Etiketa schválená: 9.6.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MUSTANG *FORTE

Postrekový selektívny kombinovaný herbicíd vo forme suspenznej emulzie pre riedenie vodou na postemergentné použitie proti dvojklíčnolistovým burinám v jarných a ozimných obilninách bez podsevu.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

 

2,4-D vo forme

2- 271,5 g/l

Ekvivalentné 180 g/l (17,0 % hm) 2,4-D vo

ethylhexyl esteru

 

forme dichlórfenoxyoctovej kyseliny

 

(25,64 % hm)

 

 

Florasulam

5,0 g/l

N-(2,6-difluorophenyl)-8-fluoro-5-

 

 

methoxy(1,2,4)triazolo(1,5C)

pyrimidín-2-

 

 

sulfonamid

 

 

( 0,47 % hm)

 

 

Aminopyralid

10 g/l

4-amino-3,6-dichlórpyridín-2-karboxylová

 

 

kyselina

 

(0,94 % hm)

Nebezpečné látky prípravku: 2,4-D 2-Ethylhexylester, CAS. 1928-43-4, N-(2,6-difluorophenyl)-8- fluoro-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c] pyrimidine-2-sulfonamide, CAS: 145701-23-1, 4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid, CAS: 566191-87-5

KLASIFIKÁCIA A OZNAČENIE:

GHS07

GHS09

Pozor

 

H302

Škodlivý po požití.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev.

P301 + P312

PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

ICZ/2015/3478/ha

Etiketa schválená: 10.6.2014

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd a výstupov podzemných vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov a nepriamych priesakov z poľnohospodárskych dvorov, skladov a ciest. Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd).

Spe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 5 m od hladín tečúcich vôd.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Držiteľ autorizácie: Dow AgroSciences s.r.o. - organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01

Bratislava

Čísla autorizácie:

10-11-1084

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l, 2 l a 5 l PET fľaša

Doba použiteľnosti :

2 roky od dátumu výroby

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863.

* Ochranná známka Dow AgroSciences LLC

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok MUSTANG FORTE pôsobí ako systémový rastový herbicíd. Obsahuje tri účinné látky. Aminopyralid patrí do skupiny pyridinkarboxylových kyselín, florasulam do skupiny triazolopyrimidinov a 2,4-D do skupiny fenoxykarboxylových kyselín. Aminopyralid pôsobí ako syntetický auxin, florasulam inaktivuje ALS enzým a 2,4-D účinkuje ako rastový inhibítor. Prípravok MUSTANG FORTE preniká do rastlín cez listy a stonky, účinné látky sú v rastline translokované. Citlivé dvojklíčnolistové buriny krátko po postreku zastavujú rast (3-4 dni po aplikácii), neskôr

ICZ/2015/3478/ha

Strana 2 z 6

Etiketa schválená: 10.6.2014

dochádza k deformácii listov a stoniek a k farebným zmenám. Buriny sú zničené zvyčajne 14 - 21 dní po aplikácii. Prípravok ničí len vzídené buriny.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny v rastovej fáze 2-10 pravých listov (BBCH 12-19): parumanček nevoňavý, rumany, rumanček pravý, reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, výmrv repky, úhorník liečivý, lipkavec obyčajný, pichliač roľný, hviezdica prostredná, mak vlčí, láskavec ohnutý, mrlík biely, výmrv slnečnice, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, vesnovka obyčajná, ostrôžka poľná.

Citlivé buriny v rastovej fáze 2-6 pravých listov (BBCH 12-16): konopnica napuchnutá, fialka roľná, fialka trojfarebná

Odolné buriny: hluchavka purpurová, veronika perzská, veronika roľná, veronika brečtanolistá, trávovité buriny

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

pšenica ozimná,

dvojklíčnolistové buriny,

1,0 l

AT

 

jačmeň ozimný, raž,

pichliač, lipkavec,

 

 

 

tritikale

rumančekovité buriny, výmrv

 

 

 

 

slnečnice

 

 

 

jačmeň jarný,

dvojklíčnolistové buriny,

0,8 l

AT

 

pšenica jarná, ovos

pichliač, lipkavec,

 

 

 

 

rumančekovité buriny, výmrv

 

 

 

 

slnečnice

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Počet aplikácií: 1× počas vegetácie

Dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v spektre účinnosti herbicídu MUSTANG FORTE, sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2-10 listov (prízemná ružica).

V obilninách bez podsevu je optimálny aplikačný termín prípravku MUSTANG FORTE od vytvorenia 3. listu obilniny (BBCH 13) až do vytvorenia 2. kolienka (BBCH 32). Herbicíd MUSTANG FORTE používajte v poraste ozimných obilnín bez podsevu v dávke 1,0 l.ha-1, v poraste jarných obilnín bez podsevu v dávke 0,8 l.ha-1. Prípravok MUSTANG FORTE je taktiež možné kombinovať s kvapalnými dusíkatými hnojivami (typu DAM 390). MUSTANG FORTE aplikujte vo všetkých plodinách pri teplotách od +7°C do +23°C.

Odporúčaná dávka vody 100-300 l vody na hektár.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Slamu z obilniny ošetrenej prípravkom MUSTANG FORTE čím skôr zapracujte do pôdy. V prípade následnej plodiny vysievanej na jar, najneskôr 6 mesiacov pred plánovanou sejbou tejto plodiny. Slamu z ošetrenej obilniny nepoužívajte na pestovanie húb a mulčovanie. Zvlášť jahôd a uhoriek.

