Etiketa schválená: 6.8.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MOXA

Regulátor rastu a vývoja rastlín určený k zvýšeniu odolnosti proti poliehaniu.

Účinná látka:

Trinexapac-ethyl 250 g.l-1 (26.6 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Trinexapac-ethyl CAS 95266-40-3

Klasifikácia a označenie:

 

GHS02

GHS07

GHS09

POZOR!

 

 

H226

Horľavá kvapalina a pary.

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

 

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

EUH 401 Dodržiavajte

návod na používanie,

aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

 

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P261

Zabráňte vdychovaniu aerosólov.

 

P280

Noste ochranné ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P312

Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM alebo lekára.

 

P304

+ P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho

 

oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

P305

+ P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

 

 

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!

Vč3 Prípravok pre včely a užitočné článkonožce s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie: dážďovky prijateľné.

ICZ/2014/2554/ss

Strana 1 z 4

Etiketa schválená: 6.8.2014

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Pred použitím si dôkladne prečítajte etiketu !

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH ZDROJOV. ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca :

GLOBACHEM n.v., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint Truiden, Belgicko

Držiteľ autorizácie:

GLOBACHEM n.v., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint Truiden, Belgicko

Číslo autorizácie :

13-14-1401

Balenie:

1 l, 5 l, 10 l HDPE/PA kanister

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Doba použiteľnosti: Pri dodržaní skladovacích podmienok, ak sa prípravok skladoval v pôvodných nepoškodených obaloch, je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Giberlíny sú rastové hormóny podporujúce predlžovací rast. MOXA inhibuje posledný krok v syntéze aktívneho Giberlínu GA1, a tým zastavuje tvorbu Giberlínov na konci reťazca ich syntézy. Účinná látka prípravku MOXA je prijímaná zelenými časťami rastliny a je rozvádzaná vodivým systémom do rastlinných pletív. Vplyvom toho dochádza k inhibícii predlžovania stonkových internódií, čo sa prejavuje zabrzdením rastu rastlín. Zabrzdenie rastu rastlín vedie k zníženiu ich výšky – zvyšuje sa odolnosť proti poliehaniu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

pšenica ozimná

skrátenie stebla, obmedzenie

0.4 l/ha

AT

1

 

poliehania

 

 

 

jačmeň ozimný

skrátenie stebla, obmedzenie

0.4-0.6 l/ha

AT

2

 

poliehania

 

 

 

Odporúčané množstvo vody 200-400 litrov na ha. Počas vegetácie vykonajte maximálne 1 ošetrenie.

ICZ/2014/2554/ss

Strana 2 z 4

Etiketa schválená: 6.8.2014

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Poznámky

1.Pšenica ozimná: aplikujte v štádiu BBCH 30 (štádium. začiatok stĺpkovania) do BBCH 39 (objavenie sa jazýčka posl. listu).

2.Jačmeň ozimný:

-aplikujte 0.4 l.ha-1 kolienka) -aplikujte 0.6 l.ha-1 posl. listu)

v štádiu BBCH 30 (štádium. začiatok stĺpkovania) do BBCH 32 (štádium. 1. v štádiu BBCH 37 (štádium. 1. kolienka) do BBCH 39 (objavenie sa jazýčka

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ

FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH

PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok MOXA a ani žiadny regulátor rastu neodporúčame používať v prípadoch, keď je porast nevyrovnaný, podvyživený alebo inak stresovaný, napríklad suchom.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ak je nutné zaorať obilniny ošetrené prípravkom MOXA, náhradné plodiny možeme pestovať bez obmedzení. Prípravok MOXA sa v pôde rýchlo rozkladá. Príjem koreňmi je obmedzený. Nie sú známe žiadne obmedzenia pre následné plodiny.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie, pomocné nádoby a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte prípravkom AGROCLEAN® a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev , ochranný pracovný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, gumové rukavice, respirátor a gumové topánky. Pri riedení postreku naviac použite zásteru z pogumovaného textilu. Postrek vykonávajte len za bezvetria, alebo mierneho vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Počas práce a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk regeneračným krémom.

S vodou tvorí emulziu. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom , alebo zeminou. Vodou iba výnimočne , len vo forme jemného zahmlievania, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a recipienty povrchových vôd.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri požiarnom zásahu použite dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

ICZ/2014/2554/ss

Strana 3 z 4

Etiketa schválená: 6.8.2014

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní – dopravte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití – postihnutému dajte vypiť 0,5 litra vlažnej vody s niekoľkými tabletkami medicínskeho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie! Postihnutého dopravte k lekárovi.

Po zasiahnutí očí –vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu najmenej 15 min. Ak je to možné, odstrániť kontaktné šošovky. Ak začervenanie očí pretrváva, zabezpečte očné vyšetrenie!

Pri zasiahnutí pokožky – odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte teplou vodou a mydlom. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade náhodného použitia

a vo všetkých prípadoch

otravy, alebo podozrenia

na otravu okamžite

dopravte

postihnutého

k lekárovi!

Informujte

ho

o podanej

prvej pomoci

a o prípravku s ktorým postihnutý pracoval.

Liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým

a informačným centrom v Bratislave,

číslo telefónu: 02/ 5477 4166.

 

 

 

 

 

SKLADOVANIE

 

 

 

 

 

 

 

Prípravok

skladujte

v originálnych

uzavretých

obaloch,

v čistých,

suchých,

vetrateľných

a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín a požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok, pri teplote +5 do +30 °C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

DODATOČNÉ UPOZORNENIE

Dovozca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

ICZ/2014/2554/ss

Strana 4 z 4