT A KRMÍV PRE ZVIERATÁ!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

Sharda Europe b.v.b.a, Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgické kráľovstvo

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

TEBUSHA 25% EW obsahuje účinnú látku tebuconazole. Tebuconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka zo skupiny triazolov, pôsobí ako inhibítor demethylácie (DMI) v rámci biosyntézy sterolov v hubových patogénoch a zasahuje do tvorby ergosterolu na viacerých miestach. Má dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

-v obilninách (jačmeň, pšenica, raž, tritikale) na ochranu proti vyššie uvedeným hubovým chorobám použite dávku 1 l/ha s 200-400 l vody/ha. Počas jedného vegetačného obdobia prípravok aplikujte maximálne 2 x. Prvé ošetrenie vykonajte, keď je 3. kolienko vzdialené minimálne 2 cm nad 2. kolienkom (BBCH 33) až do fázy celkom vyvinutého vlajkového listu (BBCH 39). Druhé ošetrenie odporúčame vykonať na začiatku kvitnutia obilnín (BBCH 61). Proti hrdzi na začiatku klasenia (BBCH 51).

-vo viniči určenom na produkciu vína a stolového hrozna na ochranu proti múčnatke viniča aplikujte 0,4 l prípravku s 1000 l vody na hektár, resp. 0,04 % koncentráciu prípravku. Počas jedného vegetačného obdobia prípravok aplikujte maximálne 3 x, a to v 7-14 dňových intervaloch resp. podľa signalizácie. Prípravok použite od rastovej fázy nalievania metliny (BBCH 55) až do začiatku zretia bobúľ (BBCH 81).

-v repke ozimnej a v repke jarnej – proti fómovej hnilobe prípravok aplikuje na jeseň vo fáze 4. vyvinutého listu až do fázy 9. vyvinutého listu (BBCH 14-19), na jar do fázy samostatných pupeňov (druhotné kvetenstvá) viditeľných, ešte stále uzavretých BBCH 57. Proti bielej hnilobe

v hlavnom strapci otvorených, staré petaly opadávajú (BBCH 55-65).

Pri aplikácii v repke v podmienkach silného infekčného tlaku fómovej hniloby nemožno vylúčiť zníženie účinnosti prípravku.

Prípravok aplikujte v repke ozimnej a repke jarnej s 200 – 400 l vody.

Prípravok aplikujte v repke maximálne 2 x.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Opakovaná aplikácia samotného prípravku Tebusha 25%EW by sa nemala používať na tej istej plodine proti vysokorizikovým patogénom, ako napríklad múčnatka trávová.

Riziko vzniku odolnosti (rezistencie) na DMI fungicídy je vysoké pri múčnatke trávovej, stredné pri múčnatke viniča a nízke pri hubách: septorióza plevová a hrdze.

Pre nebezpečenstvo vzniku rezistentných kmeňov pôvodcov ochorení neodporúčame po sebe nasledujúcu opakovanú aplikáciu tohto prípravku a iných prípravkov zo skupiny triazolových fungicídov na rovnakej pestovanej plodine. Prípravok odporúčame striedať s fungicídmi

Etiketa schválená: 8.4.2015

s rozdielnym mechanizmom účinku (napr. s morfolínmi). Výskyt rezistentných kmeňov pôvodcov ochorení sa prejavuje v zníženej účinnosti prípravku.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku vyprázdnite nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnite čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny ja zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Zabráňte kontaktu s očami! Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere vetra od pracujúcich a s postupom do neošetrenej plochy! Postrek nesmie zasiahnuť susedné necieľové porasty!

Prípravok sa nesmie používať v 1. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd.

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumenú obuv. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte zásteru z pogumovaného materiálu. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodu a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite. Pokožku rúk po umytí ošetrite regeneračným krémom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Protipožiarne opatrenia:

Požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, alebo pieskom či zeminou. Vodu je možné použiť len výnimočne a to iba vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a len vtedy, ak je miesto dôkladne zabezpečené pred únikom kontaminovanej hasiacej vody z priestoru požiaru do okolia, nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, podzemných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie prísť do kontaktu s poľnohospodárskou pôdou.

Pri hasení požiaru v dobre vetraných priestoroch používajte ochrannú masku na tvár s filtrom, v uzatvorených priestoroch používajte izolačný dýchací prístroj.

PRVÁ POMOC

Po kontakte s očami: oči premývajte prúdom čistej vody. Pokiaľ má postihnutý kontaktné šošovky, je potrebné ich po 5 min. vymývania vybrať. V premývaní pokračujte po dobu najmenej 15 min. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: postihnutému podajte vypiť cca 0,5 l vlažnej vody, prípadne s 10-timi tabletkami živočíšneho uhlia. Ústa vypláchnite vodou. Nevyvolávajte zvracanie! Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po vdýchnutí: postihnutého vyveďte zo znečisteného priestoru, udržujte ho v pokoji, chráňte pred chladom.

Po kontakte s pokožkou: vyzlečte znečistený odev, umývajte pokožku vodou a mydlom po dobu

15 – 20 min.

Etiketa schválená: 8.4.2015

Ak sa prejavia príznaky otravy, po požití a kontakte s očami vždy vyhľadajte lekársku pomoc, informujte lekára o druhu prípravku a odovzdajte mu túto kartu bezpečnostných údajov.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02/54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých a chladných skladoch oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplotách +5 až +30°C. Chráňte pred ohňom, mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti 2 roky odo dňa vyskladnenia.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Upozornenie:

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.