Neodporúčame, aby slama z ošetrenej obilniny bola prevážaná mimo poľnohospodársky podnik. Maštaľný hnoj vyrobený z tejto slamy je potrebné zapracovať do pôdy najneskôr 6 mesiacov pred pestovaním následnej plodiny. Slamu je možné využiť pre priemyselné spracovanie ako je napríklad

ICZ/2015/3478/ha

Strana 3 z 6

Etiketa schválená: 10.6.2014

papierenská výroba alebo energetické využitie (peletovanie). Neodporúčame slamu kompostovať alebo používať pre potreby výroby bioplynu.

Pri dodržaní podmienok aplikácie prípravku, dávkovania a všetkých pokynov uvedených v etikete prípravku MUSTANG FORTE, nie sú známe fytotoxické účinky, negatívne vplyvy na odrody, rastliny (vrátane produktov množenia) alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Nebola zaznamenaná rezistencia na účinné látky pre indikované spektrum citlivých burín. Proti vzniku rezistencie vykonávajte najmä nasledovné opatrenia:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

d)ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom.

VPLYV NA ÚRODU

Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nemá aplikácia prípravku negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

V rámci štandardného osevného postupu je možné po zbere vysievať len obilniny (ozimné a jarné), kukuricu a trávy (napr. mätonoh trváci) alebo repku ozimnú.

1 rok po aplikácii je možné vysievať slnečnicu, repu cukrovú, repku jarnú, horčicu bielu a sadiť zemiaky.

2 roky po aplikácii je možné vysievať strukoviny (hrach, sója, bôb, fazuľa, lupína), ďatelinoviny (ďatelina, lucerna), papriku a rajčiaky.

V prípade nutnosti zaorania porastu ošetreného prípravkom MUSTANG FORTE vykonajte orbu do hĺbky aspoň 10 cm. Po uplynutí 6 týždňov je možné ako náhradné plodiny pestovať jarný jačmeň, jarnú pšenicu, kukuricu, trávy.

Pri dodržaní podmienok aplikácie uvedených v etikete, dodržaní zásad striedania plodín a obrábania pôdy nie sú obmedzenia v pestovaní následných plodín ako sú ozimné obilniny, ozimná repka, jarná repka, horčica, kukurica, trávy, slnečnica, zemiaky, cukrová repa, kŕmna repa, kapusta (pestovaná

z priesad).

Rastliny z čeľade bôbovité a niektoré druhy zeleniny môžu byť citlivé na reziduá prípravku. Preto odporúčame hrach, sóju, bôb, fazuľu, lucernu, lupinu, papriku, rajčiak vysievať/pestovať 24 mesiacov od aplikácie prípravku.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace porasty. Mimoriadne sú citlivé vinič, zemiaky, strukoviny, repa, chmeľ, ovocné sady. V blízkosti citlivých plodín ošetrujte len pri vhodných podmienkach (bezvetrie, teplota do 23° C). Pri vysokých teplotách môžu byť citlivé plodiny poškodené aj výparmi prípravku.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY

Prípravok je selektívny herbicíd. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

ICZ/2015/3478/ha

Strana 4 z 6

Etiketa schválená: 10.6.2014

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou. Po premiešaní doplňte nádrž postrekovača vodou na predpísaný objem. Pri príprave postrekovej kvapaliny je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže postrekovača oddelene. Pripravte si len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a za miešania pridajte čistiaci prostriedok určený na dekontamináciu. Týmto roztokom vypláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania a potom vypustite.

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Vodu po oplachu likvidujte na vyhradenom mieste tak, aby nedošlo ku kontaminácii zdrojov podzemných vôd ani recipientov povrchových vôd.

e)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami a gumovú obuv. Pri príprave postrekovej kvapaliny používajte gumovú zásteru alebo zásteru z pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Pokožku umytých rúk ošetrite reparačným krémom. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od obsluhy.

Prípravok je nehorľavou suspenznou emulziou na vodnej báze. Ak sa dostane do ohniska požiaru, tento haste penou, práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly. Obaly vystavené ohňu alebo teplu ochladzujte vodnou sprchou. Dôsledne dbajte na to, aby kontaminovaná voda (médium) nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia, najmä do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pri požiari môže dym, okrem neidentifikovaných toxických a/alebo dráždivých zlúčenín, obsahovať aj pôvodnú látku. Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče. Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečiť pobyt na čistom vzduchu, rozopnúť na hrudníku odev, zabezpečiť pokoj a teplo. Poraďte sa s lekárom.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie! Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a nechajte ho vypiť veľké množstvo vody. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár.

ICZ/2015/3478/ha

Strana 5 z 6

Etiketa schválená: 10.6.2014

Po zasiahnutí očí: Oči okamžite oplachujte vodou. Ak máte kontaktné šošovky - po 5 minútach ich vyberte a ešte aspoň 15 minút pokračujte vo vyplachovaní očí. Bez odkladu sa poraďte s lekárom, podľa možnosti s oftalmológom.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom po dobu 15-20 minút. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte.

Správa pre lekára: Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok MUSTANG FORTE skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3478/ha

Strana 6 z 6